Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2242(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0381/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0381/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 21/11/2012 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0433

Pieņemtie teksti
PDF 280kWORD 42k
Trešdiena, 2012. gada 21. novembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projekts: Solidaritātes fonds saistībā ar zemestrīci Emīlijā-Romanjā (Itālija) un sagatavošanas darbībai “Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011)” paredzētās budžeta pozīcijas grozīšana
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektu, III iedaļa – Komisija (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1) (Finanšu regula), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–  ņemot vērā 2011. gada 1. decembrī galīgajā variantā pieņemto Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–  ņemot vērā 2012. gada 12. jūnija rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu, III iedaļa – Komisija(4), un jo īpaši tās 2. punktu,

–  ņemot vērā kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām, par kuru visas trīs iestādes vienojās saistībā ar 2012. gada budžeta procedūru,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektu, ko Komisija iesniedza 2012. gada 19. septembrī (COM(2012)0536),

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 20. novembrī pieņemto nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektu (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0381/2012),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projekts attiecas uz ES Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu EUR 670 192 359 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās saistībā ar Itālijā (Emīlijā-Romanjā) 2012. gada maijā notikušo zemestrīci;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projekta mērķis ir iekļaut šo budžeta pielāgojumu 2012. gada budžetā un grozīt 16 05 03 01. budžeta pozīciju “Sagatavošanas darbība – Eiropas gads brīvprātīgam darbam (2011. gads)”, lai maksājumu apropriāciju ailē ierakstīto svītriņu aizstātu ar atgādinājumu “p.m.”, lai varētu veikt galīgos maksājumus;

C.  tā kā Komisijas iesniegtajā budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektā ierosināts palielināt maksājumu apropriāciju apjomu, ņemot vērā maksājumu apropriāciju vispārējo trūkumu 2012. gadā;

D.  tā kā 2012. gada 12. jūnija rezolūcijā par Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2012 projektu, lai vēlreiz izmantotu ESSF, Parlaments pauž dziļu nožēlu, ka šajā konkrētajā ESSF izmantošanas gadījumā otra budžeta lēmējiestāde nogaidīja 8 nedēļas, pirms pieņēma savu nostāju, burtiski ievērojot LESD 1. protokolu (attiecībā uz termiņu dalībvalstu parlamentu informēšanai),

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektu;

2.  uzskata, ka ir ļoti svarīgi dabas katastrofu skartajiem reģioniem ātri piešķirt finansiālo palīdzību no ESSF, un tāpēc atzinīgi vērtē Itālijas iestāžu ātri iesniegtos pieteikumus finansiālā atbalsta saņemšanai no ESSF, kā arī Komisijas ātri iesniegto priekšlikumu ESSF izmantošanai;

3.  aicina visas dalībvalstu iesaistītās personas – gan vietējā un reģionālā līmenī, gan valsts iestādes – uzlabot vajadzību novērtēšanu un iespējamo pieteikumu atbalsta saņemšanai no ESSF koordinēšanu, lai pēc iespējas paātrinātu ESSF izmantošanu;

4.  atkārtoti aicina Padomi nelikt šķēršļus šādiem centieniem paātrināt Savienības palīdzības sniegšanu, nevajadzīgi atliekot lēmuma pieņemšanu šādā jutīgā un neatliekamā jautājumā;

5.  atgādina, ka iepriekšējā ESSF izmantošanas gadījumā (budžeta grozījums Nr. 2/2012 saistībā ar plūdiem Ligūrijā un Toskānā 2011. gada oktobrī) budžeta lēmējinstitūcijai nebija jānodrošina jauni līdzekļi tāpēc, ka atklājās daži neparedzēti avoti vajadzīgās apropriāciju summas pārdalei; uzsver, ka pašreizējais maksājumu apropriāciju trūkums, kas jau ietekmē daudzas programmas, it īpaši tās, no kurām lielā mērā atkarīga Eiropadomes 2012. gada 29. jūnijā pieņemtā Izaugsmes un nodarbinātības pakta īstenošana, stingri izslēdz iespēju paredzēt šādu pārdali šajā gadījumā;

6.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projektu bez grozījumiem;

7.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 5/2012 ir pieņemts galīgajā redakcijā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 56, 29.2.2012.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0232.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika