Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0206(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0239/2012

Texte depuse :

A7-0239/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0446

Texte adoptate
PDF 488kWORD 57k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Stocurile de somon de Marea Baltică și pescuitul care le exploatează ***I
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0470),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0220/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2012(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0239/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 68, 6.3.2012, p. 47.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 noiembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează
P7_TC1-COD(2011)0206

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea propunerii către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Planul de acțiune privind somon, adoptat în 1997 prin intermediul Comisiei Internaționale pentru Pescuit în Marea Baltică, a expirat în 2010. Părțile contractante din cadrul Comisiei pentru protecţia mediului marin al Mării Baltice (HELCOM) au solicitat Uniunii să elaboreze un plan pe termen lung pentru gestionarea somonului de Marea Baltică.

(2)  Recomandările științifice recente din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și a Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) indică faptul că unele stocuri de somon de Marea Baltică din râuri se află în afara limitelor biologice de siguranță și că ar trebui elaborat un plan multianual la nivel european.

(3)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea are competență exclusivă în privința conservării resurselor biologice marine în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului. Deoarece somonul este o specie anadromă, conservarea stocurilor marine de somon de Marea Baltică nu se poate realiza dacă nu au fost luate unele măsuri de protejare a acestor stocuri pe durata ciclului de viață din apele curgătoare. Prin urmare, și aceste măsuri țin de competența exclusivă a Uniunii, în scopul asigurării conservării eficace a speciilor marine pe durata întregului ciclu de migrație, și este necesar ca ele să fie abordate în planul multianual.

(4)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(3) consideră somonul ca fiind o specie de interes la nivelul Uniunii şi că este necesar ca măsurile adoptate în conformitate cu respectiva directivă să fie astfel concepute încât să garanteze că exploatarea acestei specii este compatibilă cu o stare de conservare corespunzătoare. Este, prin urmare, necesar să se garanteze că măsurile de protecție a somonului adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente cu cele luate în conformitate cu directiva menționată anterior și coordonate între ele. Interzicerea pescuitului cu nave cu paragate în derivă este, de asemenea, un mod important de îmbunătățire a stocurilor de somon, întrucât această măsură reduce capturile de somon de dimensiuni mici aruncate înapoi în apă. [AM 1]

(5)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(4) are drept scop protejarea, conservarea și îmbunătățirea mediului acvatic în care somonul își desfășoară o parte din ciclul de viață. Planul multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Directiva 2000/60/CE. Măsurile deja solicitate prin directiva respectivă, cum ar fi planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, nu ar trebui să fie reluate și în prezentul regulament. Este însă necesar să se asigure coordonarea și coerența dintre măsurile întreprinse în temeiul prezentului regulament și cele impuse prin directiva mai-sus menţionată, pentru protecția și îmbunătățirea habitatelor de somon în apele interioare.

(6)  Planul de punere în aplicare convenit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg din 2002 prevede că toate stocurile comerciale ar trebui să fie readuse la niveluri care să permită obținerea randamentului maxim durabil până în 2015. ICESAceasta este o cerință legală în cadrul Convenției ONU asupra dreptului mării încă din 1994. HELCOM consideră că, în ceea ce privește stocurile de somon de Marea Baltică din râuri, acest nivel corespunde unui nivel de producție de puiet de somon cuprins între 60 % și 75 %de 80 % din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de recomandări științifice ar trebui să constituie baza pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale planului multianual. [AM 2]

(6a)  Capacitatea de producție de puiet reprezintă un indicator aproximativ al sănătății stocului de somon din orice râu. Înainte ca producția de puiet să poată fi folosită ca indicator este nevoie să se verifice o serie de condiții. În plus, nivelul producției de puiet este afectat de mai mulți factori din cauza cărora este dificil de izolat corelația între producția de puiet și sănătatea stocurilor de somon. Prin urmare, numărul femelelor de somoni care se întorc în râuri ar trebui folosit ca indicator secundar viabil pentru sănătatea stocurilor de somon. [AM 3]

(7)  Recomandările științifice indică faptul că poluarea genetică a stocurilor de somon de Marea Baltică ar putea avea ca rezultat scăderea ratei de supraviețuire și a abundenței populațiilor autohtone, precum și diminuarea capacității genetice de a face față bolilor și schimbării condițiilor locale de mediu. Prin urmare, păstrarea integrității genetice și a diversității stocurilor de somon de Marea Baltică joacă un rol esențial în conservarea acestora și ar trebui inclusă printre obiectivele planului multianual.

(8)  Rata mortalității prin pescuit pe mare și în râuri ar trebui să aibă drept rezultat un volum al stocurilor de somon sălbatic care să asigure randamentul maxim durabil în conformitate cu obiectivele și perioadele de timp stabilite. Rata mortalității provocate de pescuit pe mare ar trebui să fie stabilită pe baza avizului CSTEP.

(9)  Pentru o mai bună aplicare a planului și pentru a permite adoptarea unor măsuri mai bine adaptate caracteristicilor fiecărui stoc de somon din apele curgătoare, statele membre interesate ar trebui să fie abilitate să stabilească nivelul ratei mortalității prin pescuit pentru somon, capturile totale admisibile (TAC) și anumite măsuri tehnice de conservare în apele lor curgătoare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE.

(10)  Atunci când adoptă măsuri în cadrul prezentului regulament, statele membre ar trebui să-și respecte în totalitate obligațiile internaționale, în special pe cele care decurg din dispozițiile articolului 66 din Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 privind dreptul mării(5), care prevede, inter alia, că statul de origine al stocurilor anadrome, precum și alte state interesate, ar trebui să coopereze în ceea ce privește conservarea și gestionarea acestor stocuri.

(11)  Sunt necesare dispoziții care să prevadă evaluarea periodică, de către Comisie, a adecvării și a eficacității măsurilor adoptate de statele membre, în funcție de obiectivele generale și specifice stabilite în planul multianual.

(12)  Conform avizelor științifice, procedeele necorespunzătoare de îmbogățire a stocurilor pot avea implicații semnificative asupra diversității genetice a stocurilor de somon de Marea Baltică. AstfelDe asemenea, există riscul ca numărul mare de pești de crescătorie răspândiți anual în Marea Baltică să afecteze integritatea genetică a somonuluipopulațiilor de somon sălbatic., așadar este necesar ca procedeulÎn acest context, îmbogățirea stocurilor ar trebui să fie treptat eliminat. Așadar, supusă unor controale mai stricte. În plus, condițiile care guvernează obținerea de material genetic pentru înmulțirea și creșterea materialului de reproducere a somonilor, precum și condițiile aplicabile procedurilor de îmbogățire a stocurilor ar trebui să fie stabilite în planul multianual,ar trebui stabilite anumite condiții în acest sens.pentru a se asigura că îmbogățirea stocurilor nu are efecte negative asupra diversității genetice. [AM 4]

(13)  Repopularea directă a râurilor cu resurse potențiale de somon este, în anumite condiții, considerată a fi o măsură de conservare, deoarece va avea un efect pozitiv asupra volumului total de somon și asupra pescuitului, fiind în măsură să restabilească populații de somon autonome. Sunt necesare dispoziții care să prevadă explicit ca repopularea directă, în condițiile indicate, să fie eligibilă pentru finanțare în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit(6).

(14)  Cu toate acestea, având în vedere faptul că răspândirea somonului altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și prin repopulare directă nu ar trebui să fie autorizată în ape poate fi în prezent o practică obligatorie în anumite state membre și pentru a oferi statelor membre timpul necesar pentru a se adapta la aceste cerințecontinuare după trecerea a zece ani, în cazul în care la sfârșitul acestei perioade producția de puiet de somon sălbatic atinge 80% din capacitatea de producție potențială pe un curs de apă dat. În cazul în care această valoare-țintă nu este atinsă, răspândirea somonului altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și prin repopulare directă ar trebuipoate continua încă zece ani, după ce statele membre au analizat și eliminat cauzele pentru care valoarea-țintă nu a fost atinsă. Este posibil ca răspândirea somonului să fie în continuare autorizată pentru o perioadă de tranziție de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulamentprezent obligatorie în anumite state membre și este necesar de aceea să se acorde statelor membre timpul de a se adapta acestor cerințe. [AM 5]

(15)  Pentru a asigura conformitatea cu măsurile prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se adopte măsuri de control specifice, în completarea celor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului(7).

(15a)  Pentru a realiza un pescuit durabil, ar trebui îmbunătățite încrederea și metodele de comunicare între părțile interesate. [AM 6]

(16)  O mare parte din navele de coastă care pescuiesc somon au mai puțin de 10 m lungime. Din acest motiv, utilizarea jurnalului de pescuit, astfel cum prevede articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse la toate navele de pescuit comercial și navele prestatoare de servicii. [AM 7]

(17)  Pentru a se garanta că nu se declară în mod eronat capturile de somon drept păstrăv de mare, eludând astfel controalele corespunzătoare, este necesar ca obligația de a prezenta notificări prealabile în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 să se aplice și în cazul tuturor navelor care au la bord păstrăv de mare.

(17a)  Statele membre ar trebui să înăsprească controalele și sistemele de notificare prealabilă în cazul navelor de agrement folosite pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit pentru a crea un sistem simplu și eficace și a promova pescuitul sustenabil. [AM 8]

(17b)  Ar trebui stabilită o dimensiune minimă de debarcare atât pentru păstrăvul de mare (Salmo trutta) cât și pentru somon (Salmo salars), în subdiviziunile 22-32 ale ICES, prin derogare de la articolul 14 și anexa IV ale Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound(8). [AM 9]

(18)  Pentru a se asigura un volum mai mare de date științifice referitoare la stocurile de somon și o mai bună calitate a acestora, este necesar să fie permis pescuitul electric.

(19)  Conform unor recomandări științifice recente, pescuitul recreativ de somon pe mare are un impact semnificativ asupra stocurilor de somon, deși datele disponibile în această privință nu -sunt foarte precise. Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe navele exploatate de către întreprinderi care-și oferă serviciile pentru a obține profit ar putea reprezenta o parte importantă a capturilor de somon de Marea Baltică. Prin urmare, pentru ca planul multianual să poată funcționa, este oportun să se introducă anumite măsuri de gestionare specifice pentru a controla aceste activități.activitățile de pescuit recreativ. [AM 10]

(19a)  Crearea unor sisteme de raportare bazate pe internet în interiorul statelor membre sau între acestea ar trebui încurajată și sprijinită pentru a facilita și mai mult procesul de raportare. Informațiile despre capturile raportate ar trebui să fie la dispoziția publicului. Locul exact unde a fost efectuată captura nu ar trebui însă divulgat, pentru a evita crearea de stimulente pentru vizarea de către pescari a respectivei zone de pescuit. [AM 11]

(20)  Pentru a se atinge în mod eficient obiectivele stabilite în prezentul regulament și a se putea reacționa rapid în fața schimbărilor produse la nivelul stării stocurilor, este necesar să se delege Comisiei competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește anumite elementele neesențiale ale prezentului regulament, așa cum se prevede la articolele 6, 7, 11 și 25. Aceste competențe ar trebui să includă posibilitatea de a modifica rata mortalității provocate de pescuit pe mare, de a modifica lista râurilor cu somon sălbatic și anumite informații tehnice conținute în anexele la prezentul regulament, precum și de a adopta măsuri pentru stocurile din râurile baltice, în cazul în care măsurile statelor membre, posibile în virtutea abilitării menționate în considerentul 9, nu au fost adoptate sau sunt considerate ineficiente.

(20a)  Comisia ar trebui să se asigure că statele membre iau măsurile administrative sau penale necesare pentru a combate problema pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. [AM 12]

(21)  În contextul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(1)  Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor referitoare la îmbogățirea stocurilor de somon stabilite la articolul 12 din prezentul regulament, este necesar să se atribuie Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(9),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie un plan multianual pentru conservarea și gestionarea stocurilor de somon din Marea Baltică („planul”).

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Planul se aplică (a) pescuitului comercial și recreativ din Marea Baltică și din râurile care se varsă în ea de pe teritoriul statelor membre (denumite în continuare „statele membre vizate”); [AM 13]

   (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică, în cazul în care astfel activități sunt desfășurate de către nave prestatoare de servicii. [AM 14]

Articolul 3

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(10), articolul 2 din Directiva 2000/60/CE și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)  Se aplică, de asemenea, definițiile următoare:

   (a) „Marea Baltică” înseamnă subdiviziunile ICES 22-32;
   (b) „râurile baltice” înseamnă râurile care se varsă în Marea Baltică aflate pe teritoriul statelor membre;
   (c) „stocurile de somon de Marea Baltică” înseamnă toate stocurile de somon sălbatic și de crescătorie din Marea Baltică și din râurile baltice;
   (d) „râu cu somon sălbatic” înseamnă un râu cu populații de somon sălbatic autonome, unde răspândirea somonului de crescătorie este limitată sau inexistentă, așa cum reiese din anexa I;
   (e) „râu cu resurse potențiale de somon” înseamnă un râu care a avut în trecut populații de somon, dar unde în prezent reproducerea naturală este inexistentă sau foarte scăzută, și care are potențialul necesar pentru restabilirea unei populații de somon sălbatic autonome;
   (f) „capacitate de producție potențială de puiet” înseamnă capacitatea de producție de puiet calculată pentru fiecare râu pe baza parametrilor specifici aplicabili;
   (g) „măsuri tehnice de conservare” înseamnă măsuri care reglementează componența pe specii și pe dimensiuni a capturilor și impactul activităților de pescuit asupra componentelor ecosistemelor, prin impunerea unor condiții legate de utilizarea și structura uneltelor de pescuit și prin restricții de acces la zonele de pescuit;
   (h) „îmbogățirea stocurilor” înseamnă răspândirea deliberată în râurile cu somon sălbatic a puietului de somon sau a somonului de crescătorie aflat în primele etape ale ciclului de viață;
   (ha) „pescuitul recreativ” înseamnă, fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (28) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, forme de pescuit diferite de pescuitul comercial, care utilizează toate tipurile de nave și de instrumente de pescuit în scop comercial și necomercial; [AM 15]
   (i) „repopulare directă” înseamnă răspândirea de puiet de somon sau de somon de crescătorie aflat în primele etape ale ciclului de viață în râurile cu resurse potențiale de somon;
   (j) „navă prestatoare de servicii” înseamnă o navă exploatată de o întreprindere care oferă servicii, inclusiv furnizare de echipamente de pescuit, transport și/sau ghidaj, în contextul pescuitului recreativ care vizează somonul din Marea Baltică;
   (k) „capturi totale admisibile” (TAC) înseamnă cantitatea de somon de Marea Baltică ce poate fi luată și debarcată anual din stocuri.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Articolul 4

Obiective generale

Planul are ca scop garantarea faptului că:

   (a) stocurile de somon de Marea Baltică sunt exploatate în mod durabil conform principiului randamentului maxim durabil;
   (b) integritatea și diversitatea genetice ale stocurilor de somon de Marea Baltică sunt protejate.

CAPITOLUL III

OBIECTIVE SPECIFICE

Articolul 5

Obiective specifice pentru stocurile din râurile cu somon sălbatic

(1)  În cazul râurilor cu somon sălbatic care au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la ...(11), producția de puiet de somon sălbatic atinge 75 %80 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de ...(12)*cinci . [AM 16]

(2)  În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la ...(13), producția de puiet de somon sălbatic atinge 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu până la ...(14)* și 75%80 % până la ...(15)**. [AM 17]

(3)  După ...***, producția de puiet de somon sălbatic se menține la un nivel de cel puțin 75%80 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon în fiecare râu cu somon sălbatic. [AM 18]

(4)  Statele membre vizate pot stabili, pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte obiective specifice, mai ambițioase, cum ar fi cele bazate pe numărul peștilor reproducători care revin. [AM 19]

Statele membre vizate furnizează și publică rapoarte conținând date cu privire la femelele de somoni care revin în râurile lor. [AM 20]

CAPITOLUL IV

NORME DE EXPLOATARE

Articolul 6

Stabilirea TAC pentru râuri

(1)  TAC anuale pentru stocurile de somon din râurile cu somon sălbatic nu depășesc nivelul corespunzător ratei mortalității prin pescuit la care se face referire la alineatul (2).

(2)  Rata mortalității prin pescuit pentru stocurile de somon din râurile cu somon sălbatic se stabilește de către fiecare stat membru în conformitate cu obiectivele specifice definite la articolul 5 și cu opiniile experților din cadrul CSTEP și ICES și se reevaluează periodic de către aceste organisme în momentul în care sunt disponibile mai multe informații sau dacă intervin modificări ale caracteristicilor râurilor. În acest scop, statele membre iau în considerare capacitatea de producție potențială de puiet de somon calculată de ICES pentru fiecare râu pe baza parametrilor aplicabili specifici fiecărui râu și reevaluată periodic de către acest organism în momentul în care sunt disponibile mai multe informații sau dacă intervin modificări ale caracteristicile râurilor.

(3)  Statele membre în cauză publică, până la ...(16), în secțiunea accesibilă publicului a site-ului lor oficial creat în conformitate cu articolul 114 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, rata mortalității provocate prin pescuit din râurile cu somon sălbatic și TAC corespunzătoare pentru somon și revizuiesc anual nivelul acestor doi parametri.

(4)  Comisia evaluează, din trei în trei aniîn fiecare an, compatibilitatea şi eficacitatea măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu prezentul articol pe baza obiectivelor generale și specifice descrise la articolele 4 și 5. [AM 21]

(5)  Dacă statele membre în cauză nu publică măsurile respective în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) în termenele respective stabilite, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a indica rata mortalității provocate prin pescuit și/sau TAC corespunzătoare pentru râurile cu somon sălbatic și/sau încheierea măsurilor respective privind pescuitul.

(6)  Dacă, pe baza unei evaluări efectuate în temeiul alineatului (4), măsurile adoptate de statele membre sunt considerate incompatibile cu obiectivele generale și specifice stabilite la articolele 4 și 5 sau sunt considerate a împiedica îndeplinirea acestor obiective, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a indica rata mortalității provocate prin pescuit și/sau TAC corespunzătoare pentru râurile cu somon sălbatic și/sau încheierea măsurilor respective privind pescuitul.

(7)  Scopul măsurilor adoptate de Comisie este de a asigura îndeplinirea obiectivelor generale și specifice stabilite la articolele 4 și 5. Din momentul în care Comisia adoptă actul delegat, măsurile luate de statele membre nu se mai aplică.

Articolul 7

Stabilirea TAC pentru pescuitul pe mare

(1)  TAC anuale pentru stocurile de somon din mare nu depășesc nivelul corespunzător unei rate a mortalității prin pescuit de 0,1.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26, de modificare a nivelul ratei mortalității prin pescuit pe mare menţionată la alineatul (1) în cazul în care există indicii clare că starea stocurilor s-a modificat și/sau că rata mortalității prin pescuit existentă nu este adecvată pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 4.

(3)  În cazul declanșării bruște a unor boli, al unor rate scăzute de supraviețuire a puietului de somon sau al altor evenimente neprevăzute, Consiliul decide cu privire la TAC mai scăzute decât cele care ar rezulta din rata mortalității prin pescuit la care se face referire la alineatul (1).

Articolul 8

Utilizarea cotei naționale de către navele prestatoare de serviciiîn cadrul activităților de pescuit recreativ [AM 22]

Somonul capturat pe mare de către navele prestatoare de serviciiîn cadrul pescuitului recreativ și cel capturat de pescuitul recreativ din zonele de coastă și râuri se include în cota națională. [AM 23]

Capitolul IVa (nou)

Dimensiunea minimă de debarcare pentru somon și păstrăvul de mare

Articolul 8a

Prin derogare de la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005, dimensiunea minimă de debarcare pentru somon este de 60 de cm și dimensiunea minimă de debarcare pentru păstrăvul de mare este de 50 de cm în fiecare dintre subdiviziunile ICES menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament. [AM 26]

CAPITOLUL V

MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE

Articolul 9

Măsuri luate de statele membre pentru a proteja stocurile diminuate din râurile cu somon

(1)  În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la ...(17), statele membre vizate stabilesc, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament măsurimențin și, dacă este necesar, îmbunătățesc măsurile tehnice existente de conservare la nivel național până la ...(18)*. [AM 24]

(2)  Măsurile tehnice de conservare menționate la alineatul (1) au la bază cerințe specifice pentru fiecare râu în parte, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor generale și specifice prezentate la articolele 4 și 5. Localizarea acestor măsuri se bazează pe cele mai bune informații disponibile cu privire la rutele de migrație a somonului în mare.

Articolul 10

Măsuri de protecție a altor stocuri din râurile cu somon

Statele membre pot stabili măsuri tehnice de conservare la nivel național în cazul râurilor baltice de pe teritoriile lor pentru stocurile de somon din râuri care nu intră sub incidența articolului 9. Măsurile respective contribuie la realizarea obiectivelor generale și specifice prezentate la articolele 4 și 5.

Comisia revizuiește orientările referitoare la ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să compenseze mai ușor daunele provocate de foci și cormorani. [AM 25]

Articolul 11

Măsurile Comisiei

(1)  Comisia evaluează, din trei în trei aniîn fiecare an, eficacitatea și compatibilitatea măsurilor luate de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 10, în special în cazul râurilor cu somon sălbatic care traversează mai multe state membre, pe baza obiectivelor generale și specifice formulate la articolele 4 și 5. [AM 27]

(2)  Dacă statele membre în cauză nu adoptă astfel de măsuri în conformitate cu articolul 9 în termenul specificat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 de instituire a astfel de măsuri tehnice de conservare necesare.

(3)  Dacă, pe baza unei evaluări efectuate în temeiul alineatului (1), măsurile luate de statele membre nu sunt considerate compatibile cu obiectivele generale și specifice stabilite la articolele 4 și 5 sau sunt considerate a împieduca îndeplinirea aceste obiective, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 de instituire de măsuri tehnice de conservare necesare.

(4)  Scopul măsurilor adoptate de Comisie este de a asigura îndeplinirea obiectivelor generale și specifice stabilite la articolele 4 și 5. Din momentul în care Comisia adoptă actul delegat, măsurile luate de statele membre nu se mai aplică.

CAPITOLUL VI

PROCEDEUL RĂSPÂNDIRII

Articolul 12

Îmbogățirea stocurilor

(1)  Îmbogățirea stocurilor de somon este permisă numai în râurile cu somon sălbatic, numai atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni exterminarea stocului local. Numărul de puieți răspândiți în fiecare râu nu depășește capacitatea de producție potențială de puiet de somon estimată a râului respectiv. [AM 28]

(2)  Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea și variabilitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor. Puieții provin din cel mai apropiat râu posibil cu somon sălbatic. [AM 29]

(2a)  Puieții pentru îmbogățirea stocurilor se marchează prin tăierea înotătoarelor adipoase. [AM 30]

(3)  Comisia poate stabili adoptă până la…(19), acte de punere în aplicare, stabilind norme detaliate pentru aplicarea prezentului articol. prin intermediul actelorActele de punere în aplicare adoptaterespective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 28 alineatul (2). [AM 31]

Articolul 13

Repopularea directă

Repopularea directă a râurilor cu resurse potențiale de somon se face numai în următoarele condiții:

   (a) râul sau afluenții acestuia oferă culoare libere pentru migrație, apă de calitate adecvată și habitat potrivit pentru reproducerea și creșterea somonului; [AM 32]
   (b) scopul repopulării directe este să creeze sau să mărească o populație de somon sălbatic viabilă și autonomă;
   (c) există un program de monitorizare pentru perioada de dinainte și cea de după răspândire și un mecanism de evaluare în vigoare;
   (d) sunt în vigoare măsuri de conservare și gestionare adecvate pentru a facilita refacerea în râul respectiv a unei populații autonome de somon;
   (da) îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor; [AM 34]
   (db) puieții pentru îmbogățirea stocurilor se marchează prin tăierea înotătoarelor adipoase. [AM 35]

Principiul „poluatorul plătește” este principiul director în cadrul procesului de reabilitare a căilor navigabile.
Repopularea directă în conformitate cu alineatul (1) este considerată, de asemenea, măsură de conservare în sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006. [AM 36]

Articolul 13a

Originea peștilor maturi și a puieților

Dacă este posibil, peștii maturi și puieții trebuie să provină din același râu cu somon sălbatic sau, în caz contrar, din cel mai apropiat râu cu somon sălbatic. [AM 33]

Articolul 14

Perioada de tranziție

Operațiunile de răspândire a somonului, altele decât cele efectuate în conformitate cu articolele 12 și 13, pot continua până la șapte ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament. ...(20)și sunt evaluate în mod corespunzător. Pentru încetarea treptată a operațiunilor se va adopta o abordare de la un curs de apă la altul. Aceasta va fi administrată de agențiile locale, regionale și/sau naționale din statele membre, implică, de asemenea, părțile interesate de la nivel local și mobilizează competențele acestora în ceea ce privește restaurarea habitatului și alte măsuri. Deciziile naționale cu caracter juridic obligatoriu privind utilizarea pârghiilor economice folosite în prezent pentru îmbogățirea stocurilor sunt reorientate pentru a sprijini pescarii care ar putea fi afectați de efectele negative ale încetării treptate. [AM 37]

CAPITOLUL VII

CONTROL ȘI EXECUTARE

Articolul 15

Raportul cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Măsurile de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în completarea celor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care articolele prezentului capitol cuprind dispoziții contrare.

În plus, articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și articolele 64 și 65 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009(21) se aplică mutatis mutandis tuturor activităților de pescuit recreativ de somon din Marea Baltică. [AM 38]

Articolul 16

Jurnale de bord

Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniune, indiferent de lungimea navelor, care dețin o autorizație de pescuit pentru somon, precum și comandanții navelor prestatoare de servicii utilizate pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit au obligația de a ține un jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. [AM 39]

Articolul 17

Notificări prealabile

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în teza introductivă de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniune, indiferent de lungimea navelor, precum și comandanții navelor prestatoare de servicii,care au la bord somon și/sau păstrăv de mare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după încheierea operațiunii de pescuit, informațiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. [AM 40]

Articolul 18

Autorizații pentru activități speciale

(1)  Navele prestatoare de servicii dețin o autorizație pentru activități speciale pentru pescuitul de somon emisă în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

(2)  Statele membre vizate includ autorizația pentru activități speciale în lista autorizațiilor de pescuit din baza de date electronică creată în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, statele membre includ datele cu privire la autorizațiile pentru activități speciale în sistemul informatizat de validare menționat la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 19

DeclarațiaDeclarațiilede capturăpentru pescuitul recreativ [AM 41]

(1)  Comandantul navei prestatoare de serviciiPentru toate tipurile de nave de pescuit recreativ se completează o declarație de captură, în conformitate cu anexa III, și o înainteazăși se prezintă rapoarte autorității competente din statul membru de pavilion al navei prestatoare de servicii înainte de ultima zi a fiecărei luni. [AM 42]

(2)  Până la data de 15 a fiecărei luni, statul membru vizat introduce informațiile înregistrate în declarațiile de captură pentru luna precedentă în baza de date electronică creată în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și în sistemul informatizat de validare menționat la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Datele electronice și declarațiile de captură se păstrează timp de 3 ani.

Articolul 20

Inspecțiile la debarcare

Statele membre vizate verifică exactitatea informațiilor înregistrate în declarațiile de captură prin inspecții la debarcare. Aceste inspecții la debarcare acoperă un minim de 10%20 % din numărul total de debarcări. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului efectuează controale eficiente și încurajează statele membre să desfășoare inspecții mai precise și mai punctuale în zone în care există suspiciuni sau s-a semnalat că au loc activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat. [AM 43]

Articolul 20a

Controlul pescuitului recreativ

Controlul activităților de pescuit recreativ în sensul prezentului regulament se întemeiază îndeosebi pe articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și pe articolele 64 și 65 din Regulamentul (UE) nr. 404/2011. [AM 44]

Articolul 21

Programe naționale de acțiuni de control

Programele naționale de acțiuni de control, prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 trebuie, la rândul lor, să cuprindă cel puțin:

   (a) aplicarea măsurilor tehnice de conservare stabilite în conformitate cu capitolul V din prezentul regulament;
   (b) respectarea normelor privind cotele, autorizațiile pentru activități și declarațiile de captură de către navele prestatoare de servicii, precum și de pescuitul recreativ care folosește toate tipurile de unelte de pescuit; [AM 45]
   (c) monitorizarea normelor privind îmbogățirea stocurilor și repopularea directă.

CAPITOLUL VIII

COLECTAREA DATELOR

Articolul 22

În scopul colectării de date, fiecare populație de somon tânăr din toate râurile cu somon sălbatic poate fi supravegheată cu ajutorul pescuitului electric înainte de producerea schimbărilor metabolice asociate migrației din apa dulce în apa sărată.

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a condițiilor detaliate pentru desfășurarea activităților de pescuit electric pe baza celor mai recente informații științifice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). [AM 46]

Articolul 22a

În termen de …(22), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rezultatele studiilor științifice realizate în legătură cu influența prădătorilor, în special a focilor și cormoranilor, asupra stocurilor de somon din Marea Baltică. Rezultatele acestor studii vor constitui baza unui plan de gestionare a populației de prădători cu influență asupra stocurilor de somoni din Marea Baltică, elaborat de Comisie și care va intra în vigoare cel mai târziu în 2016. [AM 47]

Articolul 22b

Cel târziu până la ...(23), Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului constatările cercetărilor științifice efectuate cu privire la aruncarea înapoi în apă și captura accidentală de somoni în cadrul tuturor activităților de pescuit relevante din Marea Baltică. [AM 48]

CAPITOLUL IX

MĂSURI DE FOLLOW-UP

Articolul 23

Rapoartele statelor membre

(1)  În al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulamentLa …(24)* și ulterior o dată la trei aniîn fiecare an, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte cu privire la măsurile tehnice de conservare adoptate în conformitate cu dispozițiile de la capitolul V și cu stadiul de îndeplinire a obiectivelor formulate la articolul 5. [AM 49]

(2)  În ...(25) și ulterior o dată la șase trei ani, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament și la îndeplinirea obiectivelor formulate la articolul 5. Concret, rapoartele statelor membre conțin următoarele informații:

[AM 50]

   (a) dezvoltarea pescuitului la nivel național, inclusiv procentajele capturilor efectuate în apele marine, în apele de coastă și în râuri, precum și procentajele capturilor efectuate de pescarii care desfășoară activități comerciale, de întreprinderile care utilizează nave prestatoare de servicii și de pescarii amatori;
   (b) pentru fiecare râu cu somon sălbatic, producția de puiet de somon și de somon tânăr și cele mai bune date estimative disponibile cu privire la capacitatea de producție potențială de puiet de somon;
   (c) pentru fiecare stoc din râurile cu somon sălbatic, informațiile genetice disponibile;
   (d) activitatea de îmbogățire a stocurilor de somon și de repopulare directă;
   (e) punerea în aplicare a programului național de acțiuni de control menționat la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 24

Evaluarea planului

Pe baza rapoartelor prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament și a recomandărilor științifice, Comisia evaluează, în anul următor celui în care primește rapoartele statelor membre, impactul măsurilor de gestionare asupra stocurilor de somon de Marea Baltică și asupra pescuitului care exploatează aceste stocuri.

CAPITOLUL X

MODIFICĂRI LA ANEXE

Articolul 25

Modificarea anexelor

(1)  Comisia este împuternicită să adoptea acte delegate, în conformitate cu articolul 26, privind modificarea listei râurilor cu somon sălbatic enumerate în anexa I pentru a asigura actualizarea sa în funcție de informațiile științifice recente care apar.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26, privind modificarea anexelor II și III pentru a asigura un control eficace.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 26

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în condițiile stabilite în prezentul articol.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte actele delegate menționate la articolele 6, 7, 11 și 25 pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 6, 7, 11 și 25 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta și nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.

(4)  Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia informează simultan Parlamentul European și Consiliul.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 6, 7, 11 și 25 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului către Parlamentul European și Consiliu, sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27

Revocarea împuternicirii

În cazul în care statele membre vizate nu au stabilit sau publicat, în termenul prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 sau la articolul 11 sau dacă, în urma evaluării efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 alineatul (1), măsurile luate sunt considerate inadecvate și/sau ineficace, Comisia revocă, în cazul statelor membre vizate, împuternicirea la care se face referire la articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.sau la o dată ulterioară specificată în aceasta [AM 51]

Articolul 28

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură înființat în temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Este vorba de un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la ....

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) JO C 68, 6.3.2012, p. 47.
(2) Poziția Parlamentului European din 22 noiembrie 2012.
(3) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(4) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
(5) JO L 179, 23.6.1998, p. 1.
(6) JO L 223, 15.8.2006, p. 1.
(7) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(8) JO L 349, 31.12.2005, p. 1.
(9) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(10) JO L 358, 31.12.2002, p. 59.
(11)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(12)** Șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(13)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(14)** Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(15)*** zecedoisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(16)* Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(17)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(18)** Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(19)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(20)* Zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(21) JO L 112, 30.4.2011, p. 1.
(22)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(23)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(24)** Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(25)* șasetrei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


ANEXA I

Râuri cu somon sălbatic din Marea Baltică

Finlanda

–  Simojoki

Finlanda/Suedia

–  Tornionjoki/Torneälven

Suedia

–  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estonia

–  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Letonia

–  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Letonia/Lituania

–  Barta/Bartuva

Lituania

–  Bazinul râului Nemunas (Zeimena)


ANEXA II

INFORMAȚII MINIME NECESARE ÎN CAZUL AUTORIZAȚIILOR PENTRU ACTIVITĂȚI SPECIALE

1.  DETALII REFERITOARE LA NAVĂ

Numele navei(1)

Statul de pavilion

Portul de înmatriculare (denumirea și codul național)

Marcajul exterior

Indicativul radio internațional (IRCS)(2)

2.  TITULARUL AUTORIZAȚIEI, ARMATORUL ȘI COMANDANTUL NAVEI(3)

Numele și adresa persoanei fizice sau juridice

3.  CARACTERISTICILE NAVEI

Puterea motorului (kW)(4)

Tonajul (GT)

Lungimea totală

4.  CONDIȚIILE DE PESCUIT

1.  Data emiterii:

2.  Perioada de valabilitate:

3.  Condițiile de acordare a autorizației, inclusiv informații despre speciile pescuite, zona și uneltele de pescuit utilizate, dacă este cazul:

(1) Pentru navele care au nume.
(2) Pentru navele care trebuie să aibă un indicativ radio internațional.
(3) A se indica fiecare persoană, dacă este cazul.
(4) În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 a Consiliului (JO L 274, 25.9.1986, p. 1.).


ANEXA III

DECLARAȚIILE DE CAPTURĂ

Fiecare stat membru vizat emite pentru navele prestatoare de servicii un formular oficial care se va completa ca declarație de captură. Acest formular conține cel puțin următoarele informații:

   (a) Numărul de referință al autorizației pentru activități speciale emise în conformitate cu articolul 18 ;
   (b) Numele persoanei fizice sau juridice care deține autorizația pentru activități speciale emisă în conformitate cu articolul 18 ;
   (c) Numele și semnătura comandantului navei prestatoare de servicii;
   (d) Data și ora plecării și data și ora sosirii în port, precum și durata campaniei de pescuit;
   (e) Locul și ora debarcării pentru fiecare campanie de pescuit;
   (f) Uneltele de pescuit utilizate pentru fiecare operațiune de pescuit;
   (g) Cantitățile de pește debarcate pentru fiecare specie și pentru fiecare campanie de pescuit;
   (h) Cantitățile de pește aruncate înapoi în apă pentru fiecare specie și pentru fiecare campanie de pescuit;
   (i) Zona capturilor pentru fiecare campanie de pescuit exprimată în dreptunghiuri statistice ICES.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate