Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0033B(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0370/2012

Teksty złożone :

A7-0370/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/11/2012 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0441

Teksty przyjęte
PDF 349kWORD 113k
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg
Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (bez udzialu Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) *
P7_TA(2012)0441A7-0370/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczący projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))

(Konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11143/1/2012),

–  uwzględniając art. 74 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0331/2012),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 12 października 2012 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 87, art. 55 oraz art. 46 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0370/2012),

A.  mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza projekt Rady w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)  Rozwój SIS II powinien być kontynuowany i zostać zakończony w ramach harmonogramu ogólnego SIS II zatwierdzonego przez Radę w dniu 6 czerwca 2008 r. i następnie zmienionego w październiku 2009 r. zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na posiedzeniu Rady ds. WSiSW w dniu 4 czerwca 2009 r. Niniejsza wersja harmonogramu ogólnego SIS II została przedstawiona przez Komisję Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w październiku 2010 r. .
(6)  Rozwój SIS II powinien być kontynuowany i zostać zakończony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.
Poprawka 2
Projekt rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Aby wesprzeć państwa członkowskie w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania technicznego i finansowego, Komisja powinna niezwłocznie wszcząć proces dostosowywania niniejszego rozporządzenia, przedstawiając wniosek w sprawie systemu prawnego dotyczącego migracji, który w większym stopniu odzwierciedlałby podejście w zakresie migracji technicznej określone w planie migracji dla projektu SIS (planie migracji) przyjętym przez Komisję po tym, jak w głosowaniu poparł go Komitet ds. SIS-VIS w dniu 23 lutego 2011 r.
skreślony
Poprawka 3
Projekt rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
(17)  W planie migracji ustalono, że w trakcie okresu przełączania wszystkie państwa członkowskie będą po kolei dokonywały przełączenia aplikacji krajowej z SIS 1+ na SIS II. Pod względem technicznym pożądane jest, aby państwa członkowskie, które dokonały przełączenia, były zdolne do użytkowania SIS II w pełnym zakresie od chwili przełączenia i nie musiały czekać na dokonanie przełączenia przez pozostałe państwa członkowskie. W związku z tym konieczne jest stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW od chwili rozpoczęcia procesu przełączania przez pierwsze państwo członkowskie. Ze względu na pewność prawa okres przełączania powinien trwać możliwie jak najkrócej i nie powinien przekraczać 12 godzin . Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW nie uniemożliwia państwom członkowskim, które nie dokonały jeszcze przełączenia lub które z powodów technicznych musiały od niego odstąpić, użytkowania SIS II w stopniu obejmującym jedynie funkcje SIS 1+ w okresie wzmożonego monitorowania. Aby we wszystkich państwach członkowskich obowiązywały te same standardy i warunki w odniesieniu do wpisów, przetwarzania danych i ochrony danych, należy do funkcjonowania SIS w państwach członkowskich, które jeszcze nie dokonały przełączenia, stosować ramy prawne SIS II.
(17)  Przewiduje się, że w trakcie okresu przełączania wszystkie państwa członkowskie będą po kolei dokonywały przełączenia aplikacji krajowej z SIS I na SIS II. Pod względem technicznym pożądane jest, aby państwa członkowskie, które dokonały przełączenia, były zdolne do użytkowania SIS II w pełnym zakresie od chwili przełączenia, i nie musiały czekać na dokonanie przełączenia przez pozostałe państwa członkowskie. W związku z tym konieczne jest stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW od chwili rozpoczęcia procesu przełączania przez pierwsze państwo członkowskie. Ze względu na pewność prawa okres przełączania powinien trwać możliwie jak najkrócej i nie powinien przekraczać 12 godzin. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW nie uniemożliwia państwom członkowskim, które nie dokonały jeszcze przełączenia lub które z powodów technicznych musiały od niego odstąpić, użytkowania SIS II w stopniu obejmującym jedynie funkcje SIS 1+ w okresie wzmożonego monitorowania. Aby we wszystkich państwach członkowskich obowiązywały te same standardy i warunki w odniesieniu do wpisów, przetwarzania danych i ochrony danych, należy do funkcjonowania SIS w państwach członkowskich, które jeszcze nie dokonały przełączenia, stosować ramy prawne SIS II.
Poprawka 4
Projekt rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 oraz decyzja 2007/533/WSiSW przewidują, że w centralnym SIS II należy wykorzystywać najlepsze dostępne rozwiązania techniczne, wybierane na podstawie analizy kosztów i korzyści. W załączniku do konkluzji Rady z dnia 4–5 czerwca 2009 r. w sprawie dalszego kierunku SIS II wskazano fazy kluczowe, które należy zrealizować, by kontynuować obecny projekt SIS II. Równolegle przeprowadzono badanie poświęcone planowi awaryjnemu, na wypadek gdyby testy wykazały niespełnienie wymogów przewidzianych w fazach kluczowych; byłoby nim opracowanie alternatywnego scenariusza technicznego, które polegałoby na rozwijaniu SIS II na podstawie ulepszonej wersji SIS 1+ (SIS 1+RE). Opierając się na wspomnianych kryteriach, Rada może podjąć decyzję o zwróceniu się do Komisji, by zastosowała alternatywny scenariusz techniczny.
(19)  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 oraz decyzja 2007/533/WSiSW przewidują, że w centralnym SIS II należy wykorzystywać najlepsze dostępne rozwiązania techniczne, wybierane na podstawie analizy kosztów i korzyści. W załączniku do konkluzji Rady z dnia 4–5 czerwca 2009 r. w sprawie dalszego kierunku SIS II wskazano fazy kluczowe, które należy zrealizować, by kontynuować obecny projekt SIS II. Równolegle przeprowadzono badanie poświęcone planowi awaryjnemu, na wypadek gdyby testy wykazały niespełnienie wymogów przewidzianych w fazach kluczowych; byłoby nim opracowanie alternatywnego scenariusza technicznego, które polegałoby na rozwijaniu SIS II na podstawie ulepszonej wersji SIS 1+ (SIS 1+RE). Opierając się na wspomnianych kryteriach, Rada może podjąć decyzję o zwróceniu się do Komisji, by zastosowała alternatywny scenariusz techniczny. W takim przypadku Komisja powinna przedstawić wniosek w celu zmiany niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 5
Projekt rozporządzenia
Punkt 31 preambuły
(31)  Europejski inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz jest właściwy do monitorowania działalności instytucji i organów unijnych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla postanowień szczegółowych konwencji z Schengen, jak również rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW w sprawie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
(31)  Europejski inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie stosowania rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz jest właściwy do monitorowania działalności instytucji i organów unijnych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wspólny organ nadzorczy jest odpowiedzialny za nadzór nad jednostką centralną obecnego SIS 1+ do czasu wejścia w życie ram prawnych SIS II. Krajowe organy nadzorcze są odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych SIS 1+ na terytorium właściwych dla nich państw członkowskich i pozostaną odpowiedzialne za monitorowanie legalności przetwarzania danych osobowych SIS II na terytorium tych państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla postanowień szczegółowych konwencji z Schengen, jak również rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW w sprawie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsze ramy prawne SIS II przewidują, że krajowe organy nadzorcze i Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewniają skoordynowany nadzór nad SIS II.
Poprawka 6
Projekt rozporządzenia
Punkt 43 a preambuły (nowy)
(43a)  Rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Bułgaria i Rumunia uczestniczą na podstawie art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i decyzji Rady 2010/365/UE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen1,
1 Dz.U. L 166 z 1.7.2010, s. 17.
Poprawka 7
Projekt rozporządzenia Artykuł 7 – ustęp 6
6.  Działania określone w ust. 1–3 są koordynowane w przez Komisję oraz państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ działające w ramach Rady.
6.  Działania określone w ust. 1–3 są koordynowane w przez Komisję oraz państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ działające w ramach Rady. Parlament Europejski jest regularnie informowany o tych działaniach.
Poprawka 8
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Przed rozpoczęciem migracji państwa członkowskie sprawdzają, czy wszystkie dane osobowe, które mają być przeniesione do SIS II, są ścisłe, aktualne i zgodne z prawem, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006.
Wszystkie dane, których nie można sprawdzić przed rozpoczęciem migracji, są weryfikowane w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od rozpoczęcia migracji.

Poprawka 9
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1. W celu migracji z C.SIS do centralnego SIS II Francja udostępnia bazę danych SIS 1+, a Komisja wprowadza bazę danych SIS 1+ do centralnego SIS II. Dane pochodzące z bazy danych SIS 1+, o których mowa w art. 113 ust. 2 konwencji z Schengen, nie są wprowadzane do centralnego SIS II .
1.  W celu migracji z C.SIS do centralnego SIS II Francja udostępnia bazę danych SIS 1+, a Komisja wprowadza bazę danych SIS 1+ do centralnego SIS II. Dane pochodzące z bazy danych SIS 1+, o których mowa w art. 113 ust. 2 konwencji z Schengen, nie są wprowadzane do centralnego SIS II. Dane te są usuwane najpóźniej jeden miesiąc po zakończeniu okresu wzmożonego monitorowania.
Poprawka 10
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy
3.  Migracja systemu krajowego z SIS 1+ do SIS II rozpoczyna się wprowadzeniem danych N.SIS II – przy czym N.SIS II ma zawierać plik danych, kopię krajową, zawierający całą lub częściową kopię bazy danych SIS II.
3.  Migracja systemu krajowego z SIS 1+ do SIS II rozpoczyna się wprowadzeniem danych N.SIS II – przy czym N.SIS II ma zawierać plik danych, kopię krajową, zawierający całą lub częściową kopię bazy danych SIS II. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie dane osobowe wprowadzone do N.SIS II były ścisłe, aktualne i zgodne z prawem, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006.
Poprawka 11
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i odpowiedzialne organy nadzorcze Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z zakończenia migracji, w szczególności z przełączenia państw członkowskich na SIS II. Sprawozdanie to potwierdza, czy migracja, a w szczególności przełączenie były realizowane w pełnej zgodności z niniejszym rozporządzeniem na poziomie centralnym i krajowym oraz czy przetwarzanie danych osobowych podczas całej migracji odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1.
Dz.U.  L 281 z 23.11.1995, s. 31.
Poprawka 12
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)
4b.  Jeden miesiąc po zakończeniu okresu wzmożonego monitorowania baza danych SIS 1+, wszystkie dane w bazie SIS 1+ niezależnie od nośnika lub lokalizacji, C.SIS, N.SIS państw członkowskich oraz wszelkie ich kopie są ostatecznie usuwane.
Poprawka 13
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a

Migracja biur SIRENE

Migracja biur SIRENE do sieci S-TESTA odbywa się równolegle z przełączeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 3, i kończy się natychmiast po przełączeniu.

Poprawka 14
Projekt rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
Od chwili przełączenia się pierwszego państwa członkowskiego z N.SIS na N.SIS II, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, stosuje się rozporządzenie (WE) 1987/2006.

Od chwili pomyślnego przełączenia się pierwszego państwa członkowskiego z N.SIS na N.SIS II, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, stosuje się rozporządzenie (WE) 1987/2006.

Poprawka 15
Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Poza rejestrowaniem automatycznych wyszukiwań państwa członkowskie i Komisja dopilnowują, aby w trakcie migracji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w pełni były przestrzegane obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych oraz aby w centralnym SIS II zostały odpowiednio zarejestrowane zadania określone w art. 3 lit. f) i w art. 11. Rejestrowanie tych czynności zapewnia w szczególności integralność i legalność danych w trakcie migracji i przełączenia na SIS II.
Poprawka 16
Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie.
4.  Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, a także nazwę użytkownika końcowego.
Poprawka 17
Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
5.  Rejestry mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, o których mowa w ust. 1 i są usuwane najwcześniej po upływie jednego roku, a najpóźniej po upływie trzech lat od daty ich utworzenia.
(Nie dotyczy wersji polskiej.)
Poprawka 18
Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7
7.  Właściwe organy mające sprawdzać czy wyszukiwanie jest legalne, monitorować legalność przetwarzania danych, prowadzić samokontrolę i zapewniać właściwe działanie centralnego SIS II oraz integralność i bezpieczeństwo danych otrzymują w granicach swoich uprawnień i na żądanie dostęp do tych rejestrów w celu realizacji swoich zadań.
7.  Właściwe organy, o których mowa w art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1987/2006, mające sprawdzać czy wyszukiwanie jest legalne, monitorować legalność przetwarzania danych, prowadzić samokontrolę i zapewniać właściwe działanie centralnego SIS II oraz integralność i bezpieczeństwo danych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) 1987/2006, otrzymują w granicach swoich uprawnień i na żądanie dostęp do tych rejestrów w celu realizacji swoich zadań.
Poprawka 19
Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Wszystkie organy ochrony danych odpowiadające za SIS 1+ lub za SIS II są ściśle zaangażowane we wszystkie etapy migracji z SIS 1+ do SIS II.
Poprawka 20
Projekt rozporządzenia
Artykuł 19
Przed końcem każdego półrocza, a po raz pierwszy przed końcem pierwszego półrocza 2009 roku, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępu prac nad rozwojem systemu SIS II oraz migracją z SIS 1+ do SIS II.

Przed końcem każdego półrocza, a po raz pierwszy przed końcem pierwszego półrocza 2009 roku, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępu prac nad rozwojem systemu SIS II oraz migracją z SIS 1+ do SIS II. Komisja informuje Parlament Europejski o wynikach testów, o których mowa w art. 8, 9 i 10.

Poprawka 21
Projekt rozporządzenia
Artykuł 21
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Traci moc po zakończeniu migracji, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit trzeci. Jeśli nie można dotrzymać tego terminu z powodu nierozwiązanych trudności technicznych związanych z procesem migracji, niniejsze rozporządzenie traci moc w dniu, który ma zostać ustalony przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Traci moc po zakończeniu migracji, o którym mowa w art. 11 ust. 3 akapit trzeci. Jeśli nie można dotrzymać tego terminu z powodu nierozwiązanych trudności technicznych związanych z procesem migracji, niniejsze rozporządzenie traci moc w dniu, który ma zostać ustalony przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, a w każdym razie do dnia 30 czerwca 2013 r.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności