Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0342/2012

Внесени текстове :

A7-0342/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Обяснение на вота
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Приети текстове
PDF 848kWORD 902k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Текст
 Консолидиран текст
 Приложение

Изменения, приети от Европейския парламент на 22 ноември 2012 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 32]

------------------------------------------------------

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0342/2012).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 г. за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.(2) и Регламент (ЕС) № 579/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г.(3) се осигурява временно продължаването до 31 декември 2012 г. на някои технически мерки, установени в Регламент (EO) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова(4).

(2)  Очаква се нова правна рамка за техническите мерки за опазване до въвеждането на реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Слабата вероятност тази нова рамка да бъде въведена до края на 2012 г. дава основание да бъде продължено временното прилагане на тези преходни технически мерки.

(3)  С цел да се осигури продължаването на доброто опазване и управление на морските биологични ресурси следва да бъде актуализиран Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета(5), като в него се включат преходните технически мерки.

(3а)  За да се гарантира продължаването на доброто опазване и управление на морските биологични ресурси в Черно море, в Регламент(ЕО)№850/98 следва да бъдат включени минималният размер за разтоварване и минималният размер на окото за риболова на калкан, които вече са установени в правото на Съюза.

(5)  Забраната за селективно изхвърляне с цел „повишаване на качеството“ във всички зони на ICES следва да бъде запазена, за да се намали изхвърлянето на улов от видовете, за които се прилагат квоти.

(5а)  Въз основа на консултациите, проведени през 2009 г. между Съюза, Норвегия и Фарьорските острови с цел намаляване на нежелания улов, следва да бъде въведена забрана за освобождаване или изхвърляне на някои видове, както и изискване да се сменят районите на риболов, когато маломерната риба представлява 10 % от улова.

(5б)  Предвид становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) следва да бъдат запазени ограниченията за разтоварване на суша или задържане на борда на херинга, уловена в участък IIa на ICES.

(6)  Предвид становището на НТИКР вече не е необходима забрана за риболов за защита на размножаващата се херинга в участък VIа на ICES, за да се осигури устойчивото експлоатиране на този вид, поради което тази забрана следва да бъде отменена.

(7)  Предвид становището на НТИКР, в което се прави връзка между малкото наличие на пясъчна змиорка и слабото размножаване на трипръстата чайка, следва да се запази забраната за риболов в подзона IV на ICES, освен за ограничен риболов всяка година с цел наблюдение на запасите.

(8)  Предвид становището на НТИКР следва да е възможно да се разреши използването на съоръжения, с които не се улавя норвежки омар, в някои райони, в които риболовът на норвежки омар е забранен.

(11)  Предвид становището на НТИКР следва да се запази забраната за риболов в участък VIb на ICES, за да се защитят младите екземпляри на пикша.

(11а)  Предвид становищата на ICES и НТИКР следва да се запазят някои технически мерки за опазване във водите на запад от Шотландия (участък VIa на ICES) с цел защита на запасите от атлантическа треска, пикша и меджид с оглед подпомагане опазването на рибните запаси.

(11б)  Предвид становището на НТИКР следва да се разреши използването на парагади с дръжка и автоматизирани кърмаци за риболов на сайда в участък VIa на ICES.

(11в)  Предвид становището на НТИКР относно пространственото разпределение на треска в участък VIa на ICES, съгласно което по-голямата част от улова на треска се добива на север от 59°с.ш., следва да се разреши използването на хрилни мрежи на юг от тази ширина.

(11г)  Предвид становището на НТИКР следва да се разреши използването на хрилни мрежи за риболов на котешка акула в участък VIa на ICES.

(11д)  Целесъобразността на характеристиките на съоръженията, посочени в дерогацията за риболов с тралове, дънни грибове или сходни съоръжения в участък VIa на ICES, следва да се преразглежда периодично съобразно научните становища с оглед на тяхното изменение или отмяна.

(11е)  Предвид становището на НТИКР следва да се въведе забрана за риболов в участък VIа на ICES, за да се защитят младите екземпляри на атлантическа треска.

(11ж)  Целесъобразността на забраната за риболов на треска, пикша и меджид в подзона VІ на ICES следва да се преразглежда периодично съобразно научните становища с оглед нейното изменяне или отмотмяна.

(11з)  Предвид становищата на ICES и НТИКР следва да бъдат запазени мерките за защита на запасите от атлантическа треска в Келтско море (участъци VIIf и VIIg на ICES).

(12)  Предвид становището на НТИКР следва да се запазят мерките за опазване на струпванията на размножаваща се синя молва в участък VІa на ICES.

(13)  Следва да се запазят мерките, установени през 2011 г. от Комисията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) за защита на морски костур в международни води от подзони I и II на ICES.

(14)  Следва да се запазят мерките, установени от NEAFC през 2011 г. за защита на морския костур в морето Ирмингер и съседните води.

(15)  Предвид становището на НТИКР риболовът с бим трал, използващ електрически импулсен ток, следва да продължи да бъде разрешен в участъци IVc и IVb юг на ICES при определени условия.

(16)  Въз основа на проведените през 2009 г. консултации между Съюза, Норвегия и Фарьорските острови някои мерки за ограничаване на съоръженията за обработка на улова и разтоварване на пелагични кораби, които ловят скумрия, херинга и сафрид в североизточната част на Атлантическия океан, следва да започнат да се прилагат ▌постоянно.

(17)  Предвид становището на ICES следва да бъдат запазени техническите мерки за опазване с цел защита на запасите от възрастни екземпляри на атлантическа треска в Ирландско море през периода на възпроизвеждане.

(17а)  Предвид становището на НТИКР следва да се разреши използването на сортиращи решетки в ограничена зона в участък VIIa на ICES.

(18)  Предвид становището на НТИКР риболовът с хрилни мрежи и заплитащи мрежи в участъци IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk на ICES и в подзони VIII, IX, X и XII на ICES на изток от 27 °з.д. във води с картографирана дълбочина по-голяма от 200 m, но по-малка от 600 m, следва да бъде разрешен само при определени условия, осигуряващи защита за биологично чувствителните дълбоководни видове.

(18а)  Важно е да се изясни взаимодействието между различните режими, приложими към риболова с хрилни мрежи, особено в подзона VII на ICES. По-конкретно следва да се поясни, че специална дерогация за риболов с хрилни мрежи с размер на окото по-голям или равен на 100 mm в участъци IІIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j и k на ICES, както и специалните условия, свързани с тази дерогация, са приложими само във води с картографирана дълбочина по-голяма от 200 метра, но по-малка от 600 метра, и че, следователно, в участъци VІIa, VІId, VIIe, VIIf, VIIg и VIIh на ICES и във води с картографирана дълбочина по-малка от 200 метра в участъци IІIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j и k на ICES се прилагат по подразбиране правилата относно диапазона на размера на окото и състава на улова, установени в Регламент(ЕО)№850/98.

(18б)  Предвид становището на НТИКР следва да бъде разрешено използването на тройните мрежи в подзона IX на ICES във води с картографирана дълбочина по-голяма от 200 m, но по-малка от 600 m.

(19)  Следва да продължи да бъде разрешено използването на определени селективни съоръжения в Бискайския залив с цел да се осигури устойчива експлоатация на запасите от мерлуза и норвежки омар и да се намали изхвърлянето на улов от тези видове.

(20)  Следва да се запазят ограниченията за риболова в определени зони с цел защита на уязвими дълбоководни морски местообитания в регулаторната зона на NEAFC, приети от NEAFC през 2004 г., и в някои зони в участъци VIIc, VІІj, VІІk и в участък VIIIc на ICES, приети през 2008 г. от Съюза.

(21)  Предвид становището на съвместната работна група на Съюза и Норвегия по техническите мерки забраната за риболов през почивните дни на херинга, скумрия или трицона с тралове или мрежи гъргър в Скагерак и Категат вече не допринася за опазването на пелагичните рибни запаси поради промени в моделите на риболов ▌. Следователно тази забрана следва да бъде отменена въз основа на консултациите, проведени през 2011 г. между Съюза, Норвегия и Фарьорските острови.

(22)  За по-голяма яснота и по-добро регулиране следва да бъдат заличени някои остарели разпоредби.

(22а)  С цел отразяване на промените в моделите на риболов и въвеждането на по-селективни съоръжения следва да бъдат запазени диапазоните на размера на окото на мрежите, целевите видове и изискваният процент на улова, приложими в Скагерак и Категат.

(23)  Предвид биологичните данни следва да бъдат преразгледани минималните размери на японската мида (Venerupis Philippinarum).

(24)  Определен е минимален размер за октоподите, уловени във водите под суверенитета или юрисдикцията на трети държави и разположени в района на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), за да се допринесе за опазването на октоподите и по-специално на младите екземпляри.

(24а)  Следва да бъде въведена равностойна мярка по отношение на минималния размер при разтоварване за хамсия, изразена в брой риби за kg, тъй като това би опростило работата на борда на корабите, които ловят тези видове, и би улеснило прилагането на мерките за контрол на брега.

(25)  Следва да бъдат запазени ▌спецификациите за сортиращи решетки ▌, използвани за намаляване на прилова при риболов на норвежки омар в участък IIIa на ICES, подзона VI на ICES и участък VIIa на ICES.

(26)  Следва да се запазят спецификациите за платна от мрежа с квадратно око, използвани при определени условия за риболов с някои теглени съоръжения в Бискайския залив.

(27)  Следва да бъде разрешено ▌използването на двуметрови платна от мрежа с квадратно око от кораби с мощност на двигателя под 112 kW в ограничена зона в участък VIa на ICES.

(27а)  Думата „Общност“, използвана в постановителната част на Регламент (ЕО) № 850/98, следва да бъде променена вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.

(27б)  За да се осигурят еднакви условия за прилагане на правилата за използване на съюръжения с еднакво висока селективност при риболова на норвежки омар в участък VIa на ICES и на правилата, изключващи конкретни риболовни дейности на дадена държава членка от приложното поле на забраната за използване на хрилни, заплитащи или тройни мрежи в подзони VIII, IX и X на ICES, когато нивата на прилова от акула и изхвърлянето на улов са много ниски, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани, без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.(6)

(29)  Поради това Регламент (ЕО) № 850/98 следва да бъде съответно изменен.

(29а)  Регламент (ЕО)№1434/98 на Съвета предвижда специални условия, при които херингата може да бъде разтоварвана на сушата за промишлени цели, различни от директна консумация от човека. В посочения регламент следва да се включи специална дерогация от условията за разтоварване на прилова от херинга при риболов с малък размер на окото на мрежата в участък IIIa, подзона IV и участък VIId на ICES и във водите на съюза от участък IIa на ICES, каквато вече е била включвана в други актове на Съюза. Поради това Регламент (ЕО) № 1434/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО)№850/98

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

-1а)  Вмъква се следният член :"

Член 1a

В член 4, параграф 2, буква в), член 46, параграф 1, буква б) и в приложение І, бележка под линия 5 думата „Общност“ или съответстващото ѝ прилагателно се заменя с думата „Съюз“ или съответстващото ѝ прилагателно, като се извършват всички граматични корекции, необходими във връзка с тази замяна.

"

-1б)  В член 2 се добавя следната подточка :"

i)  Регион 9

Всички води от Черно море, съответстващи на географската подзона 29, определена в приложение І към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) * и в Резолюция GFCM/33/2009/2.

* OВ L 347, 30.12.2011 г.,стр. 44.

"

-1в)  В член 11, параграф 1 се добавя следната алинея:"

Тази дерогация се прилага, без да се засяга член 34б, параграф 2, буква в).

-1г)  Вмъква се следният член :

Член 11a

В регион 9 минималният размер на окото на дънните хрилни мрежи, използвани за улов на калкан, е 400 mm.

"

1г)  Член 17 се заменя със следното:"

Даден морски организъм не притежава необходимата големина, ако размерите му са по-малки от минималните размери, посочени в приложение XII и приложение XIIа за съответния вид и географска зона.

"

1д)  В член 19 се добавя следният параграф :"

4.  Параграфи 2 и 3 не се прилагат в регион 9.

"

2)  Вмъква се следният дял :"

ДЯЛ IIIа

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА УЛОВ

Член 19а

Забрана за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството

1.  В рамките на региони 1,2,3 и 4 се забранява изхвърлянето по време на риболовните операции на улов от видове, за които се прилага квота и които могат законно да бъдат разтоварени на сушата.

2.  Разпоредбите, посочени в параграф 1, не засягат задълженията, предвидени в настоящия регламент или в други актове на Съюза в областта на рибарството.

Член 19б

Последващи разпоредби и забрана за изхвърляне

1.  Когато в региони 1, 2, 3 и 4 количеството уловена маломерна скумрия, херинга или сафрид, надвишава 10 % от общото количество улов при всяко едно теглене, корабът сменя района на риболов.

2.  В региони 1, 2, 3 и 4 е забранено освобождаването на скумрия, херинга или сафрид преди пълното изтегляне на мрежата на борда на риболовния кораб, което води до изгубването на мъртвата или умиращата риба.

"

3)  В член 20, параграф 1 се заличава буква г).

3а)  Вмъква се следният член :"

Член 20а

Ограничения за риболова на херинга във водите на Съюза от участък IIa на ICES

Забранява се разтоварването на суша или задържането на борда на херинга, уловена във водите на Съюза в участък IIa на ICES, през периода от 1 януари до 28 февруари и от 16 май до 31 декември.

"

4)  Член 29а се заменя със следното:"

Член 29а

Затваряне на зона за риболов на пясъчна змиорка риба в подзона IV на ICES

1.  Забранява се да се разтоварва на суша или задържа на борда пясъчна змиорка, уловена в географската зона, ограничена от източния бряг на Англия и Шотландия и от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   източното крайбрежие на Англия при 55 °30' с.ш.,
   55° 30' с.ш., 01° 00' з.д.,
   58° 00' с.ш., 1° 00' з.д.,
   58° 00' с.ш., 2° 00' з.д.,
   източното крайбрежие на Шотландия при 02° 00' з.д.

2.  Позволява се риболов с цел научни изследвания, за да се наблюдават запасите от пясъчна змиорка в зоната и последиците от затварянето ѝ за риболов.

"

5)  Член 29б, параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Чрез дерогация от забраната, предвидена в параграф 1, ловенето с кошове, които не улавят норвежки омар, се разрешава в географските зони и през периодите, определени в посочения параграф.

"

6)  Вмъкват се следните членове :"

Член 29в

Защитна зона за пикша в Rockall в подзона VI на ICES

1.  Забранява се всякакъв риболов на пикша в Rockall, освен с парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   57° 00' с.ш., 15° 00' з.д.
   57° 00' с.ш., 14° 00' з.д.
   57° 30 ' с.ш., 14° 00' з.д.
   56° 30' с.ш., 15° 00' з.д.
   57° 00' с.ш., 15° 00' з.д.

Член 29г

Ограничения на риболова на атлантическа треска, пикша и меджид в подзона VI на ICES

1.  Забраняват се всякакви риболовни дейности на атлантическа треска, пикша и меджид в рамките на тази част от участък VIa на ICES, която е разположена източно или южно от локсодромите, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   54° 30' с.ш., 10° 35' з.д.
   55° 20' с.ш., 09° 50' з.д.
   55° 30 ' с.ш., 09° 20' з.д.
   56° 40' с.ш., 08° 55' з.д.
   57° 00' с.ш., 09° 00' з.д.
   57° 20' с.ш., 09° 20' з.д.
   57° 50' с.ш., 09° 20' з.д.
   58° 10' с.ш., 09° 00' з.д.
   58° 40' с.ш., 07° 40' з.д.
   59° 00' с.ш., 07° 30' з.д.
   59° 20' с.ш., 06° 30' з.д.
   59° 40' с.ш., 06° 05' з.д.
   59° 40' с.ш., 05° 30' з.д.
   60° 00' с.ш., 04° 50' з.д.
   60° 15' с.ш., 04° 00' з.д.

2.  Всеки риболовен кораб, намиращ се в посочената в параграф 1 от настоящия член зона, взема мерки всички риболовни съоръжения на борда да са закрепени и съхранявани в съответствие с член 47 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството*.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности в, посочената в параграф 1 зона, като се използват крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен, драги за миди Сен Жак и за черни морски миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове, при условие че:

   а) на борда няма и не се разполагат никакви други риболовни съоръжения, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен, драги за миди Сен Жак и за черни морски миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове; и
   б) не се разтоварва и не се пренася на брега и на борда не се задържа никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сайда и сьомга и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни.

4.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности в зоната, посочена в същия параграф, при използване на мрежи с размер на окото, по-малък от 55 mm, при условие че:

   a) на борда няма мрежа с размер на окото, по-голям или равен на 55 mm; и
   б) на борда не се задържа риба, различна от херинга, скумрия, сардела/сардина, плоска сардинела, сафрид, трицона, син меджид, капрови риби и аргентини.

4a.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности в зоната, посочена в същия параграф, при използване на хрилни мрежи с размер на окото, по-голям от 120 mm, при условие че:

   а) те се използват само във води в зоната южно от 59 с.ш.;
   б) максималната дължина на разположените хрилни мрежи е 20 km на кораб;
   в) максималното време на потапяне е 24 часа; и
   г) не повече от 5 % от улова се състои от атлантическа треска и меджид.

4б.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности в зоната, посочена в същия параграф, при използване на хрилни мрежи с размер на окото, по-голям от 90 mm, при условие че:

   а) те се разполагат само в рамките на три морски мили от бреговата линия и през не повече от десет дни на календарен месец;
  б) максималната дължина на разположените хрилни мрежи е 1000 m;
   в) максималното време на потапяне е 24 часа; и
   г) най-малко 70 % от улова се състои от котешка акула.

5.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава риболовът на норвежки омарв зоната, посочена в същия параграф, при условие че:

   а) в използваното риболовно съоръжение е вградена сортираща решетка в съответствие с точки 2‐5 от приложение ХIVа или платно от мрежа с квадратно око, описано в приложение XІVв, или други риболовни съоръжения с еднакво висока селективност;
   б) риболовното съюръжение е изработено с минимален размер на окото 80 mm;
   в) най-малко от 30 тегловни процента от задържания улов са от норвежки омар.
  

Въз основа на благоприятно становище на НТИКР Комисията приема актове за изпълнение за определяне кои риболовни съоръжения се счита за такива с еднакво висока селективност за целите на буква а).

6.  Параграф 5 не се прилага за зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   59° 05' с.ш., 06° 45' з.д.
   59° 30' с.ш., 06° 00' з.д.
   59° 40' с.ш., 05° 00' з.д.
   60° 00' с.ш., 04° 00' з.д.
   59° 30' с.ш., 04° 00' з.д.
   59° 05' с.ш., 06° 45' з.д.

7.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава риболовът с тралове, дънни грибове или сходни съоръжения в зоната, посочена в същия параграф, при условие че:

   а) всички мрежи на борда на кораба са изработени с минимален размер на окото от 120 mm за кораби с обща дължина над 15 метра и 110 mm за останалите кораби;
  

   в) когато задържаният на борда улов включва по-малко от 90 % от сайда, в използваното риболовно съоръжение е вградено платно от мрежа с квадратно око, както е описано в приложение ХІVв, и
   г) независимо от количеството задържан на борда улов на сайда, когато общата дължина на риболовния кораб е по-малка или равна на 15 метра, в използваното риболовно съоръжение е вградено платно от мрежа с квадратно око, както е описано в приложение ХІVг.

7а.  Не по-късно от 1 януари 2015 г. и най-малко на всеки две години след това,, Комисията прави оценка на характеристиките на риболовните уреди, посочени в параграф 7, като взема предвид научното становище на НТИКР и, когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на параграф 7.

8.  Параграф 7 не се прилага за зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   59° 05' с.ш., 06° 45' з.д.
   59° 30' с.ш., 06° 00' з.д.
   59° 40' с.ш., 05° 00' з.д.
   60° 00' с.ш., 04° 00' з.д.
   59° 30' с.ш., 04° 00' з.д.
   59° 05' с.ш., 06° 45' з.д.

8а.  От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември всяка година се забраняват всички риболовни дейности, при които се използват риболовните съоръжения, посочени в приложение І към Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси**, в зоната, означена в зона VIa на ICES, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати:

   7o07 з.д., 55o25 с.ш.,
   7o00 з.д., 55o25 с.ш.,
   6o50 з.д., 55o18 с.ш.,
   6o50 з.д., 55º17 с.ш.,
   6º52 з.д., 55º17 с.ш.,
   7º07 з.д., 55º25 с.ш.

Нито капитанът на риболовен кораб, нито друго лице на борда няма право да подбуждат или разрешават на лице, намиращо се на борда, да прави опит за риболов, разтоварване, прехвърляне или задържане на борда на риба, уловена в определената зона.

9.  Всяка заинтересована държава членка въвежда програма за присъствие на наблюдатели на борда за периода от 1 януари до 31 декември всяка година, за да се вземат проби от улова и изхвърляния улов от корабите, които се ползват от предоставените в параграфи 4а, 4б, 5 и 7 дерогации. Програмите за присъствие на наблюдатели се изпълняват, без да се засягат задълженията по съответните правила, и имат за цел оценка на улова и изхвърляния улов от атлантическа треска, пикша и меджид с точност от най-малко20 %.

10.  Заинтересованите държави членки изготвят доклад за общото количество улов и изхвърлян улов от корабите, включени в програмата за присъствие на наблюдатели, за всяка календарна година и го представят на Комисията най-късно до ▌1 февруари на следваща календарна година.

10a.  Не по-късно от 1 януари 2015 г. и не по-късно от всеки две години след това Комисията, оценява запасите от треска, пикша и меджид в зоната, определена в параграф 1, като взема предвид научното становище на НТИКР, и,когато е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на настоящия член.

Член 29д

Ограничения за риболова на атлантическа треска в подзона VII на ICES

1.  От 1 февруари до 31 март всяка година се забраняват всички риболовни дейности в подзона VII на ICES в зоната, което се състои от следните статистически квадранти на ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Тази забрана не се прилага в рамките на шест морски мили от изходните линии.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава извършването на риболовни дейности с използване на крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен, драги за миди Сен Жак и за черни морски миди, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, винтери и кошове в зоните и периодите, посочени в същия параграф, при условие че:

   а) на борда няма и не се използват никакви други риболовни съоръжения, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен, драги за миди Сен Жак и за черни морски миди, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, винтери и кошове; и
   б) не се разтоварва, не се задържа на борда и не се пренася на брега никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сьомга и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности в зоната, посочена в същия параграф, при използване на мрежи с размер на окото, по-малък от 55 mm, при условие че:

   а) на борда няма мрежа с размер на окото, по-голям или равен на 55 mm; и
   б) на борда не се задържа риба, различна от херинга, скумрия, сардела/сардина, плоска сардинела, сафрид, трицона, син меджид, капрови риби и аргентини.

Член 29е

Специални правила за защита на синята молва

1.  От 1 март до 31 май всяка година се забранява задържането на борда на синя молва в количества, надвишаващи 6 тона на риболовен рейс в зоните на участък VIa на ICES, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

  а) ръба на шотландския континентален шелф
   59° 58' с.ш., 07° 00' з.д.
   59° 55' с.ш., 06° 47' з.д.
   59° 51' с.ш., 06° 28' з.д.
   59° 45' с.ш., 06° 38' з.д.
   59° 27 ' с.ш., 06° 42' з.д.
   59° 22' с.ш., 06° 47' з.д.
   59° 15' с.ш., 07° 15' з.д.
   59° 07' с.ш., 07° 31' з.д.
   58° 52' с.ш., 07° 44' з.д.
   58° 44' с.ш., 08° 11' з.д.
   58° 43' с.ш., 08° 27' з.д.
   58° 28' с.ш., 09° 16' з.д.
   58° 15' с.ш., 09° 32' з.д.
   58° 15' с.ш., 09° 45' з.д.
   58° 30' с.ш., 09° 45' з.д.
   59° 30' с.ш., 07° 00' з.д.
   59° 58' с.ш., 07° 00' з.д.
  б) Ръба на Rosemary bank

с изключение на зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
   60° 00' с.ш., 11° 00' з.д.
   59° 00' с.ш., 11° 00' з.д.
   59° 00 ' с.ш., 09° 00' з.д.
   59° 30' с.ш., 09° 00' з.д.
   59° 30' с.ш., 10° 00' з.д.
   60° 00' с.ш., 10° 00' з.д.
   60° 00' с.ш., 11° 00' з.д.,
   59° 15' с.ш., 10° 24' з.д.
   59° 10' с.ш., 10° 22' з.д.
   59° 08' с.ш., 10° 07' з.д.
   59° 11' с.ш., 09° 59' з.д.
   59° 15' с.ш., 09° 58' з.д.
   59° 22' с.ш., 10° 02' з.д.
   59° 23' с.ш., 10° 11' з.д.
   59° 20' с.ш., 10° 19' з.д.
   59° 15' с.ш., 10° 24' з.д.

2.  При влизане и излизане от зоните, посочени в параграф 1, капитанът на риболовния кораб отбелязва датата, часа и мястото на влизане и излизане в корабния дневник.

3.  Ако даден кораб достигне улова от 6 тона синя молва в някоя от двете зони, посочени в параграф 1,той:

   а) незабавно спира риболова и напуска зоната, в която се намира;
   б) няма право да навлиза отново в никоя от тези зони, докато не разтовари улова;
   в) няма право да връща в морето никакви количества синя молва.

4.  Посочените в член 8 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания *** наблюдатели, назначени към риболовни кораби, намиращи се в посочените в параграф 1 зони, в допълнение към задачите си съгласно параграф 4 от посочения член, за подходящи проби от улова на синя молва измерват рибата в пробите и определят стадия на полова зрелост на рибата в пробата. Въз основа на становищата на НТИКР държавите членки изготвят подробни протоколи за вземане на проби и за съпоставка на резултатите.

5.  От 15 февруари до 15 април всяка година се забранява използването на дънни тралове, парагади и хрилни мрежи в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

   60° 58.76' с.ш., 27° 27.32' з.д.
   60° 56.02' с.ш., 27° 31.16' з.д.
   60° 59.76' с.ш., 27° 43.48' з.д.
   61° 03.00' с.ш., 27° 39.41' з.д.
   60° 58.76' с.ш., 27° 27.32' з.д.

Член 29ж

Мерки за риболов на морски костур в международни води от подзони I и II на ICES

1.  Целевият риболов на морски костур в международни води от подзони I и II на ICES се разрешава само през периода от 15 август до 30 ноември всяка година от кораби, които преди това са извършвали риболов на морски костур в регулаторната зона на NEAFC, определена в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан****.

2.  Корабите ограничават своя прилов на морски костур при друг риболов до максимум 1 % от общия улов, задържан на борда.

3.  Коефициентът на преобразуване, който се прилага при представянето на изкормен морски костур без глава, уловен в този риболовен район, включително при представяне след японски тип нарязване е 1,70.

4.  Чрез дерогация от член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1236/2010 капитаните на риболовни кораби, участващи в този вид риболов, докладват своя улов ежедневно.

5.  В допълнение към разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010 разрешението за риболов на морски костур е валидно само ако докладите, се предават от корабите в съответствие член 9, параграф 1 от посочения регламент и се записват в съответствие с член 9, параграф 3 от него.

6.  Държавите членки правят необходимото научните наблюдатели да събират научна информация на борда на корабите, плаващи под тяхно знаме. Събраната информация включва най-малко представителни данни за пол, възраст и дължина по дълбочини. Тази информация се предоставя на ICES от компетентните органи в държавите членки.

7.  Комисията информира държавите членки за датата, на която секретариатът на NEAFC е уведомил договарящите страни по NEAFC, че общият допустим улов (ОДУ) е бил напълно използван. Държавите членки забраняват целевия риболов на морски костур от кораби, плаващи под тяхно знаме, от същата дата.

Член 29з

Мерки за риболова на морски костур в морето Ирмингер и съседните води

1.  Забранява се риболовът на морски костур в международните води от подзона V на ICES и във водите на Съюза от подзони XII и XIV на ICES освен от 11 май до 31 декември всяка година и само в зоната, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84 (наричана по-долу „зона за опазване на морския костур“):

   64° 45' с.ш., 28° 30' з.д.
   62° 50' с.ш., 25° 45' з.д.
   61° 55' с.ш., 26° 45' з.д.
   61° 00' с.ш., 26° 30' з.д.
   59° 00' с.ш., 30° 00' з.д.
   59° 00' с.ш., 34° 00' з.д.
   61° 30' с.ш., 34° 00' з.д.
   62° 50 ' с.ш., 36° 00' з.д.
   64° 45' с.ш., 28° 30' з.д.

1а.  Независимо от параграф 1 с правен акт на Съюза риболовът на морски костур може да бъде разрешен в морето Ирмингер и съседните води извън зоната за опазване на морския костур от 11 май до 31 декември всяка година въз основа на научно становище и при условие че NEAFC е изготвил план за възстановяване за морския костур в тази географска зона. В този риболов участват само кораби на Съюза, които надлежно са получили разрешение от съответните държави членки и за които Комисията е била уведомена съгласно изискванията в член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010.

2.  Забранява се използването на тралове с размер на окото под 100 mm.

3.  Коефициентът на преобразуване, който се прилага при представянето на изкормен морски костур без глава, уловен в този риболовен район, включително при представяне след японски тип нарязване е 1,70.

4.  Капитаните на риболовни кораби, извършващи риболов извън зоната за опазване на морския костур, предават докладите за улова, предвидени в член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1236/2010, ежедневно след приключване на риболовните операции за съответния календарен ден. В тек се посочват уловът на борда, уловен след последното съобщаване на улова.

5.  В допълнение към разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, разрешението за риболов на морски костур е валидно само ако предаваните от корабите доклади са в съответствие член 9, параграф 1 от посочения регламент и се записват в съответствие с член 9, параграф 3 от него.

6.  Докладите, посочени в параграф 5, се изготвят в съответствие със съответните правила.

* OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

** OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

*** OВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

**** OВ L 348, 31.12.2010 г., стр. 17.

"

6а)  В член 30 се вмъква следният параграф:"

1а.  Параграф 1 не се прилага за регион 9

"

7)  Вмъква се следният член :"

Член 31а

Електроулов в участъци IVc и IVb на ICES

1.  Чрез дерогация от член 31 се разрешава риболов с бим трал, използващ електрически импулсен ток, в участъци IVc и IVb на ICES южно от локсодромата, образувана от следните точки, които се измерват съгласно координатната система WGS84:

   точка на източния бряг на Обединеното кралство, разположена на 55 °с.ш.,
   след това на изток до 55° с.ш., 5° и.д.,
   след това на север до 56° с.ш.,
   и накрая на изток до точка на западния бряг на Дания, разположена на 56° с.ш.

2.  Риболов с електрически импулси се разрешава само, когато:

   а) не повече от 5 % от бим траулерния флот на дадена държава членка използват електрически импулсен трал;
   б) максималната електрическа мощност в kW за всеки бим трал не надвишава дължината в метри на бима, умножена по 1,25;
   в) действителното напрежение между електродите не надвишава 15 V;
   г) корабът е оборудван с компютърна автоматична система за управление, която записва използваната максимална мощност на бим и действителното напрежение между електродите най-малко за последните 100 тегления. Тази компютърна автоматична система за управление не може да се променя от неупълномощени членове на персонала;
   д) забранено е да се използва една или повече допълнителни вериги пред футропа (долното въже).

"

8)  Вмъква се следният член :"

Член 32а

Ограничения на обработката на улова и изхвърлянето на риба за пелагични кораби

1.  Максималното разстояние между прътите във водния сепаратор на борда на пелагични кораби, които ловят скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, определена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1236/2010, е 10 mm.

Прътите трябва да са заварени към уреда. Ако във водния сепаратор се използват отвори вместо пръти, максималният диаметър на отворите не трябва да надвишава 10 mm. Диаметърът на отворите в улеите пред водния сепаратор не трябва да надвишава 15 mm.

2.  За хпелагичните кораби, извършващи дейност в зоната на Конвенцията NEAFC, е забранено да изхвърлят риба под своята водна линия, от буферни резервоари или резервоари с охладена морска вода.

3.  Капитанът на кораба изпраща на компетентните органи в областта на рибарството на държавата членка на знамето чертежите, свързани със съоръженията за обработка на улова и изхвърляне на риба, намиращи се на пелагичните кораби, които ловят скумрия, херинга и сафрид в зоната на Конвенцията NEAFC, заверени от компетентните органи на държавата членка на знамето, както и всякакви изменения към тях. Компетентните органи на държавата членка на знамето на корабите извършват периодични проверки на точността на представените чертежи. На борда на кораба по всяко време се съхраняват копия.„

"

9)  Вмъкват се следните членове :"

Член 34а

Технически мерки за опазване в Ирландско море

1.  От 14 февруари до 30 април се забранява употребата на дънен трал, гриб или подобни теглени мрежи, всякакви хрилни мрежа, тройни мрежи, заплитащи мрежи или подобни статични мрежи или риболовни съоръжения, включващи куки, в частта от участък VIIa на ICES, ограничена от:

   източното крайбрежие на Ирландия и източното крайбрежие на Северна Ирландия, и
   правите линии, последователно съединяващи следните географски координати:
   точка на източното крайбрежие на полуостров Ards в Северна Ирландия на 54° 30' с.ш.,
   54° 30' с.ш., 04° 50' з.д.,
   53° 15' с.ш., 04° 50' з.д.
   точка на източното крайбрежие на Ирландия на 53° 15' с.ш.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 в зоната и периода, посочени в същия параграф:

  а) се разрешава използването на дънни тралове, при условие че няма никакви други видове риболовни съоръжения на борда и че тези мрежи:
   са с диапазон на размера на окото 70‐79 mm или 80‐99 mm;
   са само от единия разрешен диапазон на размера на окото; и
   не включват отделно око, независимо от неговото положение в мрежата, с размер по-голям от 300 mm; и
   се разполагат само в рамките на зона, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
   53° 30' с.ш., 05° 30' з.д.
   53° 30' с.ш., 05° 20' з.д.
   54° 20' с.ш., 04° 50' з.д.
   54° 30' с.ш., 05° 10' з.д.
   54° 30' с.ш., 05° 20' з.д.
   54° 00' с.ш., 05° 50' з.д.
   54° 00' с.ш., 06° 10' з.д.
   53° 45' с.ш., 06° 10' з.д.
   53° 45' с.ш., 05° 30' з.д.
   53° 30' с.ш., 05° 30' з.д.;
  б) се разрешава използването на дънен трал, гриб или подобни теглени мрежи с решетеста мрежа или сортираща решетка, при условие че на борда няма никакви други видове риболовни съоръжения и че тези мрежи:
   отговарят на условията, предвидени в параграф 2, буква а);
   при решетести мрежи ‐ са изработени в съответствие с техническите спецификации, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета за установяване на мерките, приложими през 2002 г. за възстоновяването на запасите от треска в Ирландско море (участък VІІа на ICES ) *; и
   при сортиращи решетки ‐ са в съответствие с точки 2‐5 от приложение ХIVа към настоящия регламент;
  г) разрешава се и използването на дънен трал, гриб или подобни теглени мрежи с решетеста мрежа или сортираща решетка в рамките на зона, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
   53° 45' с.ш., 06° 00' з.д.
   53° 45' с.ш., 05° 30' з.д.
   53° 30' с.ш., 05° 30' з.д.
   53° 30' с.ш., 06° 00' з.д.
   53° 45' с.ш., 06° 00' з.д.

Член 34б

Използване на хрилни мрежи в участъци IIIа, IVа, Vb, VIа, VIb, VIIb, c, j, k на ICES и в подзони VIII, IX, X и XII на ICES източно от 27° з.д.

1.  Корабите на Съюза не разполагат дънни хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тройни мрежи в никое местоположение, в което картографираната дълбочина е над 200 метра, в участъци IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k на ICES, в подзона XII, източно от 27° з.д., и в подзони VIII, IX и X на ICES.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава използването на следните съоръжения:

  а) хрилни мрежи в участъци IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k на ICES и подзона XII на ICES, източно от 27° з.д., с размер на окото, по-голям или равен на 120 mm и по-малък от 150 mm, хрилни мрежи в участъци VIIIa, b, d на ICES и подзона Х на ICES с размер на окото, по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm, и хрилни мрежи в участък VIIIc на ICES и подзона IX на ICES с размер на окото, по-голям или равен на 80 mm и по-малък от 110 m, при условие че:
   те се разполагат във води с картографирана дълбочина под 600 метра,
   те са потопени на дълбочина не повече от 100 отвора и имат коефициент на висене не по-малък от 0,5,
   те са съоръжени с поплавъци или равностойни плаващи приспособления,
   максималната дължина на всяка от мрежите е 5 морски мили, а общата дължина на всички разгърнати във всеки един момент мрежи не надвишава 25 km на кораб,
   максималното време на потапяне е 24 часа;
  б) заплитащи мрежи с размер на окото, по-голям или равен на 250 mm, при условие че:
   те се разполагат във води с картографирана дълбочина под 600 метра,
   те са потопени на дълбочина не повече от 15 отвора и имат коефициент на висене не по-малък от 0,33,
   те не са съоръжени с поплавъци или други плаващи приспособления,
   максимална дължина на всяка от тях е 10 km, а общата дължина на всички разгърнати във всеки един момент мрежи не надвишава 100 km на кораб,
   максималното време на потапяне е 72 часа;
  в) хрилни мрежи в участъци IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k на ICES и подзона XII на ICES, източно от 27° з.д., с размер на окото, по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm, при условие че:
   те се разполагат във води, в които картографираната дълбочина е над 200 метра и под 600 метра,
   те са потопени на дълбочина не повече от 100 отвора и имат коефициент на висене не по-малък от 0,5,
   те са съоръжени с поплавъци или равностойни плаващи приспособления;
   максималната дължина на всяка от мрежите е не повече от 4 морски мили, а общата дължина на всички разгърнати мрежи във всеки един момент не надвишава 20 km на кораб,
   максималното време на потапяне е 24 часа,
   не по-малко от 85 тегловни процента от задържания улов са от мерлуза,
   броят на корабите, участващи в този вид риболов, не надвишава регистрираното за 2008 г. равнище,
   капитанът на кораба, участващ в този вид риболов, отбелязва в риболовния дневник преди отплаване от пристанището количеството и общата дължина на съоръженията на борда на кораба. Най-малко 15 % от отплаващите кораби подлежат на проверка,
   капитанът на кораб разполага на борда с 90 % съоръженията, като това е проверено в риболовния дневник на Съюза за този рейс при разтоварването, и
   количеството на всички уловени видове по-голямо от 50 kg, включително всички изхвърлени количества по-големи от 50 kg, се отбелязва в риболовния дневник на Съюза;
  г) тройни мрежи в подзона IX на ICES с размер на окото, по-голям или равен на 220 mm, при условие че:
   те се разполагат във води с картографирана дълбочина под 600 метра,
   те са потопени на дълбочина не повече от 30 отвора и имат коефициент на висене не по-малък от 0,44,
   те не са съоръжени с поплавъци или други плаващи приспособления,
   максимална дължина на всяка от тях е 5 km, а общата дължина на всички разгърнати мрежи във всеки един момент не надвишава 20 km на кораб,
   максималното време на потапяне е 72 часа.

4.  Тази дерогация обаче не се прилага за регулаторната зона на NEAFC.

4а.  На всички кораби, разполагащи дънни хрилни мрежи, заплитащи или тройни мрежи във всяко местоположение, където картографираната дълбочина е над 200 метра в участъци IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k на ICES, в подзона XII, източно от 27° з.д., и в подзони VIII, IX и X на ICES, се издава разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

5.  Само един от видовете съоръжения, описани в параграф 3, буква а), ▌буква б) или буква г), се държи на борда на кораба във всеки един момент. Корабите могат да носят на борда си мрежи с обща дължина, която е с 20 % по-голяма от максималната дължина на комплекта мрежи, които могат да бъдат разгърнати във всеки един момент.

6.  Капитанът на кораб, притежаващ разрешение за риболов, посочено в параграф 4а, отбелязва в риболовния дневник количеството и дължините на съоръженията, носени от кораба, преди да напусне пристанището и когато се върне в него, и отговаря за всяко несъответствие между двете количества.

8.  Компетентните органи имат правото да отстранят съоръжение, което не се обслужва в морето в участъци IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k на ICES, в подзона XII на ICES, източно от 27° з.д., и в подзони VIII, IX и X на ICES, в следните случаи:

   а) съоръжението не е правилно маркирано;
   б) маркировките на шамандурата или VMS данните показват, че собственикът не е бил открит на разстояние, по-малко от 100 морски мили до съоръжението за повече от 120 часа;
   в) съоръжението е използвано във води с картографирана дълбочина над разрешената;
   г) съоръжението има размер на окото, който е неправомерен.

9.  Капитанът на кораб, притежаващ с разрешение за риболов, посочено в параграф 4а, по време на всеки риболовен рейс отбелязва в риболовния дневник следната информация:

   размер на окото на разгърнатата мрежа,
   номинална дължина на една мрежа,
   брой мрежи в един комплект,
   общ брой комплекти разгърнати мрежи,
   позиция на всеки комплект разгърнати мрежи,
   дълбочина на всеки комплект разгърнати мрежи,
   време на потапяне на всеки комплект разгърнати мрежи,
   брой загубени съоръжения, последната известна позиция и датата на загубата.

10.  На кораби, извършващи риболов с разрешение за риболов, посочено в параграф 4а, се разрешава да разтоварват само в пристанищата, определени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 2347/2002*.

11.  Количеството акули, задържано на борда на кораб, използващ съоръжение от вида, описан в параграф 3, букви б) и г), не надхвърля 5 % от живото тегло на общото количество задържани на борда морски организми.

11а.  След консултация с НТИКР Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да изключи конкретни риболовни дейности на държава членка в подзони VIII, IX, X на ICES от прилагането на параграфи 1‐10, когато от предоставената от държавите членки информация личи, че тези риболовни дейности водят до много ниски нива на прилов на акули и изхвърляне на улов.

Член 34в

Условие за риболов с някои теглени уреди, разрешени в Бискайския залив

1.  Чрез дерогация от разпоредбите, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 494/2002 на Комисията от 19 март 2002 г. за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на ICES VIIIa, b, d и e**, се разрешава извършването на риболовни дейности с използване на тралове, датски грибове и сходни съоръжения, с изключение на бим тралове с размер на окото в диапазона 70‐99 mm, в зоната, определена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 494/2002, ако съоръжението е снабдено с платно от мрежа с квадратно око в съответствие с приложение ХIVб.

2.  При риболов в участъци VIII a и b на ICES е разрешено използването на селективна решетка и прилежащите ѝ елементи пред наконечника и/или платно от мрежа с квадратно око, чийто размер е равен или по-голям от 60 mm в по-ниската част на удължението пред наконечника. Разпоредбите, предвидени в член 4, параграф 1, член 6 и член 9, параграф 1 от настоящия регламент и в член 3, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 494/2002, не се прилагат по отношение на частта от трала, където са поставени тези селективни уреди.

Член 34г

Мерки за защита на уязвими дълбоководни местообитания в регулаторната зона на NEAFC

1.  Забраняват се дънното тралене и риболовът със статични съоръжения, включително дънни хрилни мрежи и дънни парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

част от хребета Reykjanes Ridge:

   55° 04.5327' с.ш., 36° 49.0135' з.д.
   55° 05.4804' с.ш., 35° 58.9784' з.д.
   54° 58.9914' с.ш., 34° 41.3634' з.д.
   54° 41.1841' с.ш., 34° 00.0514' з.д.
   54° 00' с.ш., 34° 00' з.д.
   53° 54.6406' с.ш., 34° 49.9842' з.д.
   53° 58.9668' с.ш., 36° 39.1260' з.д.
   55° 04.5327' с.ш., 36° 49.0135' з.д.

северната част на средноатлантическия хребет (MAR):

   59° 45' с.ш., 33° 30' з.д.
   57° 30' с.ш., 27° 30' з.д.
   56° 45' с.ш., 28° 30' з.д.
   59° 15' с.ш., 34° 30' з.д.
   59° 45' с.ш., 33° 30' з.д.

средна част на MAR (зона на разлома Charlie-Gibbs и субполярна предна зона):

   53° 30' с.ш., 38° 00' з.д.
   53° 30' с.ш., 36° 49' з.д.
   55° 04.5327' с.ш., 36° 49' з.д.
   54° 58.9914' с.ш., 34° 41.3634' з.д.
   54° 41.1841' с.ш., 34° 00' з.д.
   53° 30' с.ш., 30° 00' з.д.
   51° 30' с.ш., 28° 00' з.д.
   49° 00' с.ш., 26° 30' з.д.
   49° 00' с.ш., 30° 30' з.д.
   51° 30' с.ш., 32° 00' з.д.
   51° 30' с.ш., 38° 00' з.д.
   53° 30' с.ш., 38° 00' з.д.

южна част на MAR:

   44° 30' с.ш., 30° 30' з.д.
   44° 30' с.ш., 27° 00' з.д.
   43° 15' с.ш., 27° 15' з.д.
   43° 15' с.ш., 31° 00' з.д.
   44° 30' с.ш., 30° 30' з.д.

подводните възвишения Altair:

   45° 00' с.ш., 34° 35' з.д.
   45° 00' с.ш., 33° 45' з.д.
   44° 25' с.ш., 33° 45' з.д.
   44° 25' с.ш., 34° 35' з.д.
   45° 00' с.ш., 34° 35' з.д.

подводните възвишения Antialtair:

   43° 45' с.ш., 22° 50' з.д.
   43° 45' с.ш., 22° 05' з.д.
   43° 25' с.ш., 22° 05' з.д.
   43° 25' с.ш., 22° 50' з.д.
   43° 45' с.ш., 22° 50' з.д.

Hatton Bank:

   59° 26' с.ш., 14° 30' з.д.
   59° 12' с.ш., 15° 08' з.д.
   59° 01' с.ш., 17° 00' з.д.
   58° 50' с.ш., 17° 38' з.д.
   58° 30' с.ш., 17° 52' з.д.
   58° 30' с.ш., 18° 22' з.д.
   58° 03' с.ш., 18° 22' з.д.
   58° 03' с.ш., 17° 30' з.д.
   57° 55' с.ш., 17° 30' з.д.
   57° 45' с.ш., 19° 15' з.д.
   58° 11.15' с.ш., 18° 57.51' з.д.
   58° 11.57' с.ш., 19° 11.97' з.д.
   58° 27.75' с.ш., 19° 11.65' з.д.
   58° 39.09' с.ш., 19° 14.28' з.д.
   58° 38.11' с.ш., 19° 01.29' з.д.
   58° 53' с.ш., 18° 43.54' з.д.
   59° 00.29' с.ш., 18° 01.31' з.д.
   59° 08.01' с.ш., 17° 49.31' з.д.
   59° 08.75' с.ш., 18° 01.47' з.д.
   59° 15.16' с.ш., 18° 01.56' з.д.
   59° 24.17' с.ш., 17° 31.22' з.д.
   59° 21' с.ш., 17° 15.36' з.д.
   59° 26.91' с.ш., 17° 01.66' з.д.
   59° 42.69' с.ш., 16° 45.96' з.д.
   59° 20.97' с.ш., 15° 44.75' з.д.
   59° 21' с.ш., 15° 40' з.д.
   59° 26' с.ш., 14° 30' з.д.

Северозападен Rockall:

   57° 00' с.ш., 14° 53' з.д.
   57° 37' с.ш., 14° 42' з.д.
   57° 55' с.ш., 14° 24' з.д.
   58° 15' с.ш., 13° 50' з.д.
   57° 57' с.ш., 13° 09' з.д.
   57° 50' с.ш., 13° 14' з.д.
   57° 57' с.ш., 13° 45' з.д.
   57° 49' с.ш., 14° 06' з.д.
   57° 29' с.ш., 14° 19' з.д.
   57° 22' с.ш., 14° 19' з.д.
   57° 00' с.ш., 14° 34' з.д.
   56° 56' с.ш., 14° 36' з.д.
   56° 56' с.ш., 14° 51' з.д.
   57° 00' с.ш., 14° 53' з.д.

Югозападен Rockall (Empress of Britain Bank):

   56° 24' с.ш., 15° 37' з.д.
   54° 21' с.ш., 14° 58' з.д.
   56° 04' с.ш., 15° 10' з.д.
   55° 51' с.ш., 15° 37' з.д.
   56° 10' с.ш., 15° 52' з.д.
   56° 24' с.ш., 15° 37' з.д.

Logachev Mound:

   55° 17' с.ш., 16° 10' з.д.
   55° 34' с.ш., 15° 07' з.д.
   55° 50' с.ш., 15° 15' з.д.
   55° 33' с.ш., 16° 16' з.д.
   55° 17' с.ш., 16° 10' з.д.

Западен Rockall Mound:

   57° 20' с.ш., 16° 30' з.д.
   57° 05' с.ш., 15° 58' з.д.
   56° 21' с.ш., 17° 17' з.д.
   56° 40' с.ш., 17° 50' з.д.
   57° 20' с.ш., 16° 30' з.д.

2.  Когато по време на риболовни операции в нови и съществуващи зони на риболовни дейности на морското дъно в регулаторната зона на NEAFC количеството уловени живи корали или живи сюнгери на риболовно съоръжение надхвърля 60 kg живи корали и/или 800 kg живи сюнгери, корабът уведомява своята държава на знамето, спира риболова и се придвижва на разстояние най-малко 2 морски мили от местоположението, за което данните показват, че е най-близкото до точното местоположение на направения улов.

Член 34д

Мерки за защита на уязвими дълбоководни местообитания в участъци VIIc, j и k на ICES

1.  Забраняват се дънното тралене и риболовът със статични съоръжения, включително дънни хрилни мрежи и дънни парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

провинция Belgica Mound:

   51° 29.4' с.ш., 11° 51.6' з.д.
   51° 32.4' с.ш., 11° 41.4' з.д.
   51° 15.6' с.ш., 11° 33.0' з.д.
   51° 13.8' с.ш., 11° 44.4' з.д.
   51° 29.4' с.ш., 11° 51.6' з.д.

провинция Hovland Mound:

   52° 16.2' с.ш., 13° 12.6' з.д.
   52° 24.0' с.ш., 12° 58.2' з.д.
   52° 16.8' с.ш., 12° 54.0' з.д.
   52° 16.8' с.ш., 12° 29.4' з.д.
   52° 04.2' с.ш., 12° 29.4' з.д.
   52° 04.2 ' с.ш., 12° 52.8' з.д.
   52° 09.0' с.ш., 12° 56.4' з.д.
   52° 09.0' с.ш., 13° 10.8' з.д.
   52° 16.2' с.ш., 13° 12.6' з.д.

северозападен Porcupine Bank зона I:

   53° 30.6' с.ш., 14° 32.4' з.д.
   53° 35.4' с.ш., 14° 27.6' з.д.
   53° 40.8' с.ш., 14° 15.6' з.д.
   53° 34.2' с.ш., 14° 11.4' з.д.
   53° 31.8' с.ш., 14° 14.4' з.д.
   53° 24.0' с.ш., 14° 28.8' з.д.
   53° 30.6' с.ш., 14° 32.4' з.д.

северозападен Porcupine Bank зона II:

   53° 43.2' с.ш., 14° 10.8' з.д.
   53 °51.6 ' с.ш., 13° 53.4' з.д.
   53° 45.6' с.ш., 13° 49.8' з.д.
   53° 36.6' с.ш., 14° 07.2' з.д.
   53° 43.2' с.ш., 14° 10.8' з.д.

югозападен Porcupine Bank:

   51° 54.6 ' с.ш., 15° 07.2' з.д.
   51° 54.6' с.ш., 14° 55.2' з.д.
   51° 42.0' с.ш., 14° 55.2' з.д.
   51° 42.0' с.ш., 15° 10.2' з.д.
   51° 49.2' с.ш., 15° 06.0' з.д.
   51° 54.6 ' с.ш., 15° 07.2' з.д.

2.  Всички пелагични кораби, които извършват риболов в зоните за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определени в параграф 1 от настоящия член, се включват в списък на одобрените кораби и им се издава специално ▌разрешение за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009▌. Кораби, които са включени в списъка на одобрените кораби, носят на борда само пелагични уреди.

3.  Пелагични кораби, които възнамеряват да извършват риболов в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определена в параграф 1 от настоящия член, съобщават четири часа предварително за намерението си да навлязат в з зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания на ирландския център за наблюдение на риболова (ЦНР), както е определено в член 4, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. В същото време те съобщават количествата риба, съхранявани на борда.

4.  Пелагични кораби, които извършват риболов в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определена в параграф 1, разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за наблюдение на корабите (VMS), която напълно съответства на съответните правила, когато се намират в зона за защита на уязвими дълбоководни морски местообитания.

5.  Пелагични кораби, които извършват риболов в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определена в параграф 1, ежечасно изготвят VMS доклади.

6.  Пелагични кораби, които са приключили риболова в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определена в параграф 1, съобщават на ирландския ЦНР за напускането си на зоната. В същото време те съобщават количествата риба, съхранявани на борда.

7.  За риболова на пелагични видове в зона за защита на уязвими дълбоководни местообитания, определена в параграф 1, съществува ограничение наличните на борда или използвани при риболова мрежи да бъдат с размер на окото в диапазон 16 mm‐31 mm или 32 mm‐54 mm.

Член 34е

Мерки за защита на уязвими дълбоководни местообитания в участък VIIIc на ICES

1.  Забраняват се дънното тралене и риболовът със статични съоръжения, включително дънни хрилни мрежи и дънни парагади, в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

El Cachucho:

   44 °12 ' с.ш., 05 °16 ' з.д.
   44 °12 ' с.ш., 04 °26 ' з.д.
   43 °53 ' с.ш., 04 °26 ' з.д.
   43 °53 ' с.ш., 05 °16 ' з.д.
   44 °12 ' с.ш., 05 °16 ' з.д.

2.  Чрез дерогация от установената в параграф 1 забрана кораби, които през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. са извършвали риболов с дънни парагади с цел улов на брадата мерлуза, могат да получат от своите органи по риболова ▌разрешение за риболов съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, което им позволява да продължат да извършват този вид риболов в зоната на юг от 44° 00.00' с.ш. Всички кораби, получили такова ▌разрешение за риболов, независимо от общата им дължина, разполагат с работеща, напълно функционираща сигурна система за VMS, която напълно съответства на съответните правила, когато извършват риболов в определената в параграф 1 зона.

* OВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 1.

** OВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 8.

"

10)  Член 38 се заличава;

11)  Член 47 се заличава;

11а)  В Приложения І, ІV, ХІІ и ХІV към Регламент (ЕО) № 850/98 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент;

11б)  Приложения XIIa, ХІVа, ХІVб, ХІVв и ХІVг. се вмъкват в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98

В член 2 от Регламент (ЕО) № 1434/98се вмъква следният параграф:"

1а.  Параграф 1 не се прилага към херинга, уловена в участък IIIa, подзона IV, участък VIId на ICES и във води на ЕС от участък IIa на ICES.

"

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ... на

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) OВ С 351, 15.11.2012 г., стр. 83.
(2) ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 6.
(3) OВ L 165, 24.6.2011 г., стр. 1.
(4) OВ L 22, 26.1.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.
(6) OВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент(ЕО)№850/98 се изменят, както следва:

   1) В приложение I бележка под линия 6 към таблицата се заличава.
   2) В приложение IV таблицата се заменя със следното:"

Теглени съоръжения: Скагерак и Категат

Диапазони на размера на окото, целеви видове и изисквани процентни дялове от улова, приложими при използването на съоръжения с размери на окото от даден диапазон


Видове

Диапазон на размера на окото (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Минимални проценти на целевите видове

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

Няма

Пясъчна змиорка (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Пясъчна змиорка (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Норвежки паут (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Син меджид (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Голям дракон (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Мекотели (освен Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Зарган (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Морска лястовица (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Аргентина (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Трицона (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Змиорка обикновена (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Обикновена скарида/Балтийска скарида (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Скумрия (Scomber spp.)

X

X

X

Сафрид (Trachurus spp.)

X

X

X

Херинга (Clupea harengus)

X

X

X

Северна скарида (Pandalus borealis)

X

X

X

Обикновена скарида/Балтийска скарида (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Меджид (Merlangius merlangus)

X

X

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

X

X

Всички други морски организми

X
   (1) Само в рамките на четири мили от основните брегови линии.
   (2) Извън зона от четири мили от основните брегови линии.
   (3) От 1 март до 31 октомври в Скагерак и от 1 март до 31 юли в Категат.
   (4) От 1 ноември до последния ден на февруари в Скагерак и от 1 август до последния ден на февруари в Категат.
   (5) Когато се прилага този диапазон на размера на окото, затвореният край се изработва от мрежа с квадратно око със сортираща решетка в съответствие с приложение ХІVа към настоящия регламент.
   (6) Задържаният на борда улов се състои от не повече от 10% от всякаква комбинация от треска, пикша, мерлуза, морска писия, червена писия, малоуста писия, морски език, калкан, средиземноморски калкан, речна писия, скумрия, мегрим, меджид, лиманда, сайда, норвежки омар и омар.
   (7) Задържаният на борда улов се състои от не повече от 50 % от всякаква комбинация от треска, пикша, мерлуза, морска писия, червена писия, малоуста писия, морски език, калкан, средиземноморски калкан, речна писия, херинга, скумрия, мегрим, лиманда, сайда, норвежки омар и омар.
   (8) Задържаният на борда улов се състои от не повече от 60% от всякаква комбинация от треска, пикша, мерлуза, морска писия, червена писия, малоуста писия, морски език, калкан, средиземноморски калкан, речна писия, мегрим, меджид, лиманда, сайда и омар.
"

3)  Таблицата в приложение XII се изменя, както следва:

   а) редовете за японска мида и октопод се заменят със следното:"

Видове

Минимален размер

Региони 1‐5 с изключение на Скагерак/Категат

Скагерак и Категат

Японска мида (Venerupis philippinarum)

35mm

Видове

Минимален размер: региони 1‐5 с изключение на Скагерак/Категат

Октопод (Octopus vulgaris)

Цялата зона, с изключение на водите под суверенитета или юрисдикцията на регион 5: 750 грама;
Води под суверенитета или юрисдикцията на регион 5: 450 грама (изкормен)
"
   б) редовете за хамсия се заменят със следното:"

Видове

Минимален размер: региони 1‐5 с изключение на Скагерак/Категат

Хамсия (Engraulis encrasicholus)

Цялата зона, с изключение на участък ІХa на ICES на изток от 7°23′48″ западна дължина: 12 cm или 90 екземпляра на килограм
Участък ІХa на ICES на изток от 7°23′48″ западна дължина: 10 cm
"

4)  Вмъква се следното приложение:"

Приложение ХІІа

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР ЗА РЕГИОН 9

Видове

Минимален размер: регион 9

Калкан (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  В приложение XIV се вмъкват следните наименования по азбучен ред на общоприетите наименования:"

ОБЩОПРИЕТО НАИМЕНОВАНИЕ

НАУЧНО НАИМЕНОВАНИЕ

Брадата мерлуза

Phycis blennoides

Капрова риба

Capros aper

Морски костур

Sebastes spp.

Тропическа сардина

Sardinella aurita

"

6)  Вмъкват се следните приложения :"

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIVа

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СОРТИРАЩИ РЕШЕТКИ

-1.  Селективната по отношение на видовете решетка се закрепя в тралове със затворен край с квадратно око с размер на окото по-голям или равен на 70 mm и по-малък от 90 mm. Минималната дължина на затворения край е 8 m. Забранява се използването на тралове с повече от 100 квадратни очи във всяка обиколка на затворения край, като се изключват снаждането или кантовете. Затвореният край с квадратно око се изисква само в Скагерак и Категат.

1.  Решетката е правоъгълна. Прътите на решетката са успоредни на надлъжната ѝ ос. Разстоянието между прътите на решетката не надвишава 35 mm. Разрешава се да се използват един или повече шарнира с цел да се улесни съхранението ѝ върху барабана на мрежата.

2.  Решетката се монтира диагонално в трала, отгоре и надолу, от предната част на затворения край към предния край на нескосената част. Всички страни на решетката се прикрепят към трала.

3.  В горната яка на трала има незатворен изход за рибата в непосредствена връзка с горната страна на решетката. Отворът на изхода за рибата има същата широчина в задната част, каквато е широчината на решетката, и е заострен отпред по протежение на пречките на очите от двете страни на решетката.

4.  Разрешава се на предната страна на решетката да се закрепя фуния, която да насочва рибата към пода на трала и решетката. Минималният размер на окото на фунията е 70 mm. Минималният вертикален отвор на насочващата към решетката фуния е 15 cm. Широчината на насочващата към решетката фуния е равна на широчината на решетката.

20121122-P7_TA(2012)0448_BG-p0000001.jpg

Схематично представяне на селективен по отношение на размерите и видовете трал. Навлизащата риба се превежда към тралния под и решетката чрез насочваща фуния. След това по-голямата по размери риба се извежда от трала чрез решетката, а по-малката по размери риба и норвежкият омар преминават през решетката и влизат в затворения край. Квадратният отвор на затворения край позволява на малката риба и на малките норвежки омари да избягат. Затвореният край с квадратно око, показан на схемата, се изисква само в Скагерак и Категат.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIVб

УСЛОВИЯ ЗА РИБОЛОВ С НЯКОИ ТЕГЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИ В БИСКАЙСКИЯ ЗАЛИВ

1.  Спецификации за горното платно с квадратно око

Платното представлява правоъгълно парче от мрежа. Има само едно платно. Платното не е запречено от никакви външни или вътрешни приспособления.

2.  Местоположение на платното

Платното се поставя в средата на горната яка на задната скосена част на трала, точно пред нескосената част, съставена от удължаващото парче и затворения край.

Платното завършва на не повече от 12 очи от ръчно оплетената редица очи между удължаващото парче и задната скосена част на трала.

3.  Размер на платното

Дължината на платното е най-малко 2 метра, а ширината му ‐ най-малко 1 метър.

4.  Омрежване на платното

Окото на мрежата е с минимален размер 100 mm. Очите са квадратни, т.е. всички четири страни на платното от мрежа се състоят от отвори, изрязани по всички страни.

Мрежата се монтира така, че страните на очите да са разположени успоредно и перпендикулярно на надлъжната ос на затворения край.

Омрежването е от безвъзлов единичен шнур. Дебелината на шнура не надвишава 4 mm.

5.  Вмъкване на платното в мрежата с ромбовидно око

Разрешава се на четирите страни на платното от мрежа да се закрепи кант. Диаметърът на този кант е не повече от 12 mm.

Разпънатата дължина на платното от мрежа е равна на разпънатата дължина на мрежата с ромбовидно око, прикрепена към надлъжната страна на платното.

Броят на ромбовидните очи на горната яка, прикрепени към най-малката страна на платното от мрежа (т.е. един метър дълга страна, която е перпендикулярна на надлъжната ос на затворения край) е най-малко равен на броя на пълните ромбовидни очи, прикрепени към надлъжната страна на платното, разделен на 0,7.

6.  Мястото на поставяне на платното в трала е показано по-долу.

20121122-P7_TA(2012)0448_BG-p0000003.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІVв

ПЛАТНО ОТ МРЕЖА С КВАДРАТНО ОКО ЗА КОРАБИ С ДЪЛЖИНА НАД 15 МЕТРА

1.  Спецификации за горното платно с квадратно око

Платното представлява правоъгълно парче от мрежа. Омрежването е от безвъзлов единичен шнур. Очите са квадратни, т.е. всички четири страни на платното от мрежа се състоят от отвори, изрязани по всички страни. Размерът на окото е по-голям или равен на 120 mm. Дължината на платното е най-малко 3 метра, освен когато е включено в мрежи, теглени от кораби с двигателна мощност до 112 kW, в който случай тя е най-малко 2 метра.

2.  Местоположение на платното

Платното се вмъква в горната яка на наконечника. Задният край на платното не трябва да бъде на повече от 12 метра от въжето за затягане на наконечника, както е определено в член 8 от Регламент (ЕИО) № 3440/84 на Комисията от 6 декември 1984 г. относно прикрепването на съоръжения към тралове, шотландски грибове и сходни мрежени уреди*.

3.  Вмъкване на платното в мрежата с ромбовидно око

Не трябва да има повече от две отворени ромбовидни очи между надлъжната страна на платното и прилежащия кант.

Разпънатата дължина на платното от мрежа е равна на разпънатата дължина на мрежата с ромбовидно око, прикрепена към надлъжната страна на платното. Ходът на снаждане на мрежата с ромбовидно око на горната яка на наконечника и най-малката страна на платното е с три ромбовидни очи към едно квадратно око на 80 mm наконечник, или две ромбовидни очи към едно квадратно око на 120 mm наконечник, с изключение на ограждащите пръти на платното от двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІVг

ПЛАТНО ОТ МРЕЖА С КВАДРАТНО ОКО ЗА КОРАБИ С ДЪЛЖИНА ПОД 15 МЕТРА

1.  Спецификации за горното платно с квадратно око

Платното представлява правоъгълно парче от мрежа. Омрежването е от безвъзлов единичен шнур. Очите са квадратни, т.е. всички четири страни на платното от мрежа се състоят от отвори, изрязани по всички страни. Размерът на окото е по-голям или равен на 110 mm. Дължината на платното е най-малко 3 метра, освен когато е поставено в мрежи, теглени от кораби с двигателна мощност до 112 kW, в който случай тя е най-малко 2 метра.

2.  Местоположение на платното

Платното се вмъква в горната яка на наконечника. Задният край на платното не трябва да бъде на повече от 12 метра от въжето за затягане на наконечника, както е определено в член 8 от Регламент (ЕИО) № 3440/84.

3.  Вмъкване на платното в мрежата с ромбовидно око

Не трябва да има повече от две отворени ромбовидни очи между надлъжната страна на платното и прилежащия кант. Разпънатата дължина на платното от мрежа е равна на разпънатата дължина на мрежата с ромбовидно око, прикрепена към надлъжната страна на платното. Ходът на снаждане на мрежата с ромбовидно око на горната яка на наконечника и най-малката страна на платното е две ромбовидни очи на едно квадратно око, с изключение на ограждащите пръти на платното от двете страни.

* OВ L 318, 7.12.1984 г., стр. 23.

"

Правна информация - Политика за поверителност