Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2242(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0381/2012

Внесени текстове :

A7-0381/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0433

Приети текстове
PDF 278kWORD 43k
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 5/2012: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка със земетресенията в Емилия-Романя (Италия) и изменение на бюджетния ред за подготвителните действия, свързани с Европейската година на доброволческата дейност - 2011
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) („Финансовия регламент“), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет окончателно на 1 декември 2011 г.(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Европейска комисия(4), и по-специално параграф 2 от нея,

–  като взе предвид съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, съгласувано между трите институции в рамките на бюджетната процедура за 2012 г.,

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представен от Комисията на 19 септември 2012 г. (COM(2012)0536),

–  като взе предвид позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012, приета от Съвета на 20 ноември 2012 г. (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0381/2012),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 5/2012 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС („ФСЕС“) за сума в размер на 670 192 359 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с поредица от земетресения в областта Емилия-Романя, Италия, през май 2012 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 е официалното внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2012 г. и изменението на бюджетния ред 16 05 03 01 – Подготвително действие ‐ Европейска година на доброволческата дейност 2011, за да се замени „дългото тире“ за плащанията по бюджетния ред със символичен запис (p.m.) и да могат да бъдат извършени окончателните плащания,

В.  като има предвид, че в представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 5/2012 се предлага увеличение на нивото на бюджетните кредити за плащания, предвид общия недостиг на бюджетни кредити за плащания за 2012 г.,

Г.  като има предвид, че в своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 във връзка с друго мобилизиране на ФСЕС Парламентът изрази силно съжаление за това, че в този конкретен случай на мобилизиране на ФСЕС другото подразделение на бюджетния орган е чакало 8 седмици, преди да приеме своята позиция, придържайки се към своето тълкуване на протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (краен срок за информиране на националните парламенти),

1.  Отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 г., внесен от Комисията;

2.  Счита, че е много важно бързо да се отпусне финансова помощ чрез фонда ФСЕС за лицата, засегнати от природни бедствия, и следователно топло приветства навременното подаване от италианските органи на заявлението за финансова помощ от ФСЕС, както и бързото представяне на предложението на Комисията за мобилизиране на ФСЕС;

3.  Призовава всички заинтересовани страни в държавите членки, т.е. както органите на местно и регионално равнище, така и националните органи, допълнително да подобрят процеса на оценка на потребностите и координацията във връзка с потенциални бъдещи заявления за помощ от ФСЕС, за да се ускори във възможно най-голяма степен мобилизирането на ФСЕС;

4.  Настоятелно повтаря призива си към Съвета да не пречи на усилията за по-бързо предоставяне на помощ от Съюза чрез неоправдано отлагане на неговото решение във връзка с този толкова чувствителен и наболял въпрос;

5.  Припомня, че при предишното мобилизиране на ФСЕС (коригиращ бюджет № 2/2012 във връзка с наводненията в Лигурия и Тоскана през октомври 2011 г.) не се наложи бюджетният орган да осигурява ново финансиране, само защото при обезпечаването на необходимата сума се появиха някои неочаквани източници за преразпределяне на средства; набляга на това, че настоящият недостиг на бюджетни кредити за плащания, който вече се отразява на броя на програмите, и по-специално на програмите, върху които разчита основно „Пактът за растеж и работни места“, приет от Европейския съвет на 29 юни 2012 г., изключва категорично разглеждането на такова преразпределяне на средства в този случай;

6.  Одобрява без изменения позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012;

7.  Възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 5/2012 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) OВ L 56, 29.2.2012 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0232.

Правна информация - Политика за поверителност