Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2275(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0330/2012

Predkladané texty :

A7-0330/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2012 - 17
CRE 20/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0442

Prijaté texty
PDF 232kWORD 73k
Streda, 21. novembra 2012 - Štrasburg
Kontrola uplatňovania práva EÚ (2010)
P7_TA(2012)0442A7-0330/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 o 28. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2010) (2011/2275(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 28. výročnú správu o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2010) (COM(2011)0588),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Hodnotiaca správa projektu EU Pilot (COM(2010)0070),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Druhá hodnotiaca správa projektu EU Pilot (COM(2011)0930),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. septembra 2007 s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (COM(2007)0502),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2002 o vzťahoch k sťažovateľom vzhľadom na porušenie práva Spoločenstva (COM(2002)0141),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2012 s názvom Aktualizácia oznámenia o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie (COM(2012)0154),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 2011 o 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2009)(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o 26. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008)(2),

–  so zreteľom na pracovné dokumenty útvarov Komisie SEC(2011)0193, SEC(2011)0194 a SEC(2011)1626,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra 20111 o činnosti Výboru pre petície za rok 2010(3),

–  so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre ústavné veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0330/2012),

A.  keďže Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo množstvo nových právnych základov, ktorých cieľom je zjednodušiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie práva EÚ,

B.  keďže podľa článku 298 ZFEÚ sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie pri vykonávaní svojich poslaní podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou,

C.  keďže životné prostredie, vnútorný trh a daňový systém sú oblasti politiky, v prípade ktorých dochádza najčastejšie k porušovaniu predpisov a ktorých sa týka 52 % všetkých prípadov porušenia,

1.  pripomína, že v článku 17 ZEÚ je základná úloha Komisie definovaná ako úloha „ochrankyne zmlúv“; v tejto súvislosti poznamenáva, že právomoc a povinnosť Komisie začať konanie vo veci porušenia predpisov proti členskému štátu, ktorý si nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv(4), tvoria základ právneho poriadku Únie a ako také zodpovedajú koncepcii Únie založenej na zásade právneho štátu;

2.  zdôrazňuje zásadný význam dodržiavania zásad právneho štátu ako podmienky legitímnosti akejkoľvek formy demokratického riadenia a plnej záruky pre občanov, že si môžu uplatňovať práva ustanovené právnymi predpismi;

3.  schvaľuje prístup založený na inteligentnej regulácii, ktorý uplatňuje Komisia a ktorý sa sústreďuje na začlenenie kontroly uplatňovania práva EÚ do širšieho politického cyklu, čo Komisia vníma ako rozhodujúce preventívne opatrenie;

4.  poznamenáva, že konanie vo veci porušenia predpisov pozostáva z dvoch fáz: administratívnej (vyšetrovacej) fázy a súdnej fázy na Súdnom dvore; nazdáva sa, že úloha občanov ako sťažovateľov je rozhodujúca v administratívnej fáze, keď ide o zabezpečenie súladu s právom Únie priamo na mieste;

5.  víta skutočnosť, že Komisia využíva veľké množstvo nástrojov na zvýšenie plynulosti procesu transpozície (kontrolné zoznamy transpozície, príručky alebo vysvetľujúce poznámky), a podporuje Komisiu v tom, aby transpozíciu smerníc sledovala ešte pozornejšie pred uplynutím termínu stanoveného pre transpozíciu, najmä pokiaľ ide o členské štáty so „zlým záznamom“, aby mohla rýchlo zasiahnuť;

6.  poukazuje na priamu uplatniteľnosť ustanovení smerníc, ak sú dostatočne presné a nepodmienečné („priamy účinok“), v súlade s konsolidovanou judikatúrou Súdneho dvora;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri riešení problému pridávania povinností nad rámec požiadaviek EÚ pri transpozícii právnych predpisov EÚ (tzv. gold-plating) konali spoločne a jednotne;

8.  poznamenáva, že Komisia nedávno uverejnila nové oznámenie o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie (COM(2012)0154), v ktorom preskúmala podmienky, za ktorých sa sťažnosti registrujú, čím ovplyvnila konanie vo veci porušenia predpisov ako také; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípade konania vo veci porušenia predpisov neuplatňovala právne nezáväzné nástroje (tzv. soft law), ale aby radšej navrhla uplatňovanie nariadenia(5), na základe ktorého by bol Európsky parlament ako spolutvorca právnych predpisov v plnej miere zapojený do takéhoto podstatného prvku právneho poriadku EÚ;

9.  vyjadruje však poľutovanie nad mimoriadne vysokým počtom prípadov neoznámenia prijatých opatrení (470 nevyriešených prípadov v roku 2010);

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo vyššie uvedenom oznámení sa neuvádza žiaden odkaz na projekt EU Pilot, ktorý podľa samotnej Komisie predstavuje „dobrú pracovnú metódu“(6), ktorú používa pri vybavovaní sťažností ako prvý krok v konaní vo veci porušenia predpisov všade tam, kde by mohlo dôjsť k takémuto konaniu(7); poznamenáva, že v oznámení nie je projekt EU Pilot ani menovite uvedený a že v ňom nie je žiaden odkaz na žiadne právo alebo ochranu poskytované sťažovateľovi v rámci projektu EU Pilot; preto dochádza k záveru, že všetky rozhodnutia, ktoré Komisia prijme a ktoré predchádzajú konaniu vo veci porušenia predpisov alebo ho vylučujú, nespĺňajú pravidlá transparentnosti a zodpovednosti a Komisia ich prijíma výlučne na základe vlastného voľného uváženia;

11.  vyzýva Komisiu, aby objasnila postavenie systému EU Pilot a jasne vymedzila rámec a pravidlá jeho uplatňovania tak, aby boli zrozumiteľné pre občanov;

12.  poukazuje na počet členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na projekte EU Pilot (18 do konca roka 2010), a na veľký počet prípadov uzavretých po odpovedi členského štátu, ktorá bola vyhodnotená ako prijateľná (81 % prípadov); podčiarkuje význam kvality týchto hodnotení, čo sa týka platnosti a overenia informácií, ako aj dodržiavania základných zásad správneho práva uznaných Súdnym dvorom;

13.  opakuje svoje stanovisko, že právomoc voľného uváženia, ktorá bola podľa zmlúv zverená Komisii v súvislosti s konaniami vo veci porušenia predpisov, musí byť v súlade so zásadou právneho štátu, právnej jasnosti, požiadavkou transparentnosti a otvorenosti a zásadou proporcionality a že za žiadnych okolností nesmie nič ohroziť základný účel tejto právomoci, ktorým je zaručiť včasné a správne uplatňovanie práva Únie(8);

14.  berie na vedomie povzbudivé číselné údaje svedčiace o tom, že 88 % prípadov bolo uzavretých bez toho, aby sa prípad dostal na Súdny dvor, pretože členské štáty odstránili právne nedostatky, na ktoré ich upozornila Komisia, predtým, ako by bolo potrebné začať novú fázu v konaní vo veci porušenia predpisov; zastáva však názor, že je nevyhnutné naďalej pozorne sledovať konanie členských štátov, lebo niektoré petície sa týkajú problémov, ktoré pretrvávajú aj po uzavretí príslušnej veci (pozri napríklad petície 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 a 0947/2011);

15.  celkovo zdôrazňuje, že sa musí vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie transparentnosti a vzájomnej výmeny v komunikácii medzi Európskym parlamentom a Komisiou; pripomína napríklad, že by sa mohol poskytnúť väčší prístup k informáciám o sťažnostiach, spisom týkajúcim sa porušenia predpisov a ďalším mechanizmom presadzovania právnych predpisov bez toho, aby sa ohrozil účel vyšetrovania, a že prístup k týmto informáciám možno dostatočne odôvodniť prvoradým verejným záujmom, a to najmä v prípadoch, keď môže byť ohrozené ľudské zdravie a môže dôjsť k nezvratným škodám na životnom prostredí;

16.  konštatuje, že Komisia v záujme realizácie projektu EU Pilot vytvorila „dôvernú online databázu“ určenú na komunikáciu medzi svojimi útvarmi a orgánmi členských štátov; opakovane poukazuje na nedostatok transparentnosti voči sťažovateľom v rámci projektu EU Pilot a na svoju žiadosť, aby sa Európskemu parlamentu poskytol prístup k databáze, v ktorej sa zhromažďujú všetky sťažnosti, aby mohol vykonávať svoju funkciu, ktorou je kontrola úlohy Komisie ako ochrankyne zmlúv;

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by nadväzovali na vyššie uvedené uznesenie Európskeho parlamentu o 27. výročnej správe a najmä na jeho žiadosť o zavedenie procesných právnych predpisov vo forme nariadenia podľa článku 298 ZFEÚ, v ktorých by sa ustanovili rôzne aspekty konania vo veci porušenia predpisov a predbežného konania vrátane oznámení, záväzných časových lehôt, práva na vypočutie, povinnosti uviesť dôvody a práva každého človeka na prístup k svojmu spisu, s cieľom posilniť práva občanov a zaručiť transparentnosť;

18.  preto znova žiada Komisiu, aby v súlade s novým právnym základom článku 298 ZFEÚ navrhla procesné právne predpisy vo forme nariadenia;

19.  v tejto súvislosti berie na vedomie odpoveď Komisie na žiadosť Európskeho parlamentu týkajúcu sa procesných právnych predpisov, v ktorej Komisia vyjadrila pochybnosti v súvislosti s možnosťou prijať akéhokoľvek budúce nariadenie založené na článku 298 ZFEÚ vzhľadom na právo voľného uváženia udelené Komisii zmluvami v záujme úpravy spôsobu, akým vedie konania vo veci porušenia predpisov, a na súvisiace činnosti na zabezpečenie správneho uplatňovania práva EÚ; vyjadruje presvedčenie, že takéto procesné právne predpisy by nijakým spôsobom neobmedzovali právo voľného uváženia Komisie, ale boli by len zárukou toho, že Komisia by pri výkone svojej právomoci dodržiavala zásady „otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy“ podľa článku 298 ZFEÚ a práva na dobrú správu vecí verejných podľa článku 41 Charty základných práv Európskej únie;

20.  zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti konaní vo veci porušenia predpisov, a to najmä preto, aby mal Európsky parlament možnosť monitorovať uplatňovanie práva EÚ; v tejto súvislosti pripomína, že v revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch s Európskym parlamentom sa Komisia zaväzuje, že „sprístupní Európskemu parlamentu súhrnné informácie o všetkých konaniach o porušení povinností z formálnej výzvy, a ak to bude Európsky parlament požadovať, aj (...) v súvislosti s otázkami, ktorých sa týka konanie o porušení povinnosti“, a očakáva, že sa toto ustanovenie bude uplatňovať v dobrej viere aj v praxi;

21.  zdôrazňuje, že petícia je riadny nástroj, prostredníctvom ktorého občania, organizácie občianskej spoločnosti a podniky oznamujú prípady nedodržania práva EÚ orgánmi členských štátov na rôznych úrovniach; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby prostredníctvom včasného a primeraného informovania občanov o opatreniach prijatých na základe ich žiadosti zabezpečila transparentnosť prebiehajúcich konaní vo veci porušenia predpisov;

22.  poukazuje na to, že občania a organizácie občianskej spoločnosti naďalej využívajú mechanizmus petícií najmä pri oznámeniach a sťažnostiach týkajúcich sa nedodržiavania práva EÚ orgánmi členských štátov na rôznych úrovniach; v tejto súvislosti vyzdvihuje rozhodujúcu úlohu Výboru pre petície ako účinného spojovacieho prvku medzi občanmi, Európskym parlamentom a Komisiou;

23.  víta skutočnosť, že do 28. výročnej správy bola zahrnutá osobitná časť o petíciách, ktorú žiadal Európsky parlament a v ktorej Komisia predkladá prehľad nových petícií, ktoré boli prijaté; víta správu Komisie o tom, že „petície adresované Európskemu parlamentu viedli ku konaniam vo veci porušenia predpisov“ v mnohých oblastiach; zdôrazňuje, že aj keď sa petície netýkajú porušenia právnych predpisov, poskytujú Európskemu parlamentu a Komisii dôležité informácie o tom, čo občanov znepokojuje;

24.  poukazuje na značný počet petícií prijatých v súvislosti s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, a najmä v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa nakladania s odpadom; pripomína body, ktoré zdôraznil predsedajúci konferencie Komisie o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ktorá sa uskutočnila 15. júna 2011, a ktoré sa týkali skutočnosti, že často nedochádza k dôkladnému posúdeniu vplyvu na životné prostredie, že sa nezohľadňujú verejné konzultácie a že existujú rôzne ďalšie nedostatky súvisiace s prevádzkou systémov nakladania s odpadom;

25.  pripomína, že pôvodným mandátom charty bolo kodifikovať základné práva občanov EÚ a že najvyšší predstavitelia štátov a vlád opakovane slávnostne vyhlásili, že charta stanovuje práva občanov EÚ; vyzýva všetky členské štáty, aby opäť posúdili, či je článok 51 charty nevyhnutný, a nabáda ich, aby jednomyseľne vyhlásili, že v rámci svojej jurisdikcie nebudú na základe ustanovení tohto článku obmedzovať práva jednotlivcov;

26.  zdôrazňuje, že občania, ktorí predkladajú petíciu Európskemu parlamentu, očakávajú ochranu podľa ustanovení charty bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt, a bez ohľadu na to, či sa uplatňuje právo EÚ; zostáva v tejto súvislosti znepokojený tým, že občania sa cítia oklamaní skutočným rozsahom uplatňovania charty; považuje preto za nevyhnutné, aby sa riadne vysvetlila zásada subsidiarity a objasnil sa rozsah uplatňovania charty z pohľadu Európskeho parlamentu na základe článku 51 charty;

27.  zdôrazňuje, že veľká časť petícií súvisiacich so základnými právami sa týka voľného pohybu osôb a že, ako jasne vyplýva zo správy o občianstve Európskej únie za rok 2010, práva, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú z občianstva EÚ, sú dôležitým predpokladom možnosti občanov naplno využívať vnútorný trh; zdôrazňuje, že toto intenzívnejšie využívanie vnútorného trhu občanmi môže uvoľniť jeho značný potenciál rastu, a preto vzhľadom na aktuálne hospodárske výzvy v Európe znova pripomína svoju požiadavku, aby Komisia a členské štáty posilnili svoje úsilie o úplné a včasné vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa tejto oblasti;

28.  ďalej zdôrazňuje, že občania sa cítia podobne oklamaní, aj čo sa týka uplatniteľnosti práva Spoločenstva v prípadoch oneskorenej transpozície; upozorňuje na znepokojujúcu skutočnosť, že občania, ktorí nemôžu využívať platný právny predpis Spoločenstva, lebo príslušný členský štát ho ešte netransponoval, nemôžu využiť žiadny mechanizmus nápravy;

29.  súhlasí s názorom Právnej služby Európskeho parlamentu, že v súvislosti s prípustnosťou petícií sú oblasti pôsobnosti Európskej únie širšie ako jej právomoci; zdôrazňuje, že tento názor by mal slúžiť ako základ riešenia petícií v Európskom parlamente a Komisii;

30.  opätovne zdôrazňuje, že jednotlivé sťažnosti od podnikov a občanov sa naďalej považujú za najdôležitejší zdroj informácií pre zistenie porušení právnych predpisov EÚ a následne pre začatie konaní vo veci porušenia predpisov; žiada preto zavedenie účinnejších, právne záväzných správnych predpisov, ktoré by bezpečne a spoľahlivo vymedzili procedurálny vzťah medzi Komisiou a občanmi alebo podnikmi podávajúcimi sťažnosť, a to pred začatím konania vo veci porušenia predpisov, počas takéhoto konania a po jeho ukončení, čím by sa posilnilo najmä postavenie jednotlivých sťažovateľov;

31.  víta nový prvok obsiahnutý v článku 260 ZFEÚ, ktorý umožňuje Komisii pri predložení veci Súdnemu dvoru podľa článku 258 ZFEÚ požiadať Súdny dvor, aby členskému štátu uložil finančné sankcie za oneskorenú transpozíciu smernice;

32.  víta záväzok Komisie zásadne uplatňovať článok 260 ods. 3 ZFEÚ v prípadoch nesplnenia povinnosti uvedenej v tomto ustanovení, ktorá sa týka transpozície smerníc prijatých v súlade s legislatívnym postupom;

33.  považuje za mimoriadne dôležité, aby Komisia využila túto možnosť a všetky ostatné prostriedky na to, aby zaručila, aby členské štáty včas a správne transponovali právne predpisy EÚ; poznamenáva, že treba menovať členské štáty, ktoré zaostávajú a netransponujú včas právne predpisy;

34.  upozorňuje na skutočnosť, že odvtedy, ako bola vydaná táto správa, Parlament, Rada, Komisia a členské štáty dospeli k dohode o otázke vysvetľujúcich dokumentov, v ktorých sa uvádza vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na jej transpozíciu (tabuľky zhody); poznamenáva, že tieto tri inštitúcie a členské štáty sa dohodli, že do smerníc zahrnú odôvodnenie konštatujúce, že tabuľku zhody by mal doručiť príslušný členský štát, ak je to v konkrétnom prípade nevyhnutné a primerané;

35.  zdôrazňuje, že tabuľky zhody sú neoceniteľným nástrojom, ktorý umožní Komisii a Európskemu parlamentu dohliadať na to, aby členské štáty správne transponovali a uplatňovali právo EÚ, pretože vzťah medzi smernicou a príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami je často veľmi zložitý a niekedy ho nie je takmer vôbec možné spätne vysledovať;

36.  vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu jasné usmernenia týkajúce sa vytvárania, začleňovania a uplatňovania tabuliek zhody v rámci práva Spoločenstva, ako aj uskutočnila transparentné hodnotenie, ktoré vo významnej miere prispeje k posúdeniu vykonávania tohto práva na úrovni členských štátov;

37.  poznamenáva, že vnútroštátne súdy zohrávajú kľúčovú úlohu pri uplatňovaní práva EÚ, a v plnej miere podporuje úsilie EÚ o zlepšenie a koordináciu odbornej justičnej prípravy právnych, justičných a administratívnych orgánov a právnych odborníkov, úradníkov a štátnych zamestnancov pôsobiacich vo vnútroštátnej správe, ako aj v regionálnych a miestnych orgánoch na európskej úrovni;

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Európskemu ombudsmanovi a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0377.
(2) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 46.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0382.
(4) V článkoch 258 a 260 ZFEÚ sa vymedzuje právomoc Komisie začať proti členskému štátu konanie vo veci porušenia predpisov. V článku 258 sa konkrétne uvádza, že Komisia vydá odôvodnené stanovisko, ak sa domnieva, že členský štát si nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv.
(5) Pozri odôvodnenie 7, v ktorom sa žiada uplatňovanie procesného práva.
(6) Druhá hodnotiaca správa Komisie projektu EU Pilot (SEC(2011)1626), s. 7
(7) Pozri vyššie uvedenú správu, s. 3. Pozri vyššie uvedené uznesenie z 25. novembra 2010.
(8) Parlament vo vyššie uvedenom uznesení z 25. novembra 2010 uviedol, že „absolútna voľnosť sprevádzaná absolútnym nedostatkom transparentnosti je v zásadnom rozpore s právnym štátom“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia