Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0158(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0342/2012

Předložené texty :

A7-0342/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Vysvětlení hlasování
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Přijaté texty
PDF 798kWORD 1042k
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk
Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Text
 Úplné znění
 Příloha

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 22. listopadu 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a ruší nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PARLAMENTU(2)
k návrhu Komise

(Řádný legislativní postup: první čtení)

[pozm. návrh 32]

---------------------------------

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0342/2012).
(2)* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

1)  Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011(2), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 579/2011(3), stanoví, že i nadále se budou přechodně do 31. prosince 2012 uplatňovat některá technická opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů(4).

2)   V rámci probíhající reformy společné rybářské politiky (SRP) se očekává nový rámec technických opatření pro zachování zdrojů. Skutečnost, že tento nový rámec pravděpodobně nebude zaveden do konce roku 2012, je důvodem pro prodloužení doby uplatňování těchto přechodných technických opatření.

3)  Aby bylo nadále zajištěno náležité zachování a řízení mořských biologických zdrojů, , mělo by být nařízení (ES) č. 850/98(5) aktualizováno tím, že do něj boudou včleněna přechodná technická opatření.

3a)  Aby bylo nadále zajištěno náležité zachování a řízení mořských biologických zdrojů v Černém moři, měla by být v případě lovení pakambaly velké do nařízení (ES) č. 850/98 zahrnuta minimální velikost při vykládce a minimální velikost ok sítí, jak bylo již dříve stanoveno v právu Unie.

5)  V zájmu snížení výmětů u druhů podléhajících kvótě by měl být zachován zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb ve všech oblastech ICES.

5a)  Na základě konzultací mezi Unií, Norskem a Faerskými ostrovy, které proběhly v roce 2009, by pro omezení počtu nežádoucích úlovků měl být zaveden zákaz týkající se vypuštění či uvolnění určitých druhů, jakož i požadavek, aby se plavidlo, jehož úlovek obsahuje 10 % podměrečných ryb, přemístilo do jiného loviště.

5b)  Na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) by měla být zachována omezení týkající se vykládky nebo uchovávání na palubě sledě obecného odloveného v divizi ICES IIa.

6)  Na základě doporučení VTHVR již není k zajištění udržitelného využívání sledě obecného v divizi ICES VIa zapotřebí uzavření oblasti za účelem ochrany tohoto druhu během tření, a proto by toto uzavření mělo být zrušeno.

7)  Na základě doporučení VTHVR, které spojuje málo úspěšné líhnutí racků tříprstých s nízkými stavy populace smačkovitých, by mělo být v podoblasti ICES IV zachováno uzavření oblasti, s výjimkou každoročně omezeného rybolovu za účelem monitorování populace.

8)  Na základě doporučení VTHVR by v některých oblastech, kde je zakázán rybolov humra severského, mělo být povoleno používat zařízení, která humra severského neloví.

11)  Na základě doporučení VTHVR by mělo být zachováno uzavření oblasti na ochranu nedospělých jedinců tresky jednoskvrnné v divizi ICES VIb.

11a)  Na základě doporučení ICES a VTHVR by se měla i nadále uplatňovat některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách západně od Skotska (divize ICES VIa) zaměřená na ochranu populací tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé, aby se přispělo k zachování rybích populací.

11b)  Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit používání ručních lovných šňůr a automatických přívlačů k rybolovu tresky tmavé v divizi ICES VIa.

11c)  Na základě doporučení VTHVR o prostorovému rozmístění tresky obecné v divizi ICES VIa, ze kterého vyplývá, že velká většina úlovků tresky obecné pochází z oblasti severně od 59° s. š., by používání tenatových sítí mělo být povoleno na jih od této rovnoběžky.

11d)  Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit používání tenatových sítí k rybolovu máčky skvrnité v divizi ICES VIa.

11e)  Vhodnost vlastností lovných zařízení uvedených v odchylce umožňující rybolov vlečnými sítěmi, vlečnými sítěmi pro lov při dně nebo podobnými lovnými zařízeními v divizi ICES VIa by měla být na základě vědeckých doporučení pravidelně přezkoumávána s cílem tato ustanovení pozměnit nebo zrušit.

11f)  Na základě doporučení VTHVR by mělo být zavedeno uzavření oblasti za účelem ochrany nedospělých jedinců tresky obecné v divizi ICES VIa.

11g)  Vhodnost zákazu odlovu tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé v podoblasti ICES VI by měla být na základě vědeckých doporučení pravidelně přezkoumávána s cílem tento zákaz pozměnit nebo zrušit.

11h)  Na základě doporučení ICES a VTHVR by měla být zachována opatření na ochranu populací tresky obecné v Keltském moři (divize ICES VIIf, VIIg).

12)  Na základě doporučení VTHVR by měla být zachována opatření na ochranu tření mníka modrého v divizi ICES VIa.

13)  Opatření zavedená v roce 2011 Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) na ochranu okouníka v mezinárodních vodách podoblastí ICES I a II by měla být zachována.

14)  Opatření stanovená NEAFC v roce 2011 na ochranu okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách by měla být zachována.

15)  Na základě doporučení VTHVR by měl být za určitých podmínek v divizích ICES IVc a IVb jih i nadále povolen rybolov s výložníkovými vlečnými sítěmi, jež používají pulzní elektrický proud.

16)  Na základě konzultací mezi Unií, Norskem a Faerskými ostrovy, které proběhly v roce 2009, by měla být některá opatření k omezení kapacity zpracování a vykládky úlovků plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na lov makrel, sleďů a kranasů v severovýchodním Atlantiku ▌ zavedena trvale..

17)  Na základě doporučení ICES by se měla i nadále uplatňovat technická opatření pro zachování zdrojů na ochranu dospělých populací tresky obecné v Irském moři během období tření.

17a)  Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit používání třídících mřížek v oblasti omezeného rybolovu v divizi ICES VIIa.

18)  Na základě doporučení VTHVR by měl být rybolov pomocí tenatových sítí v divizích ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a v podoblastech ICES VIII, IX, X a XII východně od 27° západní délky ve vodách o zaznamenané hloubce větší než 200 m, avšak menší než 600 m, povolen pouze za určitých podmínek, které zajistí ochranu biologicky citlivým hlubinným druhům.

18a)  Je důležité objasnit interakci mezi různými režimy, které se vztahují na rybolov pomocí tenatových sítí, zejména v podoblasti ICES VII. Zejména by mělo být vyjasněno, že se konkrétní odchylka pro rybolov pomocí tenatových sítí o velikosti ok 100 mm a větší v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k a rovněž zvláštní podmínky, které s touto odchylkou souvisí, uplatňují pouze vodách se zaznamenanou hloubkou větší než 200 m a menší než 600 m a že v důsledku toho se pravidla týkající se velikosti ok a složení úlovku uvedená nařízení (ES) č. 850/98 uplatní v divizích ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh a ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je menší než 200 m v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k.

18b)  Na základě doporučení VTHVR by mělo být povoleno používání třístěnných tenatových sítí v podoblasti ICES IX ve vodách o zaznamenané hloubce větší než 200 m, avšak menší než 600 m.

19)  Mělo by být nadále povoleno používání některých selektivních zařízení v Biskajském zálivu, aby se zajistilo udržitelné využívání populací štikozubce a humra severského a snížily výměty těchto druhů.

20)  Omezení rybolovu v některých oblastech za účelem ochrany ohrožených hlubinných stanovišť v oblasti upravené předpisy NEAFC, přijatá NEAFC v roce 2004, a v některých oblastech v divizích ICES VIIc, j a k a divizi ICES VIIIc, přijatá Unií v roce 2008, by měla zůstat v platnosti.

21)  V souladu s doporučením společné pracovní skupiny Unie a Norska zabývající se technickými opatřeními již zákaz rybolovu sleďů, makrel nebo šprotů pomocí vlečných sítí nebo košelkových nevodů ve Skagerraku a Kattegatu o víkendu nepřispívá v důsledku změn ve způsobu rybolovu k zachování populace pelagických ryb., ▌Tento zákaz by proto by měl být na základě konzultací mezi Unií, Norskem a Faerskými ostrovy, které proběhly v roce 2011, zrušen.

22)  V zájmu jasnosti a lepší právní úpravy by měla být zrušena některá zastaralá ustanovení.

22a)  V důsledku změn ve způsobu rybolovu a přijetí selektivnějších zařízení je třeba zachovat rozmezí velikosti ok, cílové druhy a požadované procentní podíly úlovků pro Skagerrak a Kattegat .

23)  S ohledem na biologické údaje by měla být pozměněna minimální velikost tapesky filipínské.

24)  S cílem přispět k ochraně chobotnice pobřežní a zejména k ochraně nedospělých živočichů byla stanovena minimální velikost chobotnice pobřežní v úlovcích odlovených ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetích zemí, které se nacházejí v oblasti Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF).

24a)  Mělo by být zavedeno opatření, jež by bylo rovnocenné opatření týkající se minimální velikosti při vykládce sardely obecné, neboť by to zjednodušilo práci na palubě plavidel zaměřených na lov tohoto druhu a usnadnilo kontrolní opatření na břehu.

25)  Specifikace pro třídící mřížku, která se má používat za účelem snížení počtu vedlejších úlovků při rybolovu humra severského v divizi ICES IIIa, podoblasti ICES VI a divizi ICES VIIa, by měly být zachovány ▌ ▌.

26)  Specifikace dílců se čtvercovými oky, které se mají použít za určitých podmínek při rybolovu za použití některých vlečných zařízení v Biskajském zálivu, by měly být zachovány.

27)  ▌V oblasti omezeného rybolovu v divizi ICES VIa by u plavidel o výkonu motoru nižším než 112 kW mělo být povoleno použití dvoumetrových dílců se čtvercovými oky.

27a)  Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 je třeba změnit výraz „Společenství“ používaný v normativní části nařízení (ES) č. 850/98.

27b)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení pravidel pro používání lovných zařízení s rovnocenně vysokou selektivností při rybolovu humra severského v divizi ICES VIa a pravidel pro vyloučení konkrétních druhů rybolovu určitého členského státu ze zákazu používání tenatových a třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES VIII, IX a X, pokud je úroveň vedlejších úlovků žraloků a výmětů velmi nízká, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány, aniž by se uplatňovalo nařízení (EU) č. 182/2011(6).

29)  Nařízení (ES) č. 850/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

29a)  Nařízení Rady (ES) č. 1434/98 stanoví konkrétní podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě. Do tohoto nařízení by měla být začleněna zvláštní odchylka od podmínek pro vykládku vedlejších úlovků sledě obecného při rybolovu s použitím sítí s oky malé velikosti v divizi ICES IIIa, podoblasti IV, divizi VIId a ve vodách EU divize IIa, která byla již dříve zahrnuta do jiných právních předpisů Unie. Nařízení (ES) č. 1434/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 850/98

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

-1a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 1a

V čl. 4 odst. 2 písm. c), čl. 46 odst. 1 písm. b) a poznámce pod čarou 5 přílohy I se slovo ‚Společenství‘ ve všech mluvnických tvarech nahrazuje slovem ‚Unie‘ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a provedou se nezbytné mluvnické úpravy.

"

-1b)  V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

i)  Region 9

Všechny vody Černého moře odpovídající zeměpisné podoblasti 29, jak je definována v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)*a v usnesení GFCM/33/2009/2.

* Úř. věst. L 347, 30.12.2011, str. 44

"

-1c)  V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

Použitím této odchylky není dotčen čl. 34b odst. 2 písm. c).

-1d)  Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 11a

V regionu 9 činí minimální velikost ok tenatových sítí používaných pro lov pakambaly velké při dně 400 mm.

"

1d)  Článek 17 se nahrazuje tímto:"

Mořský živočich nemá požadovanou velikost, jsou-li jeho rozměry menší než minimální rozměry stanovené pro daný druh a zeměpisnou oblast v příloze XII a příloze XIIa.

"

1e)  V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

4.  Odstavce 2 a 3 se nevztahují na region 9.

"

2)  Vkládá se nová hlava, která zní:"

HLAVA IIIa

OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VÝMĚTŮ

Článek 19a

Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb

1.  V regionech 1,2,3 a 4 jsou během rybolovných operací zakázány výměty u druhů podléhajících kvótě, které mohou být zákonně vyloženy.

2.  Ustanovení uvedená v odstavci 1 se použijí, aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v tomto nařízení nebo v jakýchkoli jiných právních předpisech Unie v oblasti rybolovu.

Článek 19b

Ustanovení týkající se opuštění oblasti a zákaz týkající se uvolnění určitých druhů

1.  Pokud množství podměrečných makrel, sleďů nebo kranasů v regionech 1,2,3 a 4 přesáhne 10 % celkového množství úlovků při jediném vytažení sítě, plavidlo se přemístí do jiného loviště.

2.  V regionech 1,2,3 a 4 je zakázáno vypouštět makrely, sledě nebo kranase dříve, než je síť zcela vytažena na palubu rybářského plavidla, což by mělo za následek ztráty v podobě mrtvých nebo umírajících ryb.

"

3)  V čl. 20 odst. 1 se zrušuje písmeno d).

3a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 20a

Omezení odlovu sledě obecného ve vodách Unie divize ICES IIa

Zakazuje se vykládat nebo uchovávat na palubě sledě obecného odloveného ve vodách Umie divize ICES IIa v obdobích od 1. ledna do 28. února a od 16. května do 31. prosince.

"

4)  Článek 29a se nahrazuje tímto:"

Článek 29a

Uzavření oblasti pro rybolov smačkovitých v podoblasti ICES IV

1.  Zakazuje se vykládat nebo uchovávat na palubě smačkovité ulovené v zeměpisné oblasti ohraničené východním pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:

   východní pobřeží Anglie na 55o30' severní šířky,
   55o30' severní šířky 01o00' západní délky,
   58o00' severní šířky 01o00' západní délky,
   58o00' severní šířky 02o00' západní délky,
   východní pobřeží Skotska na 02o00' západní délky.

2.  Povoluje se rybolov pro vědecký výzkum za účelem sledování populace smačkovitých v dané oblasti a účinků uzavření.‚

"

5)  V článku 29b se odstavec 3 nahrazuje tímto:"

3.  Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1 se povoluje odlov pomocí košů, který se netýká humra severského, v zeměpisných oblastech a během období uvedených v uvedeném odstavci.

"

6)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 29c

Oblast Rockall pro tresku jednoskvrnnou v podoblasti ICES VI

1.  V oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje se veškerý rybolov tresky jednoskvrnnéz oblasti Rockall s výjimkou rybolovu prováděného pomocí dlouhých lovných šňůr:

   57o00' s. š. 15o00' z. d.
   57o00' s. š. 14o00' z. d.
   56o30' s. š. 14o00' z. d.
   56o30' s. š. 15o00' z. d.
   57o00' s. š. 15o00' z. d.

Článek 29d

Omezení odlovu tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé v podoblasti ICES VI

1.  V části divize ICES VIa, která se nachází východně nebo jižně od loxodrom postupně spojujících níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje provádět jakékoliv rybolovné činnosti týkající se tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé:

   54o30' s. š. 10o35' z. d.
   55o20' s. š. 09o50' z. d.
   55o30' s. š. 09o20' z. d.
   56o40' s. š. 08o55' z. d.
   57o00' s. š. 09o00' z. d.
   57o20' s. š. 09o20' z. d.
   57o50' s. š. 09o20' z. d.
   58o10' s. š. 09o00' z. d.
   58o40' s. š. 07o40' z. d.
   59o00' s. š. 07o30' z. d.
   59o20' s. š. 06o30' z. d.
   59o40' s. š. 06o05' z. d.
   59o40' s. š. 05o30' z. d.
   60o00' s. š. 04o50' z. d.
   60o15' s. š. 04o00' z. d.

2.  Na každém rybářském plavidle nacházejícím se v oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto řlánku se zajistí, že lovná zařízení na palubě budou přivázána a uložena v souladu s článkem 47 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky*..

3.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybolovné činnosti v oblastech stanovených v uvedeném odstavci za použití pevných sítí upevněných skobami, drapáků pro lov hřebenatkovitých, drapáků pro lov mušlí, ručních lovných šňůr, mechanizovaných přívlačí, tažených sítí a plážových nevodů, krytých vrší a košů za předpokladu, že:

   a) na palubě se nenachází ani nenasazují žádná jiná lovná zařízení než pobřežní pevné sítě upevněné skobami, drapáky pro lov hřebenatkovitých, drapáky pro lov mušlí, ruční lovné šňůry, mechanizované přívlače, tažené sítě a plážové nevody, kryté vrše a koše; a
   b) na palubě se neuchovávají a na břeh se nevykládají ani nedopravují žádné jiné ryby kromě makrely obecné, tresky sajdy, tresky tmavé a lososa nebo žádní jiní vodní živočichové se schránkou kromě měkkýšů a korýšů.

4.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybolovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za použití sítí o velikosti ok menší než 55 mm za předpokladu, že:

   a) na palubě plavidla není převážena žádná síť s oky o velikosti 55 mm nebo větší; a
   b) na palubě se neuchovávají žádné jiné ryby kromě sledě obecného, makrely obecné, sardinky obecné, sardinek druhu Sardinella, kranase obecného, šprota obecného, tresky modravé, drsnatce a stříbrnice.

4a.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybolovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za použití tenatových sítí o velikosti ok větší než 120mm za předpokladu, že:

   a) jsou nasazené pouze v oblasti jižně od 59° s. š.;
   b) maximální délka nasazené tenatové sítě je 20 km pro každé plavidlo;
   c) maximální délka ponoření je 24 hodin; a
   d) maximálně 5 % úlovku představuje treska bezvousá a treska obecná.

4b.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybolovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za použití tenatových sítí o velikosti ok větší než 90 mm za předpokladu, že:

   c) se nasazují pouze v oblasti tří námořních mil od pobřeží a po dobu nejvýše 10 dní za kalendářní měsíc;
  d) maximální délka nasazené tenatové sítě je 1000 m;
   e) maximální délka ponoření je 24 hodin; a
   f) nejméně 70 % úlovku představuje máčka skvrnitá.

5.  Odchylně od odstavce 1 je v oblasti stanovené v uvedeném odstavci povolen lov humra severského za předpokladu, že:

   g) je použito lovné zařízení s třídící mřížkou v souladu s body 2 až 5 přílohy XIVa nebo dílec se čtvercovými oky popsaný v příloze XIVc nebo jiné zařízení s rovnocenně vysokou selektivitou;
   h) lovné zařízení je konstruováno s oky o minimální velikosti 80 mm;
   i) nejméně 30 % hmotnosti úlovku uchovávaného na palubě představuje humr severský;
  

Komise na základě kladného stanoviska VTHVR přijme prováděcí akty určující, která zařízení se mají považovat za zařízení s rovnocenně vysokou selektivností pro účely písmene a).

6.  Odstavec 5 se nepoužije v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:

   59o05' s. š. 06o45' z. d.
   59o30' s. š. 06o00' z. d.
   59o40' s. š. 05o00' z. d.
   60o00' s. š. 04o00' z. d.
   59o30' s. š. 04o00' z. d.
   59o05' s. š. 06o45' z. d.

7.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje rybolov vlečnými sítěmi, včetně vlečných sítí pro lov při dně, nebo podobnými lovnými zařízeními v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za předpokladu, že:

   a) všechny sítě na palubě plavidla mají minimální velikost ok sítě 120 mm pro plavidla o celkové délce větší než 15 m a minimální velikost ok sítě 110 mm pro všechna ostatní plavidla;
  

   c) pokud úlovek uchovávaný na palubě zahrnuje méně než 90 % tresky tmavé, zahrnuje používané lovné zařízení dílec se čtvercovými oky, jak je popsán v příloze XIVc, a
   d) pokud je celková délka plavidla menší nebo rovna 15 m, bez ohledu na množství úlovku tresky tmavé uchovávaného na palubě, zahrnuje používané lovné zařízení dílec se čtvercovými oky, jak je popsán v příloze XIVd.

7a.  Nejpozději do 1. ledna 2015 a poté nejpozději každé dva roky Komise posoudí na základě vědeckých doporučení VTHVR vlastnosti lovných zařízení uvedené v odstavci 7 a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu odstavce 7.

8.  Odstavec 7 se nepoužije v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:

   59o05' s. š. 06o45' z. d.
   59o30' s. š. 06o00' z. d.
   59o40' s. š. 05o00' z. d.
   60o00' s. š. 04o00' z. d.
   59o30' s. š. 04o00' z. d.
   59o05' s. š. 06o45' z. d.

8a.  Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31. prosince každého roku se zakazuje provádět jakékoli rybolovné činnosti za použití jakéhokoli ze zařízení uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací**, v oblasti vymezené v rámci oblasti ICES VIAa a ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice:

   07o07' z. d. 55o25' s. š.
   07o00' z. d. 55o25' s. š.
   06o50' z. d. 55o18' s. š.
   06o50' z. d. 55o17' s. š.
   06o52' z. d. 55o17' s. š.
   07o07' z. d. 55o25' s. š.

Velitel rybářského plavidla ani žádná jiná osoba na palubě nenařídí ani nedovolí komukoli na palubě, aby se pokusil o odlov, vykládku, překládku nebo uchování ryb, jež byly uloveny ve vymezené oblasti, na palubě.

9.  Každý dotčený členský stát provede program pro pozorovatele na palubě od 1. ledna do 31. prosince každého roku s cílem odebrat vzorky z úlovků a výmětů plavidel, která využívají odchylek stanovených v odstavcích 4a, 4b, 5 a 7. Programy pro pozorovatele se provádějí, aniž jsou dotčeny povinnosti podle příslušných pravidel, a jejich cílem je odhadovat úlovky a výměty tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé s nejméně 20% přesností.

10.  Dotčené členské státy ▌vypracují zprávu o celkovém počtu úlovků a výmětů plavidel podléhajících programu pro pozorovatele během každého kalendářního roku a předloží ji Komisi nejpozději do ▌1. února následujícího kalendářního roku.

10a.  Nejpozději dne 1. ledna 2015 a poté nejpozději každé dva roky Komise posoudí na základě vědeckého doporučení VTHVR stav populací tresky obecné, tresky jednoskrvrnné a tresky bezvousé v oblasti stanovené v odstavci 1 a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu tohoto článku.

Článek 29e

Omezení odlovu tresky obecné v podoblasti ICES VII

1.  Od 1. února do 31. března každého roku je zakázáno provádět rybolovnou činnost v podoblasti ICES VII v  oblasti, kterou tvoří statistické obdélníky ICES: 4, 31E4, 32E3. Tento zákaz neplatí v oblasti do šesti námořních mil od základní linie.

2.  Odchylně od odstavce 1 se v oblasti a v obdobích stanovených v uvedeném odstavci povoluje provádět rybolovné činnosti za použití pobřežních pevných sítí upevněných skobami, drapáků pro lov hřebenatkovitých, drapáků pro lov mušlí, tažených sítí a plážových nevodů, ručních lovných šňůr, mechanizovaných přívlačí, krytých vrší a košů za předpokladu, že:

   j) na palubě se nenacházejí ani nenasazují žádná jiná lovná zařízení než pobřežní pevné sítě upevněné skobami, drapáky pro lov hřebenatkovitých, drapáky pro lov mušlí, tažené sítě a plážové nevody, ruční lovné šňůry, mechanizované přívlače, kryté vrše a koše; a
   k) na palubě se nevykládají, neuchovávají, ani nedopravují na břeh žádné jiné ryby kromě makrely obecné, tresky sajdy a lososa nebo žádní jiní vodní živočichové se schránkou kromě měkkýšů a korýšů.

3.  Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybolovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za použití sítí o velikosti ok menší než 55 mm za předpokladu, že:

   l) na palubě plavidla není převážena žádná síť s oky o velikosti 55 mm nebo větší; a
   m) na palubě se neuchovávají žádné jiné ryby kromě sledě obecného, makrely obecné, sardinky obecné, sardinek druhu Sardinella, kranase obecného, šprota obecného, tresky modravé, drsnatce a stříbrnice.

Článek 29f

Zvláštní pravidla na ochranu mníka modrého

1.  Od 1. března do 31. května každého roku se v oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, zakazuje uchovávat na palubě mníka modrého v množství přesahujícím 6 tun na jeden rybářský výjezd v divizi ICES VIa:

  a) okraj skotského kontinentálního šelfu
   59o58' s. š. 07o00' z. d.
   59o55' s. š. 06o47' z. d.
   59o51' s. š. 06o28' z. d.
   59o45' s. š. 06o38' z. d.
   59o27' s. š. 06o42' z. d.
   59o22' s. š. 06o47' z. d.
   59o15' s. š. 07o15' z. d.
   59o07' s. š. 07o31' z. d.
   58o52' s. š. 07o44' z. d.
   58o44' s. š. 08o11' z. d.
   58o43' s. š. 08o27' z. d.
   58o28' s. š. 09o16' z. d.
   58o15' s. š. 09o32' z. d.
   58o15' s. š. 09o45' z. d.
   58o30' s. š. 09o45' z. d.
   59o30' s. š. 07o00' z. d.
   59o58' s. š. 07o00' z. d.
  b) okraj Rosemary Bank

Nezahrnuje oblast ohraničenou loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
   60o00' s. š. 11o00' z. d.
   59o00' s. š. 11o00' z. d.
   - 59º00' s. š. 09°00' z. d.
   - 59º30' s. š., 09°00' z. d.
   - 59º30' s. š., 10°00' z. d.,
   - 60º00' s. š., 10°00' z. d.,
   60o00' s. š. 11o00' z. d.
   59o15' s. š. 10o24' z. d.
   59o10' s. š. 10o22' z. d.
   59o08' s. š. 10o07' z. d.
   59o11' s. š. 09o59' z. d.
   59o15' s. š. 09o58' z. d.
   59o22' s. š. 10o02' z. d.
   59o23' s. š. 10o11' z. d.
   59o20' s. š. 10o19' z. d.
   59o15' s. š. 10o24' z. d.

2.  Při vplutí do oblastí uvedených v odstavci 1 a vyplutí z nich velitel rybářského plavidla zaznamenává v lodním deníku datum, čas a místo vplutí a vyplutí.

3.  V obou dvou oblastech uvedených v odstavci 1, pokud plavidlo dosáhne množství 6 tun mníka modrého:

   n) ihned ukončí rybolov a opustí oblast, v níž se nachází;
   o) nesmí znovu vplout do žádné z uvedených oblastí, dokud není úlovek vyložen;
   p) nesmí vrátit do moře žádné množství mníka modrého.

4.  Pozorovatelé uvedení v článku 8 nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky***, kteří jsou přidělení rybářským plavidlům nacházejícím se v jedné z oblastí uvedených v odstavci 1 kromě svých úkolů uvedených v odstavci 4 uvedeného článku provedou u příslušných vzorků úlovku mníka modrého měření ryb ve vzorku a stanoví fázi pohlavní dospělosti ryb v podvzorku. Členské státy zavedou na základě doporučení VTHVR podrobné protokoly o odběru vzorků a pravidla shromažďování výsledků.

5.  Od 15. února do 15. dubna každého roku se v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, zakazuje používat vlečné sítě pro lov při dně, dlouhé lovné šňůry a tenatové sítě:

     60o58.76' s. š. 27o27.32' z. d.
     60o56.02' s. š. 27o31.16' z. d.
     60o59.76' s. š. 27o43.48' z. d.
     61o03.00' s. š. 27o39.41' z. d.
     60o58.76' s. š. 27o27.32' z. d.

Článek 29g

Opatření pro lov okouníka v mezinárodních vodách podoblastí ICES I a II

1.  Cílený lov okouníka v mezinárodních vodách podoblastí ICES I a II je povolen pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu každého roku plavidly, která se předtím účastnila lovu okouníka v oblasti upravené předpisy NEAFC, jak je definována v čl. 3 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku****.

2.  Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníka v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.

3.  Převodní koeficient používaný pro okouníka uloveného při tomto rybolovu, vykuchaného, bez hlavy, včetně japonské úpravy, je 1,70.

4.  Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1236/2010 podávají velitelé rybářských plavidel účastnících se tohoto rybolovu hlášení o svých úlovcích denně.

5.  Kromě ustanovení článku 5 nařízení (EU) č. 1236/2010 navíc platí, že oprávnění k lovu okouníka je platné pouze v případě, že hlášení podaná plavidly v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení se zaznamenávají podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení.

6.  Členské státy zajistí, že na palubě plavidel plujících pod jejich vlajkou jsou vědeckými pozorovateli shromažďovány vědecké údaje. Shromažďované údaje zahrnou alespoň kompozitní reprezentativní údaje podle hloubek týkající se pohlaví, stáří a velikosti. Tyto údaje hlásí ICES příslušné orgány v členských státech.

7.  Komise informuje členské státy o dni, k němuž sekretariát NEAFC informoval smluvní strany NEAFC, že celkový přípustný odlov (TAC) byl plně využit. Členské státy zakážou cílený lov okouníka plavidly plujícími pod jejich vlajkou od uvedeného dne.

Článek 29h

Opatření pro lov okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách

1.  Zakazuje se lov okouníka ▌v mezinárodních vodách podoblasti ICES V a ve vodách Unie podoblastí ICES XII a XIV, s výjimkou období od 11. května do 31. prosince každého roku a pouze v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84 (dále jen ‚oblast ochrany okouníka‘):

   - 64°45' s. š. 28°30' z. d.
   - 62°50' s. š. 25°45' z. d.
   - 61°55' s. š. 26°45' z. d.
   - 61°00' s. š. 26°30' z. d.
   - 59°00' s. š. 30°00' z. d.
   - 59°00' s. š. 34°00' z. d.
   - 61°30' s. š. 34°00' z. d.
   - 62°50' s. š. 36°00' z. d.
   - 64°45' s. š. 28°30' z. d.

1a.  Bez ohledu na odstavec 1 může být lov okouníka povolen právním aktem Unie mimo oblast ochrany okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách od 11. května do 31. prosince každého roku na základě vědeckého doporučení a za předpokladu, že NEAFC stanovila plán obnovy týkající se populací okouníka v uvedené oblasti. Tohoto rybolovu se mohou zúčastnit pouze plavidla Unie s řádným oprávněním vydaným příslušnými členskými státy, která byla oznámena Komisi v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 1236/2010.

2.  Je zakázáno používat vlečné sítě o velikosti ok menší než 100 mm.

3.  Převodní koeficient používaný pro okouníka uloveného při tomto rybolovu, vykuchaného, bez hlavy, včetně japonské úpravy, je 1,70.

4.  Velitelé rybářských plavidel provozujících rybolov mimo oblast ochrany okouníka podávají hlášení o úlovcích uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1236/2010 denně po ukončení rybolovných operací prováděných během příslušného kalendářního dne. Uvedou v něm úlovky na palubě, které byly uloveny od podání posledního hlášení.

5.  Kromě ustanovení článku 5 nařízení (EU) č. 1236/2010 navíc platí, že oprávnění k lovu okouníka je platné pouze v případě, že hlášení podaná plavidly jsou v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení a zaznamenávají se podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení.

6.  Hlášení podle odstavce 5 se podávají v souladu s příslušnými pravidly.

* Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

** Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.

*** Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.

**** Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17.

"

6a)  V článku 30 se vkládá nový odstavec, který zní:"

1a)  Odstavec jedna se nevztahuje na region 9.

"

7)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 31a

Rybolov pomocí elektrického proudu v divizích ICES IVc a IVb

1.  Odchylně od článku 31 je v divizích ICES IVc a IVb jižně od loxodromy spojující níže uvedené body, které se měří podle souřadnicového systému WGS84, povolen rybolov s vlečnou sítí vlečenou pomocí výložníků na bocích plavidla, která používá pulzní elektrický proud:

   bod na východním pobřeží Spojeného království při 55o s. š.,
   dále východním směrem až k 55o s. š. a 5o v. d.,
   dále severním směrem až k 56o s. š.
   a nakonec východním směrem až k bodu na západním pobřeží Dánska na 56o s. š.

2.  Rybolov za použití pulzního elektrického proudu se povoluje pouze pokud:

   a) pulzní elektrickou vlečnou síť používá nejvýše 5 % loďstva členského státu, které loví s vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníků na bocích plavidla;
   b) maximální elektrický výkon v kW pro každou výložníkovou vlečnou síť není vyšší než délka výložníku v metrech násobená koeficientem 1,25;
   c) efektivní napětí mezi elektrodami není vyšší než 15 V;
   d) plavidlo je vybaveno automatickým počítačovým řídícím systémem, který zaznamenává maximální výkon na výložník a efektivní napětí mezi elektrodami alespoň pro 100 tažení sítě; neoprávněná osoba nemůže tento automatický počítačový řídící systém změnit;
   e) je zakázáno používat jeden nebo více trnitých řetězů před šlapnicí.

"

8)  Vkládá se nový článek, který zní:"

Článek 32a

Omezení při zpracování a vykládce úlovků na plavidlech pro pelagický rybolov

1.  Maximální prostor mezi tyčemi separátoru vody na palubě plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na lov makrel, sleďů a kranasů, která provádějí rybolovné činnosti v oblasti úmluvy NEAFC podle definice uvedené v čl. 3 bodu 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, činí 10 mm.

Tyče se přivaří. Pokud jsou v separátoru vody použity místo tyčí otvory, nesmí maximální průměr otvorů překročit 10 mm. Průměr otvorů ve výpustech umístěných před separátorem vody nesmí překročit 15 mm.

2.  Plavidlům pro pelagický rybolov, která provádějí rybolovné činnosti v oblasti úmluvy NEAFC, se zakazuje vypouštět ryby pod hladinou ponoru plavidla z vyrovnávacích nádrží nebo chladírenských nádrží s mořskou vodou.

3.  Plány zařízení na zpracování a vykládku úlovků plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na lov makrel, sleďů a kranasů v oblasti úmluvy NEAFC, které jsou potvrzeny příslušnými orgány členských států vlajky, jakož i změny těchto plánů, zasílá velitel plavidla orgánům členského státu vlajky příslušným pro oblast rybolovu. Příslušné orgány členského státu vlajky plavidel provádějí pravidelná ověřování přesnosti předložených plánů. Jejich kopie musí být neustále na palubě plavidla.

"

9)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 34a

Technická opatření pro zachování zdrojů v Irském moři

1.  Od 14. února do 30. dubna je zakázáno používat jakékoli vlečné sítě pro lov při dně, nevody nebo podobné tažené sítě, jakékoli tenatové sítě, třístěnné tenatové sítě nebo podobné pevné sítě nebo jakékoli lovné zařízení s háčky v části divize ICES VIIa ohraničené:

   východním pobřežím Irska a východním pobřežím Severního Irska a
   přímými liniemi postupně spojujícími tyto zeměpisné souřadnice:
   bodem na východním pobřeží poloostrova Ards v Severním Irsku na 54o30' s. š.,
   54o30' s. š. 04o50' z. d.,
   53o15' s. š. 04o50' z. d.
   bodem na východním pobřeží Irska na 53o 15' s. š.

2.  Odchylně od odstavce 1 v rámci oblasti a v časovém období stanovených v uvedeném odstavci:

  a) použití vlečných sítí s rozpěrnými deskami pro lov při dně je povoleno za podmínky, že na palubě není uložen jiný typ lovného zařízení a že tyto sítě:
   mají velikost ok v rozmezí od 70 do 79 mm nebo od 80 do 99 mm;
   patří pouze do jednoho z povolených rozmezí velikosti ok;
   nezahrnují ojedinělá oka sítě o velikosti větší než 300 mm, bez ohledu na umístění takových ok v síti; a
   jsou nasazeny pouze v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
   53o30' s. š., 05o30' z. d.
   53o30' s. š., 05o20' z. d.
   54o20' s. š. 04o50' z. d.,
   54o30' s. š. 05o10' z. d.
   54o30' s. š. 05o20' z. d.
   54o00' s. š. 05o50' z. d.
   54o00' s. š. 06o10' z. d.
   53o45' s. š. 06o10' z. d.
   53o45' s. š. 05o30' z. d.
   53o30' s. š., 05o30' z. d.
  c) použití vlečných sítí pro lov při dně, nevodů nebo podobných tažených sítí s oddělovací deskou nebo třídící mřížkou je povoleno za podmínky, že na palubě není uložen jiný typ lovného zařízení a že tyto sítě:
   splňují podmínky stanovené v odst. 2 písm. a);
   jsou v případě oddělovací desky sestaveny v souladu s technickými údaji stanovenými v příloze nařízení Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002 o opatřeních platných v roce 2002 pro obnovu populace tresky obecné v Irském moři (oblasti VIIa) *; a
   jsou v případě třídící mřížky v souladu s body 2 až 5 přílohy XIVa tohoto nařízení;
  c) použití vlečných sítí pro lov při dně, nevodů nebo podobných tažených sítí s oddělovací deskou nebo třídící mřížkou je také povoleno v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
   53o45' s. š. 06o00' z. d.
   53o45' s. š. 05o30' z. d.
   53o30' s. š., 05o30' z. d.
   53o30' s. š. 06o00' z. d.
   53o45' s. š. 06o00' z. d.

Článek 34b

Použití tenatových sítí v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a podoblastech ICES VIII, IX, X a XII východně od 27o z. d.

1.  Plavidla Unie nesmějí používat v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, podoblasti ICES XII východně od 27o z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X tenata nastražená u dna, tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě na žádném místě, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů.

3.  Odchylně od odstavce 1 je povoleno používat tato zařízení:

  a) tenatové sítě v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a podoblasti ICES XII východně od 27o z. d. o velikosti ok 120 mm a větší, avšak menší než 150 mm, tenatové sítě v divizích ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a podoblasti ICES X s velikostí ok 100 mm a větší, avšak menší než 130 mm a tenatové sítě v divizi ICES VIIIc a podoblasti ICES IX s velikostí ok 80 mm a větší, avšak menší než 110 mm za předpokladu, že:
   jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka nepřesahuje 600 metrů,
   nejsou více než 100 ok hluboké a mají míru zavěšení nejméně 0,5,
   jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím nářadím,
   každá síť dosahuje maximálně délky 5 námořních mil a celková délka všech současně nasazených sítí nepřesáhne 25 km na plavidlo,
   maximální délka ponoření je 24 hodin;
  b) tenatové sítě o velikosti ok 250 mm a větší za předpokladu, že:
   jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka nepřesahuje 600 metrů,
   nejsou více než 15 ok hluboké a mají míru zavěšení nejméně 0,33,
   jsou vybaveny plováky nebo jiným plovacím nářadím,
   každá dosahuje maximální délky 10 km. celková délka všech současně nasazených sítí nepřesahuje100 km na plavidlo,
   maximální délka ponoření je 72 hodin;
  c) tenatové sítě o velikosti ok 100 mm a větší, avšak menší než 130 mm v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a podoblasti ICES XII východně od 27o z. d. za předpokladu, že:
   jsou nasazeny ve vodách se zaznamenanou hloubkou větší než 200 m a menší než 600 m,
   nejsou více než 100 ok hluboké a mají míru zavěšení nejméně 0,5,
   jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím nářadím,
   každá síť dosahuje maximálně délky čtyř námořních mil a celková délka všech současně nasazených sítí nepřesahuje 20 km na plavidlo,
   maximální délka ponoření je 24 hodin,
   štikozubec obecný představuje nejméně 85 % hmotnosti uchovaných úlovků,
   počet plavidel účastnících se rybolovné činnosti se nezvýší nad úroveň zaznamenanou v roce 2008,
   před opuštěním přístavu zaznamená velitel plavidla účastnícího se tohoto rybolovu v lodním deníku množství a celkovou délku lovného zařízení uchovávaného na palubě plavidla. Nejméně 15 % odplutí je předmětem inspekce,
   velitel plavidla má na palubě 90 % lovného zařízení, jak bylo ověřeno v lodním deníku Unie pro tento výjezd v době vykládky, a
   v lodním deníku Unie je zaznamenáno množství všech odlovených druhů přesahující 50 kg, včetně všech množství ryb určených k výmětu přesahujících 50 kg;
  d) třístěnné tenatové sítě o velikosti ok 220 mm a větší v podoblasti ICES IX za předpokladu, že:
   jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka nepřesahuje 600 metrů,
   nejsou více než 30 ok hluboké a mají míru zavěšení nejméně 0,44,
   jsou vybaveny plováky nebo jiným plovacím nářadím,
   každá síťdosahuje maximální délky 5 km. Celková délka všech současně nasazených sítí nepřesahuje 20 km na plavidlo,
   maximální délka ponoření je 72 hodin.

4.  Tato odchylka se však nepoužije v oblasti upravené předpisy NEAFC.

4a.  Všem plavidlům, která nasazují tenata nastražená u dna, tenatové sítě nebo třístěnné tenatové sítě v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a podoblasti ICES XII východně od 27o z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X v jakémkoli místě, kde zaznamenaná hloubka přesahuje 200 metrů, musí být vydáno oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.  Na palubě lze mít v daný okamžik pouze jeden z typů zařízení uvedených v odst. 3 písm. a), ▌b) nebo d). Plavidla mohou na palubě převážet sítě o celkové délce o 20 % větší, než je maximální délka souborů sítí, které mohou být nasazeny současně.

6.  Velitel plavidla s oprávněním k rybolovu uvedeným v odstavci 4a zaznamenává v lodním deníku počet a délku zařízení přepravovaných plavidlem před vyplutím z přístavu a po návratu do přístavu a musí vysvětlit jakýkoli rozdíl mezi oběma záznamy.

8.  Příslušné orgány mají právo odstranit zařízení ponechané bez dohledu ve vodě v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a podoblasti ICES XII východně od 27o z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X v těchto případech:

   a) zařízení není řádně označeno;
   b) označení na bóji nebo údaje ze systému sledování plavidel uvádějí, že vlastník nebyl od daného zařízení ve vzdálenosti kratší než 100 námořních mil po více než 120 hodin;
   c) zařízení je nasazené ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je vyšší, než jaká je povolena;
   d) zařízení má zakázanou velikost ok sítě.

9.  Velitel plavidla s oprávněním k rybolovu uvedeným v odstavci 4a zaznamenává během každého rybářského výjezdu v lodním deníku tyto informace:

   velikost ok nasazené sítě,
   nominální délku jedné sítě,
   počet sítí v souboru,
   celkový počet nasazených souborů,
   polohu každého nasazeného souboru,
   hloubku každého nasazeného souboru,
   délku ponoření každého nasazeného souboru,
   počet jakýchkoli ztracených zařízení, jejich posledně známou polohu a datum ztráty.

10.  Plavidlům lovícím s oprávněním k rybolovu uvedeným v odstavci 4a se povoluje provést vykládku pouze v přístavech určených členskými státy v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2347/2002

11.  Množství žraloků uchovávaných na palubě plavidlem, které používá typ zařízení popsaný v odst. 3 písm. b) a d), nesmí představovat více než 5 % živé hmotnosti celkového množství mořských organismů uchovávaných na palubě.

11a.  Komise může po konzultaci s VTHVR přijmout prováděcí akty, kterými vyjme některé konkrétní druhy rybolovu členského státu v podoblastech ICES VIII, IX, X, z uplatňování odstavců 1 až 10, pokud informace předložené členskými státy ukazují, že výsledkem těchto rybolovných činností je velmi nízká úroveň vedlejších úlovků žraloků a výmětů.

Článek 34c

Podmínky rybolovu za použití některých vlečných zařízení povolených v Biskajském zálivu

1.  Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI a VII a divizích ICES VIII a, b, d a e ** se v oblasti vymezené v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 494/2002 povoluje provádět rybolovné činnosti, při kterých se používají vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, o velikosti ok v rozmezí 70–99 mm, pokud je příslušné lovné zařízení vybaveno dílcem se čtvercovými oky v souladu s přílohou XIVb.

2.  V rámci rybolovu v divizích ICES VIIIa a VIIIb se povoluje používání třídící mřížky a k ní připevněných zařízení v přední části kapsy zatahovací sítě nebo dílce se čtvercovými oky o velikosti ok 60 mm a větší ve spodní části prodloužení v přední části kapsy zatahovací sítě. Pokud jde o část vlečné sítě, v níž jsou tato třídící zařízení vložena, nepoužijí se čl. 4 odst. 1, článek 6 a čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení ani čl. 3 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 494/2002.

Článek 34d

Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť v oblasti upravené předpisy NEAFC

1.  V oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje provádět rybolovné činnosti pomocí vlečných sítí pro lov při dně a pomocí pevného zařízení, včetně tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr pro lov při dně:

Část Reykjanésského hřbetu:

   55o04.5327' s. š. 36o49.0135' z. d.
   55o05.4804' s. š. 35o58.9784' z. d.
   54o58.9914' s. š. 34o41.3634' z. d.
   54o41.1841' s. š. 34o00.0514' z. d.
   54o00' s. š. 34o00' z. d.
   53o54.6406' s. š. 34o49.9842' z. d.
   53o58.9668' s. š. 36o39.1260' z. d.
   55o04.5327' s. š. 36o49.0135' z. d.

Severní oblast středoatlantského hřbetu:

   59o45' s. š. 33o30' z. d.
   57o30' s. š. 27o30' z. d.
   56o45' s. š. 28o30' z. d.
   59o15' s. š. 34o30' z. d.
   59o45' s. š. 33o30' z. d.

Střední oblast středoatlantského hřbetu (oblast zlomu Charlie-Gibbs a subpolární frontální oblast):

   53o30' s. š. 38o00' z. d.
   53o30' s. š. 36o49' z. d.
   55o04.5327' s. š. 36o49' z. d.
   54o58.9914' s. š. 34o41.3634' z. d.
   54o41.1841' s. š. 34o00' z. d.
   53o30' s. š. 30o00' z. d.
   51o30' s. š. 28o00' z. d.
   49o00' s. š. 26o30' z. d.
   49o00' s. š. 30o30' z. d.
   51o30' s. š. 32o00' z. d.
   51o30' s. š. 38o00' z. d.
   53o30' s. š. 38o00' z. d.

Jižní oblast středoatlantského hřbetu:

   44o30' s. š. 30o30' z. d.
   44o30' s. š. 27o00' z. d.
   43o15' s. š. 27o15' z. d.
   43o15' s. š. 31o00' z. d.
   44o30' s. š. 30o30' z. d.

Altairské podmořské hory:

   45o00' s. š. 34o35' z. d.
   45o00' s. š. 33o45' z. d.
   44o25' s. š. 33o45' z. d.
   44o25' s. š. 33o35' z. d.
   45o00' s. š. 34o35' z. d.

Antialtairské podmořské hory:

   43o45' s. š. 22o50' z. d.
   43o45' s. š. 22o05' z. d.
   43o25' s. š. 22o05' z. d.
   43o25' s. š. 22o50' z. d.
   43o45' s. š. 22o50' z. d.

Hattonova lavice:

   - 59°26' s. š. 14°30' z. d.
   - 59°12' s. š. 15°08' z. d.
   - 59°01' s. š. 17°00' z. d.
   - 58°50' s. š. 17°38' z. d.
   - 58°30' s. š. 17°52' z. d.
   - 58°30' s. š. 18°22' z. d.
   - 58°03' s. š. 18°22' z. d.
   - 58°03' s. š. 17°30' z. d.
   - 57°55' s. š. 17°30' z. d.
   - 57°45' s. š. 19°15' z. d.
   - 58°11.15 ' s. š. 18°57.51' z. d.
   - 58°11.57 ' s. š. 19°11.97' z. d.
   - 58°27.75 ' s. š. 19°11.65' z. d.
   - 58°39.09 ' s. š. 19°14.28' z. d.
   - 58°38.11 ' s. š. 19°01.29' z. d.
   - 58°53.14 ' s. š. 18°43.54' z. d.
   - 59°00.29 ' s. š. 18°01.31' z. d.
   - 59°08.01 ' s. š. 17°49.31' z. d.
   - 59°08.75 ' s. š. 18°01.47' z. d.
   - 59°15.16 ' s. š. 18°01.56' z. d.
   - 59°24.17 ' s. š. 17°31.22' z. d.
   - 59°21.77 ' s. š. 17°15.36' z. d.
   - 59°26.91 ' s. š. 17°01.66' z. d.
   - 59°42.69 ' s. š. 16°45.96' z. d.
   - 59°20.97 ' s. š. 15°44.75' z. d.
   - 59°21' s. š. 15°40' z. d.
   - 59°26' s. š. 14°30' z. d.

Severozápadní Rockall:

   57o00' s. š. 14o53' z. d.
   57o37' s. š., 14o42' z. d.
   57o55' s. š. 14o24' z. d.
   58o15' s. š. 13o50' z. d.
   57o57' s. š. 13o09' z. d.
   57o50' s. š. 13o14' z. d.
   57o57' s. š. 13o45' z. d.
   57o49' s. š. 14o06' z. d.
   57o29' s. š., 14o19' z. d.
   57o22' s. š., 14o19' z. d.
   57o00' s. š. 14o34' z. d.
   56o56' s. š. 14o36' z. d.
   56o56' s. š. 14o51' z. d.
   57o00' s. š. 14o53' z. d.

Jihozápadní Rockall (lavice ‚Empress of Britain‘):

   56o24' s. š. 15o37' z. d.
   56o21' s. š. 14o58' z. d.
   56o04' s. š. 15o10' z. d.
   55o51' s. š. 15o37' z. d.
   56o10' s. š. 15o52' z. d.
   56o24' s. š. 15o37' z. d.

Logačevova vyvýšenina:

   - 55°17' s. š. 16°10' z. d.
   - 55°34' s. š. 15°07' z. d.
   - 55°50' s. š. 15°15' z. d.
   - 55°33' s. š. 16°16' z. d.
   - 55°17' s. š. 16°10' z. d.

Západní vyvýšenina Rockall:

   57o20' s. š. 16o30' z. d.
   57o05' s. š. 15o58' z. d.
   56o21' s. š. 17o17' z. d.
   56o40' s. š. 17o50' z. d.
   57o20' s. š. 16o30' z. d.

2.  Pokud při rybolovné činnosti v nových a stávajících oblastech rybolovu při dně v rámci oblasti upravené předpisy NEAFC přesáhne množství živých korálů nebo živých mořských hub, které bylo uloveno během jednoho ponoření lovného zařízení, 60 kg živých korálů nebo 800 kg živých mořských hub, plavidlo informuje svůj stát vlajky, zastaví rybolov a přesune se nejméně dvě námořní míle od pozice, která je podle důkazních materiálů nejblíže k přesnému místu, v němž byl tento odlov proveden.

Článek 34e

Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť v divizích ICES VIIc, VIIj a VIIk

1.  V oblastech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84, se zakazuje provádět rybolovné činnosti pomocí vlečných sítí pro lov při dně a pomocí pevného zařízení, včetně tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr pro lov při dně:

Vyvýšeniny Belgica:

   51o29.4' s. š. 11o51.6' z. d.
   51o32.4' s. š. 11o41.4' z. d.
   51o15.6' s. š. 11o33.0' z. d.
   51o13.8' s. š. 11o44.4' z. d.
   51o29.4' s. š. 11o51.6' z. d.

Hovlandovy vyvýšeniny:

   52o16.2' s. š. 13o12.6' z. d.
   52o24.0' s. š. 12o58.2' z. d.
   52o16.8' s. š. 12o54.0' z. d.
   52o16.8' s. š. 12o29.4' z. d.
   52o16.8' s. š. 12o29.4' z. d.
   52o04.2' s. š. 12o52.8' z. d.
   52o09.0' s. š. 12o56.4' z. d.
   52o09.0' s. š. 13o10.8' z. d.
   52o16.2' s. š. 13o12.6' z. d.

Severozápadní lavice Porcupine oblast I:

   53o30.6' s. š. 14o32.4' z. d.
   53o35.4' s. š. 14o27.6' z. d.
   53o40.8' s. š. 14o15.6' z. d.
   53o34.2' s. š. 14o11.4' z. d.
   53o31.8' s. š. 14o14.4' z. d.
   53o24.0' s. š. 14o28.8' z. d.
   53o30.6' s. š. 14o32.4' z. d.

Severozápadní lavice Porcupine oblast II:

   53o43.2' s. š. 14o10.8' z. d.
   53o51.6' s. š. 13o53.4' z. d.
   53o45.6' s. š. 13o49.8' z. d.
   53o36.6' s. š. 14o07.2' z. d.
   53o43.2' s. š. 14o10.8' z. d.

Jihozápadní lavice Porcupine:

   51o54.6' s. š. 15o07.2' z. d.
   51o54.6' s. š. 14o55.2' z. d.
   51o42.0' s. š. 14o55.2' z. d.
   51o42.0' s. š. 15o10.2' z. d.
   51o49.2' s. š. 15o06.0' z. d.
   51o54.6' s. š. 15o07.2' z. d.

2.  Všechna plavidla pro pelagický rybolov lovící v chráněných oblastech ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 tohoto článku musí být uvedena na schváleném seznamu plavidel a musí jim být vydáno ▌oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009▌. Plavidla uvedená na seznamu schválených plavidel musí mít na palubě lovné zařízení výhradně pro pelagický rybolov.

3.  Plavidla pro pelagický rybolov zamýšlející lovit v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 tohoto článku musí svůj záměr vplout do chráněné oblasti zranitelných hlubinných stanovišť oznámit čtyři hodiny předem irskému středisku pro sledování rybolovu ve smyslu definice v čl. 4 bodu 15 nařízení (ES) č. 1224/2009. Současně musí ohlásit množství ryb uchovávaných na palubě.

4.  Plavidla pro pelagický rybolov lovící v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 musí mít fungující, plně zprovozněný bezpečný systém sledování plavidel (VMS), který je plně v souladu s příslušnými pravidly, kdykoli se nacházejí v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť.

5.  Plavidla pro pelagický rybolov lovící v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 podávají každou hodinu zprávu prostřednictvím VMS.

6.  Plavidla pro pelagický rybolov, která ukončila lov v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1, informují irské středisko pro sledování rybolovu o odplutí z dané oblasti. Současně musí ohlásit množství ryb uchovávaných na palubě.

7.  Rybolov pelagických druhů v chráněné oblasti ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 se omezuje na rybolov sítěmi o velikosti ok v rozmezí od 16 do 31 mm nebo od 32 do 54 mm nebo na uchovávání takových sítí na palubě.

Článek 34f

Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť v divizi ICES VIIIc

1.  V oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se zakazuje provádět rybolovné činnosti pomocí vlečných sítí pro lov při dně a pomocí pevného zařízení, včetně tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr pro lov při dně:

El Cachucho:

   44o12' s. š. 05o16' z. d.
   44o12' s. š. 04o26' z. d.
   43o53' s. š. 04o26' z. d.
   43o 53' s. š. 05o16' z. d.
   44o12' s. š. 05o16' z. d.

2.  Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1 mohou plavidla, která v letech 2006, 2007 a 2008 prováděla rybolovné činnosti pomocí dlouhých lovných šňůr pro lov při dně zaměřené na mníkovce velkookého, obdržet od svých rybolovných orgánů ▌oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009, které jim umožní pokračovat v provádění tohoto druhu rybolovné činnosti v oblasti jižně od 44o00.00' s. š. Všechna plavidla, která toto ▌oprávnění k rybolovu obdržela, musí bez ohledu na svou celkovou délku používat při provádění rybolovných činností v oblasti stanovené v odstavci 1 funkční, plně fungující bezpečný systém sledování plavidel, který je v souladu s příslušnými pravidly.

* Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 1.

** Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 8.

"

10)  Článek 38 se zrušuje.

11)  Článek 47 se zrušuje.

11a)  Přílohy I, IV, XII a XIV nařízení (ES) č. 850/98 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

11b)  Vkládají se nové přílohy XIIa, XIVa, XIVb, XIVc a XIVd v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 1434/98

V článku 2 nařízení (ES) 1434/98 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

1a.  Odstavec 1 se nepoužije pro sledě obecného odloveného v divizi ICES IIIa, podoblasti IV, divizi VIId a ve vodách EU divize ICES IIa.

"

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 83  .
(2) Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 6.
(3) Úř. věst. L 165, 24.6.2011, s. 1.
(4) Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
(6) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

   1) V příloze I se zrušuje poznámka pod čarou č. 6 k tabulce.
   2) V příloze IV se tabulka nahrazuje tímto:"

Vlečná zařízení: Skagerrak a Kattegat

Rozmezí velikostí ok, cílové druhy a předepsané procentní podíly úlovků při používání jednotného rozmezí velikosti ok


Druh

Rozmezí velikosti ok (v mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Minimální procentní podíl cílových druhů

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

žádný

Smačkovití (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Smačkovití (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Treska Esmarkova (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Treska modravá (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Ostnatec velký (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Měkkýši (kromě Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Jehlice rohozobá (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Štítník šedý (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Stříbrnice (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Šprot obecný (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Úhoř říční (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Makrela obecná (Scomber spp.)

X

X

X

Kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.)

X

X

X

Sleď obecný (Clupea harengus)

X

X

X

Kreveta severní (Pandalus borealis)

X

X

X

Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

X

X

Humr severský (Nephrops norvegicus)

X

X

Všechny ostatní mořské organismy

X
   1) Pouze uvnitř oblasti čtyř námořních mil od základních linií.
   2) Mimo oblast čtyř námořních mil od základních linií.
   3) Od 1. března do 31. října ve Skagerraku a od 1. března do 31. července v Kattegatu.
   4) Od 1. listopadu do posledního dne února ve Skagerraku a od 1. srpna do posledního dne února v Kattegatu..
   5) Při používání tohoto rozmezí velikosti ok musí být kapsa zatahovací sítě vyrobena ze síťoviny se čtvercovými oky s třídící mřížkou v souladu s přílohou XIV tohoto nařízení.
   6) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 10% jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého, makrely obecné, pakambaly rodu Lepidorhombus, tresky bezvousé, limandy obecné, tresky tmavé, humra severského a jiných druhů humrů.
   7) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 50% jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého, sledě obecného, makrely obecné, pakambaly rodu Lepidorhombus, limandy obecné, tresky tmavé, humra severského a jiných druhů humrů.
   8) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 60% jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoatlantské, platýse bradavičnatého, pakambaly rodu Lepidorhombus, tresky bezvousé, limandy obecné, tresky tmavé a humrů.
"

3)  Tabulka v příloze XII se mění takto:

   a) řádky pro tapesku filipínskou a chobotnici pobřežní se nahrazují tímto:"

Druh

Minimální velikost

Regiony 1 až 5 kromě oblasti Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Tapeska filipínská (Venerupis philippinarum)

35mm

Druh

Minimální velikost: Regiony 1 až 5 kromě oblasti Skagerrak/Kattegat

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

Celá oblast s výjimkou vod pod svrchovaností nebo jurisdikcí regionu 5: 750 gramů
Vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí regionu 5: 450 gramů (vykuchaná)
"
   b) řádky pro sardel obecnou se nahrazují tímto:"

Druh

Minimální velikost: regiony 1 až 5 kromě oblasti Skagerrak/Kattegat

Sardel obecná (Engraulis encrassicholus)

Celá oblast s výjimkou divize ICES IXa východně od 7°23'48'' západní délky: 12 cm nebo 90 jedinců na kilogram
Divize ICES IXa východně od 7°23'48'' západní délky: 10 cm
"

4)  Vkládá se příloha, která zní:"

PŘÍLOHA XIIa

MINIMÁLNÍ VELIKOSTI PRO REGION 9

Druh

Minimální velik. Region 9

Pakamb.(Psetta maxima)

45cm

"

5)  V příloze XIV se vkládají tyto položky v odpovídajícím abecedním pořadí běžných názvů:"

BĚŽNÝ NÁZEV

VĚDECKÝ NÁZEV

Drsnatec obecný

Capros aper

Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

Okouník

Sebastes spp.

Sardinka oblá

Sardinella aurita

"

6)  Vkládají se nové přílohy, které znějí:"

PŘÍLOHA XIVa

SPECIFIKACE TŘÍDÍCÍ MŘÍŽKY

-1.  Třídící mřížka pro daný druh je připevněna k vlečné síti pomocí kapsy zatahovací sítě s celými čtvercovými oky o velikosti ok 70 mm nebo větší a menší než 90 mm. Je zakázáno používat jakoukoli vlečnou síť s více než 100 čtvercovými oky kdekoli po obvodu kapsy, s výjimkou spojení či lemových švů. Kapsa zatahovací sítě se čtvercovými oky se požaduje pouze ve Skagerraku a Kattegatu.

1.  Mřížka je obdélníková. Příčky roštu jsou rovnoběžné s podélnou osou mřížky. Rozestup příček mřížky nesmí být větší než 35 mm. Povoluje se používat jeden nebo více závěsů za účelem usnadnění jejího skladování na bubnu sítě.

2.  Mřížka je připevněna k vlečné síti úhlopříčně, směrem zezdola dozadu, a to buď těsně před kapsou zatahovací sítě anebo kdekoli dále až po přední konec nezúžené části. Všechny strany mřížky jsou připojeny k vlečné síti.

3.  Ve vrchním panelu vlečné sítě se nachází nezablokovaný otvor pro ryby, který je bezprostředně spojen s horní částí mřížky. Otvor výstupu pro ryby má stejnou šířku zadní strany jako je šířka mřížky a přední část podél příček ok se po obou stranách mřížky sbíhá do špice.

4.  Před mřížku se smí upevnit vývod, kterým jsou ryby vedeny na dno vlečné sítě a na mřížku. Minimální velikost ok vývodu je 70 mm. Minimální svislý otvor vývodu vedoucího k mřížce je 15 cm. Šířka vývodu vedoucího k mřížce je stejná jako šířka mřížky.

20121122-P7_TA(2012)0448_CS-p0000001.jpg

Schematické zobrazení vlečné sítě s třídící mřížkou podle velikosti a druhů. Vstupující ryby jsou vedeny na dno vlečné sítě a na mřížku pomocí vývodu. Větší ryby jsou tak pomocí mřížky vyvedeny z vlečné sítě, zatímco menší ryby a humr severský proplouvají mřížkou a dostávají se do kapsy. Kapsa zatahovací sítě s celými čtvercovými oky umožňuje únik malých ryb a podměrečného humra severského. Kapsa zatahovací sítě se čtvercovými oky znázorněná na nákresu se požaduje pouze ve Skagerraku a Kattegatu.

PŘÍLOHA XIVb

PODMÍNKY PRO RYBOLOV ZA POUŽITÍ NĚKTERÝCH VLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POVOLENÝCH V BISKAJSKÉM ZÁLIVU

1.  Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky

Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Existuje pouze jeden dílec. Dílec nesmí být žádným způsobem ucpáván vnějšími nebo vnitřními díly, které jsou k němu připevněny.

2.  Umístění dílce

Dílec se vsouvá doprostřed vrchního panelu zužující se zadní části vlečné sítě, těsně před nezužující se část tvořenou nástavcem a kapsou.

Dílec je umístěn nejvýše 12 ok od kapsy zatahovací sítě od ručně kroucené řady ok mezi nástavcem a zužující se zadní částí vlečné sítě.

3.  Velikost dílce

Dílec musí být alespoň 2 m dlouhý a nejméně 1 m široký.

4.  Síťovina dílce

Oka mají minimální velikost otevření 100 mm. Oka mají čtvercový tvar, tj. všechny čtyři strany síťoviny dílce jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě.

Síťovina je připevněna tak, že strany ok jsou rovnoběžné a kolmé k podélné ose kapsy.

Síťovina je z jednoduchého vlákna. Síla vlákna nesmí být větší než 4 mm.

5.  Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky

Je povoleno připevnit obrubu ke čtyřem stranám dílce. Průměr této obruby nesmí být větší než 12 mm.

Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných k podélné straně dílce.

Počet kosočtvercových ok horního panelu připojených k nejmenší straně dílce (tj. 1 m dlouhá strana, která je kolmá na podélnou osu kapsy) se rovná nejméně počtu celých kosočtvercových ok připojených k podélné straně dílce vydělenému 0,7.

6.  Vložení dílce do sítě je zobrazeno níže.

20121122-P7_TA(2012)0448_CS-p0000002.jpg

PŘÍLOHA XIVc

DÍLEC SE ČTVERCOVÝMI OKY PRO PLAVIDLA DELŠÍ NEŽ 15 M

1.  Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky

Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Síťovina je z jednoduchého vlákna. Oka jsou čtvercového tvaru, tj. všechny čtyři strany síťoviny dílce jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě. Velikost ok sítí je 120 mm a větší. Dílec je dlouhý nejméně 3 metry, s výjimkou umístění do sítí vlečených plavidly o výkonu motoru nižším než 112 kW, kdy je dlouhý alespoň 2 metry.

2.  Umístění dílce

Dílec je vložen do horního panelu kapsy sítě. Zadní okraj panelu nesmí být dále než 12 m od zatahovací šňůry definované v článku 8 nařízení Komise (EHS) č. 3440/84 ze dne 6. prosince 1984 o připevňování zařízení k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím*.

3.  Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky

Mezi podélnou stranou dílce a sousedícím lemovým švem nesmějí být více než dvě otevřená kosočtvercová oka.

Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných k podélné straně dílce. Vzor pro spojení kosočtvercových ok horního panelu kapsy sítě a nejmenší strany dílce jsou tři kosočtvercová oka na jedno čtvercové oko na 80 mm kapsy sítě nebo dvě kosočtvercová oka na jedno čtvercové oko na 120 mm kapsy sítě, s výjimkou krajních řad dílce po obou stranách.

PŘÍLOHA XIVd

DÍLEC SE ČTVERCOVÝMI OKY PRO PLAVIDLA KRATŠÍ NEŽ 15 M

1.  Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky

Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Síťovina je z jednoduchého vlákna. Oka jsou čtvercového tvaru, tj. všechny čtyři strany síťoviny dílce jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě. Velikost ok sítí je 110 mm a větší. Dílec je dlouhý nejméně 3 metry, s výjimkou umístění do sítí vlečených plavidly o výkonu motoru nižším než 112 kW, kdy je dlouhý alespoň 2 metry.

2.  Umístění dílce

Dílec je vložen do horního panelu kapsy sítě. Zadní okraj panelu nesmí být dále než 12 m od zatahovací šňůry definované v článku 8 nařízení (EHS) č. 3440/84.

3.  Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky

Mezi podélnou stranou dílce a sousedícím lemovým švem nesmějí být více než dvě otevřená kosočtvercová oka. Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných k podélné straně dílce. Vzor pro spojení kosočtvercových ok horního panelu kapsy sítě a nejmenší strany dílce jsou tři kosočtvercová oka na jedno čtvercové oko, s výjimkou krajních řad dílce po obou stranách.

* Úř. věst. L 318, 7.12.1984, s. 23.

"

Právní upozornění - Ochrana soukromí