Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0239/2012

Ingivna texter :

A7-0239/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0446

Antagna texter
PDF 396kWORD 56k
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I
P7_TA(2012)0446A7-0239/2012
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 november 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0470),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0220/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 januari 2012(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0239/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 68, 6.3.2012, s. 47.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet
P7_TC1-COD(2011)0206

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av förslaget till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,(1)

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Handlingsplanen för lax antogs genom Internationella fiskerikommissionen för Östersjön 1997 och upphörde att gälla 2010. Avtalsparterna i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helcom) har uppmanat unionen att utarbeta en långsiktig plan för förvaltningen av Östersjölax.

(2)  Enligt nya vetenskapliga rekommendationer från internationella havsforskningsrådet (ICES) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) befinner sig vissa laxbestånd i Östersjöområdets älvar utanför säkra biologiska gränser och en flerårig plan bör utvecklas på europeisk nivå.

(3)  Enligt artikel 3.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har unionen ensam behörighet för bevarandet av havets biologiska resurser. Eftersom lax är en anadrom art kan Östersjöns havsbestånd av lax inte bevaras utan åtgärder för att skydda beståndet under dess älvliv. Därför omfattar unionens ensamma behörighet även sådana åtgärder för att säkerställa ett effektivt bevarande av marina arter under hela deras migrationscykel och åtgärderna bör ingå i den fleråriga planen.

4)  I rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(3) anges lax som en art av intresse för unionen och åtgärder som vidtas enligt det direktivet bör utformas för att säkerställa att deras utnyttjande är förenligt med en gynnsam bevarandestatus. Det finns följaktligen ett behov av att se till att de åtgärder som vidtas för att skydda lax enligt denna förordning är enhetliga och samordnade med de som vidtas enligt nämnda direktiv. Förbud mot fiske med långrev är också ett viktigt sätt att stärka laxbestånden, eftersom detta minskar utkast av undermålig lax. [Ändr. 1]

(5)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 upprättas en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(4). Direktivets syfte är att skydda, bevara och förbättra den vattenmiljö där lax tillbringar en del av sin livscykel. Den fleråriga planen för laxbeståndet i Östersjön ska bidra till att uppfylla målen i direktiv 2000/60/EG. De åtgärder som redan krävs i det direktivet, som förvaltningsplaner för avrinningsområden, bör inte upprepas i den här förordningen. Det finns dock ett behov av att säkerställa samordning och enhetlighet mellan de åtgärder som vidtas enligt den här förordningen och de som vidtas enligt nämnda direktiv för att skydda och förbättra laxens habitat i inlandsvatten.

(6)  Enligt den handlingsplan som antogs vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 ska alla kommersiella bestånd återställas till nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning senast 2015. Detta har sedan 1994 varit ett rättsligt krav enligt FN:s havsrättskonvention.Internationella havsforskningsrådetHelcom bedömer att för laxbestånden i Östersjöområdets älvar motsvarar den här nivån en smoltproduktion på 60–75 procent80 % av de olika vildlaxälvarnas potentiella kapacitet för smoltproduktion. Sådana vetenskapliga rekommendationer bör ligga till grund för den fleråriga planens syften och mål. [Ändr. 2]

(6a)  Smoltproduktionen utgör endast en ungefärlig indikator på laxbeståndens tillstånd i älvarna. Man måste göra ett antal antaganden innan man kan använda smoltproduktion som en indikator. Smoltproduktionen påverkas dessutom av ett antal faktorer som gör det svårt att urskilja just kopplingen mellan smoltproduktion och laxbeståndens tillstånd. Därför bör antalet laxhonor som återvänder till älvarna användas som en gångbar andra indikator på laxbeståndens tillstånd. [Ändr. 3]

(7)  Enligt vetenskapliga rekommendationer kan genetisk förorening av Östersjöns laxbestånd leda till lägre överlevnad och abundans för inhemska populationer samt till en nedbrytning av den genetiska förmågan att motstå sjukdomar och förändrade lokala miljöförhållanden. Bevarandet av den genetiska integriteten och mångfalden när det gäller Östersjöns laxbestånd är därför mycket viktig för deras bevarande och bör inkluderas som ett syfte i den fleråriga planen.

(8)  Fiskedödligheten till havs och i älvar bör leda till ett bestånd av vild lax som är så stort att det ger maximal hållbar avkastning i enlighet med fastlagda mål och tidsramar. Fiskedödligheten till havs bör fastställas på grundval av rekommendationer från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(9)  För ett mer effektivt genomförande av planen och ett mer målinriktat svar på de särskilda egenskaperna hos varje laxbestånd i älvarna bör de berörda medlemsstaterna ha behörighet att fastställa nivån för laxens fiskedödlighet, total tillåten fångstmängd och vissa tekniska bevarandeåtgärder i sina älvar enligt artikel 2.1 i EUF-fördraget.

(10)  När medlemsstaterna vidtar åtgärder inom ramen för denna förordning bör de fullt ut iaktta sina internationella förpliktelser, särskilt de som följer av artikel 66 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982(5), i vilken det bland annat krävs att de anadroma beståndens ursprungsstat och andra berörda stater ska samarbeta när det gäller bevarande och förvaltning av bestånden.

(11)  Bestämmelser bör antas för en regelbunden bedömning av kommissionen när det gäller tillräckligheten och effektiviteten hos de åtgärder som medlemsstaterna vidtar på grundval av de mål och syften som anges i den fleråriga planen.

(12)  Enligt vetenskapliga rekommendationer kan olämpliga utsättningsförfaranden leda till omfattande konsekvenser för den genetiska mångfalden när det gäller Östersjöns laxbestånd och. Det finns även en risk för att den stora mängd odlad fisk som sätts ut i Östersjön varje år påverkar denskulle kunna påverka det vilda laxenslaxbeståndets genetiska integritet vilket innebär att utsättningen. bör fasas ut. Utsättningen Följaktligen bör utsättningsvillkor fastställasföljaktligen kontrolleras i högre grad.i I denna fleråriga plan bör det dessutom fastställas villkor för insamling av genetiskt material för uppfödning och odling av laxutsättningsmaterial, liksom villkor för själva utsättningen, så att denna inte påverkar den genetiska mångfalden negativt. [Ändr. 4]

(13)  Direkt utsättning i potentiella laxälvar anses enligt vissa villkor vara en bevarandeåtgärd eftersom den kommer att ha en positiv effekt på den totala mängden lax och på fisket genom att självförsörjande laxpopulationer kan återetableras. Därför bör bestämmelser antas för att uttryckligen tillåta att direkt utsättning som uppfyller dessa villkor blir stödberättigande enligt artikel 38.2 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden(6).

(14)  Eftersom utsättning av lax för närvarande kan vara obligatoriskt i vissa medlemsstater och för att ge dessa medlemsstater tid att anpassa sig till de här kraven bör dock aAnnan återutsättning av lax än utsättning och direkt utsättning bör dock inte fortsätta att vara tillåten efter en tioårsperiod, om produktionen av vild smolt efter utgången av denna period når 80 % av varje älvs potentiella smoltproduktionskapacitet. Om detta mål inte nås bör annan återutsättning av lax än utsättning och direkt utsättning vara möjlig under en övergångsperiodytterligare tiopå sju år efter denna förordnings ikraftträdandedet att den behöriga medlemsstaten har analyserat och undanröjt orsakerna till misslyckandet att nå detta mål. Utsättning av lax kan för närvarande vara obligatoriskt i vissa medlemsstater, och det är nödvändigt att ge medlemsstaterna tid att anpassa sig till kraven. [Ändr. 5]

(15)  För att säkerställa överensstämmelse med de åtgärder som fastställs i den här förordningen bör särskilda kontrollåtgärder vidtas utöver de som anges i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs(7).

(15a)  För att uppnå ett hållbart fiske bör förtroendet mellan intressenterna och de metoder de använder för att kommunicera med varandra förbättras.[Ändr. 6]

(16)  En stor del av de kustfartyg som fiskar lax är mindre än 10 meter långa. Därför bör kravet på användning av fiskeloggbok enligt artikel 14 och förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 utvidgas till att omfatta alla fartygkommersiella fiskefartyg och tjänstefartyg. [Ändr. 7]

(17)  För att se till att laxfångster inte felrapporteras som öring och därigenom undgår korrekt kontroll måste skyldigheten att lämna in förhandsanmälan enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 utvidgas till alla fartyg som har öring ombord.

(17a)  Medlemsstaterna bör stärka systemen för kontroll och förhandsanmälan för fritidsfartyg som används för spöfiske och andra typer av fiske, för att säkerställa att systemet blir enkelt och effektivt och det hållbara fisket främjas. [Ändr. 8]

(17b)  En minsta landningsstorlek bör fastställas för både öring (Salmo trutta) och lax (Salmo salars) i ICES-områdena 23–32, genom undantag från artikel 14 och bilaga IV i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund(8). [Ändr. 9]

(18)  För att tillhandahålla bättre och mer vetenskapliga uppgifter om laxbeståndet bör elektrofiske vara tillåtet.

(19)  Nya vetenskapliga rekommendationer indikerar att fritidsfiske av lax till havs har en stor inverkan på laxbeståndet, även om uppgiftskvaliteten i detta avseende inte har en hög precisionsnivå. Särskilt fritidsfiske från fartyg som drivs av företag som erbjuder sina tjänster i vinstsyfte kan potentiellt stå för en stor del av fångsten av Östersjölax. Det är därför lämpligt för den fleråriga planens funktion att införa särskilda förvaltningsåtgärder för att kontrollera sådan verksamhetsådant fritidsfiske. [Ändr. 10]

(19a)  Upprättandet av internetbaserade rapporteringssystem i eller mellan medlemsstater bör uppmuntras och stödjas för att underlätta rapporteringen ytterligare. Informationen om rapporterade fångster bör göras tillgänglig för allmänheten. Däremot bör man inte uppge vilket specifikt område fångsten härrör från, för att undvika att fiskare riktar in sig på detta specifika område. [Ändr. 11]

(20)  För att effektivt nå de mål som fastställs i denna förordning och kunna reagera snabbt på förändringar i beståndsförhållandena bör befogenheten att anta rättsakter enligt artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på vissa icke väsentliga delar av förordningen enligt artiklarna 6, 7, 11 och 25. När medlemsstaternas åtgärder enligt den befogenhet som anges i skäl 9 inte vidtas eller anses vara ineffektiva bör dessa befogenheter inkludera möjligheten att göra ändringar som avser fiskedödligheten till havs, förteckningen över vildlaxälvar och viss teknisk information i bilagorna till denna förordning, samt att vidta åtgärder för laxbestånden i Östersjöområdets älvar.

(20a)  Kommissionen bör se till att medlemsstaten vidtar de administrativa eller straffrättsliga åtgärder som krävs för att bekämpa det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket. [Ändr. 12]

(21)  Kommissionen bör när den utarbetar och upprättar delegerade rättsakter se till att relevanta dokument samtidigt, i tid och på lämpligt sätt översänds till Europaparlamentet och rådet.

1.  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de bestämmelser om utsättning av lax som fastställs i artikel 12 i den här förordningen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.(9)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en flerårig plan för bevarande och förvaltning av laxbeståndet i Östersjön (planen).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Planen ska tillämpas på
a) kommersiellt fiske och fritidsfiske i Östersjön och i älvar anslutna till Östersjön inom medlemsstaternas territorium (”de berörda medlemsstaterna”), och [Ändr. 13]

   b) fritidsfiske av lax i Östersjön när fisket utförs av tjänstefartyg. [Ändr. 14]

Artikel 3

Definitioner

1.  I denna förordning ska definitionerna i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(10), artikel 2 i direktiv 2000/60/EG och artikel 4 i förordning (EG) nr 1224/2009 gälla.

2.  Dessutom ska följande definitioner gälla:

   (a) Östersjön: ICES-områdena 22–32.
   (b) Östersjöns älvar: älvar anslutna till Östersjön inom medlemsstaternas territorium.
   (c) Östersjöns laxbestånd: alla laxbestånd i Östersjön och Östersjöns älvar, dvs. både vilda och odlade bestånd.
   (d) vildlaxälv: älv med självförsörjande vilda laxpopulationer med ingen eller begränsad utsättning av odlad lax enligt förteckningen i bilaga I.
   (e) potentiell laxälv: älv med historisk(a) vildlaxpopulation(er) och ingen eller liten aktuell naturlig reproduktion samt en potential för återetablering av en självförsörjande vildlaxpopulation.
   (f) potentiell kapacitet för smoltproduktion: kapacitet för smoltproduktion beräknad för varje älv enligt relevanta älvspecifika parametrar.
   (g) tekniska bevarandeåtgärder: åtgärder för att reglera artsammansättning, fångstens storlekssammansättning och fiskets inverkan på ekosystemets beståndsdelar genom fastställande av villkor för fiskeredskapens användning och struktur samt restriktioner för tillträde till fiskeområden.
   (h) utsättning: avsiktlig utsättning av smolt eller tidigare livsstadier av odlad lax i vildlaxälvar.
   ha) fritidsfiske: fiske, annat fiske än kommersiellt fiske, med användning av alla typer av fiskefartyg och fiskeredskap, för kommersiella och icke-kommersiella ändamål, genom undantag från artikel 4.28 i förordning (EG) nr 1224/2009. [Ändr. 15]
   (i) direkt utsättning: utsättning av smolt eller tidigare livsstadier av odlad lax i potentiella laxälvar.
   (j) tjänstefartyg: fartyg som drivs av ett företag som erbjuder tjänster, inklusive fiskeutrustning, transport och/eller vägledning, för fritidsfiske med inriktning på lax i Östersjön.
   (k) totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet Östersjölax som får fångas och landas ur beståndet varje år.

KAPITEL II

SYFTEN

Artikel 4

Syften

Planen ska syfta till att säkerställa att

   a) Östersjöns laxbestånd utnyttjas på ett hållbart sätt enligt principen om maximal hållbar avkastning, och att
   b) den genetiska integriteten och mångfalden bevaras när det gäller Östersjöns laxbestånd.

KAPITEL III

MÅL

Artikel 5

Mål för bestånd av vild lax i älvar

1.  För vildlaxälvar som har nått 50 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion den ...(11) ska den vilda smoltproduktionen nå 75 procent80 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion för varje älv senast den...(12)*. [Ändr. 16]

2.  För vildlaxälvar som inte har nått 50 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion den ...(13) ska den vilda smoltproduktionen nå 50 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion för varje älv senast den ...(14)* och 75 procent80 % senast den ...(15)**. [Ändr. 17]

3.  Smoltproduktionen av vild lax ska efter den ...***upprätthållas på en nivå av minst 75 procent80 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion i varje vildlaxälv. [Ändr. 18]

4.  De berörda medlemsstaterna får fastställa andra och mer krävande mål för varje vildlaxälv, till exempel sådana som bygger på antalet återvändande lekmogna individer. [Ändr. 19]

De berörda medlemsstaterna ska tillhandahålla och offentliggöra statistik över antalet laxhonor som återvänder till deras älvar. [Ändr. 20]

KAPITEL IV

FÅNGSTREGLER

Artikel 6

Fastställande av total tillåten fångstmängd i älvar

1.  Den årliga totala tillåtna fångstmängden för laxbestånd i vildlaxälvar får inte överstiga en nivå som motsvarar den fiskedödlighet som avses i punkt 2.

2.  Fiskedödligheten för laxbestånd i vildlaxälvar ska fastställas av varje medlemsstat enligt de mål som anges i artikel 5 och expertutlåtanden från STECF och ICES samt omprövas regelbundet av dessa organ när mer information blir tillgänglig eller älvens egenskaper förändras. Medlemsstaterna ska i det syftet beakta den potentiella kapacitet för smoltproduktion som ICES beräknar för varje älv på grundval av relevanta älvspecifika parametrar och regelbundet omprövar när mer information blir tillgänglig eller älvens egenskaper förändras.

3.  De berörda medlemsstaterna ska inom ett år efter ikraftträdandet av den här förordningen offentliggöra fiskedödligheten i vildlaxälvar och motsvarande totala tillåtna fångstmängd för lax på en offentligt tillgänglig del av deras officiella webbplats som upprättats enligt artikel 114 i förordning (EG) nr 1224/2009 senast den ...(16) och se över uppgifterna årligen.

4.  Kommissionen ska på grundval av de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5 vart tredje årårligen bedöma effektiviteten och förenligheten hos de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med denna artikel. [Ändr. 21]

5.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa fiskedödligheten och/eller motsvarande TAC i vildlaxälvar och/eller stängning av det berörda fisket, om de berörda medlemsstaterna inte har offentliggjort sådana åtgärder i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inom den fastställda tidsfristen efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa fiskedödligheten och/eller motsvarande TAC i vildlaxälvar och/eller stängning av det berörda fisket, om medlemsstaternas åtgärder, efter den bedömning som utförts enligt punkt 4, inte anses förenliga med de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5, eller om de anses otillräckliga för att uppfylla dessa syften och mål.

7.  De åtgäder som kommissionen antar ska syfta till att uppnå de syften och mål som fastställs i artiklarna 4 och 5. Så snart kommissionen har antagit en delegerad akt ska medlemsstatens åtgärder upphöra att gälla.

Artikel 7

Fastställande av total tillåten fångstmängd till havs

1.  De årliga TAC-mängderna för laxbestånd till havs får inte överstiga motsvarande nivå för en fiskedödlighet på 0,1.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 26, för att ändra det värde för fiskedödligheten till havs som avses i punkt 1, om det finns tydliga indikationer på att villkoren för bestånden har förändrats och/eller att den befintliga fiskedödligheten inte är lämplig för de syften som anges i artikel 4.

3.  Vid plötsliga utbrott av sjukdomar, kritiskt låg överlevnad efter smoltstadiet eller andra oförutsedda händelser ska rådet besluta om en total tillåten fångstmängd som är lägre än den som skulle vara resultatet av den fiskedödlighet som anges i punkt 1.

Artikel 8

Tjänstefartygs användningFritidsfiskets utnyttjande av den nationella kvoten [Ändr. 22]

Lax som fångas till havs från tjänstefartygi fritidsfiske och från fritidsfiske nära kusten och i älvar ska räknas av mot den nationella kvoten. [Ändr. 23]

KAPITEL IVA

Minsta landningsstorlek för lax och öring

Artikel 8a

Genom undantag från artikel 14 i förordning (EG) nr 2187/2005 ska minsta landningsstorlek för lax vara 60 cm och minsta landningsstorlek för öring 50 cm, i vart och ett av de ICES-områden som anges i artikel 3.2a i denna förordning. [Ändr. 26]

KAPITEL V

TEKNISKA BEVARANDEÅTGÄRDER

Artikel 9

Medlemsstaternas åtgärder för att skydda svaga laxbestånd i älvar

1.  För vildlaxälvar som inte har nått 50 % av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion den ...(17) ska de berörda medlemsstaterna fastställa , upprätthålla och vid behov förbättra befintliga nationella tekniska bevarandeåtgärder inom två år efter förordningens ikraftträdandesenast den ...(18)*. [Ändr. 24]

2.  De tekniska bevarandeåtgärder som avses i punkt 1 ska vara baserade på älvspecifika krav för att i tillräcklig omfattning bidra till att de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5 nås. Valet av plats för dessa åtgärder ska baseras på bästa tillgängliga information om laxens migrationsvägar till havs.

Artikel 10

Åtgärder för att skydda andra laxbestånd i älvar

Medlemsstaterna får fastställa nationella tekniska bevarandeåtgärder i sina Östersjöälvar för laxbestånd som inte omfattas av artikel 9. Dessa åtgärder ska bidra till att nå de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5.

Kommissionen ska se över riktlinjerna om statligt stöd så att det blir lättare för medlemsstaterna att ge ersättning för de skador som orsakas av säl och skarv. [Ändr. 25]

Artikel 11

Kommissionens åtgärder

1.  Kommissionen ska på grundval av de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5 vart tredje årårligen bedöma effektiviteten och förenligheten hos de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna enligt artiklarna 9 och 10, och särskilt där älvar med vild lax flyter genom flera medlemsstater. [Ändr. 27]

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa de tekniska bevarandeåtgärder som krävs om de berörda medlemsstaterna inte har antagit sådana åtgärder i enlighet med artikel 9 inom den fastställda tidsfristen efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att fastställa de tekniska bevarandeåtgärder som krävs om medlemsstaternas åtgärder, efter den bedömning som utförts enligt punkt 1, inte anses förenliga med de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5 eller om de anses otillräckliga för att uppfylla dessa syften och mål.

4.  Syftet med de åtgärder som antas av kommisssionen ska vara att se till att de syften och mål som anges i artiklarna 4 och 5 uppfylls. Så snart som kommissionen har antagit den delegerade akten ska medlemsstaternas åtgärder upphöra att gälla.

KAPITEL VI

UTSÄTTNINGAR

Artikel 12

Utsättning

1.  Utsättning av lax får bara utföras i älvar med vild lax endast när detta krävs för att förhindra att de lokala bestånden dör ut. Mängden utsatt smolt i varje älv får inte överstiga älvens beräknade potentiella kapacitet för smoltproduktion. [Ändr. 28]

2.  Utsättning ska utföras på ett sätt som skyddar den genetiska mångfalden och variabiliteten hos de olika laxbestånden i älvarna, med hänsyn till befintliga fisksamhällen i utsättningsälven och i närliggande älvar samtidigt som utsättningseffekten maximeras. Smolten ska komma från den närmaste möjliga vildlaxälven. [Ändr. 29]

2a.  Smolt som är avsedd för utsättning ska märkas genom att fettfenorna klipps. [Ändr. 30]

3.  Kommissionen fårska anta genomförandeakter senast den …(19) och fastställa närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel genom genomförandeakter som antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2. [Ändr. 31]

Artikel 13

Direkt utsättning

Direkt utsättning i potentiella laxälvar får bara göras under följande förutsättningar:

   a) Älven eller dess biflöden har vattenvägar för fri vandring, lämplig vattenkvalitet och ett habitat som är lämpligt för reproduktion och tillväxt av lax. [Ändr. 32]
   b) Syftet med direkt utsättning är att upprätta eller förbättra en livskraftig och självförsörjande population av vild lax.
   c) Det finns ett program för övervakning före och efter utsättning samt utvärdering.
   d) Det finns lämpliga och tillräckliga bevarande- och förvaltningsåtgärder för att främja återetableringen av en självförsörjande laxpopulation i älven.
   da) Utsättning ska utföras på ett sätt som skyddar den genetiska mångfalden hos de olika laxbestånden i älvarna och ske med hänsyn till befintliga fisksamhällen i utsättningsälven och i närliggande älvar samtidigt som utsättningseffekten maximeras. [Ändr. 34]
   db) Smolt som är avsedd för utsättning ska vara märkt genom att fettfenorna klipps. [Ändr. 35]

Principen om att förorenaren betalar ska gälla när vattendrag ska återställas. Direkt utsättning i enlighet med punkt 1 ska också anses vara en bevarandeåtgärd i den mening som avses i artikel 38.2 i förordning (EG) nr 1198/2006. [Ändr. 36]

Artikel 13a

Ursprunget för lekmogen fisk och smolt

Lekmogen fisk och smolt ska komma från samma vildlaxälv om så är möjligt eller, om det inte är möjligt, från närmast möjliga avrinningsområde för en vildlaxälv.[Ändr. 33]

Artikel 14

Övergångsperiod

Annan utsättning av lax än den som avses i artiklarna 12 och 13 får fortsätta fram till och med 7 år efter denna förordnings ikraftträdande den ...(20) och ska utvärderas noggrant. Utfasningen ska ske älv för älv. Den ska administreras av medlemsstaternas lokala, regionala och/eller nationella organ och ska även inkludera lokala intressenter och ta till vara deras kunskaper om återställande av livsmiljöer och andra åtgärder. Juridiskt bindande nationella beslut om de medel som för närvarande används för utsättning ska omfördelas till att stödja fiskare som riskerar att drabbas av de negativa effekterna av utfasningen. [Ändr. 37].

KAPITEL VII

KONTROLL OCH EFTERLEVNAD

Artikel 15

Förhållande till förordning (EG) nr 1224/2009

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska gälla utöver de som föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009, om inte annat föreskrivs i artiklarna i detta kapitel.

Vidare ska artikel 55.3 i förordning (EG) nr 1224/2009, liksom artiklarna 64 och 65 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009(21), i tillämpliga delar gälla allt fritidsfiske av lax i Östersjön.[Ändr. 38]

Artikel 16

Loggböcker

Genom undantag från artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavare på unionens fiskefartyg av alla längder som innehar ett fisketillstånd för lax, liksom befälhavare på tjänstefartyg som används för spöfiske och andra typer av fiske, föra loggbok om sina fiskeinsatser i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009. [Ändr. 39]

Artikel 17

Förhandsanmälan

Genom undantag från den inledande meningen i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavare på Europeiska unionens fiskefartyg av alla längder, liksom på tjänstefartyg, som har lax och/eller öring ombord lämna den information som anges i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 till de behöriga myndigheterna i sin flaggmedlemsstat omedelbart efter det att fisket avslutats. [Ändr. 40]

Artikel 18

Särskilda verksamhetstillstånd

1.  Tjänstefartyg ska inneha särskilda verksamhetstillstånd för laxfiske, utfärdade i enlighet med bilaga II till denna förordning.

2.  De berörda medlemsstaterna ska inkludera särskilda verksamhetstillstånd i förteckningen över fisketillstånd i den elektroniska databas som upprättats enligt artikel 116.1 d i förordning (EG) nr 1224/2009. De ska dessutom inkludera de uppgifter som avser särskilda verksamhetstillstånd i det datoriserade valideringssystem som avses i artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 19

Fångstdeklaration för fritidsfiske [Am. 41]

1.  Befälhavare på tjänstefartygInom alla typer av fritidsfiske ska man fylla i en fångstdeklaration i enlighet med bilaga III och lämna in denrapportera till den behöriga myndigheten i tjänstefartygets flaggmedlemsstatflaggmedlemsstaten senast den sista dagen varje månad. [Ändr. 42]

2.  De berörda medlemsstaterna ska senast den femtonde dagen varje månad registrera informationen i fångstdeklarationen för den föregående månaden i den elektroniska databas som upprättats enligt artikel 116.1 f i förordning (EG) nr 1224/2009 och i det datoriserade valideringssystem som avses i artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009. De elektroniska uppgifterna och fångstdeklarationerna ska sparas i tre år.

Artikel 20

Landningsinspektioner

De berörda medlemsstaterna ska kontrollera riktigheten i den information som anges i fångstdeklarationerna genom landningsinspektioner. Dessa landningsinspektioner ska omfatta minst 10 %20 % av det totala antalet landningar. Europeiska fiskerikontrollbyrån ska utföra effektiva kontroller och uppmana medlemsstaterna att genomföra mer fokuserade och riktade undersökningar i de områden där man misstänker att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske förekommer. [Ändr. 43]

Artikel 20a

Kontroll av fritidsfisket

Kontroll av fritidsfisket med avseende på tillämpningen av denna förordning ska i synnerhet ske på grundval av artikel 55 i förordning (EG) nr 1224/2009 samt artiklarna 64 och 65 i förordning (EU) nr 404/2011. [Ändr. 44

Artikel 21

Nationella kontrollprogram

De nationella kontrollprogram som beskrivs i artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska även minst innehålla följande uppgifter:

   a) Tillämpningen av tekniska bevarandeåtgärder enligt kapitel V i den här förordningen.
   b) Tjänstefartygens överensstämmelse med bestämmelserna om kvoternas utnyttjande, verksamhetstillstånd och fångstdeklarationer samt fritidsfiske med alla redskapstyper. [Ändr. 45]
   c) Övervakning av reglerna om utsättning och direkt utsättning.

KAPITEL VIII

UPPGIFTSINSAMLING

Artikel 22

För uppgiftsinsamlingsändamål ska varje kohort av unglax i alla vildlaxälvar övervakas med elektrofiske före smoltifiering.

Kommissionen får anta genomförandeakter där man utifrån de senaste vetenskapliga rönen fastställer detaljerade villkor för elektrofiske. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2. [Ändr. 46]

Artikel 22a

Senast den …(22) ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända resultaten av vetenskaplig forskning om påverkan av rovdjur, särskilt säl och skarv, på laxbestånden i Östersjön. På grundval av dessa forskningsrön ska kommissionen utarbeta en plan för förvaltning av de rovdjursbestånd som påverkar laxbestånden i Östersjön, vilken ska genomföras senast 2016. [Ändr. 47]

Artikel 22b

Senast den ...(23) ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända resultaten av de vetenskapliga undersökningar som har gjorts om utkast av lax och bifångster av lax inom allt relevant fiske i Östersjön. [Ändr. 48]

KAPITEL IX

UPPFÖLJNING

Artikel 23

Medlemsstaternas rapportering

1.  De berörda medlemsstaterna ska avlägga rapport till kommissionen om de tekniska bevarandeåtgärder som antas i enlighet med kapitel V och uppfyllandet av de mål som anges i artikel 5 under det tredje året efter denna förordnings ikraftträdandeden ...(24) och därefter vart tredje årårligen. [Ändr. 49]

2.  De berörda medlemsstaterna ska avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av denna förordning och uppfyllandet av de mål som anges i artikel 5 under det sjätte ...(25) och därefter vart sjättetredje år. Dessa rapporter ska särskilt innehålla följande information:

[Ändr. 50]

   a) Det nationella fiskets utveckling, inklusive fördelningen av fångster mellan djuphavsvatten, kustvatten och älvar samt mellan kommersiella fiskare, företag som driver tjänstefartyg och andra fritidsfiskare.
   b) För varje vildlaxälv produktionen av stirr och smolt samt bästa tillgängliga beräkning av den potentiella kapaciteten för smoltproduktion.
   c) Tillgänglig genetisk information för varje vildlaxbestånd i älvar.
   d) Verksamhet för utsättning och direkt utsättning av lax.
   e) Genomförandet av det nationella kontrollprogram som avses i artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 24

Utvärdering av planen

Kommissionen ska, på grundval av medlemsstaternas rapporter enligt artikel 23 i denna förordning och på grundval av vetenskapliga rekommendationer, utvärdera de konsekvenser som förvaltningsåtgärderna har på Östersjöns laxbestånd och på det fiske som utnyttjar beståndet under året efter det år då den mottar medlemsstaternas rapporter.

KAPITEL X

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Artikel 25

Ändringar av bilagor

1.  Kommissionen får genom delegerade rättsakter som antagits i enlighet med artikel 26 göra ändringar i förteckningen över vildlaxälvar i bilaga I för att uppdatera den med ny vetenskaplig information.

2.  Kommissionen får genom delegerade rättsakter som antagits i enlighet med artikel 26 göra ändringar i bilagorna II och III för att upprätta effektiv kontroll.

KAPITEL XI

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 26

Utövande av delegerade befogenheter

1.  Befogenheten att anta delegerade rättsakter tilldelas kommissionen enligt de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade rättsakter som avses i artiklarna 6, 7, 11 och 25 ska ges till kommissionen under obegränsad tid.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6, 7, 11 och 25 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6, 7, 11 och 25 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 27

Återkallande av delegerade befogenheter

Om en berörd medlemsstatberörda medlemsstater inte har fastställt eller offentliggjort åtgärderna i artiklarna 6 eller 11 inom den fastställda tidsfristen, eller om dessa åtgärder anses vara otillräckliga och/eller ineffektiva efter den bedömning som utförts enligt artiklarna 6.4 eller 11.1, ska kommissionen återkalla den befogenhet som avses i artikel 6 eller 11 som tilldelats den berörda medlemsstaten. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Det ska få verkan dagen efter det att beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. [Ändr. 51]

Artikel 28

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

KAPITEL XII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den ....

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 68, 6.3.2012, s. 47.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 november 2012.
(3) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
(4) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(5) EGT L 179, 23.6.1998, s 1.
(6) EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(8) EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.
(9) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(10) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
(11)* EUT: Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(12)** EUT: Sju år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(13)* EUT: Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(14)** EUT: Fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(15)*** EUT: Tolv år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(16)* EUT: Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(17)* EUT: Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(18)** EUT: Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(19)* EUT: Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(20)* EUT: Tio år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(21) EUT L 112, 30.4.2011, s. 1.
(22)* EUT: Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(23)* EUT: Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(24)* EUT: Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(25)* EUT: Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.


BILAGA I

Vildlaxälvar i Östersjön

Finland

–  Simojoki.

Finland/Sverige

–  Tornionjoki/Torneälven.

Sverige

–  Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven, Rickleån, Sävarån, Ume-/Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven, Emån, Mörrumsån och Ljungan.

Estland

–  Pärnu, Kunda, Keila och Vasalemma.

Lettland

–  Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava och Saka.

Lettland/Litauen

–  Barta/Bartuva.

Litauen

–  Nemunas avrinningsområde (Zeimena).


BILAGA II

MINIMIINFORMATION FÖR DE SÄRSKILDA VERKSAMHETSTILLSTÅNDEN

1.  UPPGIFTER FÖR FARTYGET

Fartygets namn(1).

Flaggstat.

Registreringshamn (namn och nationell kod).

Yttre kännetecken.

Internationellt radioanrop (IRCS – International Radio Call Sign)(2).

2.  TILLSTÅNDSINNEHAVARE, FARTYGETS ÄGARE OCH BEFÄLHAVARE(3)

Fysisk eller juridisk persons namn och adress.

3.  FARTYGETS EGENSKAPER

Motorstyrka (kW)(4).

Tonnage (GT).

Total längd.

4.  FISKEVILLKOR

1.  Datum för utfärdande.

2.  Giltighetstid.

3.  Villkor för tillstånd, om tillämpligt inklusive art, område och fiskeredskap.

(1) För fartyg som har ett namn.
(2) För fartyg som är skyldiga att ha ett IRCS.
(3) Anges för varje tillämplig person.
(4) Enligt rådets förordning (EEG) nr 2930/86 (EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.


BILAGA III

FÅNGSTDEKLARATIONER

Varje berörd medlemsstat ska för sina tjänstefartyg utfärda ett officiellt formulär som ska fyllas i som fångstdeklaration. Formuläret ska minst innehålla följande information:

   a) Referensnummer för det särskilda verksamhetstillstånd som utfärdas enligt artikel 18.
   b) Namn på den fysiska eller juridiska person som innehar det särskilda verksamhetstillståndet enligt artikel 18.
   c) Namn på och underskrift av tjänstefartygets befälhavare.
   d) Datum och tid för avgång från och ankomst till hamn samt fisketurens varaktighet.
   e) Plats och tid för landning per fiskeresa.
   f) Redskap som används under fiskeinsatser.
   g) Mängd fisk som landas per art och per fiskeresa.
   h) Mängd fisk som kastas överbord per art och per fiskeresa.
   i) Fångstområde per fisketur uttryckt som ICES statistiska rektangel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy