Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0153(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0096/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0096/2012

Debates :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0447

Pieņemtie teksti
PDF 561kWORD 69k
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra
Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku ***I
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0349),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0162/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0096/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 22. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz deleģētoun īstenošanaspilnvaru piešķiršanu konkrētu pasākumu pieņemšanai [Gr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0153

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Vairākās pamatregulās, kas saistītas ar kopējās tirdzniecības jomu, paredzēts, ka akti jāpieņem saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2).

(2)  Lai nodrošinātu atbilstību Lisabonas līguma noteikumiem, jāpārbauda spēkā esošie leģislatīvie akti, kuri pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā nav pielāgoti regulatīvajai kontroles procedūrai. Dažos gadījumos ir lietderīgi grozīt šādus aktus, lai saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) Komisijai piešķirtu deleģēšanas pilnvaras. Tāpat dažos gadījumos ir pareizi piemērot atsevišķas procedūras, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(3). [Gr. 2]

(3)  Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza šādas regulas:

   Padomes 1993. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm(4);
   Padomes 1994. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā(5);
   Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību(6);
   Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs(7);
   Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas(8);
   Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide(9);
   Padomes 2008. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK(10);
   Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007(11);[Gr. 3]
   Padomes 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku(12);
   Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu(13). [Gr. 4]

(4)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, šī regula nedrīkst ietekmēt pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras ir sāktas, bet nav pabeigtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās regulas atbilstoši pielikumam pielāgo LESD 290. pantam vai Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērojamajiem noteikumiem. [Gr. 5]

2. pants

Atsauces uz pielikumā minēto regulu noteikumiem uzskata par atsaucēm uz minētajiem noteikumiem, kas grozīti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula neskar pielikumā minētajās regulās paredzētas pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras ir sāktas, taču nav pabeigtas pirms šīs regulas stāšanas spēkā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra nostāja.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(3) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(4) OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.
(5) OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.
(6) OV L 135, 3.6.2003., 5. lpp.
(7) OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.
(8) OV L 300, 17.11.2007., 1. lpp.
(9) OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.
(10) OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.
(11) OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.
(12) OV L 348, 24.12.2008., 1. lpp.
(13) OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

To kopējās tirdzniecības politikas regulu saraksts, kas tiek pielāgotas LESD 290. pantam vai Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērojamajiem noteikumiem.

1.  Padomes 1993. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm(1)

Attiecībā uz nepieciešamajiem Regulas (EEK) Nr. 3030/93 pielikumu grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt konkrētu tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību. Turklāt būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā pieņemtu minētās regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Tāpēc Regulu (EEK) Nr. 3030/93 groza šādi:

-1.  Regulā (EEK) Nr. 3030/93 atsauces uz “17. pantu” aizstāj ar atsaucēm uz “17. panta 2. punktu”. [Gr. 7]

-1.a  iekļauj šādu 15.a un 15.b apsvērumu:"

Tā kā, lai nodrošinātu dažu tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz pielikumu grozīšanu, papildu importa iespēju piešķiršanu, kvantitatīvu ierobežojumu ieviešanu vai pielāgošanu un aizsardzības pasākumu un uzraudzības sistēmas ieviešanu atbilstoši šai regulai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai; [Gr. 6]

Tā kā, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus konkrētu minētās regulas īstenošanai nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu*;

* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.“.

[Gr. 8]

1)  regulas 2. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu V pielikumā noteikto kvantitātes ierobežojumu definīciju un ražojumu kategorijas, uz ko tie attiecas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka visi turpmākie kombinētās nomenklatūras (KN) grozījumi vai visi lēmumi, kas groza šādu ražojumu klasifikāciju, nesamazina šādus kvantitātes ierobežojumus.

"

2)  regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu pielikumus un labotu 1. punktā minēto stāvokli, ievērojot atbilstošo divpusējo nolīgumu noteikumus un nosacījumus.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

3)  regulas 8. pantu groza šādi:

   a) panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgajā kvotu gadā piešķirtu papildu importa iespējas, ja konkrētos apstākļos vienai vai vairākām ražojumu kategorijām ir nepieciešams imports, kas pārsniedz V pielikumā minēto.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar pirmo daļu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu 15 darba dienu laikā."
   b) panta priekšpēdējo daļu svītro;

4)  regulas 10. pantu groza šādi:

   a) panta 7. punkta b) apakšpunktu svītro;
   b) panta 13. punktu aizstāj ar šādu:"
13.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 3. un 9. punktā minētajiem pasākumiem.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru. Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma pieņem lēmumu 10 darba dienu laikā."

5)  regulas 10.a pantu groza šādi:

   a) panta 2.a punktu svītro;
   b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 1. punktā minētajiem pasākumiem, izņemot 1. panta a) apakšpunktā minēto apspriežu uzsākšanu.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."

6)  regulas 13. pantu 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādām:"

Komisija nolemj ieviest a priori vai a posteriori uzraudzības sistēmu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz a priori uzraudzības sistēmas īstenošanu.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar otro daļu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

7)  regulas 15. pantu groza šādi:

   a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Ja Savienība un piegādātāja valsts nenonāk pie apmierinoša risinājuma 16. pantā noteiktajā termiņā un Komisija konstatē skaidrus apiešanas pierādījumus, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantā noteikto procedūru pieņemt deleģētos aktus, lai no kvantitātes ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu to ražojumu apjomu, kuru izcelsme ir attiecīgā piegādātājā valstī.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."
   b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"
5.  Turklāt, ja ir pierādījumi tam, ka ir iesaistītas tādu trešu valstu teritorijas, kuras ir PTO dalībvalstis, bet nav uzskaitītas V pielikumā, Komisija pieprasa apspriedes ar attiecīgo trešo valsti vai valstīm saskaņā ar 16. pantā izklāstīto kārtību, lai atbilstoši risinātu problēmu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai ieviestu daudzuma ierobežojumus attiecīgajai trešai valstij vai valstīm vai novērstu 1. punktā minēto situāciju.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru."

7.a  regulas 16. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

1.  Komisija saskaņā ar 17. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru vada šajā regulā minētās apspriedes saskaņā ar šādiem noteikumiem:“.

[Gr. 9]

8)  regulā iekļauj šādus pantus:

“16.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(2). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 10]

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt šīs regulas 2. panta 6. punktā, 6. panta 2. punktā, 8. pantā, 10. panta 13. punktā, 10.a panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā, 15. panta 3. un 5. punktā un 19. pantā, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktā un VII pielikuma 2. pantā, 3. panta 1. un 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar šīs regulas 2. panta 6. punktu, 6. panta 2. punktu, 8. pantu, 10. panta 13. punktu, 10.a panta 3. punktu, 13. panta 3. punktu, 15. panta 3. un 5. punktu un 19. pantu, kā arī IV pielikuma 4. panta 3. punktu un VII pielikuma 2. pantu, 3. panta 1. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 11]

16.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 16.a panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

"

8.a   regulas 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

1.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 12]

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 13]

2.a   Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.“.

[Gr. 14]

8.b   regulas 17.a pantu svītro; [Gr. 15]

9)  regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgā gadījumā grozītu attiecīgos pielikumus un tādējādi ņemtu vērā nolīgumu, protokolu vai vienošanos noslēgšanu ar trešām valstīm, to grozīšanu vai darbības beigas, vai Savienības statistikas noteikumu, muitas režīma vai kopējo ievešanas noteikumu grozījumus.

"

9.a   iekļauj šādu pantu:"

19.a pants

Ziņojums

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 16]

10)  regulas IV pielikuma 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, Komisija pēc vienošanās ar attiecīgo piegādātāju valsti vai valstīm ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt nepieciešamos deleģētos aktus šīs regulas attiecīgo pielikumu grozīšanai, lai novērstu šādu pārkāpumu atkārtošanos.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru.

"

11)  regulas VII pielikuma 2. pantu aizstāj ar šādu:"

2. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecinātu īpašus kvalitātes ierobežojumus uz preču atpakaļievešanu, uz ko neattiecas šis pielikums, ar noteikumu, ka uz attiecīgiem izstrādājumiem attiecas šīs regulas 2. pantā noteiktie kvantitātes ierobežojumi.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru.

"

12)  regulas VII pielikuma 3.pantu groza šādi:

   a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"
1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu pārnešanu no vienas kategorijas uz otru un nodrošinātu īpašo kvantitātes ierobežojumu daļu priekšlaicīgu izmantošanu vai pārgrāmatošanu no viena gada uz otru.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru."
   b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu īpašos kvantitātes ierobežojumus, ja vajadzīgs papildu imports.
Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro šīs regulas16.b pantā noteikto procedūru."

2.  Padomes 1994. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā(3)

Attiecībā uz nepieciešamajiem Regulas (EK) Nr. 517/94 pielikumu grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt konkrētu tekstilizstrādājumu, uz kuriem neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā, importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību. Turklāt būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā pieņemtu minētās regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 517/94 groza šādi:

- 1.  iekļauj šādu 22.a, 22.b un 22.c apsvērumu:"

tā kā – lai nodrošinātu to tekstilizstrādājumu importa pārvaldības sistēmas pareizu darbību, uz kuriem neattiecas ne divpusējie nolīgumi, protokoli vai cita kārtība, ne arī citi īpaši Savienības importa noteikumi, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem pielikumos un importa noteikumos un drošības un uzraudzības pasākumu ieviešanu atbilstoši šai regulai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai; [Am. 17]

Tā kā, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus konkrētu minētās regulas īstenošanai nepieciešamo pasākumu pieņemšanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu*; [Gr. 18]

Tā kā uzraudzības pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu; [Gr. 19]

* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

"

1.  regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

3.  Jebkuru tekstilizstrādājumu, kurš minēts V pielikumā un kura izcelsme ir tajā pašā pielikumā norādītajās valstīs, var ievest Savienībā, ja Komisija ir noteikusi gada kvantitātes ierobežojumu. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu attiecīgos pielikumus un noteiktu šādus gada kvantitātes ierobežojumus.

"

  2. regulas 5. pantu groza šādi:
   a) panta 1. punktu svītro;[Gr. 20]
   b) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz pasākumiem, kas veicami III−VII pielikuma koriģēšanai."
  2.a regulas 7. pantu groza šādi:

[Gr. 21]

[Gr. 22]

   a) panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"
1.  Gadījumos, ja Komisijai ir skaidrs, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai attaisnotu izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz šīs regulas 1. pantā minēto ražojumu ievešanas nosacījumiem, Komisija rīkojas šādi:“;"
   b) panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"
“2.  Papildus informācijai, ko sniedz saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, Komisija pieprasa visu informāciju, ko tā atzīst par vajadzīgu, un vajadzības gadījumā cenšas pārbaudīt minēto informāciju, vēršoties pie importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības asociācijām un organizācijām.“."

2.b  regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2.  Ja Komisija uzskata, ka Savienības uzraudzības pasākumi vai aizsardzības pasākumi nav vajadzīgi, tad tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par izmeklēšanas izbeigšanu, sniedzot izmeklēšanas galvenos secinājumus.“.

"

[Gr. 23]

2.c   regulas 11. pantu groza šādi:

[Gr. 25]

     a) panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:"
     “a) lemt par retrospektīvu Savienības uzraudzību pār dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru; [Gr. 24]
   b) lai pārraudzītu šādu ievedpreču tendences, lemt par Savienības iepriekšējas uzraudzības piemērošanu dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru.
"
   b) panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:"

[Gr. 27]

   a) lemt par retrospektīvu Savienības uzraudzību pār dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru; [Gr. 26]
   b) lai pārraudzītu šādu ievedpreču tendences, lemt par Savienības iepriekšējas uzraudzības piemērošanu dažām ievedprecēm saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru.

3.  regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem."

4.  regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:"

13. pants

Ja Komisija vai nu pati pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma secina, ka šīs regulas 12. panta 1. un 2. punktā minētie apstākļi pastāv, un uzskata, ka kādai I pielikumā uzskaitītai, ar kvantitātes ierobežojumiem neapliktai preču grupai tomēr jāpiemēro vai nu kvantitātes ierobežojumi, vai arī iepriekšēji vai retrospektīvi uzraudzības pasākumi, tad tā neatliekamas steidzamības dēļ ir pilnvarota saskaņā ar 25.b pantu pieņemt deleģētos aktus, lai īstenotu 12. panta 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

"

4.a   regulas 15. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

Saskaņā ar 25. panta 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pati pēc savas iniciatīvas gadījumos, kad varētu rasties šīs regulas 12. panta 2. punktā minētā situācija, var:“;

[Gr. 28]

5.  regulas 16. panta trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz pirmajā daļā minētajiem pasākumiem.

Ja kavētas pasākumu ieviešanas dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar trešo daļu, piemēro 25.b pantā noteikto procedūru.

"

6.  regulas 25. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:"

1.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. Konsultatīvā komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 29]

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Pārbaudes komiteja savu atzinumu sniedz viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas. [Gr. 30]

3.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.“;

[Gr. 31]

7.  regulā iekļauj šādus pantus:

“25.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(4). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 32]

3.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 16. pantā un 28. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 5. panta 2. punktu, 12. panta 3. punktu, 13. pantu, 16. pantu un 28. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 33]

25.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 25.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

7.a   iekļauj šādu pantu:"

26.a pants

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 34]

8)  regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:

28. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 25.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai vajadzības gadījumā grozītu attiecīgos pielikumus un tādējādi ņemtu vērā nolīgumu vai citu vienošanos ar trešām valstīm noslēgšanu, grozīšanu vai termiņa izbeigšanos, vai arī izmaiņas Savienības noteikumos par statistiku, muitas procedūrām vai kopējiem ievešanas noteikumiem.

"

3.  Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību(5)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 953/2003 pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un pievienot produktus minētajā regulā iekļautajā sarakstā.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 953/2003 groza šādi:

-1.  regulas 12. apsvērumu aizstāj ar šādu:"

(12)  Lai papildinātu to produktu sarakstu, uz kuriem attiecas šī regula, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz pielikumu grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.“

[Gr. 35 un 36]

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

   a) panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu, vai produkts atbilst šajā regulā izklāstītajiem kritērijiem.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru.

4.  Ja šajā regulā noteiktās prasības ir izpildītas, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai produktu ietvertu I pielikumā tā nākamajā atjaunināšanas reizē. Pieteikuma iesniedzēju informē par Komisijas lēmumu 15 dienu laikā.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru.

"

   b) panta 9. punktu aizstāj ar šādu:"
9.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 5. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai attiecīgā gadījumā pielāgotu II, III un IV pielikumu, ievērojot pieredzi, kas gūta to īstenošanā, vai atbildot uz veselības krīzi.
Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 5.a pantā noteikto procedūru."

2)  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:"

5. pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(6). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 37]

3.  Šīs regulas 4. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 4. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 38]

3)  regulā iekļauj šādu 5.a pantu:"

5.a pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 5. panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

4)  regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

2.  Komisija periodiskireizi divos gados ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par apjomiem, kas izvesti par diferencētām cenām, tostarp arī par apjomiem, kas izvesti saskaņā ar partnerības nolīgumu starp ražotāju un galamērķa valsts valdību. Ziņojumā izvērtē valstu un slimību sarakstu un vispārīgos kritērijus 3. panta īstenošanai. [Gr. 39]

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu. [Gr. 40]

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei.

[Gr. 41]

4.  Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs(7)

Attiecībā uz pielāgojumiem Regulā (EK) Nr. 673/2005 vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un veikt nepieciešamos pielāgojumus minētajā regulā paredzētajos pasākumos.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 673/2005 groza šādi:

-1.  regulas 7. apsvērumu aizstāj ar šādu:

Lai attiecīgi pielāgotu šajā regulā noteiktos pasākumus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz papildu nodokļa likmes vai I un II pielikumā iekļauto sarakstu grozīšanu saskaņā ar šo regulu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.“.

[Gr. 42]

1)  regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 4. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu šā panta pielāgojumus un grozījumus.

Ja izdarāmi pielāgojumi un grozījumi pielikumos un pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 4.a pantā noteikto procedūru.

"

2)  regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:"

4. pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(8). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 43]

3.  Šīs regulas 3. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 3. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 44]

3)  regulā iekļauj šādu pantu:"

4.a pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 4. panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

3.a   regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

7. pants

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par šīs regulas atcelšanu tad, kad Amerikas Savienotās Valstis ir pilnībā izpildījušas PTO Strīdu izšķiršanas organizācijas ieteikumu.“.

[Gr. 45]

5.  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas(9)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1342/2007 V pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un nodrošināt efektīvu pārvaldību, pielāgojot ierobežojumus, kuri attiecas uz konkrētu tērauda izstrādājumu importu.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1342/2007 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:

“(10a) Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, pielāgojot ierobežojumus, kuri attiecas uz konkrētu tērauda izstrādājumu importu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem V pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 46]

1.  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

5. pants

Nolīguma 3. panta 3. un 4. punkta un 10. panta 1. punkta otrās daļas piemērošanas nolūkā Komisija ir pilnvarota saskaņā ar šīs regulas 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus V pielikumā izklāstītajiem daudzuma ierobežojumiem.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 31.b pantā noteikto procedūru.

"

2.  regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

3.  Ja Savienība un Krievijas Federācija nenonāk pie apmierinoša risinājuma un ja Komisija konstatē, ka ir nepārprotami pierādījumi par apiešanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma pielāgojumiem, lai no daudzuma ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu tādu izstrādājumu apjomu, kuru izcelsme ir Krievijas Federācijā.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 31.b pantā noteikto procedūru.

"

3.  regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:"

Ja 11. pantā minētais lēmums par klasifikāciju, kas pieņemts saskaņā ar spēkā esošajām Savienības procedūrām, attiecas uz izstrādājumu grupu, kurai piemēro daudzuma ierobežojumus, Komisija vajadzības gadījumā nekavējoties sāk apspriedes saskaņā ar 9. pantu, lai panāktu vienošanos par visām korekcijām, kas jāveic atbilstīgi V pielikumā paredzētajiem attiecīgajiem daudzuma ierobežojumiem. Šim nolūkam Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 31.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz V pielikuma grozījumiem.

"

4.  regulā pēc IV nodaļas virsraksta iekļauj šādus pantus:"

31.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā un 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no ...(10). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 47]

3.  Šīs regulas 5. pantā, 6. panta 3. punktā un 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 5. pantu, 6. panta 3. punktu un 12. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 48]

31.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 31.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

6.  Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide(11)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1528/2007 tehniskajiem grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un izdarīt tehniskus pielāgojumus dažu tādu valstu izcelsmes produktu režīmā, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1528/2007 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

(16a)  Lai pieņemtu noteikumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem I pielikumā, lai pievienotu vai svītrotu reģionus vai valstis, un attiecībā uz tehniskajiem grozījumiem II pielikumā, kas nepieciešami pēc tā piemērošanas. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu uzraudzības veikšanai.

[Gr. 49]

-1.a  regulas 2. pantu groza šādi:

   a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 24.a pantu groza I pielikumu, lai pievienotu ĀKK valstu grupas reģionus vai valstis, kas pabeigušas sarunas par Savienības un minētā reģiona vai valsts nolīgumu, kas atbilst vismaz GATT 1994 XXIV panta prasībām.“;

[Gr. 50]

   b) panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“3.  Šāds reģions vai valsts joprojām būs iekļauts I pielikuma sarakstā, ja vien Komisija nepieņems deleģēto aktu saskaņā ar 24.a pantu, ar ko groza I pielikumu, lai svītrotu reģionu vai valsti no minētā pielikuma, īpaši ja:

[Gr. 51]

1)  regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādiem:

Komisija, kurai palīdz ar Padomes Regulu (EEK) Nr 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi* izveidotā Muitas kodeksa komiteja, uzrauga II pielikuma noteikumu īstenošanu un piemērošanu.

4.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar [ierakstīt panta(-u) numuru(-s), kurā(-os) izklāstīta deleģēto aktu pieņemšanas procedūra, pašlaik priekšlikuma COM(2011) 82, galīgā redakcija, 24.a līdz 24.c pants]. pantu24.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz II pielikuma tehniskajiem grozījumiem, kas nepieciešami minētā pielikuma piemērošanai. [Gr. 52]

5.  Lēmumus par II pielikuma pārvaldību var pieņemt saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru.

* OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

"

2)  regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:"

23. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar [ierakstīt panta numuru, kurā izklāstīta deleģēto aktu pieņemšanas procedūra, pašlaik priekšlikuma COM(2011) 82, galīgā redakcija, 24.a līdz 24.c pants]. pantu24.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 5. un 8. līdz 22. panta tehniskiem grozījumiem, kas var būt nepieciešami, ņemot vērā atšķirības starp šo regulu un nolīgumiem, kas provizoriski piemēroti vai saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgti ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm.

"

[Gr. 53]

2.a  iekļauj šādu pantu:"

24.a pants

Deleģējuma īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 2. panta 2. un 3. punktā, 4. panta 4. punktā un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …(12). Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 2. panta 2. un 3. punktā, 4. panta 4. punktā un 23. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 3. punktu, 4. panta 4. punktu un 23. pantu pieņemts deleģēts akts, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

"

[Gr. 54]

7.  Padomes 2008. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK(13)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 55/2008 pielāgojumiem, kuri nepieciešami muitas kodu koriģēšanai pēc to izmaiņām vai nolīgumu ar Moldovu noslēgšanai, vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 55/2008 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

(12a)  Lai varētu grozīt šo regulu, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem, kuri nepieciešami saistībā ar muitas kodu koriģēšanu vai nolīgumu noslēgšanai ar Moldovu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 55]

1)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

7. pants

Pilnvaru piešķiršana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 8.b pantu pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un pielāgojumus šīs regulas noteikumos pēc:

   a) Kombinētās nomenklatūras kodu un Taric apakšnodaļu grozījumiem;
   b) citu nolīgumu slēgšanas starp Savienību un Moldovu.

"

2)  regulā iekļauj šādu pantu:"

8.b pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(14) Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 56]

3.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem.

"

[Gr. 57]

2.a   iekļauj šādu pantu:"

12.a pants

Ziņojums

1.  Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

2.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu.

3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.

4.  Komisija ziņojumu publisko vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.

[Gr. 58]

8.  Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/2007(15)

Attiecībā uz dažiem Regulas (EK) Nr. 732/2008 pielikumu pielāgojumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu un pielāgot pielikumus atbilstoši attīstībai. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija veiktu pienācīgas konsultācijas grozījumu sagatavošanas laikā, tai skaitā ar ekspertiem.

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina tūlītēja, savlaicīga un pienācīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 732/2008 groza šādi:

1)  regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pēc pieprasījuma izskatīšanas lemtu par to, vai pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai un attiecīgi grozīt I pielikumu.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 27.b pantā noteikto procedūru.“;

"

2)  regulas 11. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:"

8.  “Ja ANO izņem valsti no vismazāk attīstīto valstu saraksta, to svītro no šā režīma saņēmējvalstu saraksta. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27a. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai ar I pielikuma grozījumiem atceltu valstij noteikto režīmu un noteiktu pārejas laiku vismaz uz trim gadiem.”;

"

3)  regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:"

“25. pants

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 27.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pieņemtu pielikumu grozījumus, kas vajadzīgi:

   a) sakarā ar grozījumiem Kombinētajā nomenklatūrā;
   b) sakarā ar pārmaiņām valstu vai teritoriju starptautiskajā statusā vai klasifikācijā;
   c) piemērojot 3. panta 2. punktu;
   d) ja valsts ir sasniegusi 3. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības.

"

4)  regulā iekļauj šādu 27.a un 27.b pantu:"

27.a pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 10. panta 2. punktā, 11. panta 8. punktā un 25. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.  Šīs regulas 10. panta 2. punktā, 11. panta 8. punktā un 25. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 10. panta 2. punktu, 11. panta 8. punktu un 25. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiem.

27.b pants

Steidzamības procedūra

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 27.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.“

"

[Gr. 59]

9.  Padomes 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku(16)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1340/2008 V pielikuma grozījumiem vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu un veikt dažu ierobežojumu efektīvu pārvaldību.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1340/2008 groza šādi:

-1.  iekļauj šādu apsvērumu:"

  “(9a) Lai varētu veikt dažu ierobežojumu efektīvu pārvaldību, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz V pielikuma grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar darbu pie deleģēto aktu sagatavošanas un īstenošanas. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānodrošina, ka Eiropas Parlaments tiek pienācīgi iesaistīts, izmantojot uz iepriekšēju pieredzi citās politikas jomās balstītu paraugpraksi, lai Eiropas Parlamentam radītu labākos iespējamos apstākļus deleģēto aktu turpmākas uzraudzības veikšanai.

[Gr. 60]

1)  regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Ja Savienība un Kazahstānas Republika nepanāk pieņemamu risinājumu un ja Komisija konstatē, ka ir skaidri pierādījumi par apiešanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 16.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai no kvantitatīvajiem ierobežojumiem atskaitītu līdzvērtīgu daudzumu izstrādājumu, kuru izcelsme ir Kazahstānas Republikā, un attiecīgi grozītu V pielikumu.

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti novēršams kaitējums un tādējādi pastāv neatliekama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 16.b pantā noteikto procedūru.

"

2)  regulā iekļauj šādus pantus:"

16.a pants

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laikupiecu gadu laikposmu no …(17) Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 61]

3.  Šīs regulas 5. panta 3. punktā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 5. panta 3. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiemčetriem mēnešiem. [Gr. 62]

16.b pants

1.  Saskaņā ar šo pantu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Informācijā par deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei norāda steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

2.  Eiropas Parlaments vai Padome saskaņā ar 16.a panta 5. punktā minēto procedūru var iebilst pret deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija pēc paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu iebilst nekavējoties atceļ aktu.

"

10.  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu(18)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1215/2009 pielāgojumiem, kas nepieciešami muitas kodu koriģēšanai pēc to izmaiņām vai nolīgumu ar valstīm un teritorijām, uz kurām attiecas minētā regula, noslēgšanai, vajadzētu Komisijai deleģēt pilnvaras, lai tā varētu pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu un grozīt regulu. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija veiktu pienācīgas konsultācijas grozījumu sagatavošanas laikā, tai skaitā ar ekspertiem.

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, jānodrošina tūlītēja, savlaicīga un pienācīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi:

1)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:"

7. pants

Pilnvaru piešķiršana

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 8.b pantā noteikto procedūru pieņemt deleģētos aktus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un pielāgojumus šīs regulas noteikumos pēc:

   a) Kombinētās nomenklatūras kodu un Taric apakšnodaļu grozījumiem;
   b) citu nolīgumu slēgšanas starp Savienību un valstīm un teritorijām, kas minētas 1. pantā;

"

2)  regulā iekļauj šādu 8.b pantu:"

“8.b pants

Deleģēšana

1.  Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

3.  Šīs regulas 7. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā Ar atcelšanas lēmumu izbeidz lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai citā lēmumā norādītā datumā. Tas neskar pieņemto deleģēto aktu spēkā esību.

4.  Uzreiz pēc deleģētā akta pieņemšanas Komisija par to vienlaikus informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

5.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 2 mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto periodu pagarina vēl par 2 mēnešiem.

"

[Gr. 63]

(1) OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.
(2)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(3) OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.
(4)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(5) OV L 135, 3.6.2003., 5. lpp.
(6)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(7) OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.
(8)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(9) OV L 300, 17.11.2007., 1. lpp.
(10)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(11) OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.
(12)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(13) OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp.
(14)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(15) OV L 211, 6.2.2008., 1. lpp.
(16) OV L 348, 24.12.2008., 1. lpp.
(17)+ Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(18) OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika