Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 98kWORD 30k
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg
Uue voliniku ametissenimetamine
P7_TA(2012)0432

Euroopa Parlamendi 21. novembri 2012. aasta otsus Tonio Borg'i komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 246 teist lõiku ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe(1) punkti 6,

–  võttes arvesse John Dalli lahkumist komisjoni liikme ametist, millest ta teatas 16. oktoobril 2012. aastal,

–  võttes arvesse, et 25. oktoobri 2012. aasta kirjas konsulteeris komisjon Euroopa Parlamendiga Tonio Borg'i komisjoni liikmeks nimetamise otsuse asjus, mis võetakse vastu ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga,

–  võttes arvesse 13. novembril 2012. aastal toimunud Tonio Borg'i kuulamist keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni juhtimisel ja siseturu ja tarbijakaitse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni osavõtul ning kõnealuse kuulamise põhjal antud hinnangut,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 106 ja XVII lisa,

1.  kiidab heaks Tonio Borg'i nimetamise komisjoni liikmeks komisjoni koosseisu järelejäänud ametiajaks 31. oktoobrini 2014;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika