Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2242(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0381/2012

Předložené texty :

A7-0381/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/11/2012 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0433

Přijaté texty
PDF 281kWORD 43k
Středa, 21. listopadu 2012 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2012: uvolnění prostředků z Fondu solidarity v důsledku zemětřesení v oblasti Emilia-Romagna (Itálie) a změna rozpočtové položky pro přípravnou akci na Evropský rok dobrovolnictví 2011
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2012 Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Evropský parlament,

  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) (dále jen „finanční nařízení“), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012, schválený s konečnou platností dne 1. prosince 2011(2),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

  s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2012 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2012 Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Evropská komise(4), a zejména na bod 2 tohoto usnesení,

  s ohledem na společné prohlášení o prostředcích na platby, na němž se dohodly všechny tři orgány v rámci rozpočtového procesu na rok 2012;

  s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2012 na rozpočtový rok 2012, který Komise předložila dne 19. září 2012 (COM(2012)0536),

  s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2012, který Rada přijala dne 20. listopadu 2012 (16398/2012 – C7-0383/2012),

  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0381/2012),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2012 se týká uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 670 192 359 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti se sérií zemětřesení v oblasti Emilia-Romagna v Itálii, k nimž došlo v květnu 2012,

B.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2012 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2012 a změnit rozpočtovou položku 16 05 03 01 – Přípravná akce – Evropský rok dobrovolnictví 2011: nahradit „pomlčku“ v kolonce plateb označením „pour mémoire“ (p.m.), aby bylo možné provést konečné platby,

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 5/2012, jak jej předložila Komise, navrhuje navýšení úrovně prostředků na platby, vezme-li se v úvahu celkový nedostatek prostředků na platby na rok 2012,

D.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2012 ze dne 12. června 2012, které se týká jiného uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, Parlament odsoudil skutečnost, že v tomto konkrétním případě uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU vyčkávala druhá složka rozpočtového orgánu 8 týdnů, než zaujala postoj, přičemž se držela svého výkladu protokolu č. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (lhůta pro informování vnitrostátních parlamentů),

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2012, jak jej předložila Komise;

2.  je toho názoru, že rychlé uvolnění finanční pomoci z prostředků Fondu solidarity EU pro osoby postižené přírodními katastrofami je velmi důležité, a tudíž vřele vítá skutečnost, že italské orgány pohotově podaly žádost o finanční pomoc z Fondu solidarity EU, i to, že Komise okamžitě předložila návrh o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany v členských státech, na místní i regionální úrovni, a vnitrostátní orgány, aby u případných budoucích žádostí o prostředky z Fondu solidarity EU dále zlepšily posouzení potřeb a koordinaci, aby se tak uvolňování prostředků z Fondu solidarity EU co nejvíce urychlilo;

4.  důrazně opakuje svoji výzvu Radě, aby v této citlivé a naléhavé záležitosti neškodila těmto snahám o pohotovější poskytnutí pomoci Unie jakýmkoli bezdůvodným odkládáním svého rozhodnutí;

5.  připomíná, že v případě předchozí žádosti o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (opravný rozpočet č. 2/2012 týkající se povodní v Ligurii a Toskánsku v říjnu 2011) nemusel rozpočtový orgán poskytnout nové finanční prostředky jen proto, že se objevily nečekané zdroje, které bylo možné přerozdělit tak, že se dosáhlo požadované částky; zdůrazňuje skutečnost, že současný nedostatek prostředků na platby, který se již teď dotýká řady programů, zejména těch, na které značně spoléhá Pakt pro růst a zaměstnanost přijatý Evropskou radou dne 29. června 2012, zásadně vylučuje, že by se v tomto případě dalo počítat s jakýmkoli podobným přerozdělením;

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2012 beze změny;

7.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2012 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2012)0232.

Právní upozornění - Ochrana soukromí