Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0153(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0096/2012

Predložena besedila :

A7-0096/2012

Razprave :

PV 22/11/2012 - 8
CRE 22/11/2012 - 8

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 13.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0447

Sprejeta besedila
PDF 455kWORD 66k
Četrtek, 22. november 2012 - Strasbourg
Dodelitev delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov v zvezi s skupno trgovinsko politiko ***I
P7_TA(2012)0447A7-0096/2012
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0349),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0162/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0096/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 22. novembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov [Sprememba 1]
P7_TC1-COD(2011)0153

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Številne osnovne uredbe o skupni trgovinski politiki določajo, da je treba akte sprejemati na podlagi postopkov, določenih v Sklepu Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2).

(2)  Preučitev veljavnih zakonodajnih aktov, ki pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe niso bili usklajeni z regulativnim postopkom s pregledom, je potrebna za zagotovitev skladnosti z določbami navedene pogodbe. V nekaterih primerih je primerno take akte spremeniti, da se Komisiji dodelijo delegirana pooblastila v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V nekaterih primerih se zdi primerno uporabiti nekatere postopke, določene v Uredbi (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3). [Sprememba 2]

(3)  Naslednje uredbe bi bilo zato treba ustrezno spremeniti:

   Uredba Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav(4);
   Uredba Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti(5);
   Uredba Sveta (ES) št. 953/2003 z dne 26. maja 2003 za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo(6);
   Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike(7);
   Uredba Sveta (ES) št. 1342/2007 z dne 22. oktobra 2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije(8);
   Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu(9);
   Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES(10);
   Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in št. 964/2007(11);[Sprememba 3]
   Uredba Sveta (ES) št. 1340/2008 z dne 8. decembra 2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan(12);
   Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije(13);[Sprememba 4]

(4)  Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne sme vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbe iz Priloge k tej uredbi se v skladu s Prilogo prilagodijo členu 290 PDEU ali veljavnim določbam Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 5]

Člen 2

Sklicevanja na določbe uredb iz Priloge se razumejo kot sklicevanja na določbe, kakor so bile spremenjene s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz uredb iz Priloge, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) UL L 275, 8.11.1993, str. 1.
(5) UL L 67, 10.3.1994, str. 1.
(6) UL L 135, 3.6.2003, str. 5.
(7) UL L 110, 30.4.2005, str. 1.
(8) UL L 300, 17.11.2007, str. 1.
(9) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(10) UL L 20, 24.1.2008, str. 1.
(11) UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
(12) UL L 348, 24.12.2008, str. 1.
(13) UL L 328, 15.12.2009, str. 1.


PRILOGA

Seznam uredb s področja skupne trgovinske politike, prilagojenih členu 290 PDEU ali veljavnim določbam Uredbe (EU) št. 182/2011

1.  Uredba Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav(1)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 3030/93 bi bilo treba za zagotovitev primernega delovanja sistema za upravljanje uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, ker je treba spremeniti priloge k navedeni uredbi. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Uredba (EGS) št. 3030/93 se spremeni:

-1.  V celotni Uredbi (EGS) št. 3030/93 se sklicevanja na „člen 17“ nadomestijo s sklicevanji na „člen 17(2)“. [Sprememba 7]

-1a.  Vstavita se uvodni izjavi 15a in 15b:"

ker bi bilo treba za zagotovitev ustreznega delovanja sistema za upravljanje uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo prilog in odobri dodatne možnosti za uvoz, uvede ali prilagodi količinske omejitve ter uvede zaščitne ukrepe in sistem nadzora v skladu s to uredbo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje; [Sprememba 6]

ker bi bilo treba za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje nekaterih ukrepov za izvajanje te uredbe na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;

* UL L 55, 28.2.2011, str.13.

[Sprememba 8]

1.  V členu 2 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a, da se prilagodi opredelitev količinskih omejitev iz Priloge V in kategorij izdelkov, za katere se uporabljajo, kadar se to izkaže za potrebno za preprečitev, da bi kakršna koli kasnejša sprememba kombinirane nomenklature (KN) ali kakršen koli sklep o spremembi uvrščanja takih izdelkov povzročila znižanje teh količinskih omejitev.

"

2.  V členu 6 se odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a, da za izboljšanje položaja iz odstavka 1 spreminja priloge, pri čemer se ustrezno upošteva roke in pogoje iz ustreznih dvostranskih sporazumov.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

3.  Člen 8 se spremeni:

   (a) prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:"
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a za dodatne možnosti uvoza v danem kvotnem letu, če je zaradi posebnih okoliščin potreben uvoz ene ali več kategorij izdelkov, ki presega količine iz Priloge V.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s prvim odstavkom. Komisija sprejme sklep v 15 delovnih dneh po zahtevku države članice."
   (b) tretji odstavek se črta.

4.  Člen 10 se spremeni:

   (a) v odstavku 7 se točka (b) črta;
   (b) odstavek 13 se nadomesti z naslednjim:"
13.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a v zvezi z ukrepi iz odstavkov 3 in 9.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom. Komisija sprejme sklep v 10 delovnih dneh po zahtevku države članice."

5.  Člen 10a se spremeni:

   (a) odstavek 2a se črta;
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a v zvezi z ukrepi iz odstavka 1, z izjemo sklicevanja posvetovanj iz odstavka 1(a).
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."

6.  V členu 13(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

Komisija odloča o uvedbi sistema predhodnega ali naknadnega nadzora. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a v zvezi z uvedbo sistema predhodnega nadzora.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu z drugim pododstavkom.

"

7.  Člen 15 se spremeni:

   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Če Unija in država dobaviteljica v roku iz člena 16 ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 16a, da od količinskih omejitev odšteje enak obseg izdelkov s poreklom iz zadevne države dobaviteljice.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Poleg tega Komisija, kadar obstajajo dokazi o vpletenosti ozemelj tretjih držav, ki so članice STO, vendar niso navedene v Prilogi V, Komisija v skladu s postopkom, opisanim v členu 16, zahteva posvetovanja z zadevno tretjo državo oziroma državami, da bi sprejela ustrezne ukrepe za reševanje težave. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a za uvedbo količinskih omejitev proti zadevni tretji državi oziroma državam ali za preprečitev položaja iz odstavka 1.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."

7a.  V členu 16(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

1.  Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 17(1a) pripravi posvetovanja iz te uredbe v skladu z naslednjimi pravili:

[Sprememba 9]

8.  Vstavita se naslednja člena:

Člen 16a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 2(6), člena 6(2), člena 8, člena 10(13), člena 10a(3), člena 13(3), člena 15(3) in (5) ter člena 19 te uredbe, iz člena 4(3) Priloge IV ter iz člena 2 in člena 3(1) in (3) Priloge VII k tej uredbi se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(2). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 10]

3.  Pooblastilo iz člena 2(6), člena 6(2), člena 8, člena 10(13), člena 10a(3), člena 13(3), člena 15(3) in (5) ter člena 19 te uredbe, iz člena 4(3) Priloge IV ter iz člena 2 in člena 3(1) in (3) Priloge VII k tej uredbi lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(6), členom 6(2), členom 8, členom 10(13), členom 10a(3), členom 13(3), členom 15(3) in (5) ter členom 19 te uredbe, členom 4(3) Priloge IV ter členom 2 in členom 3(1) in (3) Priloge VII k tej uredbi, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece. [Sprememba 11]

Člen 16b

Nujni postopek

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 16a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

8a.  V členu 17 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Svetovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. [Sprememba 12]

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Odbor za pregled poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. [Sprememba 13]

2a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

[Sprememba 14]

8b.  Člen 17 se črta. [Sprememba 15]

9.  Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

Člen 19

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a, da spreminja ustrezne priloge, kadar je to potrebno zaradi sklenitve, spremembe ali prenehanja veljavnosti sporazumov, protokolov ali dogovorov s tretjimi državami ali zaradi sprememb predpisov Unije na področju statistike, carinskih predpisov ali skupnih pravil za uvoz.

"

9a.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 19a

Poročilo

1.  Komisija predloži dvakrat letno Evropskemu parlamentu poročilo o uporabi te uredbe.

2.  Poročilo vsebuje informacije o izvajanju te uredbe.

3.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno sejo pristojnega odbora, da predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

4.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po predložitvi Evropskemu parlamentu.

[Sprememba 16]

10.  V členu 4 Priloge IV se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Kadar se ugotovi, da so bile določbe te uredbe kršene, ter ob dogovoru z zadevno državo dobaviteljico oziroma državami dobaviteljicami, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a te uredbe v zvezi s spreminjanjem zadevnih prilog k tej uredbi, kot je to potrebno za preprečitev ponovitve take kršitve.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b te uredbe uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

11.  V Prilogi VII se člen 2 nadomesti z naslednjim:"

Člen 2

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a, da za ponovni uvoz, ki ga ne ureja ta priloga, določi posebne količinske omejitve, pod pogojem, da za zadevne izdelke veljajo količinske omejitve iz člena 2 te uredbe.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b te uredbe uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

12.  V Prilogi VII se člen 3 spremeni:

   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a te uredbe, da se opravijo prenosi med kategorijami in vnaprejšnja uporaba ali prenos dela posebnih količinskih omejitev iz enega v drugo leto.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b te uredbe uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a te uredbe, da se prilagodijo določene količinske omejitve, kadar obstaja potreba po dodatnem uvozu.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b te uredbe uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."

2.  Uredba Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti(3)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 517/94 bi bilo treba za zagotovitev primernega delovanja sistema za upravljanje uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, ker je treba spremeniti priloge k navedeni uredbi. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Uredba (ES) št. 517/94 se spremeni:

-1.  Vstavijo se uvodne izjave 22a, 22b in 22c:"

ker bi bilo treba za zagotovitev ustreznega delovanja sistema za upravljanje uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov, ki jih ne zajemajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije, na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo prilog, urejanjem pravil za uvoz ter uvajanjem varovalnih in nadzornih ukrepov v skladu s to uredbo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje; [Sprememba 17]

ker bi bilo treba za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje nekaterih ukrepov za izvajanje te uredbe na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;[Sprememba 18]

ker bi bilo treba svetovalni postopek uporabiti za sprejem nadzornih ukrepov glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v zvezi s sprejetjem dokončnih zaščitnih ukrepov; [Sprememba 19]

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

"

1.  V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

3.  Vsi tekstilni izdelki iz Priloge V po poreklu iz držav, navedenih v tej prilogi, se lahko uvozijo v Unijo pod pogojem, da Komisija določi letno količinsko omejitev. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z določanjem takih letnih količinskih omejitev.

"

  2. Člen 5 se spremeni:
   (a) odstavek 1 se črta;[Sprememba 20]
   (b) odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z ukrepi, potrebnimi za spremembo prilog III do VII."
  2a. Člen 7 se spremeni:

[Sprememba 21]

[Sprememba 22]

   (a) v odstavku 1 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"
1.   Kadar Komisija meni, da obstajajo zadostni dokazi za uvedbo preiskave o pogojih uvoza izdelkov iz člena 1, Komisija:‚;"
   (b) v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
‚2.   Komisija si poleg informacij, pridobljenih v skladu s členom 6, prizadeva pridobiti vse po njenem mnenju potrebne informacije in jih skuša preveriti pri uvoznikih, trgovcih, posrednikih, proizvajalcih, trgovinskih združenjih in organizacijah, kadar je to primerno."

2b.  V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.   Če Komisija meni, da ukrepi nadzora ali zaščitni ukrepi Unije niso potrebni, v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo, da je preiskava zaključena in v njem navede glavne ugotovitve preiskave.

"

[Sprememba 23]

2c.  Člen 11 se spremeni:

[Sprememba 25]

   (a) v odstavku 1 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:"
   (a) odloči, da uvede naknadni nadzor Unije za nekaj uvoza v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a); [Sprememba 24]
   (b) odloči, da za spremljanje gibanja tega uvoza za nekaj uvoza uvede predhodni nadzor Unije v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a).‚;
"
   (b) v odstavku 2 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:"

[Sprememba 27]

     ‚(a) odloči, da uvede naknadni nadzor Unije za nekaj uvoza v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a); [Sprememba 26]
   (b) odloči, da za spremljanje gibanja tega uvoza za nekaj uvoza uvede predhodni nadzor Unije v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a).

3.  V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z ukrepi iz odstavkov 1 in 2."

4.  Člen 13 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 13

Kadar Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz člena 12(1) in (2), in meni, da bi za posamezno kategorijo izdelkov iz Priloge I, za katere ne veljajo količinske omejitve, morale veljati količinske omejitve ali ukrepi predhodnega ali naknadnega nadzora, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25b za uvedbo ukrepov iz člena 12(1) in (2).

"

4a.  V členu 15 se uvodni del nadomesti z naslednjim:"

Če obstaja možnost nastanka položaja iz člena 12(2), lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(1a) na zahtevo države članice ali na lastno pobudo:

[Sprememba 28]

5.  V členu 16 se tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z ukrepi iz prvega odstavka.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 25b uporabi za delegirane akte, sprejete na podlagi tretjega pododstavka.

"

6.  V členu 25 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:"

1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Svetovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve.[Sprememba 29]

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Odbor za pregled poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. [Sprememba 30]

3.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.‚;

[Sprememba 31]

7.  Vstavita se naslednja člena:

‚Člen 25a

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz členov 3(3), 5(2), 12(3), 13, 16 in 28 se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(4). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 32]

3.  Pooblastilo iz členov 3(3), 5(2), 12(3), 13, 16 in 28 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), 5(2), 12(3), 13, 16 in 28, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece. [Sprememba 33]

Člen 25b

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 25a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

7a.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 26a

1.  Komisija predloži dvakrat letno Evropskemu parlamentu poročilo o uporabi te uredbe.

2.  Poročilo vsebuje informacije o izvajanju te uredbe.

3.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno sejo pristojnega odbora, da predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

4.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po predložitvi Evropskemu parlamentu.

[Sprememba 34]

8.  Člen 28 se nadomesti z naslednjim:

Člen 28

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a, da spreminja ustrezne priloge, kadar je to potrebno zaradi sklenitve, spremembe ali prenehanja veljavnosti sporazumov, protokolov ali dogovorov s tretjimi državami ali zaradi sprememb predpisov Unije na področju statistike, carinskih predpisov ali skupnih pravil za uvoz.

"

3.  Uredba Sveta (ES) št. 953/2003 z dne 26. maja 2003 za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo(5)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 953/2003 bi bilo treba za dodajanje izdelkov na seznam izdelkov, ki ga ureja navedena uredba, pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, da se spremeni Priloga k navedeni uredbi.

Uredba (ES) št. 953/2003 se spremeni:

-1.  Uvodna izjava se nadomesti z naslenjim:"

(12)  Za dodajanje proizvodov na seznam proizvodov, ki jih zajema ta uredba, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje.

[Spremembi 35 in 36]

1.  Člen 4 se spremeni:

   (a) odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5, da ugotovi, ali izdelek izpolnjuje merila iz te uredbe.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 5a uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

4.  Kadar so zahteve iz te uredbe izpolnjene, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5, da zadevni proizvod ob naslednji dopolnitvi doda v Prilogo I. Prosilec je o sklepu Komisije obveščen v 15 dneh.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 5a uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

   (b) odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:"
9.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5 za prilagoditev prilog II, III in IV, kadar je to potrebno zaradi, med drugim, izkušenj pri njegovi uporabi ali odziva na zdravstveno krizo.
Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 5a uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom."

2.  Člen 5 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 5

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 4 se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(6). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 37]

3.  Pooblastilo iz člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece.

"

[Sprememba 38]

3.  Vstavi se naslednji člen 5a:"

Člen 5a

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 5(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

4.  V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu rednodvakrat letno poroča o količinah, izvoženih po vzporedno oblikovanih cenah, pa tudi o količinah, izvoženih v okviru partnerskega sporazuma med proizvajalcem in vlado namembne države. Komisija v poročilu pregleda obseg držav in bolezni ter splošna merila za izvajanje člena 3. [Sprememba 39]

3.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno sejo pristojnega odbora, da predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe. [Sprememba 40]

4.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po predložitvi Evropskemu parlamentu in Svetu.

[Sprememba 41]

4.  Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike(7)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 673/2005 bi bilo treba za potrebne prilagoditve ukrepov iz navedene uredbe zaradi navedenih prilagoditev na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU.

Uredba (ES) št. 673/2005 se spremeni:

-1.  Uvodna izjava 7 se nadomesti z naslednjim:

Da bi ustrezno prilagodili ukrepe iz te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo stopnje dodatnih dajatev ali seznamov v prilogah I in II v skladu s to uredbo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov.V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje.

[Sprememba 42]

1.  Odstavek 3 člena 3 se nadomesti z naslednjim:

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 za prilagoditve in spremembe na podlagi tega člena.

Kadar v primeru prilagoditev in sprememb prilog tako zahtevajo razlogi nujnosti, se postopek iz člena 4a uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

2.  Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 4

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 3(3) se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(8). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.[Sprememba 43]

3.  Pooblastilo iz člena 3(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece.

"

[Sprememba 44]

3.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 4a

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 4(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

3a.  Člen 7 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 7

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za razveljavitev te uredbe, potem ko Združene države Amerike v celoti upoštevajo priporočilo organa STO za reševanje sporov.

[Sprememba 45]

5.  Uredba Sveta (ES) št. 1342/2007 z dne 22. oktobra 2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije(9)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1342/2007 bi bilo treba za zagotovitev učinkovitega upravljanja s sprejetjem omejitev uvoza nekaterih jeklenih izdelkov pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo zaradi sprememb Priloge V.

Uredba (ES) št. 1342/2007 se spremeni:

-1.  Vstavi se naslednja uvodna izjava:

Da se omogoči učinkovito upravljanje pri sprejetju prilagoditev za omejitev uvoza nekaterih jeklenih izdelkov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami Priloge V. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje.

[Sprememba 46]

1.  Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Za uporabo člena 3(3) in (4) ter drugega pododstavka člena 10(1) Sporazuma se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a te uredbe za potrebne prilagoditve količinskih omejitev iz Priloge V.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 31b uporabi za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena.

"

2.  V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

3.  Če Unija in Ruska federacija ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a glede prilagoditev Priloge V, da od količinskih omejitev odšteje enak obseg izdelkov s poreklom iz Ruske federacije.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 31b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

3.  Člen 12 se nadomesti z naslednjim:"

Kadar sklep o uvrstitvi, ki je bil sprejet v skladu z veljavnimi postopki Unije iz člena 11, zajema skupino izdelkov, za katere velja količinska omejitev, Komisija po potrebi nemudoma skliče posvetovanja v skladu s členom 9, da bi dosegli dogovor o potrebnih popravkih ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a glede prilagoditev Priloge V v ta namen.

"

4.  Za naslovom poglavja IV se vstavita naslednja člena:"

Člen 31a

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz členov 5, 6(3) in 12 se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(10). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 47]

3.  Pooblastilo iz členov 5, 6(3) in 12 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skaldu s členi 5, 6(3) in 12, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece. [Sprememba 48]

Člen 31b

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 31a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

6.  Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu(11)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1528/2007 bi bilo treba za tehnične prilagoditve ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU zaradi tehničnih sprememb navedene uredbe.

Uredba (ES) št. 1528/2007 se spremeni:

-1.  Vstavi se naslednja uvodna izjava:"

(16a)  Da bi sprejeli določbe, potrebne za uporabo te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sprejme akte v zvezi s spremembo Priloge I ter doda ali črta regije ali države ter v zvezi z uvedbo tehničnih prilagoditev k Prilogi II, potrebnih zaradi uporabe te priloge. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje;

[Sprememba 49]

-1a.  Člen 2 se spremeni:

   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a spremeni Prilogo I, da doda regije ali države iz skupine držav AKP, ki so zaključile pogajanja o sporazumu med Unijo in navedeno regijo ali državo, katera dosega vsaj zahteve člena XXIV GATT 1994.‚;

[Sprememba 50]

   (b) v odstavku 3 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

‚3.  Ta regija ali država ostane na seznamu iz Priloge I, razen če Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 24a o spremembi Priloge I tako, da odstrani regijo ali državo s seznama navedene priloge, zlasti kadar:‚.

[Sprememba 51]

1.  V členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjiim:

Komisija ob pomoči Odbora za carinski zakonik, ustanovljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti*, spremlja izvajanje in uporabo določb Priloge II.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [vstaviti številko členov, ki določajo postopek za sprejemanje delegiranih aktov, trenutno členi 24a do 24 c predloga COM(2011)82 konč.] členom 24a v zvezi s tehničnimi spremembami Priloge II, ki so potrebne zaradi uporabe navedene priloge. [Sprememba 52]

5.  Sklepi o upravljanju Priloge II so lahko sprejeti v skladu s postopkom iz člena 247 in 247a Uredbe (EGS) št. 2913/92.

* UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

"

2.  Člen 23 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 23

Prilagajanje tehničnemu razvoju

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom [vstaviti številko členov, ki določajo postopek za sprejemanje delegiranih aktov, trenutno členi 24a do 24c predloga COM(2011)82 konč.]členom 24a v zvezi s tehničnimi spremembami členov 5 in 8 do 22, ki so potrebne zaradi razlik med to uredbo in sporazumi, ki so bili podpisani in se začasno uporabljajo, ali ki so bili v skladu s členom 218 PDEU sklenjeni z regijami ali državami iz Priloge I.

"

[Sprememba 53]

2a.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 24a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 2(2) in (3), člena 4(4) in člena 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(12). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 2(2) in (3), člena 4(4) in člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) in (3), členom 4(4) in členom 23, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece.

"

[Sprememba 54]

7.  Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES(13)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 55/2008 bi bilo treba za omogočanje prilagoditve uredbe prenesti na Komisijo pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU, ker je treba spremeniti priloge zaradi sprememb carinskih oznak ali za sklenitev sporazumov z Moldavijo.

Uredba (ES) št. 55/2008 se spremeni:

-1.  Vstavi se naslednja uvodna izjava:"

(12a)  Da bi lahko prilagodili to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami, potrebnimi zaradi spremenjenih carinskih oznak ali za sklenitev sporazumov z Moldavijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje.

[Sprememba 55]

1.  Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

Člen 7

Prenos pooblastil

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8b za potrebne prilagoditve in spremembe te uredbe zaradi:

   (a) sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC;
   (b) sklenitve drugih sporazumov med Unijo in Moldavijo.

"

2.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 8b

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 7 se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(14). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 56]

3.  Pooblastilo iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece.

"

[Sprememba 57]

2a.   Vstavi se naslednji člen:"

Člen 12a

Poročilo

1.  Komisija predloži dvakrat letno Evropskemu parlamentu poročilo o uporabi te uredbe.

2.  Poročilo vsebuje informacije o izvajanju te uredbe.

3.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno sejo pristojnega odbora, da predstavi in pojasni morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.

4.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po predložitvi Evropskemu parlamentu in Svetu.

[Sprememba 58]

8.  Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in št. 964/2007(15)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 732/2008 je treba za prilagoditev prilog razvoju na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi nekaterih sprememb prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni.

Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Zato se Uredba (ES) št. 732/2008 spremeni:

1.  Odstavek 2 člena 10 se nadomesti z naslednjim:

2.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da po obravnavi zahtevka sklene, ali bo državi prosilki dodelila posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter ustrezno spremenila Prilogo I.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 27b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

2.  Odstavek 8 člena 11 se nadomesti z naslednjim:"

8.  Kadar Združeni narodi državo izključijo s seznama najmanj razvitih držav, se ta država izključi tudi s seznama upravičenk do režima. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da državo izloči iz režima s spremembo Priloge I in uvede najmanj triletno prehodno obdobje.

"

3.  Člen 25 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 25

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za sprejemanje sprememb prilog, ki so potrebne:

   (a) zaradi sprememb kombinirane nomenklature;
   (b) zaradi sprememb mednarodnega statusa ali uvrstitve držav ali ozemelj;
   (c) zaradi uporabe člena 3(2);
   (d) če je država dosegla prage, določene v členu 3(1).

"

4.  Vstavita se naslednja člena 27a in 27b:"

Člen 27a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 10(2), 11(8) in 25 se Komisiji podeli za nedoločen čas.

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz členov 10(2), 11(8) in 25. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

4.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 10(2), 11(8) in 25, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v 2 mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 meseca.

Člen 27b

Nujni postopek

1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo nujnega postopka.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu nasprotuje v skladu s postopkom iz člena 27a(5). Komisija v tem primeru nemudoma razveljavi akt, potem ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti, da mu nasprotuje.‚

"

[Sprememba 59]

9.  Uredba Sveta (ES) št. 1340/2008 z dne 8. decembra 2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan(16)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1340/2008 bi bilo treba za omogočanje učinkovitega upravljanja nekaterih omejitev na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU zaradi sprememb Priloge V.

Uredba (ES) št. 1340/2008 se spremeni:

-1.  Vstavi se naslednja uvodna izjava:"

  ‚(9a) Da se omogoči učinkovito upravljanje nekaterih omejitev, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami Priloge V. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti vse informacije in dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov. V zvezi s tem bi morala Komisija zagotoviti, da je Evropski parlament primerno vključen, na podlagi najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na drugih področjih politik, da se ustvarijo najboljši možni pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, ki ga bo Evropski parlament izvajal v prihodnje.

[Sprememba 60]

1.  V členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Če Unija in Republika Kazahstan ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16a, da od količinskih omejitev odšteje enak obseg izdelkov s poreklom iz republike Kazahstan in ustrezno spremeni Prilogo V.

Kadar bi zamuda pri uvedbi ukrepov povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, in gre zato za nujni primer, se postopek iz člena 16b uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom.

"

2.  Vstavita se naslednja člena:"

Člen 16a

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za nedoločen časobdobje petih let od ...(17). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.[Sprememba 61]

3.  Pooblastilo iz člena 5(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 mesecaštiri mesece. [Sprememba 62]

Člen 16b

1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 16a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

"

10.  Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije(18)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1215/2009 je treba za omogočanje prilagoditve uredbe prenesti na Komisijo pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker so potrebne spremembe zaradi sprememb carinskih oznak ali za sklenitev sporazumov z državami in ozemlji iz navedene uredbe. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, vključno s posvetovanji na strokovni ravni.

Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Zato se Uredba (ES) št. 1215/2009 spremeni:

1.  Člen 7 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 7

Prenos pooblastil

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 8b za potrebne prilagoditve in spremembe te uredbe zaradi:

   (a) sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC;
   (b) sklenitve drugih sporazumov med Unijo ter državami in ozemlji iz člena 1.

"

2.  Vstavi se naslednji člen 8b:"

Člen 8b

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

2.  Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 podeli za nedoločen čas.

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče podelitev pooblastil iz člena 7. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

4.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v 2 mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 2 meseca.

"

[Sprememba 63]

(1) UL L 275, 8.11.1993, str. 1.
(2)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(3) UL L 67, 10.3.1994, str. 1.
(4)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(5) UL L 135, 3.6.2003, str. 5.
(6)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(7) UL L 110, 30.4.2005, str. 1.
(8)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(9) UL L 300, 17.11.2007, str. 1.
(10)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(11) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(12)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(13) UL L 20, 24.1.2008, str. 1.
(14)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(15) UL L 211, 6.2.2008, str. 1.
(16) UL L 348, 24.12.2008, str. 1.
(17)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(18) UL L 328, 15.12.2009, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov