Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0206(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0239/2012

Predkladané texty :

A7-0239/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0446

Prijaté texty
PDF 438kWORD 64k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0470),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0220/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2012(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0239/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 47.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb
P7_TC1-COD(2011)0206

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V roku 2010 sa skončil akčný plán pre lososa, ktorý v roku 1997 prijala Medzinárodná komisia pre rybolov v Baltskom mori. Zmluvné strany Komisie pre ochranu prostredia Baltského mora (Helcom) naliehajú na Úniu, aby vytvorila dlhodobý plán riadenia chovu lososa obyčajného.

(2)  V nedávnom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) sa uvádza, že niektoré zdroje lososa obyčajného sú mimo bezpečných biologických limitov a že je potrebné vytvoriť viacročný plán na európskej úrovni.

(3)  V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Únia výlučnú právomoc na ochranu morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu. Keďže losos je anadrómny druh, ochrana populácie lososa obyčajného nie je možná, ak neboli prijaté opatrenia na ochranu populácie týchto rýb počas ich života v riekach. Uvedené opatrenia preto patria takisto do výlučnej právomoci Únie na zabezpečenie účinnej ochrany morských druhov počas ich celého migračného cyklu a mali by byť predmetom viacročného plánu.

(4)  V smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(3) sa uvádza losos ako druh Únie a je potrebné, aby opatrenia prijaté podľa uvedenej smernice zabezpečovali súlad jeho využívania s priaznivým stavom jeho ochrany. Preto je potrebné zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu lososa prijaté v súlade s týmto nariadením boli zlučiteľné s opatreniami prijatými podľa uvedenej smernice a aby boli vzájomne skoordinované. Významným spôsobom optimalizácie populácie lososa je aj zákaz rybolovu z rybárskych plavidiel na lov s dlhým vlascom, čím sa zníži objem odvrhnutých úlovkov lososov nedostatočnej veľkosti. [PDN 1]

(5)  Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(4), je ochrana, zachovanie a zlepšenie vodného prostredia, v ktorom losos prežíva časť svojho životného cyklu. Viacročným plánom pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori by sa malo prispieť k dosiahnutiu cieľov smernice 2000/60/ES. Opatrenia, ktoré sú podľa uvedenej smernice nevyhnutné, ako napríklad plány vodohospodárskeho manažmentu povodia, by sa v tomto nariadení nemali zdvojiť. Je však potrebné zabezpečiť koordináciu a jednotnosť opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a opatrení podľa uvedenej smernice na ochranu a zlepšenie biotopu lososa vo vnútrozemských vodách.

(6)  V pláne vykonávania prijatom na svetovom samite o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johannesburgu, sa uvádza, že je potrebné obnoviť všetky populácie komerčne využívaných rýb na takú úroveň, ktorá môže do roku 2015 poskytnúť maximálny udržateľný výnos. Ide o právnu požiadavku podľa Dohovoru OSN o morskom práve od roku 1994. Helcom sa domnieva, že táto úroveň populácie lososa obyčajného v riekach sa zhoduje s úrovňou produkcie mladých lososov v rozsahu 60 % až 75 %predstavujúcou 80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v rôznych riekach, v ktorých losos žije voľne. Uvedené vedecké odporúčania by mali byť základom stanovenia cieľov viacročného plánu. [PDN 2]

(6a)  Kapacita produkcie mladých lososov je približný ukazovateľ zdravia populácie lososov v danej rieke. Pred tým, ako bude možné použiť produkciu mladých losov ako ukazovateľ, treba zaviesť celý rad predpokladov. Okrem toho úroveň produkcie mladých lososov ovplyvňuje viacero faktorov, v prípade ktorých je zložité nájsť súvislosť medzi produkciou mladých lososov a zdravím populácie lososov. Miera návratu samíc lososov do riek by sa mala používať ako akceptovateľný druhý ukazovateľ zdravia populácie lososov. [PDN 3]

(7)  Na základe vedeckých odporúčaní je možné domnievať sa, že genetické znečistenie populácie lososa obyčajného môže spôsobiť zníženie miery prežitia a výskytu pôvodnej populácie a genetickej schopnosti prekonávať choroby a zmeny miestnych a environmentálnych podmienok. Preto ochrana genetickej integrity a rozmanitosti populácie lososa obyčajného zohráva rozhodujúcu úlohu pri jej zachovaní a mala by byť súčasťou viacročného plánu ako jeden z jeho cieľov.

(8)  Výsledkom miery úhynu rýb pri rybolove na mori a v riekach by mala byť veľkosť populácie voľne žijúceho lososa, ktorá poskytuje maximálny udržateľný výnos v súlade so stanovenými cieľmi a časovými rámcami. Miera úhynu rýb pri rybolove na mori by sa mala stanoviť na základe odporúčania výboru STECF.

(9)  Na účinnejšiu realizáciu plánu a s cieľom umožniť presnejšiu reakciu na osobitné vlastnosti každej populácie lososa v riekach by príslušné členské štáty mali mať právomoc stanoviť mieru úhynu lososa pri rybolove, celkový povolený výlov a niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov rýb vo svojich riekach v súlade s článkom 2 ods. 1 ZFEÚ.

(10)  Členské štáty by pri prijímaní opatrení v rámci tohto nariadenia mali úplne zohľadniť svoje medzinárodné záväzky, najmä tie, ktoré vyplývajú z článku 66 Dohovoru OSN z 10. decembra 1982 o morskom práve(5), ktorý stanovuje, že štát pôvodu anadrómnych druhov bude spolupracovať s ostatnými príslušnými štátmi s cieľom zachovania týchto druhov a hospodárenia s nimi.

(11)  Malo by sa zabezpečiť pravidelné posúdenie primeranosti a účinnosti opatrení členských štátov Komisiou na základe cieľov stanovených vo viacročnom pláne.

(12)  Vo vedeckých odporúčaniach sa uvádza, že nevhodné zarybnenie môže mať významný vplyv na genetickú rozmanitosť populácie lososa obyčajného. a že Existuje tiež riziko, že veľký počet chovných rýb, ktoré sa každoročne vypúšťajú do Baltského mora, by mohol vplyv na genetickú integritu populácií voľne žijúceho lososa a to by sa malo postupne ukončiť. Vzhľadom na to by sa zarybnenie malo vo väčšej miere kontrolovať. V tomto viacročnom pláne by sa preto mali stanoviť podmienky pre vypúšťanie rýbpodmienky upravujúce získavanie genetického materiálu na chov a produkciu materiálu na zarybnenie lososom, ako aj podmienky zarybnenia takým spôsobom, aby vykonané zarybnenia nemali nepriaznivý vplyv na genetickú rôznorodosť. [PDN 4]

(13)  Priame zarybňovanie lososom v riekach s možným výskytom lososa sa za osobitných podmienok považuje za ochranné opatrenie, keďže umožňuje obnoviť samoudržateľnú populáciu lososa, má pozitívny vplyv na celkový počet jedincov lososa a rybné hospodárstvo. Malo by sa zabezpečiť, že sa výslovne umožní, aby priame zarybnenie, ktoré bude spĺňať tieto podmienky, bolo oprávnené na poskytnutie finančnej podpory v súlade s článkom 38 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo(6).

(14)  Keďže však vypustenie lososa môže byť v súčasnosti v niektorých členských štátoch povinné a s cieľom poskytnúť členským štátom čas na prispôsobenie sa týmto požiadavkám, vypustenie lososa iné ako zarybnenie a priame zarybnenie by malo byť naďalej dovolené v prechodnej lehote siedmich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.však nemalo byť naďalej povolené po období desiatich rokov, ak po uplynutí tohto obdobia produkcia voľne žijúcich mladých lososov dosiahne 80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v danej rieke. Ak sa tento cieľ nedosiahne, vypustenie lososa iné ako zarybnenie a priame zarybnenie môže pokračovať ďalších 10 rokov po tom, ako príslušný členský štát preskúma a odstráni príčiny nesplnenia uvedeného cieľa. Je možné, že vypustenie lososa je v súčasnosti v niektorých členských štátoch povinné a preto je potrebné členským štátom poskytnúť čas na prispôsobenie sa týmto požiadavkám. [PDN 5]

(15)  Okrem opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva(7), by sa mali prijať osobitné kontrolné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení stanovených v tomto nariadení.

(15a)  Na dosiahnutie trvalo udržateľného rybného hospodárstva je potrebné zvýšiť dôveru medzi zainteresovanými stranami a zlepšiť spôsoby vzájomnej komunikácie. [PDN 6]

(16)  Podstatná časť pobrežných plavidiel používaných na lov lososa má dĺžku menej ako 10 m. Preto by sa povinnosť viesť rybársky denník podľa článku 14 a predkladať predchádzajúce oznámenie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 mala rozšíriť na všetky komerčné rybárske plavidlá a služobné plavidlá. [PDN 7]

(17)  Je nevyhnutné rozšíriť povinnosť predkladať predchádzajúce oznámenie v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 takisto na všetky plavidlá, ktoré na svojej palube ponechávajú pstruha morského, s cieľom zabezpečiť, aby sa úlovky lososa neoznamovali nesprávne ako úlovky pstruha morského, čím by sa vyhli riadnej kontrole.

(17a)  Členské štáty by mali posilniť svoje systémy kontroly a predkladania predchádzajúceho oznámenia v prípade rekreačných plavidiel používaných pri love na udicu a iných druhoch rybolovu s cieľom zabezpečiť jednoduchý a efektívny systém a podporovať udržateľný rybolov. [PDN 8]

(17b)  Mala by sa stanoviť minimálna veľkosť pri vykládke v prípade pstruha morského (Salmo trutta) aj lososa (Salmo salars, v subdivíziách 22 – 32, odchylne od článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. december 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení(8) a od prílohy IV k nemu. [PDN 9]

(18)  Mal by sa povoliť lov rýb elektrickým prúdom s cieľom poskytnúť viac lepších vedeckých údajov o populácii lososa.

(19)  Na základe nedávnych vedeckých odporúčaní je možné domnievať sa, že rekreačný lov lososa na mori má významný vplyv na populáciu lososa, aj keď údaje, ktoré sú v tejto súvislosti k dispozícii nie sú veľmi presné. Konkrétne rekreačný rybolov vykonávaný z plavidiel, ktoré prevádzkujú podniky poskytujúce svoje služby na účely zisku, môže prípadne vysvetľovať významnú časť úlovkov lososa obyčajného. Na zabezpečenie funkčnosti viacročného plánu je preto vhodné zaviesť niektoré špecifické riadiace opatrenia na kontrolu týchto činností rekreačného rybolovu. [PDN 10]

(19a)  Vytvorenie internetových systémov podávania správ v členských štátoch alebo medzi nimi by sa malo povzbudzovať a presadzovať, aby sa podávanie správ ešte zjednodušilo. Informácie o oznámených úlovkoch by sa mali zverejniť. Konkrétne rybolovné oblasti by sa však nemali zverejňovať, aby sa predišlo stimulom pre rybárov zamerajúcich sa na túto konkrétnu rybolovnú oblasť. [PDN 11]

(20)  V súlade s článkom 290 ZFEÚ je potrebné delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty vzhľadom na určité nepodstatné prvky tohto nariadenia, ako stanovujú jeho články 6, 7, 11 a 25, v záujme účinného dosiahnutia cieľov stanovených v tomto nariadení a zabezpečenia schopnosti rýchlo reagovať na zmeny stavu populácie rýb. Tieto právomoci by mali zahŕňať možnosť upraviť mieru úhynu rýb pri rybolove na mori, upraviť zoznam riek, v ktorých losos žije voľne, a niektoré technické informácie uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu a prijať opatrenia týkajúce sa populácie lososa obyčajného v riekach, pokiaľ členské štáty neprijali opatrenia v rámci právomoci uvedenej v odôvodnení 9, alebo ak sa tieto opatrenia považujú za neúčinné.

(20a)  Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty prijali správne alebo trestno-právne opatrenia potrebné na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. [PDN 12]

(21)  Komisia by mala pri príprave a tvorbe delegovaných aktov zabezpečiť súbežné, včasné a primerané predloženie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(22)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o zarybňovaní lososom stanovených v článku 12 tohto nariadenia by sa na Komisiu mali previesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(9),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán na zachovanie a riadenie populácie lososa obyčajného (ďalej len „plán“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Plán sa uplatňuje na:
a) komerčný a rekreačný rybolov v Baltskom mori a na riekach spojených s Baltským morom na území členských štátov (ďalej len „príslušné členské štáty“). [PDN 13]

   b) rekreačný rybolov lososa v Baltskom mori, kde uvedený rybolov vykonávajú služobné plavidlá. [PDN 14]

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu(10), článku 2 smernice 2000/60/ES a článku 4 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

   a) „Baltské more“ sú subdivízie ICES 22 – 32;
   b) „baltské rieky“ sú rieky, ktoré sú na území členských štátov spojené s Baltským morom;
   c) „populácia lososa obyčajného“ je celá populácia voľne žijúceho aj chovného lososa v Baltskom mori a baltských riekach;
   d) „rieky, v ktorých losos žije voľne“ sú rieky so samoudržateľnými populáciami voľne žijúceho lososa, do ktorých sa chovný losos nevypúšťa, alebo sa vypúšťa v obmedzenom rozsahu, ako sa uvádza v prílohe I;
   e) „rieka s možným výskytom lososa“ je rieka s historickou populáciou voľne žijúceho lososa, v ktorej sa však v súčasnosti prirodzená reprodukcia neuskutočňuje, alebo sa uskutočňuje v malej miere a ktorá má potenciál na obnovu samoudržateľnej populácie voľne žijúceho lososa;
   f) „možná kapacita produkcie mladých lososov“ je kapacita produkcie vypočítaná pre každú rieku na základe príslušných parametrov, ktoré sú špecifické pre jednotlivé rieky;
   g) „technické ochranné opatrenia“ sú opatrenia, ktoré upravujú zloženie druhov a veľkostné zloženie úlovkov, ako aj vplyv na zložky ekosystému vyplývajúci z rybolovu, podmienením používania a štruktúry rybárskeho výstroja a obmedzením prístupu k oblastiam rybolovu;
   h) „zarybnenie“ je zámerné vypustenie mladých lososov alebo jedincov v skorších vývojových fázach chovných lososov do riek, v ktorých žije losos voľne;
   ha) „rekreačný rybolov“ je, bez ohľadu na článok 4 ods. 28 nariadenia (ES) č. 1224/2009, iná ako komerčná forma rybolovu, pri ktorej sa využívajú všetky typy rybárskych plavidiel a výstroja na komerčné alebo nekomerčné účely; [PDN 15]
   i) „priame zarybnenie“ je vypustenie mladých lososov alebo skorších vývojových fáz chovného lososa do riek s možným výskytom lososa;
   j) „služobné plavidlo“ je plavidlo, ktoré prevádzkuje podnik ponúkajúci služby vrátane poskytovania rybárskeho vybavenia, dopravy a/alebo poradenstva na účely rekreačného rybolovu zameraného na lososa v Baltskom mori;
   k) „celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo lososa obyčajného, ktoré je možné z danej populácie rýb každý rok vyloviť a vyložiť.

KAPITOLA II

CIELE

Článok 4

Ciele

Cieľ plánu je zabezpečiť, aby:

   a) sa zdroje lososa obyčajného využívali trvalo udržateľným spôsobom podľa zásady maximálneho udržateľného výnosu;
   b) sa zaistila genetická integrita a rozmanitosť populácie lososa obyčajného.

KAPITOLA III

ČIASTKOVÉ CIELE

Článok 5

Čiastkové ciele týkajúce sa populácie voľne žijúceho lososa v riekach

1.  V riekach, v ktorých losos žije voľne a ktoré do....(11) dosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov, produkcia mladých lososov dosiahne 75 %80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v každej rieke do...piatich ...(12)*. [PDN 16]

2.  V riekach, v ktorých losos žije voľne a ktoré do...(13) nedosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov, dosiahne produkcia mladých voľne žijúcich lososov v každej rieke 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov do...(14)* a 75 %80 % do...(15)**. [PDN 17]

3.  Po desiatich ....*** sa produkcia voľne žijúcich mladých lososov zachová na úrovni minimálne 75 %80 % možnej kapacity produkcie mladých lososov v každej rieke, v ktorej losos žije voľne. [PDN 18]

4.  Príslušné členské štáty môžu pre každú rieku, v ktorej losos žije voľne, stanoviť ďalšie, prísnejšie čiastkové ciele, ako sú ciele založené na množstve vracajúcich sa rýb, ktoré kladú ikry. [PDN 19]

Príslušné členské štáty poskytnú a zverejnia údaje o samiciach lososa vracajúcich sa do svojich riek. [PDN 20]

KAPITOLA IV

PRAVIDLÁ VÝLOVU

Článok 6

Určenie celkového povoleného výlovu v riekach

1.  Ročný celkový povolený výlov lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne, neprekročí úroveň, ktorá je rovnaká ako miera úhynu rýb pri rybolove uvedená v odseku 2.

2.  Mieru úhynu rýb pri rybolove, týkajúcu sa populácie lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne, určí každý členský štát v súlade s čiastkovými cieľmi stanovenými v článku 5 a s odbornými stanoviskami STECF a ICES a tieto orgány ju pravidelne znovu posúdia vzhľadom na nové dostupné informácie alebo vzhľadom na zmenu vlastností rieky. Členské štáty preto zohľadnia možnú kapacitu produkcie mladých lososov, ktorú vypočíta ICES na základe príslušných parametrov špecifických pre každú rieku a ktorú bude tento orgán pravidelne posudzovať, keď sa objavia nové dostupné informácie alebo keď sa zmenia vlastnosti rieky.

3.  Do ...(16)príslušné členské štáty uverejnia vo verejne dostupnej časti svojej oficiálnej webovej stránky, vytvorenej v súlade s článkom 114 nariadenia (ES) č. 1224/2009, mieru úhynu rýb pri rybolove v riekach, v ktorých losos žije voľne, a príslušný celkový povolený výlov lososa a tieto údaje každý rok revidujú.

4.  Komisia každé tri rokykaždý rok posúdi zlučiteľnosť a účinnosť opatrení, ktoré prijali členské štáty podľa tohto článku, na základe celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. [PDN 21]

5.  Ak príslušné členské štáty neuverejnia takéto opatrenia v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 v príslušnej stanovenej lehote, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom určiť mieru úhynu rýb pri rybolove a/alebo príslušný celkový povolený výlov v riekach, v ktorých losos žije voľne, a/alebo uzavretie príslušnej rybolovnej oblasti.

6.  Ak sa na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 4 opatrenia členských štátov považujú za nezlučiteľné s celkovými a čiastkovými cieľmi stanovenými v článkoch 4 a 5, alebo sa považujú za neprimerané na účely dosiahnutia týchto celkových a čiastkových cieľov, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom určiť mieru úhynu rýb pri rybolove a/alebo príslušný celkový povolený výlov v riekach, v ktorých losos žije voľne, a/alebo uzavretie príslušnej rybolovnej oblasti.

7.  Tieto opatrenia, ktoré Komisia prijala, sú zamerané na zabezpečenie dosiahnutia celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. Účinnosť opatrení členského štátu sa končí po prijatí delegovaného aktu Komisiou.

Článok 7

Určenie celkového povoleného výlovu na mori

1.  Ročný celkový povolený výlov lososa na mori neprekročí úroveň, ktorá sa rovná miere úhynu rýb pri rybolove 0,1.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce sa úpravy hodnoty miery úhynu rýb pri rybolove na mori uvedenej v odseku 1, ak existujú jasné náznaky, že sa zmenil stav populácie a/alebo že existujúca miera úhynu rýb pri rybolove nie je primeraná na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 4..

3.  V prípade náhleho vypuknutia choroby, kriticky nízkej miery prežitia mladých rýb alebo iných nepredvídaných okolností Rada rozhodne o celkovom povolenom výlove nižšom ako celkový povolený výlov, ktorý by bol výsledkom miery úhynu rýb pri rybolove uvedenej v odseku 1.

Článok 8

Využitie národných kvót služobnými plavidlamiv rámci rekreačného rybolovu [PDN 22]

Losos ulovený na mori zo služobného plavidlapri rekreačnom rybolove a na pobreží a v riekach pri rekreačnom rybolove sa pripočíta k národnej kvóte. [PDN 23]

Kapitola IVa

Minimálna veľkosť pri vykládke v prípade lososa a pstruha morského

Článok 8a

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 2187/2005, minimálna veľkosť pri vykládke v prípade lososa má byť 60 cm a minimálna veľkosť pri vykládke v prípade pstruha morského má byť 50 cm, a to v každej zo subdivízií ICES uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia. [PDN 26]

KAPITOLA V

TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Článok 9

Opatrenia členských štátov na ochranu slabej populácie lososa v rieke

1.  Najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadeniaPríslušné členské štáty stanovia, zachovajú a v prípade potreby vylepšia existujúce vnútroštátne technické ochranné opatrenia do ...(17) pre rieky, v ktorých losos žije voľne a ktoré do... (18)* nedosiahli 50 % možnej kapacity produkcie mladých lososov. [PDN 24]

2.  Technické ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 sa zakladajú na osobitných požiadavkách špecifických pre jednotlivé rieky s cieľom primerane prispieť k celkovým a čiastkovým cieľom stanoveným v článkoch 4 a 5. Umiestnenie uvedených opatrení sa zakladá na najlepších dostupných informáciách o migračných trasách lososa na mori.

Článok 10

Opatrenia na ochranu ostatných populácií lososa v riekach

Členské štáty môžu prijať vnútroštátne technické opatrenia na ochranu populácií lososa vo svojich baltských riekach, ktoré nie sú zahrnuté v článku 9. Uvedené opatrenia prispejú k dosiahnutiu celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5.

Komisia preskúma usmernenia o štátnej pomoci s cieľom zjednodušiť možnosti pre členské štáty uhrádzať škody spôsobené tuleňmi a kormoránmi. [PDN 25]

Článok 11

Opatrenia Komisie

1.  Komisia na základe čiastkových a celkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5 každé tri rokykaždý rok posúdi zlučiteľnosť a účinnosť opatrení prijatých v členských štátoch podľa článkov 9 a 10, najmä ak rieky, v ktorých losos žije voľne, pretekajú viacerými členskými štátmi. [PDN 27]

2.  Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom stanoviť v prípade potreby technické ochranné opatrenia, ak príslušné členské štáty neprijmú takéto opatrenia v súlade s článkom 9 v stanovenej lehote po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.  Ak sa na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 1 opatrenia členského štátu považujú za nezlučiteľné s celkovými a čiastkovými cieľmi stanovenými v článkoch 4 a 5, alebo sa považujú za neprimerané na účely dosiahnutia týchto celkových a čiastkových cieľov, Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom stanoviť v prípade potreby takéto technické ochranné opatrenia.

4.  Tieto opatrenia, ktoré Komisia prijala, sú zamerané na zabezpečenie dosiahnutia celkových a čiastkových cieľov stanovených v článkoch 4 a 5. Účinnosť opatrení členského štátu sa končí po prijatí delegovaného aktu Komisiou.

KAPITOLA VI

VYPÚŠŤANIE

Článok 12

Zarybňovanie

1.  Zarybnenie lososom sa môže vykonať iba v riekach, v ktorých losos žije voľne. Počet mladých lososov vypustených do každej rieky neprekročí odhadovanú možnú kapacitu produkcie mladých lososov v rieke., ak je to potrebné na zamedzenie vyhubeniu miestnej populácie. [PDN 28]

2.  Zarybnenie sa vykoná tak, aby sa zabezpečila genetická rozmanitosť a variabilita rôznych populácií lososa v riekach so zreteľom na existujúce spoločenstvá rýb v zarybnenej rieke a susediacich riekach, pričom sa dosiahne maximálny účinok zarybnenia. Mladý losos pochádza z čo najbližšej rieky, v ktorej losos žije voľne. [PDN 29]

2a.  Mladé lososy určené na zarybnenie sa označujú odstrihnutím adipóznej (tukovej) plutvy. [PDN 30]

3.  Do ...(19) Komisia môže stanoviťprijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku.prostredníctvom vykonávacích aktov prijatýchTieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2. [PDN 31]

Článok 13

Priame zarybnenie

Priame zarybnenie riek s možným výskytom lososa sa vykoná iba pod podmienkou, že:

   a) v rieke alebo v jej prítokoch sú voľné migračné trasy, primeraná kvalita vody a biotop vhodný na reprodukciu a rast lososa; [PDN 32]
   b) účel priameho zarybnenia je vytvoriť alebo zlepšiť životaschopnú samoudržateľnú populáciu voľne žijúceho lososa;
   c) je zavedený monitorovací program s hodnotením pred vypustením rýb a po ňom;
   d) sú zavedené vhodné a primerané ochranné a riadiace opatrenia na uľahčenie obnovy samoudržateľnej populácie lososa v riekach;
   da) zarybnenie sa vykoná tak, aby sa zabezpečila genetická rozmanitosť rôznych populácií lososa v riekach so zreteľom na existujúce spoločenstvá rýb v zarybnenej rieke a susediacich riekach, pričom sa dosiahne maximálny účinok zarybnenia; [PDN 34]
   db) mladé lososy určené na zarybnenie sa označujú odstrihnutím adipóznej (tukovej) plutvy. [PDN 35]

Pri obnovovaní vodných ciest je prvoradou zásadou zásada „znečisťovateľ platí“. Priame zarybnenie v súlade s odsekom 1 sa tiež považuje za ochranné opatrenie na účely článku 38 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006. [PDN 36]

Článok 13a

Pôvod dospelých a mladých lososov

Dospelé a mladé lososy pochádzajú z rovnakej rieky s voľne žijúcimi lososmi, a , ak to nie je možné, z čo najbližšieho povodia s voľne žijúcimi lososmi. [PDN 33]

Článok 14

Prechodné obdobie

Vypustenie lososa iné ako vypustenie v súlade s článkami 12 a 13 sa môže vykonávať až do 7 rokov ...(20) a dôkladne sa vyhodnotí. Pri postupnom ukončení vypúšťania lososa sa uplatňuje postup, pri ktorom sa prihliada na špecifiká každej rieky. Tento proces spravujú miestne, regionálne a/alebo celoštátne agentúry členských štátov a podieľajú sa na ňom aj miestne zainteresované strany, ktorých odborné znalosti sa využívajú pri obnove biotopov a v súvislosti s ďalšími opatreniami. Právne záväzné vnútroštátne rozhodnutia o využívaní hospodárskych zdrojov v súčasnosti používaných na zarybňovanie sa presmerujú na podporu rybárov, ktorých môžu negatívne postihnúť účinky ukončenia vypúšťania lososa. [PDN 37]

KAPITOLA VII

KONTROLA A PRESADZOVANIE

Článok 15

Súvislosť s nariadením (ES) č. 1224/2009

Okrem opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 sa uplatňujú kontrolné opatrenia stanovené v tejto kapitole, pokiaľ ustanovenia článkov tejto kapitoly nestanovujú inak.

Okrem toho, článok 55 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ako aj články 64 a 65 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009(21), sa primerane uplatňujú na všetky rekreačné rybolovné oblasti lososa v Baltskom mori. [PDN 38]

Článok 16

Denníky

Odchylne od článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009 kapitáni rybárskych plavidiel Únie s oprávnením loviť lososa bez ohľadu na dĺžku plavidla, ako aj kapitáni služobných plavidiel používaných na lov na udicu a iné druhy rybolovu vedú rybársky denník o svojich operáciách v súlade s ustanoveniami článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009. [PDN 39]

Článok 17

Predchádzajúce oznámenie

Odchylne od úvodnej vety článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 kapitáni rybárskych plavidiel Únie, ktoré majú akúkoľvek dĺžku a ktoré majú, ako aj kapitáni služobných plavidiel, majúcich na palube lososa a/alebo pstruha morského, oznámia príslušným orgánom svojho vlajkového členského štátu ihneď po dokončení rybolovnej operácie informácie uvedené v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009. [PDN 40]

Článok 18

Oprávnenie na vykonávanie osobitnej činnosti

1.  Služobné plavidlá majú oprávnenie na vykonávanie osobitnej činnosti na lov lososa vydané v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

2.  Príslušné členské štáty zaradia oprávnenie na osobitnú činnosť do zoznamu oprávnení na rybolov, ktorý je súčasťou elektronickej databázy vytvorenej v súlade s článkom 116 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1224/2009. Okrem toho zaevidujú údaje týkajúce sa oprávnení na vykonávanie osobitnej činnosti do počítačového systému potvrdzovania údajov uvedeného v článku 109 nariadenia (ES) č.1224/2009.

Článok 19

VyhlásenieVyhlásenia o úlovku v prípade rekreačného rybolovu [PDN 41]

1.  Kapitán služobného plavidlaV prípade všetkých druhov plavidiel rekreačného rybolovu sa vyplní vyhlásenie o úlovku v súlade s prílohou III a predloží hosa príslušnému orgánu vlajkového členského štátu služobného plavidla do posledného dňa každého mesiaca. [PDN 42]

2.  Do pätnásteho dňa každého mesiaca príslušné členské štáty zaevidujú informácie uvedené vo vyhláseniach o úlovku za predchádzajúci mesiac do svojej elektronickej databázy vytvorenej v súlade s článkom 116 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1224/2009 a do svojho počítačového systému potvrdzovania údajov uvedeného v článku 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Elektronické údaje a vyhlásenia o úlovku sa uchovávajú 3 roky.

Článok 20

Inšpekcia vykládky

Príslušné členské štáty prostredníctvom inšpekcie vykládky overia správnosť informácií uvedených vo vyhlásení o úlovku. Uvedené inšpekcie vykládok tvoria minimálne 10 %20 % inšpekcií celkového počtu vykládok. Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva vykonáva účinné kontroly a nabáda členské štáty, aby uskutočňovali lepšie zamerané a cielené inšpekcie v oblastiach, v ktorých existuje podozrenie, že dochádza k nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, alebo v ktorých bol takýto rybolov hlásený. [PDN 43]

Článok 20a

Kontrola rekreačného rybolovu

Opatrenia na kontrolu činností rekreačného rybolovu na účely tohto nariadenia sa zakladajú najmä na článku 55 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a na článkoch 64 a 65 nariadenia (EÚ) č. 404/2011. [PDN 44]

Článok 21

Akčný program vnútroštátnej kontroly

Akčné programy vnútroštátnej kontroly stanovené v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009, obsahujú ako minimum aj:

   a) uplatňovanie technických ochranných opatrení stanovených v súlade s kapitolou V tohto nariadenia;
   b) dodržiavanie pravidiel využívania kvót, oprávnenie na vykonávanie činnosti a vyhlásenie o úlovku zo strany služobných plavidiel a rekreačných rybárskych plavidiel s každým druhom pohonu; [PDN 45]
   c) kontrolu pravidiel o zarybňovaní a priamom zarybňovaní.

KAPITOLA VIII

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

Článok 22

Na účely zhromažďovania údajov je možné skúmať každú skupinu nedospelých lososov vo všetkých riekach, v ktorých losos žije voľne, prostredníctvom rybolovu pomocou elektrického prúdu pred smoltifikačným procesom.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú podrobné podmienky rybolovu pomocou elektrického prúdu založené na najnovších vedeckých poznatkoch. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 28 ods. 2. [PDN 46]

Článok 22a

Najneskôr do ...(22) Komisia predloží Parlamentu a Rade výsledky realizovaných vedeckých štúdií o vplyve predátorov, najmä tuleňov a kormoránov, na populácie lososa v Baltskom mori. Na základe výsledkov týchto vedeckých štúdií Komisia vypracuje plán riadenia populácií predátorov, ktoré majú vplyv na populácie lososa v Baltskom mori, a tento plán nadobudne účinnosť najneskôr v roku 2016. [PDN 47]

Článok 22b

Najneskôr do ...(23) Komisia predloží Parlamentu a Rade výsledky realizovaných vedeckých štúdií, pokiaľ ide o  odvrhnuté úlovky a neželané vedľajšie úlovky lososa vo všetkých relevantných rybolovných oblastiach Baltského mora. [PDN 48]

KAPITOLA IX

NADVÄZNÉ OPATRENIA

Článok 23

Podávanie správ členskými štátmi

1.  V treťom roku...(24)* a potom každý tretí rok príslušné členské štáty podajú Komisii správu o technických ochranných opatreniach prijatých v súlade s kapitolou V a o plnení cieľov stanovených v článku 5. [PDN 49]

2.  V šiestom roku...(25) a potom každý šiestytretí rok príslušné členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní tohto nariadenia a plnení cieľov stanovených v článku 5. Členské štáty v správe uvedú najmä informácie o:

[PDN 50]

   a) rozvoji vnútroštátneho rybného hospodárstva vrátane podielu úlovkov v morských, pobrežných a riečnych vodách a podielu úlovkov komerčných rybárov, podnikov poskytujúcich služobné plavidlá a ostatných rekreačných rybárov;
   b) produkcii mladých lososov do jedného roku veku a mladých lososov a najlepší dostupný odhad možnej kapacity produkcie mladých lososov v súvislosti s každou riekou, v ktorej losos žije voľne;
   c) dostupných genetických informáciách týkajúcich sa každej populácie lososa v riekach, v ktorých losos žije voľne;
   d) činnostiach zameraných na zarybňovanie a priame zarybňovanie lososom;
   e) vykonávaní akčného programu vnútroštátnej kontroly uvedeného v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 24

Hodnotenie plánu

V roku nasledujúcom po roku, v ktorom členské štáty doručia Komisii svoje správy, Komisia na základe týchto správ stanovených v článku 23 tohto nariadenia a na základe vedeckého odporúčania vykoná hodnotenie vplyvu riadiacich opatrení na populáciu lososa obyčajného a na rybné hospodárstvo, ktoré využíva túto populáciu lososa.

KAPITOLA X

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOH

Článok 25

Zmeny a doplnenia príloh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia zoznamu riek, v ktorých losos žije voľne a ktoré sú uvedené v prílohe I, s cieľom zabezpečiť jeho aktualizáciu na základe najnovších vedeckých informácií.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 26 prijať delegované akty týkajúce zmenz a doplnenia prílohy II a III s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu.

KAPITOLA XI

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávanie delegovaných právomocí

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok uvedených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uevedené v článkoch 6, 7, 11 a 25, sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 7, 11 a 25 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 6, 7, 11 a 25 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Odvolanie delegovaných právomocí

Ak príslušné členské štáty v určenej lehote nestanovili alebo neuverejnili opatrenia ustanovené v článkoch 6 alebo 11, alebo ak sa uvedené opatrenia na základe posúdenia vykonaného v súlade s odsekom 4 článku 6 alebo odsekom 1 článku 11 považujú za neprimerané a/alebo neúčinné, Komisia odvolá delegované právomoci príslušného členského štátu uvedené v článkoch 6 alebo 11. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom uvedenom. [PDN 51]

Článok 28

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Tento výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od ....

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 68, 6.3.2012, s. 47.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012.
(3) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(4) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(10) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.
(11)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
(12)** Sedem rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(13)* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(14)** Päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)*** Dvanásť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(16)* Jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(17)* Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(18)** Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(19)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(20)* Desať rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(21) Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1.
(22)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(23)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(24)** Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(25)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


PRÍLOHA I

Rieky, ktoré ústia do Baltského mora a v ktorých losos žije voľne

Fínsko

-  Simojoki

Fínsko/Švédsko

-  Tornionjoki/Torneälven

Švédsko

-  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån, Ljungan

Estónsko

-  Pärnu, Kunda, Keila, Vasalemma

Lotyšsko

-  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, Saka

Lotyšsko/Litva

-  Barta/Bartuva

Litva

-  Nemunas river basin (Zeimena)


PRÍLOHA II

MINIMÁLNY ROZSAH ÚDAJOV NA ZÍSKANIE OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE OSOBITNEJ ČINNOSTI

1.  ÚDAJE O PLAVIDLE

Názov plavidla(1)

Vlajkový štát

Registračný prístav (názov a štátny kód)

Vonkajšie označenie

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS)(2)

2.  DRŽITEĽ OPRÁVNENIA, VLASTNÍK A KAPITÁN PLAVIDLA(3)

Meno a adresa fyzickej osoby alebo názov a adresa právnickej osoby

3.  VLASTNOSTI PLAVIDLA

Výkon motora (kW)(4)

Tonáž (GT)

Celková dĺžka

4.  PODMIENKY RYBOLOVU

1.  Dátum vydania:

2.  Lehota platnosti:

3.  Podmienky oprávnenia vrátane, ak je to vhodné, druhov rýb, zóny a rybárskeho výstroja:

(1) Pre plavidlá, ktoré majú názov.
(2) Pre plavidlá, ktoré sú povinné mať IRCS.
(3) Uvádza sa pre každú príslušnú osobu.
(4) V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 (Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1).


PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O ÚLOVKU

Každý príslušný členský štát vydá pre svoje služobné plavidlá oficiálny formulár, ktorý sa vyplní ako vyhlásenie o úlovku. Tento formulár obsahuje minimálne tieto údaje:

   a) referenčné číslo oprávnenia na vykonávanie osobitnej činnosti udeleného v súlade s článkom 18;
   b) meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia na vykonávanie osobitnej činnosti vydaného v súlade s článkom 18;
   c) meno a podpis kapitána služobného plavidla;
   d) dátum a čas odchodu a príchodu do prístavu a trvanie rybárskeho výjazdu;
   e) miesto a čas vykládky podľa rybárskych výjazdov;
   f) výstroj používaný na rybolovné činnosti;
   g) množstvo vyložených rýb podľa druhov a rybárskych výjazdov;
   h) množstvo rýb v odvrhnutých úlovkoch podľa druhov a rybárskych výjazdov;
   i) oblasť úlovkov podľa rybárskych výjazdov vyjadrená ako štatistický obdĺžnik ICES.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia