Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2242(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0381/2012

Teksty złożone :

A7-0381/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/11/2012 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0433

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 43k
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 5/2012: Fundusz Solidarności w związku z wstrząsami sejsmicznymi w Emilii-Romanii (Włochy) oraz zmiana linii budżetowej dla działań przygotowawczych dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
P7_TA(2012)0433A7-0381/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1) („rozporządzenie finansowe”), w szczególności jego art. 37 i 38,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2011 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja Europejska(4), w szczególności jej ust. 2,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie środków na płatności, uzgodnione przez wszystkie trzy instytucje w ramach procedury budżetowej na 2012 r.,

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, przedłożony przez Komisję dnia 19 września 2012 r. (COM(2012)0536),

–  uwzględniając stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2012, przyjęte przez Radę w dniu 20 listopada 2012 r. (16398/2012 – C7-0383/2012),

–  uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0381/2012),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2012 dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 670 192 359 EUR w formie środków na zobowiązania i płatności w związku z serią trzęsień ziemi w regionie Emilia-Romania we Włoszech w maju 2012 r.,

B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 5/2012 jest formalne uwzględnienie tej korekty w budżecie na 2012 r. oraz zmiana pozycji budżetowej 16 05 03 01 – Działanie przygotowawcze – Rok 2011 – Europejski Rok Wolontariatu, aby zastąpić „kreskę” w linii dotyczącej płatności oznaczeniem p.m., umożliwiającym dokonanie końcowych płatności,

C.  mając na uwadze, że w przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu korygującego nr 5/2012 zaproponowano zwiększenie środków na płatności ze względu na ogólny brak środków na płatności na 2012 r.,

D.  mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2012 dotyczącego kolejnego uruchomienia FSUE Parlament wyraził głębokie ubolewanie z powodu faktu, że w tym konkretnym przypadku uruchomienia FSUE drugi organ władzy budżetowej potrzebował ośmiu tygodni na przyjęcie swojego stanowiska, trzymając się swej wykładni Protokołu nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (termin na poinformowanie parlamentów narodowych),

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 5/2012 przedstawiony przez Komisję;

2.  uznaje za sprawę wielkiej wagi szybkie uwolnienie pomocy finansowej z FSUE dla poszkodowanych w katastrofach naturalnych i w związku z tym z ogromnym zadowoleniem przyjmuje szybkie przedłożenie przez władze Włoch wniosku o wsparcie finansowe z FSUE, jak również szybkie przedstawienie przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia FSUE;

3.  wzywa wszystkie zaangażowane strony w państwach członkowskich, tj. zarówno organy szczebla lokalnego, jak i regionalnego, a także władze krajowe do dalszego usprawnienia oceny potrzeb i koordynacji potencjalnych wniosków o wsparcie z FSUE w przyszłości celem jak największego przyspieszenia uruchomienia FSUE;

4.  ze stanowczością ponownie zwraca się do Rady, by nie zaprzepaściła tych starań na rzecz szybszego zapewnienia wsparcia Unii, nadmiernie odraczając decyzję w tej ważnej i naglącej sprawie;

5.  przypomina, że w przypadku poprzedniego uruchomienia FSUE (budżet korygujący nr 2/2012 w związku z powodziami w Ligurii i Toskanii w październiku 2011 r.) władza budżetowa nie musiała zapewniać nowych środków tylko dlatego, że pojawiły się nieoczekiwane możliwości przesunięcia potrzebnej kwoty; podkreśla, że obecny niedobór środków na płatności, który dotyka już szeregu programów, zwłaszcza tych, na których w dużej mierze opiera się Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przyjęty przez Radę Europejską w dniu 29 czerwca 2012 r., zdecydowanie wyklucza jakiekolwiek przesunięcie środków w tym wypadku;

6.  zatwierdza, bez zmian, stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2012;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2012 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0232.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności