Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2242(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0381/2012

Pateikti tekstai :

A7-0381/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/11/2012 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0433

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 43k
Trečiadienis, 2012 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po žemės drebėjimo Emilijos-Romanijos regione (Italija) ir biudžeto eilutės pakeitimas, susijęs su parengiamaisiais veiksmais, skirtais Europos savanoriškos veiklos metams (2011)
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekto, III skirsnis – Komisija (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1) (toliau – Finansinis Reglamentas), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2011 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekto, III skirsnis – Europos Komisija(4), ir ypač į jos 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į bendrą pareiškimą dėl asignavimų mokėjimams, dėl kurių sutarė visos trys institucijos 2012 m. biudžeto procedūros metu;

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektą, kurį Komisija pateikė 2012 m. rugsėjo 19 d. (COM(2012)0536),

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekto, kurią Taryba priėmė 2012 m. lapkričio 20 d. (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0381/2012),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekte numatyta iš ES solidarumo fondo (toliau – ESSF) panaudoti 670 192 359 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kurie susiję su keliais žemės drebėjimais 2012 m. gegužės mėn. Italijos Emilijos-Romanijos regione;

B.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekto tikslas – formaliai įrašyti šį dalinį biudžeto pataisymą į 2012 m. biudžetą ir pakeisti biudžeto eilutę 16 05 03 01 – Parengiamieji veiksmai. Europos savanoriškos veiklos metai (2011 m.), vietoje brūkšnio mokėjimų skiltyje įrašant simbolinį įrašą (p. m.) tam, kad būtų galima atlikti galutinius mokėjimus;

C.  kadangi Komisijos pateiktame Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekte siūloma padidinti mokėjimų asignavimų lygį, atsižvelgiant į bendrą mokėjimų asignavimų trūkumą 2012 m.;

D.  kadangi savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliucijoje dėl Tarybos pozicijos dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2012 projekto, susijusioje su kitu ESSF lėšų mobilizavimu, Parlamentas labai apgailestavo dėl konkretaus ESSF lėšų mobilizavimo atvejo, kai kita biudžeto valdymo institucija, savaip interpretuodama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 1, tik po 8 savaičių priėmė savo poziciją (terminas, nustatytas nacionalinių parlamentų informavimui),

1.  atkreipia dėmesį į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektą, kurį pateikė Komisija;

2.  mano, kad labai svarbu iš ESSF greitai suteikti finansinę pagalbą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, ir todėl palankiai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos skubiai pateikė paraišką dėl finansinės pagalbos iš ESSF, taip pat tai, kad Komisija greitai pateikė pasiūlymą dėl ESSF lėšų mobilizavimo;

3.  ragina visus suinteresuotus subjektus valstybėse narėse, t. y. ir vietos, ir regionų lygmenimis, ir nacionalines institucijas toliau gerinti poreikių įvertinimą ir ESSF galimo panaudojimo koordinavimą ateityje siekiant kiek įmanoma greičiau mobilizuoti ESSF lėšas;

4.  dar kartą primygtinai pakartoja savo raginimą Tarybai be reikalo neatidėlioti savo sprendimo dėl tokio svarbaus ir skubaus klausimo ir netrukdyti pastangoms greičiau teikti Sąjungos pagalbą;

5.  primena, kad ankstesnio ESSF lėšų mobilizavimo atveju (Taisomasis biudžetas Nr. 2/2012, dėl 2011 m. spalio mėn. potvynių Ligūrijoje ir Toskanoje) biudžeto valdymo institucijai nereikėjo numatyti naujų lėšų, nes prašoma suma buvo perkelta iš tam tikrų nenumatytų šaltinių; pabrėžia, kad dėl dabartinio mokėjimų asignavimų trūkumo, kurį jau patiria daugelis programų, ypač tos, kurios labai susijusios su Europos Vadovų Tarybos 2012 m. birželio 29 d. patvirtinto Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo įgyvendinimu, šiuo atveju visiškai neįmanoma numatyti tokio perkėlimo;

6.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekto be pakeitimų;

7.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2012 buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 56, 2012 2 29.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0232.

Teisinė informacija - Privatumo politika