Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2242(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0381/2012

Esitatud tekstid :

A7-0381/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/11/2012 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0433

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 37k
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) muutmine
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Euroopa Parlamendi 21. novembri 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2012 kohta, III jagu – Komisjon (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1), eriti selle artikleid 37 ja 38,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2011. aastal(2),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 12. juuni 2012. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2012 kohta, III jagu – Komisjon,(4) ning eriti selle teist lõiget,

–  võttes arvesse maksete assigneeringuid puudutavat ühisavaldust, mille kõik kolm institutsiooni 2012. aasta eelarve menetlemisel vastu võtsid,

–  võttes arvesse komisjoni 19. septembril 2012. aastal esitatud Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve nr 5/2012 projekti (COM(2012)0536),

–  võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2012. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2012 kohta (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0381/2012),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 5/2012 on seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) kasutuselevõtmisega summas 670 192 359 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, mis on seotud Itaalias Emilia-Romagna piirkonnas 2012. aasta mais toimunud mitme maavärinaga;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2012 eesmärk on ametlikult korrigeerida 2012. aasta eelarvet, muutes eelarverida 16 05 03 01 ‐ Ettevalmistav tegevus ‐ Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011, nii et maksete assigneeringute all olev märge „–” asendatakse märkega p.m., mis võimaldab teha lõplikud maksed;

C.  arvestades, et komisjoni esitatud paranduseelarve projektis nr 5/2012 tehakse ettepanek tõsta maksete assigneeringute taset, võttes arvesse üldist maksete assigneeringute puudujääki 2012. aastal;

D.  arvestades, et oma 12. juuni 2012. aasta resolutsioonis, mis käsitleb nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2012 kohta, mis on seotud ELSFi kasutuselevõtmisega, avaldas Euroopa Parlament seoses ELSFi kasutuselevõtmisega konkreetsel juhul nördimust, et teine eelarvepädev institutsioon viivitas oma seisukoha võtmisega 8 nädalat, jäädes ELi toimimise lepingu protokolli nr 1 (liikmesriikide parlamentide teavitamise tähtaeg) omapoolse tõlgenduse juurde;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2012;

2.  peab väga oluliseks seda, et ELSFist antav rahaline abi makstaks looduskatastroofide tõttu kannatada saanud piirkondadele kiiresti välja, ja väljendab seetõttu heameelt Itaalia ametivõimude kiire taotluse esitamise üle rahalise abi saamiseks ELSFist ning samuti komisjoni kiire ettepaneku üle ELSFi kasutuselevõtuks;

3.  kutsub liikmesriikide kõiki asjaomaseid osapooli – nii piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil – ja riiklikke ametiasutusi üles parandama vajaduste hindamist ning ELSFiga seotud võimalike tulevaste taotluste koordineerimist, et võimalikult palju kiirendada ELSFi kasutuselevõtmist;

4.   kordab tungivalt oma üleskutset nõukogule, et ta ei kahjustaks neid jõupingutusi liidu abi kiireks osutamiseks, lükates edasi oma otsuse tegemist sellises tundlikus ja kiireloomulises küsimuses;

5.  tuletab meelde, et kui eelmine kord ELSFi vahendid kasutusele võeti (paranduseelarve nr 2/2012 seoses 2011. aasta oktoobri üleujutustega Liguurias ja Toscanas), ei olnud eelarvepädevatel institutsioonidel vaja eraldada lisaraha ainult seetõttu, et tekkisid mõned ootamatud ümberpaigutamise allikad vajamineva summa ulatuses; rõhutab, et praegune maksete assigneeringute puudujääk, mis avaldab juba mõju mitmele programmile, eelkõige neile, millest sõltub Euroopa Ülemkogu poolt 29. juunil 2012. aastal vastu võetud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe, välistab kategooriliselt mis tahes sellised ümberpaigutamised antud juhtumi puhul;

6.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2012 kohta muudatusteta heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2012 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 56, 29.2.2012.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0232.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika