Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0096/2012

Predkladané texty :

A7-0096/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0447

Prijaté texty
PDF 616kWORD 80k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0349),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0162/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0096/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. novembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení [PDN 1]
P7_TC1-COD(2011)0153

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  V niekoľkých základných nariadeniach týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky sa stanovuje, že akty sa majú prijímať na základe postupov stanovených v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2).

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s ustanoveniami zavedenými Lisabonskou zmluvou je potrebné preskúmať platné legislatívne akty, ktoré pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy neboli prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou. V určitých prípadoch je vhodné takéto akty zmeniť a doplniť tak, aby boli Komisii udelené delegované právomoci podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V určitých prípadoch je tiež vhodné uplatňovať určité postupy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.(3)[PDN 2]

(3)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa preto mali zmeniť a doplniť tieto nariadenia:

   nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín(4),
   nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva(5),
   nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie(6),
   nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických(7),
   nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 z 22. októbra 2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie(8),
   nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(9),
   nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(10),
   nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(11), [PDN 3]
   nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou(12),
   nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia(13),[PDN 4]

(4)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné, aby postupy prijímania opatrení, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, neboli týmto nariadením dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia uvedené v prílohe tohto nariadenia sa týmto prispôsobujú v súlade s  prílohou článku 290 ZFEÚ alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PDN 5]

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nariadení uvedených v prílohe sa považujú za odkazy na uvedené ustanovenia v znení zmenenom a doplnenom týmto nariadením.

Článok 3

Týmto nariadením nie sú dotknuté postupy prijímania opatrení stanovené nariadeniami uvedenými v prílohe, ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.
(7) Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam nariadení z oblasti spoločnej obchodnej politiky, ktoré boli prispôsobené článku 290 ZFEÚ alebo uplatniteľným ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 182/2011

1.  nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín(1)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov by v prípade nariadenia (EHS) č. 3030/93 mala byť právomoc prijímať akty podľa článku 290 TFEÚ prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o nevyhnutné zmeny a doplnenia príloh k uvedenému nariadeniu. Na Komisiu by sa navyše mali preniesť vykonavacie právomoci na účely prijatia opatrení potrebných na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

  1 V celom nariadení (EHS) č. 3030/93 sa odkazy na „článok 17“ nahrádzajú odkazmi na „článok 17 ods. 2“. [PDN 7]

-1a.  Vkladajú sa tieto odôvodnenia 15a a 15b:"

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia príloh, poskytnutie dodatočných možností na dovoz, zavedenie alebo úpravu množstvových limitov a zavedenie ochranných opatrení a systému dohľadu v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom. [PDN 6]

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky prijímania určitých opatrení na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[PDN 8]

1.  V článku 2 sa odsek 6 nahrádza takto:

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa úpravy definícií množstevných limitov stanovených v prílohe V a kategórií výrobkov, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, ak sa to preukáže nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby akákoľvek následná zmena a doplnenie kombinovanej nomenklatúry (KN) alebo akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa klasifikácia takýchto výrobkov, neviedli k zníženiu týchto množstevných limitov.

"

2.  V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príloh v záujme nápravy situácie uvedenej v odseku 1 a s náležitým ohľadom na podmienky obsiahnuté v príslušných dvojstranných dohodách.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

3.  Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

   a) prvý odsek sa nahrádza takto:"
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa poskytnutia dodatočných možností dovozov v rámci daného kvótového roku, ak sa za určitých okolností požadujú dovozy nad rámec dovozov uvedených v prílohe V vzhľadom na jednu alebo viacero kategórií výrobkov.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b. Komisia prijme rozhodnutie do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti členského štátu."
   b) predposledný odsek sa vypúšťa.

4.  Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 7 sa písmeno b) vypúšťa;
   b) odsek 13 sa nahrádza takto:"
13.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení stanovených v odsekoch 3 a 9.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b. Komisia prijme rozhodnutie do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti členského štátu."

5.  Článok 10a sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 2a sa vypúšťa;
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení stanovených v odseku 1 s výnimkou začatia konzultácií uvedených v odseku 1 písm. a).
Ak sa zo v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."

6.  V článku 13 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

Komisia sa rozhodne zaviesť systém dohľadu a priori alebo a posteriori. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zavedenia systému dohľadu a priori.

Ak sa to v  prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa druhého pododseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

7.  Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Ak Únia a dodávateľská krajina nedospejú k uspokojivému riešeniu v lehote stanovenej v článku 16 a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s postupom stanoveným v článku 16a prijať delegované akty týkajúce sa odpočítania rovnocenného objemu výrobkov s pôvodom v príslušnej dodávateľskej krajine od množstevných limitov.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."
   b) odsek 5 sa nahrádza takto:"
5.  Navyše, ak existujú dôkazy o zahrnutí území tretích krajín, ktoré sú členmi WTO, ale nie sú uvedené v prílohe V, Komisia požiada o konzultácie s dotknutou treťou krajinou alebo krajinami v súlade s postupom uvedeným v článku 16 s cieľom prijať vhodné opatrenie na účely riešenia tohto problému. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zavedenia množstevných limitov voči dotknutej tretej krajine alebo krajinám alebo nápravy situácie uvedenej v odseku 1.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b."

7a.  V článku 16 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

1.  Komisia, konajúc v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 1a, vedie konzultácie uvedené v tomto nariadení v súlade s týmito pravidlami:

[PDN 9]

8.  Vkladajú sa tieto články:

Článok 16a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a v článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(2). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 10]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a v článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 tohto nariadenia, v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2 a článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 11]

Článok 16b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskemu parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

8a.  V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:"

1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Konzultačný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 12]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor pre preskúmanie doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN.13]

2a.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada väčšina jeho členov.

[PDN 14]

8b.  Článok 17a sa vypúšťa. [PDN 15]

9.  Článok 19 sa nahrádza takto:

Článok 19

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, ak je to nevyhnutné vzhľadom na uzatvorenie, zmenu a doplnenie alebo uplynutie platnosti dohôd, protokolov alebo dojednaní s tretími krajinami alebo na zmenu a doplnenie predpisov Únie o štatistike, colných režimoch alebo spoločných pravidlách pre dovoz.

"

9a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 19a

Správa

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc stretnutie svojho gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu.

[PDN 16]

10.  V článku 4 prílohy IV sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak sa zistí, že ustanovenia tohto nariadenia boli porušené, Komisia je so súhlasom príslušnej dodávateľskej krajiny alebo krajín splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh k tomuto nariadeniu, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie opätovného porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia.

"

11.  V prílohe VII sa článok 2 nahrádza takto:"

Článok 2

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa podrobenia spätného dovozu, na ktorý sa nevzťahuje táto príloha, osobitným množstevným limitom za predpokladu, že príslušné výrobky podliehajú množstevným limitom stanoveným v článku 2 tohto nariadenia.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia.

"

12.  V prílohe VII sa článok 3 mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa vykonania prevodov medzi kategóriami a využívania častí osobitných množstevných limitov pred určeným termínom alebo ich prevedenia z jedného roka do druhého.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa úpravy osobitných množstevných limitov v prípade, že je potrebný dodatočný dovoz.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b tohto nariadenia."

2.  nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva(3)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly alebo iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie, by sa v prípade nariadenia (ES) č. 517/94 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o nevyhnutné zmeny a doplnenia príloh k uvedenému nariadeniu. Na Komisiu by sa navyše mali preniesť vykonávacie právomoci na prijímanie opatrení potrebných na vykonávanie uvedeného nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Nariadenie (ES) č. 517/94 sa preto mení a dopĺňa takto:

- 1.  Vkladajú sa tieto odôvodnenia 22a, 22b a 22c:"

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému riadenia dovozu určitých textilných výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú dvojstranné dohody, protokoly alebo iné dojednania alebo iné osobitné predpisy Únie týkajúce sa dovozu, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o  zmeny a doplnenia príloh, zmeny predpisov o dovoze a uplatňovanie ochranných opatrení a opatrení dohľadu v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom. [PDN 17]

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania niekoľkých opatrení na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali sa Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. [PDN 18]

Na prijímanie opatrení dohľadu by sa mal uplatňovať konzultačný postup vzhľadom na účinky uvedených opatrení a ich logiku postupnosti vo vzťahu k prijímaniu konečných ochranných opatrení. [PDN 19]

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

"

1.  V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Akýkoľvek textilný výrobok uvedený v prílohe V, ktorý má pôvod v krajinách uvedených v danej prílohe, možno doviesť do Únie za predpokladu, že Komisia stanovila ročný množstevný limit. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, pokiaľ ide o stanovenie takýchto ročných množstevných limitov.

"

  2. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
   a) odsek 1 sa vypúšťa;[PDN 20]
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Komisia je spnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa nevyhnutných opatrení na úpravu príloh III až VII."
  2a. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 21]

[PDN 22]

   a) v odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"
1.  Ak je Komisii zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatie vyšetrovania, pokiaľ ide o podmienky dovozu výrobkov uvedených v článku 1, Komisia:‚;"
   b) v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
‚2.  Okrem informácií poskytovaných podľa článku 6 si Komisia vyžiada všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, a tam, kde je to vhodné, sa snaží overiť tieto informácie u dovozcov, obchodníkov, sprostredkovateľov, výrobcov, obchodných združení a organizácií."

2b.  V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Ak sa Komisia domnieva, že nie sú potrebné žiadne opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia Únie, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o tom, že vyšetrovanie je skončené, pričom uvedie jeho hlavné závery.

"

[PDN 23]

2c.  Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

[PDN 25]

   a) v odseku 1 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"
   a) rozhodnúť o zavedení spätného dohľadu Únie nad určitými dovozmi v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a; [PDN 24]
   b) na účely monitorovania trendu týchto dovozov rozhodnúť o tom, že určité dovozy budú podliehať predchádzajúcemu dohľadu Únie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a.‚;
"
   b) v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:"

[PDN 27]

     ‚a) rozhodnúť o zavedení spätného dohľadu Únie nad určitými dovozmi v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a; [PDN 26]
   b) na účely monitorovania trendu týchto dovozov rozhodnúť o tom, že určité dovozy budú podliehať predchádzajúcemu dohľadu Únie v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a.

3.  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Komisia je splnomocnená s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2."

4.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

Článok 13

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v prípade, že Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť členského štátu zistí, že sú splnené podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 a 2 a usúdi, že daná kategória výrobkov uvedených v prílohe I, ktorá nepodlieha množstevnému obmedzeniu, by mala podliehať množstevným limitom alebo opatreniam predchádzajúceho alebo spätného dohľadu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25b prijať delegované akty s týkajúce sa uloženia opatrení uvedených v článku 12 ods. 1 a 2.

"

4a.  V článku 15 sa úvodná časť nahrádza takto:"

V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 1a, ak je pravdepodobné, že nastane situácia uvedená v článku 12 ods. 2, Komisia na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu môže:

[PDN 28]

5.  V článku 16 sa tretí odsek nahrádza takto:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa opatrení uvedených v prvom odseku.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie pri ukladaní opatrení mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tretieho pododsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 25b.

"

6.  V článku 25 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú takto:"

1a.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Konzultačný výbor doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 29]

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Výbor pre preskúmanie doručí svoje stanovisko do jedného mesiaca od dátumu predloženia. [PDN 30]

3.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada väčšina jeho členov.‚.

[PDN 31]

7.  Vkladajú sa tieto články:

‚Článok 25a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkoch 13, 16 a 28 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(4). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 32]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkoch 13, 16 a 28 môže Európsky parlament a Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, v článkov 13, 16 a 28 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 33]

Článok 25b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 25a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

7a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 26a

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od predloženia správy Európskemu parlamentu.

[PDN 34]

8.  Článok 28 sa nahrádza takto:

Článok 28

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 25a prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia príslušných príloh, ak je to nevyhnutné vzhľadom na uzatvorenie, zmeny a doplnenia alebo uplynutie platnosti dohôd alebo dojednaní s tretími krajinami alebo na zmeny a doplnenia predpisov Únie o štatistike, colných režimoch alebo spoločných pravidlách pre dovoz.

"

3.  nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 z 26. mája 2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie(5)

V prípade nariadenia (ES) č. 953/2003 by sa s cieľom dopĺňania výrobkov do zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy k uvedenému nariadeniu.

Nariadenie (ES) č. 953/2003 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Odôvodnenie 12 sa nahrádza takto:"

(12)  S cieľom doplniť výrobky do zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.‚.

[PDN 35 a 36]

1.  Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

‚3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa určenia toho, či výrobok spĺňa kritériá stanovené v tomto nariadení.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a.

4.  Ak sú splnené požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa doplnenia príslušného výrobku do prílohy I pri najbližšej aktualizácii. Žiadateľovi sa rozhodnutie Komisie oznamuje do 15 dní.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z važnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a.

"

   b) odsek 9 sa nahrádza takto:"
9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijať delegované akty týkajúce sa úpravy príloh II, III a IV, ak je to nevyhnutné okrem iného aj vzhľadom na skúsenosti získané z ich uplatňovania alebo v záujme reagovania na krízu v oblasti zdravia.
Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odsek sa uplatňuje postup ustanovený v článku 5a."

2.  Článok 5 sa nahrádza takto:"

Článok 5

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(6). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.[PDN 37]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 38]

3.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 5a

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

4.  V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Komisia pravidelnedvakrát do roka oznamuje Európskemu parlamentu a Rade objem vyvezených výrobkov za viazané ceny vrátane objemu vyvezeného v rámci partnerskej dohody medzi výrobcom a vládou krajiny určenia. V správe sa preskúma rozsah krajín a chorôb a všeobecné kritériá na vykonanie článku 3. [PDN 39]

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.[PDN 40]

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu a Rade.

[PDN 41]

4.  nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických(7)

V prípade nariadenia (ES) č. 673/2005 by sa s cieľom vykonania nevyhnutných úprav opatrení stanovených v uvedenom nariadení mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o uvedené úpravy.

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Odôvodnenie 7 sa nahrádza takto:

S cieľom vykonať nevyhnutné úpravy opatrení ustanovených v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny sadzby dodatočných ciel alebo zoznamov uvedených v prílohách I a II v súlade s týmto nariadením. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 42]

1.  V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4 prijať delegované akty týkajúce sa vykonania úprav a zmien a doplnení podľa tohto článku.

Ak sa to v prípade úprav a zmien a doplnení príloh vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 4a.

"

2.  Článok 4 sa nahrádza takto:"

Článok 4

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(8). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 43]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 44]

3.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 4a

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

3a.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

Článok 7

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zrušenie tohto nariadenia po tom, ako Spojené štáty americké úplne vykonajú odporúčanie orgánu WTO na urovnávanie sporov.

[PDN 45]

5.  nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 z 22. októbra 2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie(9)

S cieľom umožniť účinnú správu formou úpravy obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele by sa v prípade nariadenia (ES) č. 1342/2007 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V.

Nariadenie (ES) č. 1342/2007 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:

S cieľom umožniť účinnú správu prijatím úprav obmedzení na dovoz určitých výrobkov z ocele by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 46]

1.  Článok 5 sa nahrádza takto:

Článok 5

S cieľom uplatňovania článku 3 ods. 3 a 4 a  článku 10 ods. 1 druhého pododseku dohody je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 31a tohto nariadenia prijať delegované akty týkajúce sa vykonania nevyhnutných úprav množstvových limitov stanovených v prílohe V.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 31b.

"

2.  V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Ak Únia a Ruská federácia nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 31a prijímať delegované akty týkajúce sa úprav prílohy V s cieľom odpočítať od množstvových limitov rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Ruskej federácii.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 31b.

"

3.  Článok 12 sa nahrádza takto:"

Ak sa rozhodnutie o klasifikácii prijaté v súlade s platnými postupmi Únie uvedenými v článku 11 týka skupiny výrobkov, ktorá podlieha množstvovému limitu, Komisia v prípade potreby bezodkladne začne konzultácie v súlade s článkom 9 s cieľom dosiahnuť dohodu o všetkých potrebných úpravách príslušných množstvových limitov uvedených v prílohe V. Na tento účel je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 31a prijať delegované akty týkajúce sa úprav prílohy V.

"

4.  Za nadpis kapitoly IV sa vkladajú tieto články:"

Článok 31a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5, článku 6 ods. 3 a v článku 12 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(10). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 47]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5, článku 6 ods. 3 a v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5, článku 6 ods. 3 a článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 48]

Článok 31b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 31a ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

6.  Nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(11)

V prípade nariadenia (ES) č. 1528/2007 by sa s cieľom vykonania technických úprav režimu uplatňovaného na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o technické zmeny a doplnenia uvedeného nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 1528/2007 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

(16a)  S cieľom prijať ustanovenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy I s cieľom doplniť alebo vypustiť regióny alebo štáty a pokiaľ ide o zavedenie technických zmien a doplnení prílohy II potrebných v dôsledku uplatňovania uvedenej prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 49]

-1a.  Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a zmení a doplní prílohu I pridaním regiónov alebo štátov zo skupiny štátov AKT, ktoré ukončili rokovania o dohode medzi Úniou a týmto regiónom alebo štátom, ktorá spĺňa minimálne požiadavky článku XXIV GATT 1994.‚;

[PDN 50]

   b) v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

‚3.  Tento región alebo štát zostane uvedený na zozname v prílohe I až dovtedy, kým Komisia neprijme delegovaný akt v súlade s článkom 24a, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I vypustením regiónu alebo štátu z uvedenej prílohy, najmä tam, kde:

[PDN 51]

1.  V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

Komisia v spolupráci s Výborom pre colný kódex, zriadeným nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva*, sleduje vykonávanie a uplatňovanie ustanovení prílohy II.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijať delegované akty článkom [vloží sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa stanovuje postup prijímania delegovaných aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečnom znení] týkajúce sa technických zmien a doplnení prílohy II, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku uplatňovania uvedenej prílohy. [PDN 52]

5.  Rozhodnutia týkajúce sa správy prílohy II sa môžu prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 247 a 247a nariadenia (EHS) č. 2913/92.

* Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

"

2.  Článok 23 sa nahrádza takto:"

Článok 23

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijať delegované akty článkom [vloží sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa stanovuje postup prijímania delegovaných aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c návrhu KOM(2011) 82 v konečnom znení] týkajúce sa technických zmien a doplnení článku 5 a článkov 8 až 22, ktoré môžu byť potrebné v dôsledku rozdielov medzi týmto nariadením a dohodami podpísanými a predbežne uplatňovanými alebo uzatvorenými v súlade s článkom 218 ZFEÚ s regiónmi alebo štátmi uvedenými v prílohe I.

"

[PDN 53]

2a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a v článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …(12). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 3, článku 4 ods. 4 a článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.

"

[PDN 54]

7.  nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES(13)

S cieľom umožniť úpravy nariadenia (ES) č. 55/2008 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódexov alebo na uzavretie dohôd s Moldavskom.

Nariadenie (ES) č. 55/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

(12a)  S cieľom umožniť úpravy tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódexov alebo na uzavretie dohôd s Moldavskom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 55]

1.  Článok 7 sa nahrádza takto:

Článok 7

Udelenie právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8b prijať delegované akty týkajúce sa vykonania zmien a doplnení a úprav ustanovení tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku:

   a) zmien kódexov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC;
   b) uzavretia ďalších dohôd medzi Úniou a Moldavskom.

"

2.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 8b

Výkonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(14). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 56]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace.

"

[PDN 57]

2a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 12a

Správa

1.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu dvakrát do roka správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.  V správe sa uvádzajú informácie o vykonávaní tohto nariadenia.

3.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisie pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu gestorského výboru, na ktorom predloží a vysvetlí akékoľvek problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

4.  Komisia zverejní správu najneskôr šesť mesiacov od jej predloženia Európskemu parlamentu.

[PDN 58]

8.  Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(15)

V prípade nariadenia (ES) č. 732/2008 by na účely prispôsobenia jeho príloh aktuálnemu vývoju mala byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o určité úpravy príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia v priebehu prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Nariadenie (ES) č. 732/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

1.  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a, aby po preskúmaní žiadosti rozhodla, či žiadajúcej krajine udelí zvýhodnenia podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, a zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila prílohu I.

V prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, a je to teda z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje sa v prípade delegovaných aktov prijatých v súlade s týmto odsekom postup stanovený v článku 27b.

"

2.  V článku 11 sa odsek 8 nahrádza takto:"

8.  Ak OSN vylúči krajinu zo zoznamu najmenej rozvinutých krajín, táto krajina sa vyjme zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa tohto opatrenia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom vyňať na základe zmeny a doplnenia prílohy I krajinu z tohto opatrenia a stanoviť prechodné obdobie v trvaní najmenej tri roky.

"

3.  Článok 25 sa nahrádza takto:"

Článok 25

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom vykonať zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné v dôsledku:

   a) zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry;
   b) zmien medzinárodného postavenia alebo klasifikácie krajín alebo území;
   c) uplatňovania článku 3 ods. 2;
   d) toho, že krajina dosiahla prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 1.

"

4.  Vkladajú sa tieto odseky 27a a 27b:"

Článok 27a

Výkon delegovanej právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegované právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 sa Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegované právomoci uvedené v článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 8 a v článku 25 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak Európsky parlament a Rada Komisiu pred uplynutím tejto lehoty informujú, že námietky nevznesú. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Článok 27b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť bezodkladne a uplatňujú sa, pokiaľ nie je voči nim v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 27a ods. 5. V takom prípade Komisia akt zruší hneď po tom, čo jej Európsky parlament alebo Rada oznámili rozhodnutie vzniesť námietky.‚.

"

[PDN 59]

9.  nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou(16)

S cieľom umožniť účinnú správu určitých obmedzení by sa v prípade nariadenia (ES) č. 1340/2008 mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V.

Nariadenie (ES) č. 1340/2008 sa preto mení a dopĺňa takto:

-1.  Vkladá sa toto odôvodnenie:"

  ‚(9a) S cieľom umožniť účinnú správu určitých obmedzení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala predložiť kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave a vykonávaní delegovaných aktov. V tejto súvislosti by Komisia mala zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne zapojený, pričom by mala vychádzať z najlepších postupov čerpaných z predchádzajúcich skúseností v iných politických oblastiach s cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre budúcu kontrolu delegovaných aktov Európskym parlamentom.

[PDN 60]

1.  V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak Únia a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existujú jasné dôkazy o obchádzaní, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16a prijať delegované akty týkajúce sa odpočítania rovnocenného objemu výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike od množstvových limitov a zodpovedajúcej zmeny a doplnenia prílohy V.

Ak sa to v prípade, že by omeškanie mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola ťažko nahraditeľná, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 16b.

"

2.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 16a

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie piatich rokov od …(17). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PDN 61]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace štyri mesiace. [PDN 62]

Článok 16b

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16a ods. 5. V takom prípade Komisia akt bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.

"

10.  nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia(18)

S cieľom umožniť úpravy nariadenia (ES) č. 1215/2009 by mala byť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prenesená na Komisiu, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na zmeny colných kódov alebo na uzavretie dohôd s krajinami a územiami, na ktoré sa nevzťahuje uvedené nariadenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia v priebehu prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a náležité postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa preto mení a dopĺňa takto:

1.  Článok 7 sa nahrádza takto:"

Článok 7

Udelenie právomocí

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s postupom uvedeným v článku 8b s cieľom vykonať zmeny a doplnenia ustanovení tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku:

   a) zmien kódov kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek TARIC;
   b) uzavretí ďalších dohôd medzi Úniou a krajinami a územiami uvedenými v článku 1.

"

2.  Vkladá sa tento článok 8b:"

‚Článok 8b

Výkon delegovanej právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovaná právomoc uvedená v článku 7 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanú právomoc uvedenú v článku 7 kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v neskorší deň uvedený v tomto rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4.  Komisia hneď po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak Európsky parlament a Rada Komisiu pred uplynutím tejto lehoty informujú, že námietky nevznesú. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

"

[PDN 63]

(1) Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.
(2)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(3) Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.
(4)+ Dátum nadobunutia účinnosti tohto nariadenia.
(5) Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 5.
(6)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(7) Ú. v. EÚ L 110, 30 4.2005, s. 1.
(8)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(9) Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.
(10)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(11) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(12)+ Dátum nadobudnutia účinnost tohto nariadenia.
(13) Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.
(14)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15) Ú. v. EÚ L 211, 6.2.2008, s. 1.
(16) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 1.
(17)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(18) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia