Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2242(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0381/2012

Ingediende teksten :

A7-0381/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/11/2012 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0433

Aangenomen teksten
PDF 207kWORD 38k
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012: Solidariteitsfonds naar aanleiding van de aardbevingen in Emilia-Romagna (Italië) en wijziging van de begrotingslijn voor de voorbereidende actie voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 21 november 2012 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106bis,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1) (hierna „het Financieel Reglement), en met name de artikelen 37 en 38 daarvan,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, definitief vastgesteld op 1 december 2011(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–  gezien zijn resolutie van 12 juni 2012 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Europese Commissie(4), en in het bijzonder paragraaf 2 van deze resolutie,

–  gezien de gezamenlijke verklaring over betalingskredieten die alle drie de instellingen in het kader van de begrotingsprocedure voor 2012 hebben goedgekeurd,

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, ingediend door de Commissie op 19 september 2012 (COM(2012)0536),

–  gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012, vastgesteld door de Raad op 20 november 2012 (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0381/2012),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 betrekking heeft op de beschikbaarstelling uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) van 670 192 359 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in verband met de reeks aardbevingen in de Italiaanse regio Emilia-Romagna in mei 2012;

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel in de begroting 2012 op te nemen en begrotingslijn 16 05 03 01 (Voorbereidende actie – Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011) te wijzigen door het streepje voor betalingen naar de lijn te vervangen door de vermelding „pro-memorie”(p.m.), zodat de laatste betalingen kunnen worden verricht;

C.   overwegende dat in het door de Commissie ingediende ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 werd voorgesteld om het niveau van de betalingskredieten gezien de algemene schaarste van de betalingskredieten voor 2012 te verhogen;

D.   overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 12 juni 2012 over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2012, dat verband hield met een andere beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU, aangaf ten zeerste te betreuren dat de andere tak van de begrotingsautoriteit voor wat het specifieke geval van de inschakeling van het SFEU betreft, acht weken had gewacht alvorens een standpunt vast te stellen, hierbij zijn eigen interpretatie volgend van protocol 1 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (inzake de uiterste datum voor het inlichten van de parlementen van de lidstaten);

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 zoals ingediend door de Commissie;

2.  acht het bijzonder belangrijk dat er via het SFEU snel financiële steun wordt vrijgemaakt voor door natuurrampen getroffen personen, en verheugt zich bijgevolg ten zeerste over de snelle indiening door de Italiaanse autoriteiten van hun aanvraag tot financiële steun uit het SFEU alsook over de onverwijlde voorlegging door de Commissie van een voorstel inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU;

3.  verzoekt alle betrokken partijen in de lidstaten, zowel op plaatselijk als op regionaal niveau, en de nationale autoriteiten om de behoeften nog beter te beoordelen en de coördinatie van mogelijke toekomstige aanvragen voor het SFEU nog te verbeteren, met als doel de beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU zo snel mogelijk te laten plaatsvinden;

4.   vraagt de Raad nogmaals met aandrang om de inspanningen voor een snellere verstrekking van Uniebijstand niet te dwarsbomen met ongepast laattijdige besluiten over dergelijke gevoelige en dringende kwesties;

5.  herinnert eraan dat de enige reden waarom de begrotingsautoriteit voor de vorige beschikbaarstelling van middelen uit het SFEU (gewijzigde begroting nr. 2/2012 met betrekking tot de overstromingen van oktober 2011 in Ligurië en Toscane) geen nieuw geld heeft moeten vrijmaken, was dat er onverwachts een aantal herschikkingen ter hoogte van het gevraagde bedrag kon worden gedaan; benadrukt dat een dergelijke herschikking van middelen in dit geval wegens de huidige schaarste aan betalingskredieten, die al negatieve gevolgen heeft voor een aantal programma's, met name die programma's die de grondslag vormen voor het op 29 juni 2012 door de Europese Raad goedgekeurde Pact voor groei en banen, volledig uitgesloten is;

6.  hecht zonder wijzigingen zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012;

7.  verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 56 van 29.2.2012.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(4) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0232.

Juridische mededeling - Privacybeleid