Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0096/2012

Внесени текстове :

A7-0096/2012

Разисквания :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0447

Приети текстове
PDF 542kWORD 75k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика ***I
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0349),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0162/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0096/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки [Изм. 1]
P7_TC1-COD(2011)0153

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  В няколко основни регламента, свързани с общата търговска политика, се предвижда, че актовете трябва да се приемат в съответствие с процедурите, посочени в Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2).

(2)  Необходимо е да се направи преглед на законодателните актове в сила, които не са били адаптирани в съответствие с процедурата по регулиране с контрол преди влизането в сила на Договора от Лисабон, за да се осигури съгласуваност с разпоредбите, въведени от посочения Договор. В някои случаи е целесъобразно тези актове да бъдат изменени, за да се предоставят делегирани правомощия на Комисията в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Също така е целесъобразно в някои случаи да се прилагат определени процедури, посочени в Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3).[Изм. 2]

(3)  Поради това следните регламенти следва да бъдат съответно изменени:

   Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 година относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни(4),
   Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса(5),
   Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 година за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства(6),
   Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета от 25 април 2005 година за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати(7),
   Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация(8),
   Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 година за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство(9),
   Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 година относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова и за изменение на Регламент (ЕО) № 980/2005 и Решение 2005/924/ЕО на Комисията(10),
   Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията(11),[Изм. 3]
   Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан(12),
   Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз(13).[Изм. 4]

(4)  С цел гарантиране на правна сигурност е необходимо процедурите за приемане на мерки, които са били инициирани, но не са приключили преди влизането в сила на настоящия регламент, да не бъдат засегнати от настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламентите, изброени в в приложението към настоящия регламент се адаптират, в съответствие с приложението, към изискванията на член 290 от ДФЕС или към приложимите разпоредби на Регламент (EС) № 182/2011. [Изм. 5]

Член 2

Позоваването на разпоредбите на регламентите, посочени в приложението, се счита за позоваване на тези разпоредби, така както са изменени с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент не засяга процедурите за приемане на мерки, предвидени в посочените в приложението регламенти, които са били инициирани, но не са приключили преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в,

За Европейския парламент:

Председател

За Съвета:

Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(3) OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.
(5) ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.
(6) ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 5.
(7) ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 1.
(8) ОВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 1.
(9) ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.
(10) ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.
(12) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 1.
(13) ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на регламентите, които попадат в обхвата на общата търговска политика и които се адаптират в съответствие с член 290 от ДФЕС или с приложимите разпоредби на Регламент (EС) № 182/2011.

1.  Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 година относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни(1)

По отношение на Регламент (ЕИО) № 3030/93, за да се осигури необходимото функциониране на системата за управление на вноса на някои текстилни продукти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията, които следва да се правят на приложенията към посочения регламент. Освен това, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема мерките, необходими за изпълнението на посочения регламент в съответствие с Регламент (EС) № 182/2011.

Поради това Регламент (ЕИО) № 3030/93 се изменя, както следва:

-1.  Навсякъде в текста на Регламент (ЕИО) № 3030/93 всяко позоваване на „член 17“ се заменя с „член 17, параграф 2“.[Изм. 7]

-1а.  Добавят се следните съображения 15а и 15б:"

Като има предвид, че за да се осигури необходимото функциониране на системата за управление на вноса на някои текстилни продукти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с изменението на приложенията, предоставянето на допълнителни възможности за внос, въвеждането или адаптирането на количествени ограничения, както и въвеждането на защитни мерки и система за надзор, в съответствие с настоящия регламент. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;.[Изм. 6]

Като има предвид, че за да се гарантират еднакви условия за приемането на някои мерки за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.Тези правомощия следва дабъдат упражняваниот Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията*;

* ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13.„.

[Изм. 8]

1.  В член 2 параграф 6 се заменя със следното:

„6.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а, за да адаптира количествените лимити, установени в приложение V, и категориите изделия, за които те се отнасят, когато това е необходимо, за да се гарантира, че всяко последващо изменение на Комбинираната номенклатура (КН) или всяко решение за изменение на класификацията на тези изделия, няма да доведе до намаляване на количествените лимити.

"

2.  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а, за да изменя приложенията с цел да коригира положението, посочено в параграф 1, като се обръща надлежно внимание на условията, съдържащи се в съответните двустранни споразумения.

В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

3.  Член 8 се изменя, както следва:

   а) първа алинея се заменя със следното:"
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16a за предоставяне на допълнителни възможности за внос през дадена квотна година, в случаите когато, при определени обстоятелства, по отношение на една или повече категории продукти се изисква внос над и свръх този, посочен в приложение V.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с първа алинея. Комисията се произнася по искане на държава-членка в срок от 15 работни дни, считано от датата на получаване на искането."
   б) третата алинея се заличава.

4.  Член 10 се изменя, както следва:

   а) в параграф 7 точка б) се заличава.
   б) параграф 13 се заменя със следното:"
13.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а по отношение на мерките, предвидени в параграфи 3 и 9.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф. Комисията се произнася по искане на държава-членка в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на искането."

5.  Член 10а се изменя, както следва:

   а) параграф 2а се заличава;
   б) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16a по отношение на мерките, предвидени в параграф 1, с изключение на започването на консултациите, както е предвидено в параграф 1, буква а).
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."

6.  Член 13, параграф 3, втора алинея се заменя със следното:"

Комисията взема решение за въвеждане на система за предварителен или последващ надзор. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а във връзка с налагането на системата за предварителен надзор.

В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с втора алинея.

"

7.  Член 15 се изменя, както следва:

   а) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Ако Съюзът и страната доставчик не могат да стигнат до удовлетворително решение в срока, постановен в член 16, и ако Комисията забележи, че е налице явно заобикаляне на разпоредбите, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 16а, за да приспадне от количествените лимити еквивалентен обем от изделия с произход от съответната страна доставчик.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."
   б) параграф 5 се заменя със следното:"
5.  Освен това, когато има данни за участие на териториите на трети страни, които са членки на СТО, но които не са изброени в приложение V, Комисията изисква консултации с въпросната/ите трета/и страна/и в съответствие с процедурата, описана в член 16, за да се предприемат подходящи действия за решаване на проблема. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а, за да въведе количествени ограничения срещу съответната/ите трета/и страна/и или за да противодейства на ситуацията, описана в параграф 1.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."

7a.  В член 16, параграф 1, уводната част се заменя със следното:"

1.  В съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 17, параграф 1а, Комисията провежда консултациите, посочени в настоящия регламент, в съответствие със следните правила:„.

[Изм. 9]

8.  Вмъкват се следните членове:

„Член 16a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 6, член 6, параграф 2, член 8, член 10, параграф 13, член 10a, параграф 3, член 13, параграф 3, член 15, параграфи 3 и 5 и в член 19 от настоящия регламент, както и в член 4, параграф 3 от приложение IV, а също така в член 2 и в член 3, параграфи 1 и 3 от приложение VII към настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(2). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 10]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 6, член 6, параграф 2, член 8, член 10, параграф 13, член 10a, параграф 3, член 13, параграф 3, член 15, параграфи 3 и 5 и в член 19 от настоящия регламент, както и в член 4, параграф 3 от приложение IV, а също така в член 2 и в член 3, параграфи 1 и 3 от приложение VII към настоящия регламент, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 6, член 6, параграф 2, член 8, член 10, параграф 13, член 10a, параграф 3, член 13, параграф 3, член 15, параграфи 3 и 5 и член 19 от настоящия регламент, както и съгласно член 4, параграф 3 от приложение IV и член 2, член 3, параграфи 1 и 3 от приложение VII към настоящия регламент, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 11]

Член 16б

Процедура по спешност

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 16а, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

8a.  В член 17, параграф 2 се заменя със следното:"

1a.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Консултативният комитет представя своето становище в срок от един месец от датата на предаване за разглеждане.[Изм. 12]

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Комитетът по разглеждане представя своето становище в срок от един месец от датата на предаване за разглеждане.[Изм. 13]

2a.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или мнозинство от членовете на комитета поиска това.„.

[Изм. 14]

8б.  Член 17а се заличава.[Изм. 15]

9.  Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а, за изменение на съответните приложения, когато е необходимо, за да се вземат под внимание сключването, изменението или прекратяването на действието на споразуменията, протоколите или договореностите с трети страни, както и измененията на правната уредба на Съюза в областта на статистиката, митническия режим или общите правила за вноса.

"

9a.  Добавя се следният член:"

Член 19a

Доклад

1.  Комисията внася в Европейския парламент два пъти годишно доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.  Докладът включва информация относно прилагането на настоящия регламент.

3.  Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от внасянето на доклада, на специално заседание на неговата компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент.

4.  Не по-късно от шест месеца след внасянето на доклада в Европейския парламент Комисията го оповестява публично.„.

[Изм. 16]

10.  В член 4 от приложение IV параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Когато се установи, че съществува противоречие с разпоредбите на настоящия регламент и при наличие на съгласие на страната доставчик или на заинтересованите страни, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а от настоящия регламент във връзка с изменението на съответните приложения към настоящия регламент, което е необходимо за предотвратяване настъпването на повторно противоречие.

В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б от настоящия регламент, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

11.  В приложение VІІ член 2 се заменя със следното:"

Член 2

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а от настоящия регламент, за да подложи реимпорта, който не е обхванат от настоящото приложение, на специфични количествени ограничения, при условие че въпросните продукти са предмет на количествените ограничения, предвидени в член 2 от настоящия регламент.

В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б от настоящия регламент, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящата алинея.

"

12.  В приложение VII член 3 се изменя, както следва:

   а) параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а от настоящия регламент, за да осъществява прехвърляния между категории, авансовото използване или пренасяне на част от специфичните количествени ограничения от една година в друга.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б от настоящия регламент, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."
   б) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а от настоящия регламент, за да коригира специфичните количествени ограничения, когато има нужда от допълнителен внос.
В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б от настоящия регламент, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."

2.  Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса(3)

По отношение на Регламент (ЕО) № 517/94, за да се осигури необходимото функциониране на системата за управление на вноса на някои текстилни продукти, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията, които следва да се правят на приложенията към посочения регламента. Освен това, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема мерките, необходими за изпълнението на посочения регламент в съответствие с Регламент (EС) № 182/2011.

Поради това Регламент (ЕО) № 517/94 се изменя, както следва:

-1.  Добавят се следните съображения 22а, 22б и 22в:"

Като има предвид, че за да се осигури необходимото функциониране на системата за управление на вноса на някои текстилни продукти, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с изменението на приложенията, промяната на правилата за внос и прилагането на защитни мерки и мерки за надзор в съответствие с настоящия регламент. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе съответните консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;[Изм. 17]

Като има предвид, че за да се гарантират еднакви условия за приемането на някои мерки за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.Тези правомощия следва бъдат упражнявани от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията*; [Изм. 18]

Като има предвид, че при приемането на мерки за надзор следва да се прилага процедурата по консултиране предвид въздействието на тези мерки и тяхната логическа последователност във връзка с приемането на окончателни защитни мерки;[Изм. 19]

* ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13.

"

1.  В член 3 параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Всички текстилни продукти, изброени в приложение V, с произход от третите страни, посочени в същото приложение, могат да бъдат внесени в Съюза, при условие, че е установено годишно количествено ограничение от страна на Комисията. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, за да изменя съответните приложения в съответствие с член 25а във връзка с установяването на такива годишни количествени ограничения.

"

  2. Член 5 се изменя, както следва:
   а) параграф 1 се заличава;[Изм. 20]
   б) параграф 2 се заменя със следното."
„2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 25а по отношение на мерките, необходими за адаптиране на приложения III‐VII.„."
  2a. Член 7 се изменя, както следва:

[Изм. 21]

[Изм. 22]

   а) В параграф 1, уводната част се заменя със следното:"
1.  Когато за Комисията е очевидно, че съществуват достатъчно доказателства, за да се оправдае разследване във връзка с условията за внос на продукти, посочени в член 1, тя:„;"
   б) В параграф 2, първата алинея се заменя със следното:"
„2.  В допълнение към предоставяната съгласно член 6 информация, Комисията търси всяка друга информация, която тя счете за необходима, и когато е подходящо, се стреми да провери тази информация при вносители, търговци, посредници, производители, търговски сдружения и организации.„."

2б.  В член 8, параграф 2 се заменя със следното:"

„2.  Ако Комисията счете, че не са необходими мерки за надзор или защитни мерки от страна на Съюза, тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз съобщение, че разследванията са приключени, посочвайки основните заключения от разследванията.„.

"

[Изм. 23]

2в.  Член 11 се изменя, както следва:

[Изм. 25]

   а) В параграф 1, букви а) и б) се заменят със следното:"
     „a) вземе решение да въведе последващ надзор на Съюза за определени видове внос в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 1а;[Изм. 24]
   б) вземе решение, с цел да наблюдава тенденциите на тези видове внос, да се въведе предварителен надзор на Съюза за определени видове внос в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 1а.“;
"
   б) В параграф 2, букви а) и б) се заменят със следното:"

[Изм. 27]

     „а) вземе решение да въведе със задна дата надзор на Съюза за определени видове внос в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 1а;[Изм. 26]
   б) вземе решение, с цел да наблюдава тенденциите на тези видове внос, да се въведе предварителен надзор на Съюза за определени видове внос в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 1а.“.

3.  В член 12 параграф 3 се заменя със следното:
„3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 25а по отношение на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2."

4.  Член 13 се заменя със следното:"

Член 13

Когато сериозни съображения за спешност налагат това и в случай че Комисията установи, по собствена инициатива или по молба на държава-членка, че условията, предвидени в член 12, параграфи 1 и 2, са изпълнени и счита, че определена категория продукти, изброени в приложение I, които не са предмет на количествени ограничения, би следвало да бъде подложена на количествени ограничения или на мерки за предварителен или последващ надзор, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 25б, за да налага мерките, посочени в член 12, параграфи 1 и 2.

"

4a.  В член 15, уводната част се заменя със следното:"

В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 1а, Комисията, по искане на държава членка или по собствена инициатива, ако съществува вероятност да настъпи ситуацията по член 12, параграф 2, може:„.

[Изм. 28]

5.  В член 16 трета алинея се заменя със следното:

„Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 25а по отношение на мерките, посочени в първа алинея.

В случай че забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 25б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с трета алинея.

"

6.  В член 25, параграфи 2, 3, и 4 се заменят със следното:"

1а.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Консултативният комитет представя своето становище в срок от един месец от датата на предаване за разглеждане.[Изм. 29]

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Комитетът по разглеждане представя своето становище в срок от един месец от датата на предаване за разглеждане.[Изм. 30]

3.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или мнозинство от членовете на комитета поиска това.„.

[Изм. 31]

7.  Вмъкват се следните членове:

„Член 25a

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3), член 5, параграф 2), член 12, параграф 3), както и в членове 13, 16 и 28, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(4). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 32]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, както и в членове 13, 16 и 28, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, както и съгласно членове 13, 16 и 28, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 33]

Член 25б

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 25а, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

7a.  Добавя се следният член:"

Член 26a

1.  Комисията внася в Европейския парламент два пъти годишно доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.  Докладът включва информация относно прилагането на настоящия регламент.

3.  Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от внасянето на доклада, на специално заседание на неговата компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент.

4.  Най-късно шест месеца след внасянето на доклада в Европейския парламент Комисията го оповестява публично.„.

[Изм. 34]

8.  Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за изменение на съответните приложения, когато е необходимо, за да се вземат под внимание сключването, изменението или прекратяването на действието на споразуменията или договореностите с трети страни, както и измененията на правната уредба на Съюза в областта на статистиката, митническия режим или общите правила за вноса.

"

3.  Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 година за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства(5)

По отношение на Регламент (ЕО) № 953/2003, за да се добавят продукти към списъка с продукти, обхванати от посочения регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, за да може да изменя приложението към посочения регламент.

Поради това Регламент (ЕО) № 953/2003 се изменя, както следва:

-1.  Съображение 12 се заменя със следното:"

(12)  За да се добавят продукти към списъка с продукти, обхванати от настоящия регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с изменението на приложенията. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе съответните консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;„.

[Изм. 35 и 36]

1.  Член 4 се изменя, както следва:

   а) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 5, за да определи дали продуктът отговаря на критериите, посочени в настоящия регламент.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 5а, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

4.  Когато изискванията, съдържащи се в настоящия регламент, са спазени, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 5, за да добави въпросния продукт в приложение І при следващото му актуализиране. Заявителят бива информиран за решението на Комисията в срок от 15 дни.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 5а, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

   б) Параграф 9 се заменя със следното:"
9.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 5, за да коригира приложения II, III и IV, когато е необходимо, в светлината, между другото, на опита, натрупан от прилагането му или в отговор на здравна криза.
В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 5а, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф."

2.  Член 5 се заменя със следното:"

Член 5

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(6). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 37]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

[Изм. 38]

3.  Вмъква се следният член:"

Член 5a

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

4.  В член 11 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Комисията периодично докладва два пъти годишно на Европейския парламент и на Съвета за обемите на продуктите, изнасяни по диференцирани цени, включително за обемите, изнасяни в рамките на споразумението за партньорство между производителя и правителството на страната по местоназначение. В доклада се разглеждат обхватът на страните и болестите и общите критерии за прилагане на член 3. [Изм. 39]

3.  Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от внасянето на доклада, на специално заседание на неговата компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент.[Изм. 40]

4.  Най-късно шест месеца след внасянето на доклада в Европейския парламент и Съвета Комисията го оповестява публично.„.

[Изм. 41]

4.  Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета от 25 април 2005 година за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати(7)

По отношение на Регламент (ЕО) № 673/2005, за да се направят необходимите корекции на мерките, предвидени в посочения регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до посочените корекции.

Поради това Регламент (ЕО) № 673/2005 се изменя, както следва:

-1.  Съображение 7 се заменя със следното:

„(7) За да се направят необходимите корекции на мерките, предвидени в настоящия регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с промяната на допълнителния митнически налог или на списъците в приложения І и ІІ в съответствие с настоящия регламент. Особено важно е Комисията да извърши необходимите консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“.

[Изм. 42]

1.  В член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 4, за да внася корекции и изменения по настоящия член.

Когато, в случай на корекции или изменения на приложенията, сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 4а, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

2.  Член 4 се заменя със следното:"

Член 4

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(8). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 43]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

[Изм. 44]

3.  Вмъква се следният член:"

Член 4a

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

3a.  Член 7 се заменя със следното:"

Член 7

Комисията представя на Европейския парламент и Съвета предложение за отмяна на настоящия регламент, след като Съединените американски щати осъществят изцяло препоръките на Органа за уреждане на спорове на СТО.„.

[Изм. 45]

5.  Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация(9)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1342/2007, за да се позволи ефикасно администриране посредством приемането на корекции по отношение на ограниченията върху вноса на определени стоманени продукти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията на приложение V.

Поради това Регламент (ЕО) № 1342/2007 се изменя, както следва:

-1.  Добавя се следното съображение:

„(10а) За да се позволи ефикасно администриране посредством приемането на корекции по отношение на ограниченията върху вноса на определени стоманени продукти, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с измененията на приложение V. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“.

[Изм. 46]

1.  Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

За целите на прилагането на член 3, параграфи 3 и 4 и на член 10, параграф 1, втора алинея от Споразумението Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 31а от настоящия регламент, за да прави необходимите корекции по отношение на количествените ограничения, посочени в приложение V.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 31б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия член.

"

2.  В член 6 параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Ако Съюзът и Руската федерация не успеят да постигнат удовлетворително решение и ако Комисията забележи, че съществуват категорични доказателства за заобикаляне, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 31а, във връзка с корекциите на приложение V, за да може да приспадне от количествените ограничения еквивалентен обем продукти с произход от Руската федерация.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 31б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

3.  Член 12 се заменя със следното:"

Когато решение относно класификацията, прието в съответствие с действащите процедури на Съюза, посочени в член 11, включва група продукти, подлежащи на количествени ограничения, Комисията, ако е необходимо, незабавно започва консултации в съответствие с член 9 с цел постигане на споразумение за всички необходими корекции в съответните количествени ограничения, предвидени в приложение V. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 31а във връзка с корекциите за целта на приложение V.

"

4.  Вмъкват се следните членове след заглавието на глава IV:"

Член 31a

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, член 6, параграф 3 и член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(10). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 47]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, член 6, параграф 3 и член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, член 6, параграф 3 и член 12, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 48]

Член 31б

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 31а, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

6.  Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство(11)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1528/2007, за да се направят техническите адаптирания на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до техническите изменения на посочения регламент.

Поради това Регламент (ЕО) № 1528/2007 се изменя, както следва:

-1.  Добавя се следното съображение:"

(16а)  За да се приемат разпоредбите, необходими за прилагането на настоящия регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се делегира на Комисията във връзка с изменението на приложение I с цел добавяне или заличаване на региони или държави, както и във връзка с въвеждането на технически изменения в приложение II, които са необходими в резултат на прилагането на посоченото приложение. Особено важно е Комисията да извърши необходимите консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;„.

[Изм. 49]

-1а.  Член 2 се изменя, както следва:

   а) параграф 2 се заменя със следното;

„2.  Комисията изменя приложение I посредством делегирани актове в съответствие с член 24a, като включва региони или държави от групата държави от АКТБ, които са приключили преговорите за споразумение между Съюза и съответния регион или държава, които отговарят най-малко на изискванията на член XXIV от ГАТТ (1994).„;

[Изм. 50]

   б) в параграф 3, уводната част се заменя със следното:

„3.  Тези регион или държава остават в приложение I, освен ако Комисията не приеме делегиран акт в съответствие с член 24a за изменение на приложение I, като заличи регион или държава от съответното приложение, по-специално когато:„.

[Изм. 51]

1.  В член 4, параграф 3 се заменя със следното:

Комисията, със съдействието на Комитета по Митническия кодекс, създаден с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността*, наблюдава изпълнението и прилагането на разпоредбите от приложение II.;

4.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член[да се посочи номерът на члена/членовете, в който/които се определя процедурата за приемане на делегирани актове ‐ понастоящем членове 24a‐24в от предложение COM(2011) 82 окончателен]24а във връзка с техническите изменения на приложение II, които са необходими в резултат на прилагането на посоченото приложение. [Изм. 52]

5.  Решения относно управлението на приложение II могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в членове 247 и 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92*.

* ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

"

2.  Член 23 се заменя със следното:"

Член 23

Адаптиране към техническото развитие

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член [да се посочи номерът на члена/членовете, в който/които се определя процедурата за приемане на делегирани актове ‐ понастоящем членове 24a‐24в от предложение COM(2011) 82 окончателен]24а във връзка с техническите изменения на член 5 и на членове 8‐22, които може да се наложат поради разликите между настоящия регламент и споразуменията, подписани с уговорка за временно прилагане или сключени в съответствие с член 218 от ДФЕС с регионите или държавите, изброени в приложение I.

"

[Изм. 53]

2a.  Добавя се следният член:"

Член 24a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се дава на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграфи 2 и 3, член 4, параграф 4 и член 23 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от…(12). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграфи 2 и 3, член 4, параграф 4 и член 23, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за отмяна се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегираният акт, приет в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3, член 4, параграф 4 и член 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че са решили да не повдигат възражения. Този период се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.„.

"

[Изм. 54]

7.  Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 година относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова и за изменение на Регламент (ЕО) № 980/2005 и Решение 2005/924/ЕО на Комисията(13)

По отношение на Регламент (EО) № 55/2008, за да се позволи корекция на регламента, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията, наложени в контекста на промени в митническите кодове или за сключването на споразумения с Молдова.

Поради това Регламент (ЕО) № 55/2008 се изменя, както следва:

-1.  Добавя се следното съображение:"

  „(12а) За да се позволи корекция на настоящия регламент, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с изменения, наложени в контекста на промени в митническите кодове, или за сключване на споразумения с Молдова. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“.

[Изм. 55]

1.  Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Предоставяне на правомощия

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 8б, за да може да прави изменения и корекции на разпоредбите на настоящия регламент, които са необходими в резултат на:

   a) изменения на кодовете на Комбинираната номенклатура и на подразделения на ТАРИК;
   б) сключване на други споразумения между Съюза и Молдова.

"

2.  Вмъква се следният член:"

Член 8б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(14). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 56]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

[Изм. 57]

2a.  Добавя се следният член:"

Член 12a

Доклад

1.  Комисията внася в Европейския парламент два пъти годишно доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.  Докладът включва информация относно прилагането на настоящия регламент.

3.  Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от внасянето на доклада, на специално заседание на неговата компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент.

4.  Най-късно шест месеца след внасянето на доклада в Европейския парламент Комисията го оповестява публично.„.

[Изм. 58]

8.  Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията(15)

По отношение на Регламент (ЕО) № 732/2008, за да може приложенията да бъдат адаптирани към промените, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, що се отнася до някои корекции на приложенията. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище.

При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Поради това Регламент (ЕО) № 732/2008 се изменя, както следва:

1.  В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 27а, за да вземе решение, след като е разгледала искането, дали да предостави на държавата, подала искането, специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление и да измени съответно приложение І.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 27б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

2.  В член 11 параграф 8 се заменя със следното:"

8.  Когато дадена държава е изключена от ООН от списъка на най-слабо развитите държави, тя се изважда от списъка на бенефициерите по режима. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 27а, за да извади държава от режима като измени приложение І и за да установи преходен период с минимална продължителност от поне три години.

"

3.  Член 25 се заменя със следното:"

Член 25

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 27а, за да приема изменения на приложенията, които са станали необходими:

   а) вследствие на изменения на Комбинираната номенклатура;
   б) вследствие на изменения в международния статус или класификацията на държавите или териториите;
   в) вследствие на прилагането на член 3, параграф 2;
   г) поради това, че дадена държава е достигнала праговете, посочени в член 3, параграф 1.

"

4.  Вмъкват се следните членове 27a и 27б:"

Член 27a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се дава на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2, член 11, параграф 8 и член 25, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2, член 11, параграф 8 и член 25, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2, член 11, параграф 8 и член 25, влиза в сила само ако Европейският съвет или Съветът не са повдигнали възражения в срок от 2 месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

Член 27б

Процедура по спешност

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 27а, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.„

"

[Изм. 59]

9.  Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан(16)

По отношение на Регламент (EО) № 1340/2008, за да се позволи ефикасното администриране на някои ограничения, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията на приложение V

Поради това Регламент (ЕО) № 1340/2008 се изменя, както следва:

-1.  Добавя се следното съображение:"

  „(9a) За да се позволи ефикасното администриране на някои ограничения, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията във връзка с измененията на приложение V. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предостави изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишния опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент;“.

[Изм. 60]

1.  В член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Ако Съюзът и Република Казахстан не успеят да постигнат задоволително решение и ако Комисията забележи, че съществуват ясни доказателства за заобикаляне, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 16а, за да може да приспадне от количествените ограничения еквивалентен обем продукти с произход от Република Казахстан и да измени съответно приложение V.

В случай че забавяне на предприемането на действие би причинило трудно поправима вреда и следователно сериозни съображения за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 16б, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с настоящия параграф.

"

2.  Вмъкват се следните членове:"

Член 16a

1.  Правомощието да приема делегирани актове се дава на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от …(17). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.[Изм. 61]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 3, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от два месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с двачетири месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 62]

Член 16б

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на делегиран акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 16а, параграф 5. В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде нотифицирана от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

"

10.  Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз(18)

По отношение на Регламент (EО) № 1215/2009, за да се позволи корекция на регламента, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията, що се отнася до измененията, наложени в контекста на промени в митническите кодове или за сключването на споразумения със страните и териториите, които влизат в обхвата на посочения регламент. Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище.

При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Поради това Регламент (ЕО) № 1215/2009 се изменя, както следва:

1.  Член 7 се заменя със следното:"

Член 7

Предоставяне на правомощия

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с процедурата, посочена в член 8б, за да може да прави изменения и корекции на разпоредбите на настоящия регламент, които са необходими в резултат на:

   a) изменения на кодовете на Комбинираната номенклатура и на подразделенията на ТАРИК;
   б) сключването на други споразумения между Съюза и страните и териториите, посочени в член 1.

"

2.  Вмъква се следният член 8б:"

„Член 8б

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Делегирането на правомощия се прекратява с решение за оттегляне. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от 2 месеца след като са получили нотификация за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

"

[Изм. 63]

(1) ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.
(2)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(3) ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.
(4)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(5) ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 5.
(6)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент
(7) ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 1.
(8)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(9) ОВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 1.
(10)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(11) ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.
(12)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(13) ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.
(14)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(15) ОВ L 211, 6.2.2008 г., стр. 1.
(16) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 1.
(17)+ Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(18) ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност