Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0342/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0342/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1028kWORD 1186k
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία 32]

------------------------------------------------------

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0342/2012).
(2)* Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· η διαγραφή κειμένου σημειώνεται με το σύμβολο ▌.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου περί των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011(2) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 579/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011(3), προβλέπουν τη διατήρηση ορισμένων τεχνικών μέτρων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων(4) σε προσωρινή βάση έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

(2)  Αναμένεται η κατάρτιση νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων διατήρησης εκκρεμούσης της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Η έλλειψη πιθανότητας το εν λόγω νέο πλαίσιο να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2012 δικαιολογεί την παράταση της εφαρμογής των εν λόγω μεταβατικών τεχνικών μέτρων.

(3)  Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, θα πρέπει να ενημερωθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου(5) με την ενσωμάτωση των μεταβατικών τεχνικών μέτρων σε αυτόν.

(3a)  Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στον Εύξεινο Πόντο, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 διατάξεις για το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης και το μέγεθος των ματιών στα δίχτυα όσον αφορά την αλιεία του καλκανιού, όπως έχει οριστεί προηγουμένως στο δίκαιο της Ένωσης.

(5)  Θα πρέπει να διατηρηθεί η απαγόρευση της επιλεκτικής αλίευσης σε όλες τις ζώνες ICES προκειμένου να μειωθούν οι απορρίψεις ειδών που υπόκεινται σε ποσοστώσεις.

(5a)  Βάσει των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2009 μεταξύ της Ένωσης, της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόε, με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, θα πρέπει να θεσπιστεί απαγόρευση της απελευθέρωσης ή της απόρριψης ορισμένων ειδών, καθώς επίσης και απαίτηση μεταβολής των περιοχών αλιείας όταν το 10% των αλιευμάτων αντιστοιχεί σε ιχθύς που δεν έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος.

(5β)  Βάσει της γνωμοδότησης της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), πρέπει να διατηρηθούν οι περιορισμοί εκφόρτωσης ή διατήρησης επί του σκάφους της ρέγγας που αλιεύεται στη διαίρεση ICES IIa.

(6)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, το κλείσιμο περιοχής για την προστασία της αναπαραγόμενης ρέγγας στη διαίρεση ICES VIa δεν είναι πλέον απαραίτητο για να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση του είδους αυτού και θα πρέπει, επομένως, το κλείσιμο αυτό να καταργηθεί.

(7)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η οποία συνδέει τη χαμηλή διαθεσιμότητα μικροαμμόχελων με τα χαμηλά επίπεδα αναπαραγωγής του τριδαχτυλόγλαρου, θα πρέπει να διατηρηθεί το κλείσιμο της υποπεριοχής ICES IV, πλην περιορισμένων αλιευμάτων ετησίως για την παρακολούθηση του αποθέματος.

(8)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτραπεί η χρήση εργαλείων τα οποία δεν αλιεύουν καραβίδα σε ορισμένες περιοχές, όπου απαγορεύεται η αλιεία καραβίδας.

(11)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, το κλείσιμο της περιοχής για την προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIb θα πρέπει να διατηρηθεί.

(11a)  Βάσει της γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, ορισμένα τεχνικά μέτρα διατήρησης στα ύδατα δυτικά της Σκωτίας (διαίρεση ICES VIa) για την προστασία των αποθεμάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού θα πρέπει να διατηρηθούν για να συμβάλουν στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

(11β)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση καλαμιδιών και πετονιών για το μαυροπολλάκιο στη διαίρεση ICES VIa.

(11γ)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ για τη χωρική κατανομή του γάδου στη διαίρεση ICES VIa που δείχνει ότι μεγάλη πλειοψηφία των αλιευμάτων γάδου γίνονται σε πλάτος 59°Β, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση απλαδιών για τον εγκλεφίνο νοτίως αυτής της γραμμής.

(11δ)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση απλαδιών για το σκυλοψαράκι (Scyliorhinus canicula) στη διαίρεση ICES VIa.

(11ε)  Η καταλληλότητα των χαρακτηριστικών των εργαλείων στην παρέκκλιση για την αλιεία με τράτα, τράτες βενθικής αλιείας ή παρόμοια εργαλεία στη διαίρεση ICES VIa θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, σύμφωνα με επιστημονική γνώμη, για την ενδεχόμενη τροποποίηση ή κατάργησή τους.

(11στ)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να εισαχθεί το κλείσιμο της περιοχής για την προστασία του νεαρού εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIa.

(11ζ)  Η καταλληλότητα της απαγόρευσης της αλιείας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού στην υποπεριοχή ICES VI θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, σύμφωνα με επιστημονική γνώμη, για την ενδεχόμενη τροποποίηση ή κατάργησή της.

(11η)  Βάσει της γνωμοδότησης του ICES και της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να διατηρηθούν τα μέτρα για την προστασία των αποθεμάτων γάδου στην Κελτική Θάλασσα (διαιρέσεις ICES VIIf,g).

(12)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, τα μέτρα για την προστασία των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων μουρούνας στη διαίρεση ICES VIa θα πρέπει να διατηρηθούν.

(13)  Τα μέτρα που θεσπίστηκαν το 2011 από την Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) για την προστασία του κοκκινόψαρου σε διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και ΙΙ πρέπει να διατηρηθούν.

(14)  Τα μέτρα που θέσπισε η NEAFC το 2011 για την προστασία του κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα θα πρέπει να διατηρηθούν.

(15)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η αλιεία με δοκότρατα και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται στις διαιρέσεις ICES IVc και IVb νοτίως υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(16)  Βάσει διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2009 μεταξύ της ΕΕ, της Νορβηγίας και των νήσων Φερόε, ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό των δυνατοτήτων χειρισμού αλιευμάτων και εκφόρτωσης των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαφρίδι στον νοτιοανατολικό Ατλαντικό θα πρέπει, να εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση.

(17)  Βάσει της γνωμοδότησης του ICES, τα τεχνικά μέτρα διατήρησης για την προστασία των αποθεμάτων γάδου ώριμης ηλικίας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής πρέπει να διατηρηθούν.

(17α)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση εσχάρας διαλογής σε μια περιορισμένη περιοχή της διαίρεσης ICES VIIa.

(18)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η αλιεία με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής στις διαιρέσεις ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk και στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και XII ανατολικώς των 27°Δ σε ύδατα βάθους άνω των 200 μέτρων σύμφωνα με τον χάρτη και κάτω των 600 μέτρων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν την προστασία των βιολογικά ευαίσθητων ειδών βαθέων υδάτων.

(18α)  Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η διάδραση μεταξύ διαφόρων καθεστώτων που εφαρμόζονται στην αλιεία με απλάδια ιδιαίτερα στην υποπεριοχή ICES VII. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι μια ειδική παρέκκλιση για την αλιεία με απλάδια με μέγεθος ματιού ίσο ή μεγαλύτερο από 100mm στις διαιρέσεις ICES ΙΙΙa, IVa, Vβ, VIa, VIβ, VII b, c, j και k, με τους ειδικούς όρους σχετικά με την εν λόγω παρέκκλιση, επιτρέπεται μόνον σε ύδατα βάθους άνω των 200 μέτρων σύμφωνα με τον χάρτη αλλάι κάτω των 600 μέτρων και ότι, επομένως, οι προκαθορισμένοι κανόνες σχετικά με τα μεγέθη ματιού και τη σύνθεση των αλιευμάτων που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 εφαρμόζονται στις διαιρέσεις ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg και VIIh και σε ύδατα βάθους κάτω των 200 μέτρων σύμφωνα με τον χάρτη στις διαιρέσεις ICES ΙΙΙa, IVa, Vb, VIa, VII b, c, j και k.

(18β)  Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η χρήση μανωμένων διχτυών στην υποπεριοχή ICES IX σε ύδατα βάθους άνω των 200 μέτρων σύμφωνα με τον χάρτη αλλά κάτω των 600 μέτρων θα πρέπει να επιτρέπεται.

(19)  Θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση ορισμένων επιλεκτικών εργαλείων στον Βισκαϊκό Κόλπο με στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αποθεμάτων μερλούκιου και καραβίδας, καθώς και τη μείωση των απορρίψεων των ειδών αυτών.

(20)  Οι περιορισμοί της αλιείας σε ορισμένες περιοχές για την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στη Ζώνη Διακανονισμού NEAFC, που ενέκρινε η NEAFC το 2004, και σε ορισμένες περιοχές των διαιρέσεων ICES VIIc,j,k και VIIIc, που ενέκρινε η Ένωση το 2008, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.

(21)  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της μικτής ομάδας ΕΕ/Νορβηγίας σχετικά με τα τεχνικά μέτρα, η απαγόρευση αλιείας ρέγγας, σκουμπριού ή σαρδελόρρεγγας με τράτες ή γρι-γρι κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στο Skagerrak και το Kattegat δεν συμβάλλει πλέον στη διατήρηση των πελαγικών ιχθυαποθεμάτων λόγω των τροποποιήσεων των μοντέλων αλιείας. ▌Επομένως, βάσει των διαβουλεύσεων μεταξύ της Ένωσης, της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόε του 2011, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.

(22)  Για λόγους σαφήνειας και βελτίωσης της νομοθεσίας, θα πρέπει να απαλειφθούν ορισμένες διατάξεις που πλέον στερούνται αντικειμένου.

(22α)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των μοντέλων αλιείας και η υιοθέτηση επιλεκτικότερων εργαλείων, τα μεγέθη ματιών, τα είδη-στόχοι και τα απαιτούμενα ποσοστά αλιευμάτων που εφαρμόζονται στο Skagerrak και το Kattegat θα πρέπει να διατηρηθούν.

(23)  Το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος για το κυδώνι της Ιαπωνίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα βιολογικά δεδομένα.

(24)  Το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος για το χταπόδι που αλιεύεται σε θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Επιτροπής Αλιείας Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), έχει καθοριστεί με στόχο τη συμβολή στη διατήρηση του είδους αυτού και ιδιαίτερα την προστασία των νεαρών οργανισμών.

(24α)  Θα πρέπει να προστεθεί ανάλογο μέτρο για το ελάχιστο μέγεθος φόρτωσης της αντζούγιας, όσον αφορά τον αριθμό ψαριών ανά κιλό, επειδή θα απλουστεύσει τις εργασίες επί των σκαφών που αλιεύουν αυτό το είδος και τα διευκολύνει τα μέτρα ελέγχου στη στεριά.

(25)  Θα πρέπει να διατηρηθούν οι προδιαγραφές για τις εσχάρες διαλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για ▌τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κατά την αλίευση καραβίδας στη διαίρεση ICES IIIa, στην υποπεριοχή ICES VI και στη διαίρεση ICES VIIa.

(26)  Θα πρέπει να διατηρηθούν οι προδιαγραφές για τα φύλλα δικτυωμάτων τετραγωνικών ματιών που χρησιμοποιούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις για την αλιεία με ορισμένα συρόμενα εργαλεία στον Βισκαϊκό Κόλπο.

(27)  ▌Θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση φύλλων δικτυωμάτων τετραγωνικών ματιών μήκους 2 m από σκάφη με ισχύ κινητήρα κάτω των 112 Kw σε περιορισμένη περιοχή της διαίρεσης ICES VIa.

(27α)  Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο διατακτικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009.

(27β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία των όρων για την εφαρμογή των κανόνων για τη χρήση εργαλείων με ανάλογη υψηλή επιλεκτικότητα για την αλιεία της καραβίδας στη διαίρεση ICES VIa και των κανόνων αποκλεισμού ορισμένων αλιευμάτων κράτους μέλους από την εφαρμογή της απαγόρευσης για τη χρήση απλαδιών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X όπου το επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και απορρίψεων σκυλόψαρου είναι πολύ χαμηλό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκηθούν χωρίς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011(6).

(29)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(29α)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου προβλέπει ειδικούς όρους κατά τους οποίους η ρέγγα μπορεί να εκφορτώνεται για εμπορικούς σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης. Στον εν λόγω κανονισμό, θα πρέπει να περιληφθεί ειδική παρέκκλιση από τους όρους εκφόρτωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ρέγγας σε αλιεύματα διχτυών με μικρό μάτι στη διαίρεση ICES IIIa, στην υποπεριοχή IV και στη διαίρεση VIId και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa που περιλαμβάνονταν προηγουμένως σε άλλες πράξεις της Ένωσης. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

(-1α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 1α

Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ), το άρθρο 46, παράγραφος 1, στοιχείο β) και το Παράρτημα Ι, υποσημείωση 5, το ουσιαστικό “Κοινότητα” ή το αντίστοιχο επίθετο, αντικαθίσταται από το ουσιαστικό “Ένωση” ή το αντίστοιχο επίθετο, και επέρχονται οιεσδήποτε γραμματικές προσαρμογές απαιτούνται ως συνέπεια αυτής της αντικατάστασης.

"

(-1β)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

i)  Περιοχή 9

“Όλα τα ύδατα του Ευξείνου Πόντου που αντιστοιχούν στη γεωγραφική υποπεριοχή 29, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και στο ψήφισμα GFCM/33/2009/2.

* ΕΕ L 347, 30.12.2011, σ. 44.

"

(-1γ)  Στο άρθρο 11, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 34β παράγραφος 2, στοιχείο γ).

(-1δ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 11α

Στην Περιοχή 9, το ελάχιστο μέγεθος ματιών για τα στάσιμα απλάδια που χρησιμοποιείται για την αλιεία καλκανιού είναι 400 mm.

"

(1α)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :"

Ένας θαλάσσιος οργανισμός θεωρείται ότι δεν έχει το απαιτούμενο μέγεθος εάν οι διαστάσεις του είναι μικρότερες των ελαχίστων που ορίζονται στο Παράρτημα XII και στο Παράρτημα ΧΙΙα, για τα ανάλογα είδη και τη σχετική γεωγραφική περιοχή.

"

(1β)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

4.   Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στην περιοχή 9.

"

(2)  Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος."

“ΤΙΤΛΟΣ IIIα

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

Άρθρο 19α

Απαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας

1.  Στις περιοχές 1, 2, 3 και 4, απαγορεύεται η απόρριψη ειδών υποκείμενων σε ποσοστώσεις τα οποία μπορούν να εκφορτώνονται νομίμως κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες.

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σε οποιανδήποτε άλλη πράξη της Ένωσης περί αλιείας.

Άρθρο 19β

Διατάξεις για την αλλαγή του τόπου αλίευσης και απαγόρευση της απόρριψης

1.  Εντός των περιοχών 1, 2, 3 και 4, όταν η ποσότητα σκουμπριού, ρέγγας ή σαφριδιού που δεν έχει το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος υπερβαίνει το 10% της συνολικής ποσότητας των αλιευμάτων σε κάθε ανάσυρση, το σκάφος μετακινείται από την περιοχή αλιείας.

2.  Εντός των περιοχών 1, 2, 3 και 4, απαγορεύεται η απελευθέρωση σκουμπριού, ρέγγας ή σαφριδιού πριν ανασυρθεί πλήρως το δίχτυ επί του αλιευτικού σκάφους με αποτέλεσμα την απώλεια νεκρών ή ετοιμοθάνατων ιχθύων.“

"

(3)  Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) απαλείφεται.

(3α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 20α

Περιορισμοί της αλιείας ρέγγας στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa

Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή διατήρηση επί του σκάφους ρέγγας που έχει αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIa κατά τις περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου και από 16ης Maΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

"

(4)  Το άρθρο 29α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

Άρθρο 29α

Απαγόρευση της αλιείας αμμόχελου στην υποπεριοχή ICES IV

1.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η διατήρηση επί του σκάφους αμμόχελου που έχει αλιευθεί εντός της γεωγραφικής περιοχής, η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   ανατολική ακτή της Αγγλίας στο γεωγραφικό πλάτος 55o30'Β,
   γεωγραφικό πλάτος 55o30'Β, γεωγραφικό μήκος 01o00'Δ,
   γεωγραφικό πλάτος 58o00'Β, γεωγραφικό μήκος 01o00'Δ,
   γεωγραφικό πλάτος 58o00'Β, γεωγραφικό μήκος 02o00'Δ,
   την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό μήκος 02o00'Δ.

2.  Η αλιεία για λόγους επιστημονικής έρευνας, επιτρέπεται προκειμένου να παρακολουθούνται το απόθεμα αμμόχελου στη περιοχή και τα αποτελέσματα της απαγόρευσης.

"

(5)  Στο άρθρο 29β, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :"

3.  Κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αλιεία με κοφινέλλα που δεν αλιεύουν καραβίδα επιτρέπεται στις γεωγραφικές ζώνες και κατά τις περιόδους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β).

"

(6)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 29γ

Αλιεία μπακαλιάρου του Rockall στην υποπεριοχή ICES VI

1.  Η αλιεία μπακαλιάρου του Rockall, με εξαίρεση την αλιεία με παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   57º00'Β, 15o00'Δ
   57o00'Β, 14o00'Δ
   56º30'Β, 14º00'Δ
   56º30'Β, 15º00'Δ
   57º00'Β, 15º00'Δ

Άρθρο 29δ

Περιορισμοί της αλιείας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού στην υποπεριοχή ICES VI

1.  Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES VIa, το οποίο βρίσκεται ανατολικά ή νότια των διαδοχικών λοξοδρομικών γραμμών που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   54º30'Β, 10º35'Δ
   55º20'Β, 09º50'Δ
   55º30'Β, 09º20'Δ
   56º40'Β, 08º55'Δ
   57º00'Β, 09º00'Δ
   57º20'Β, 09º20'Δ
   57º50'Β, 09º20'Δ
   58º10'Β, 09º00'Δ
   58º40'Β, 07º40'Δ
   59º00'Β, 07º30'Δ
   59º20'Β, 06º30'Δ
   59º40'Β, 06º05'Δ
   59º40'Β, 05º30'Δ
   60º00'Β, 04º50'Δ
   60º15'Β, 04º00'Δ

2.  Κάθε αλιευτικό σκάφος παρόν εντός της περιοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξασφαλίζει ότι τα αλιευτικά εργαλεία που φέρει είναι προσδεδεμένα και στοιβαγμένα σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής*.

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός της περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, χρησιμοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα, υπό τον όρο ότι:

   α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους ούτε χρησιμοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, κιούρτους και κοφινέλλα· και
   β) δεν διατηρείται επί του σκάφους ούτε εκφορτώνεται κανένα είδος εκτός από σκουμπρί, κίτρινο μπακαλιάρο, μαυροπολλάκιο και σολομό ή οστρακόδερμα εκτός μαλακίων και μαλακόστρακα.

4.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 55 mm, υπό τον όρο ότι:

   α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους κανένα δίχτυ με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο ή ίσο προς 55 mm· και
   β) δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος, εκτός από ρέγγα, σκουμπρί, σαρδέλα, σαρδελίτσα, σαφρίδι, παπαλίνα, προσφυγάκι και γουρλομάτη.

4α.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο με τη χρήση απλαδιών με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από 120mm, υπό τον όρο ότι:

   α) απλώνονται μόνον στην περιοχή νοτίως των 59ο Β,
   β) το μέγιστο μήκος των απλαδιών είναι 20 χιλιόμετρα ανά σκάφος,
   γ) ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες, και
   δ) το 5 % το πολύ των αλιευμάτων είναι σκυλοψαράκι (Scyliorhinus canicula).

4β.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο με τη χρήση απλαδιών με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από 90mm, υπό τον όρο ότι:

   α) χρησιμοποιούνται μόνον εντός τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή και για 10 ημέρες το πολύ ανά ημερολογιακό έτος,
  β) το μέγιστο μήκος των χρησιμοποιούμενων απλαδιών είναι 1000m,
   γ) ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες, και
   δ) τουλάχιστον το 70% των αλιευμάτων είναι σκυλοψαράκι (Scyliorhinus canicula).

5.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλίευση καραβίδας, εντός της περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, υπό τον όρο ότι:

   α) στα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία ενσωματώνεται εσχάρα διαλογής σύμφωνα με τα σημεία 2 έως 5 του παραρτήματος XIVα· ή φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών όπως περιγράφεται στο παράρτημα XIVγ· ή άλλο εργαλείο ανάλογα υψηλής επιλεκτικότητας,
   β) το αλιευτικό εργαλείο είναι κατασκευασμένο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 80 mm,
   γ) η καραβίδα αποτελεί τουλάχιστον το 30% των συγκρατούμενων αλιευμάτων κατά βάρος.
  

Σύμφωνα με ευνοϊκότερη γνωμοδότηση της ETOEA, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, καθορίζοντας τα αλιευτικά εργαλεία που έχουν ανάλογα υψηλή επιλεκτικότητα για τους σκοπούς του στοιχείου α).

6.  Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   59º05'Β, 06º45'Δ
   59º30'Β, 06º00'Δ
   59º40'Β, 05º00'Δ
   60º00'Β, 04º00'Δ
   59º30'Β, 04º00'Δ
   59º05'Β, 06º45'Δ

7.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αλιεία με τράτες, τράτες βενθικής αλιείας ή παρόμοια εργαλεία, εντός της περιοχής που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, υπό τον όρο ότι:

   α) όλα τα δίχτυα επί του σκάφους έχουν κατασκευαστεί με ελάχιστο μέγεθος ματιών 120 mm για σκάφη με συνολικό μήκος άνω των 15 μέτρων και 110 mm για όλα τα άλλα σκάφη·
  

   γ) όταν τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους περιλαμβάνουν μαυροπολλάκιο κατά 90% το πολύ, το αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται έχει ενσωματωμένο φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XIVγ, και
   δ) όταν το συνολικό μήκος του σκάφους είναι μικρότερο ή ίσο με 15 μέτρα, ανεξάρτητα από την ποσότητα αλιευμάτων μαυροπολλάκιου που διατηρούνται επί του σκάφους, το αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται έχει ενσωματωμένο φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XIVδ.

7α.  Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, και, εν συνεχεία, τουλάχιστον ανά διετία, η Επιτροπή, με γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, αξιολογεί την κατάσταση των αποθεμάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 7 και υποβάλλει, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίηση της παραγράφου 7 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

8.  Η παράγραφος 7 δεν εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   59º05'Β, 06º40'Δ
   59o30'Β, 06º00'Δ
   59º40'Β, 05º00'Δ
   60º00'Β, 04º00'Δ
   59º30'Β, 04º00'Δ
   59º05'Β, 06º45'Δ

8α.  Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου,κάθε έτους, απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί οιοδήποτε από τα εργαλεία που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά** στην περιοχή ICES Via που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία:

   γεωγραφικό μήκος 7o07'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o25'Β,
   γεωγραφικό μήκος 7o00'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o25'Β,
   γεωγραφικό μήκος 6o50'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o18'Β,
   γεωγραφικό μήκος 6o50'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o17'Β,
   γεωγραφικό μήκος 6o52'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o17'Β,
   γεωγραφικό μήκος 7º07 'Δ, γεωγραφικό πλάτος 55o25'Β,

Ο πλοίαρχος του αλιευτικού ή άλλο πρόσωπο στο σκάφος δεν διατάσσει ούτε επιτρέπει σε άτομο που επιβαίνει στο σκάφος να αλιεύσει, εκφορτώσει, μεταφέρει σε άλλο σκάφος ή διατηρήσει επί του σκάφους ιχθύς που αλιεύθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή.

9.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οργανώνει πρόγραμμα παρουσίας παρατηρητών επί του σκάφους από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με στόχο τη δειγματοληψία των αλιευμάτων και των απορρίψεων των σκαφών που ωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4α, 4β, 5 και 7. Τα προγράμματα παρατηρητών εκτελούνται χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους αντίστοιχους κανόνες και αποσκοπούν στην εκτίμηση των αλιευμάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού του Ατλαντικού με ακρίβεια τουλάχιστον 20%.

10.  Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συντάσσουν ▌έκθεση σχετικά με τη συνολική ποσότητα αλιευμάτων και απορρίψεων των σκαφών που υπάγονται στο πρόγραμμα παρατηρητών κάθε ημερολογιακό έτος και την υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την ▌1η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

10α.  Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015 και, εν συνεχεία, τουλάχιστον ανά διετία, η Επιτροπή, αξιολογεί την κατάσταση των αποθεμάτων γάδου, εγκλεφίνου και νταουκιού στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1, υπό το πρίσμα επιστημονικής γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΛ, και υποβάλλει, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 29ε

Περιορισμός της αλιείας γάδου στην υποπεριοχή ICES VII

1.  Από την 1η Φεβρουαρίου ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας στην υποπεριοχή ICES VII στην περιοχή που συνίσταται στα στατιστικά ορθογώνια ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε απόσταση μικρότερη των έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, καλαμίδια, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, κιούρτους και κοφινέλλα στις περιοχές και χρονικές περιόδους, που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, υπό τον όρο ότι:

   α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους ούτε χρησιμοποιείται κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από παράκτια στατικά δίχτυα που διαθέτουν πασσάλους, δράγες για χτένια, δράγες για μύδια, παρασυρόμενα δίχτυα και γρίπους ακτής, καλαμίδια, μηχανικές πετονιές, κιούρτους και κοφινέλλα· και
   β) δεν εκφορτώνεται, ούτε διατηρείται επί του σκάφους ή άλλως μεταφέρεται στη ξηρά, κανένα είδος, εκτός από σκουμπρί, κίτρινο μπακαλιάρο, σολομό, οστρακόδερμα εκτός μαλακίων και μαλακόστρακα.

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διεξαγωγή αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 55 mm, υπό τον όρο ότι:

   α) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους κανένα δίχτυ με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο ή ίσο προς 55 mm· και
   β) δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένα είδος, εκτός από ρέγγα, σκουμπρί, σαρδέλα, σαρδελίτσα, σαφρίδι, παπαλίνα, προσφυγάκι και γουρλομάτη.

Άρθρο 29στ

Ειδικοί κανόνες προστασίας της διπτερυγίου μουρούνας

1.  Από 1ης Μαρτίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους, απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους οιασδήποτε ποσότητας διπτερυγίου μουρούνας άνω των 6 τόνων ανά αλιευτικό ταξίδι στις περιοχές της διαίρεσης ICES VIa που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

  (α) Όριο της σκωτικής υφαλοκρηπίδας
   59º58'Β, 07º00'Δ
   59º55'Β, 06º47'Δ
   59º51'Β, 06º28'Δ
   59º45'Β, 06º38'Δ
   59º27'Β, 06º42'Δ
   59º22'Β, 06º47'Δ
   59º15'Β, 07º15'Δ
   59º07'Β, 07º31'Δ
   58º52'Β, 07º44'Δ
   58º44'Β, 08º11'Δ
   58º43'Β, 08º27'Δ
   58º28'Β, 09º16'Δ
   58º15'Β, 09º32'Δ
   58º15'Β, 09º45'Δ
   58º30'Β, 09º45'Δ
   59º30'Β, 07º00'Δ
   59º58'Β, 07º00'Δ
  (β) Όριο του Rosemary bank

Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
   60º00'Β, 11º00'Δ
   59o00'Β, 11o00'Δ
   59º00'Β, 09o00'Δ
   59º30’Β, 09o00'Δ
   59º30'Β, 10o00'Δ
   60º00'Β, 10o00'Δ
   60o00’Β, 11o00’Δ
   59o15'Β, 10o24'Δ
   59o10' Β, 10o22' Δ
   59o08' Β, 10o07' Δ
   59o11'Β, 09o59'Δ
   59o15'Β, 09o58'Δ
   59o22'Β, 10o02'Δ
   59o23'Β, 10o11'Δ
   59o20' Β, 10o19' Δ
   59o15'Β, 10o24'Δ

2.  Κατά την είσοδό του στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 και κατά την έξοδό του από αυτή, ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα και το σημείο εισόδου και εξόδου στο ημερολόγιο.

3.  Σε αμφότερες τις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 1, εάν ένα σκάφος συμπληρώσει την ποσότητα 6 τόνων διπτερυγίου μουρούνας:

   α) διακόπτει αμέσως την αλιεία και εξέρχεται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται,
   β) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκ νέου σε καμία από τις δύο περιοχές, έως ότου εκφορτωθούν τα αλιεύματά του,
   γ) δεν επιτρέπεται να ρίψει εκ νέου στη θάλασσα οποιαδήποτε ποσότητα μουρούνας.

4.  Οι παρατηρητές που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων ***, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε αλιευτικά σκάφη παρόντα σε μία από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από τα καθήκοντά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, για λήψη των κατάλληλων δειγμάτων από τα αλιεύματα μουρούνας, μετρούν το μέγεθος των ιχθύων των δειγμάτων και προσδιορίζουν το στάδιο γενετήσιας ωριμότητας των ιχθύων του επιμέρους δείγματος. Βάση της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, τα κράτη μέλη καταρτίζουν λεπτομερή πρωτόκολλα δειγματοληψίας και προβαίνουν στην αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων.

5.  Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Απριλίου κάθε έτους, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται βενθοπελαγική τράτα, παραγάδια και απλάδια εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

   60o58.76' Β, 27o27.32' Δ
   60o56.02' Β, 27o31.16' Δ
   60o59.76' Β, 27o43.48' Δ
   61o03.00' Β, 27o39.41'Δ
   60o58.76' Β, 27o27.32' Δ

Άρθρο 29ζ

Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και II

1.  Η κατευθυνόμενη αλιεία του κοκκινόψαρου στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών ICES I και II επιτρέπεται μόνον κατά την περίοδο από 15 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου από σκάφη που έχουν προηγουμένως αλιεύσει κοκκινόψαρο στη Ζώνη Διακανονισμού NEAFC, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό****.

2.  Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1% κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους.

3.  Ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στην παρουσίαση “απεντερωμένα και χωρίς κεφάλι”, συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού τρόπου τεμαχισμού, κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70.

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν το είδος αυτό διαβιβάζουν αναφορές αλιευμάτων σε καθημερινή βάση.

5.  Εκτός των διατάξεων του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει μόνο εάν οι αναφορές που διαβιβάζονται από τα σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 αυτού.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να συλλέγονται επιστημονικά στοιχεία από τους επιστημονικούς παρατηρητές στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Τα συλλεγόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση φύλου, ηλικίας και μήκους σε σχέση με το βάθος. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώνονται στο ICES από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη.

7.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία της NEAFC ειδοποιεί τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC ότι το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Από την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους.

Άρθρο 29η

Μέτρα για την αλιεία κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα

1.  Απαγορεύεται η αλίευση κοκκινόψαρου ▌στα διεθνή ύδατα της υποπεριοχής ICES V και στα ενωσιακά ύδατα των υποπεριοχών ICES XII και XIV, με εξαίρεση την περίοδοαπό τις 11 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και μόνον στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84 (στο εξής “περιοχή διατήρησης κοκκινόψαρου”):

   64°45’ Β, 28°30’ Δ
   62°50’ Β, 25°45’ Δ
   61°55’ Β, 26°45’ Δ
   61°00’ Β, 26°30’ Δ
   59°00’Β, 30°00’ Δ
   59°00’ Β, 34°00’ Δ
   61°30’ Β, 34°00’ Δ
   62°50’ Β, 36°00’ Δ
   64°45’ Β, 28°30’ Δ

1α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αλίευση κοκκινόψαρου μπορεί να επιτραπεί, με ενωσιακή νομική πράξη, εκτός της περιοχής διατήρησης κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα από τις 11 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης και με την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά το κοκκινόψαρο στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, η NEAFC έχει καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης. Στην εν λόγω αλίευση συμμετέχουν μόνον σκάφη της Ένωσης, τα οποία έχουν λάβει τη δέουσα άδεια από τα αντίστοιχα κράτη μέλη και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010.

2.  Απαγορεύεται η χρήση τράτας με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 mm.

3.  Ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στην παρουσίαση “απεντερωμένα και χωρίς κεφάλι”, συμπεριλαμβανομένου του ιαπωνικού τρόπου τεμαχισμού, κοκκινόψαρων που έχουν αλιευθεί στην περιοχή είναι 1,70.

4.  Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή διατήρησης κοκκινόψαρου διαβιβάζουν την αναφορά αλιευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, καθημερινά μετά το πέρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων της εν λόγω ημερολογιακής ημέρας. Στην αναφορά αναγράφονται τα επί του σκάφους αλιεύματα, τα οποία έχουν αλιευθεί μετά την τελευταία κοινοποίηση των αλιευμάτων.

5.  Εκτός των διατάξεων του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010, η άδεια αλίευσης κοκκινόψαρου ισχύει μόνο εάν οι αναφορές που διαβιβάζονται από τα σκάφη συνάδουν με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 αυτού.

6.  Οι αναφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 υποβάλλονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

* ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 1.

** ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 20.

*** ΕΕ L 351, 28.12.2002, σ. 6.

**** ΕΕ L 348, 31.12.2010, σ. 17.

"

(6α)  Στο άρθρο 30, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

1α)   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περιοχή 9.

"

(7)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 31α

Ηλεκτρική αλιεία στις διαιρέσεις ICES IVc και IVb

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31, η αλιεία με δοκότρατα και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέπεται στις διαιρέσεις ICES IVc και IVb νοτίως της λοξοδρομικής γραμμής που συνδέει τα ακόλουθα σημεία, τα οποία προσδιορίζονται βάσει του συστήματος συντεταγμένων WGS84:

   σημείο της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55oΒ,
   στη συνέχεια ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55oΒ, γεωγραφικό μήκος 5oΑ,
   στη συνέχεια βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56oΒ,
   και τέλος, ανατολικά έως το σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56oΒ.

2.  Η αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέπεται μόνον εφόσον:

   α) το πολύ 5% του στόλου σκαφών με δοκότρατες των κρατών μελών χρησιμοποιεί τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα,
   β) η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς σε kW για κάθε δοκότρατα δεν υπερβαίνει το μήκος της δοκού σε μέτρα πολλαπλασιασμένο επί 1,25,
   γ) η πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν υπερβαίνει τα 15 V,
   δ) το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης διαχείρισης που καταγράφει τη μέγιστη χρησιμοποιούμενη ανά δοκό ισχύ και την πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τις τελευταίες 100, τουλάχιστον, ανασύρσεις. Η τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης διαχείρισης από μη εντεταλμένο προσωπικό δεν είναι δυνατή,
   ε) απαγορεύεται η χρήση μίας ή περισσότερων αλυσίδων ανάδευσης στο εμπρόσθιο τμήμα του κάτω γραντιού.

"

(8)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

Άρθρο 32α

Περιορισμοί του χειρισμού των αλιευμάτων και των απορρίψεων στα σκάφη πελαγικής αλιείας

1.  Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ράβδων του διαχωριστή ύδατος επί των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαφρίδι και τα οποία αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 είναι 10 mm.

Οι ράβδοι είναι συγκολλημένες. Εάν ο διαχωριστής ύδατος φέρει οπές αντί για ράβδους, η μέγιστη διάμετρος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm. Η διάμετρος των οπών που βρίσκονται στους αγωγούς πριν τον διαχωριστή ύδατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm.

2.  Η δυνατότητα απόρριψης ιχθύων κάτω από την ίσαλο γραμμή του σκάφους από δεξαμενή αποθήκευσης ή από δεξαμενές με ψυχόμενο θαλάσσιο ύδωρ (RSW) απαγορεύεται για όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC.

3.  Τα σχέδια σχετικά με τον χειρισμό των αλιευμάτων και τις δυνατότητες απόρριψης των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαφρίδι στη ζώνη της σύμβασης NEAFC, τα οποία πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους στις αρμόδιες αρχές αλιείας του κράτους μέλους σημαίας. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους των οποίων τη σημαία φέρουν τα σκάφη διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την ακρίβεια των υποβληθέντων σχεδίων. Αντίγραφα των σχεδίων αυτών φυλάσσονται μονίμως επί του σκάφους.

"

(9)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 34α

Τεχνικά μέτρα διατήρησης στη Θάλασσα της Ιρλανδίας

1.  Κατά την περίοδο από 14 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα, απλάδια, μανωμένα δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή παρόμοια στατικά δίχτυα ή αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν αγκίστρια στο τμήμα εκείνο της διαίρεσης ICES VIIa που περικλείεται από:

   την ανατολική ακτή της Ιρλανδίας και την ανατολική ακτή της Βορείου Ιρλανδίας, και
   ευθείες γραμμές που ενώνουν με τη σειρά τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:
   σημείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards στη Βόρειο Ιρλανδία σε γεωγραφικό πλάτος 54o30 Β,
   54o30’ Β, 04o50’Δ
   53o15’ Β, 04o50’ Δ,
   σημείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας στις 53°15'Β.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εντός της περιοχής και κατά την χρονική περίοδο που αναφέρονται σε αυτήν:

  α) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες με πόρτες, εφόσον δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου και τα εν λόγω δίχτυα:
   έχουν μέγεθος ματιών από 70 έως 79 mm είτε από 80 έως 99 mm, και
   ανήκουν σε μία μόνο από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες μεγεθών ματιών, και
   δεν φέρουν ενσωματωμένα μεμονωμένα μάτια, ανεξάρτητα της θέσης τους στο δίχτυ, με μέγεθος μεγαλύτερο από 300 mm, και
   χρησιμοποιούνται μόνον εντός περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
   53o30’ Β, 05o30’Δ
   53o30’ Β, 05o20’Δ
   54o20’ Β, 04o50’Δ
   54o30’ Β, 05o10’ Δ
   54o30’ Β, 05o20’ Δ
   54o00’ Β, 05o50’Δ
   54o00’ Β, 06o10’Δ
   53o45’ Β, 06o10’ Δ
   53o45’ Β, 05o30’Δ
   53o30’ Β, 05o30’Δ
  β) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα με φύλλο επιλογής ή εσχάρα διαλογής, εφόσον δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου και τα εν λόγω δίχτυα:
   πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α),
   στην περίπτωση των φύλλων επιλογής, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές λεπτομέρειες του παραρτήματος του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 254/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα)*, και
   στην περίπτωση των εσχαρών διαλογής, συμμορφώνονται προς τα σημεία 2 έως 5 του Παραρτήματος XIVα του παρόντος κανονισμού.
  γ) Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βενθοπελαγικές τράτες, γρίποι ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα με φύλλο επιλογής ή εσχάρα διαλογής επίσης εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
   53o45' Β, 06o00' Δ
   53o45' Β, 05o30' Δ
   53o30' Β, 05o30' Δ
   53o30' Β, 06o00' Δ
   53o45' N, 06o00' Δ

Άρθρο 34β

Χρήση απλαδιών στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k και στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και ΧΙΙ ανατολικά των 27o Δ

1.  Τα σκάφη της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια βυθού, δίχτυα εμπλοκής και μανωμένα δίχτυα σε οποιοδήποτε σημείο στο οποίο το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μεγαλύτερο από 200 μέτρα στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και στις υποπεριοχές ICES ΧΙΙ ανατολικώς των 27o Δ, VIII, IX και X.

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η χρήση των εξής εργαλείων:

  (α) Απλάδια στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και την υποπεριοχή ICES ΧΙΙ ανατολικά των 27oΔ με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 120 mm και μικρότερο από 150 mm, απλάδια στις διαιρέσεις ICES VIIIa, b, d και την υποπεριοχή ICES Χ με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm και μικρότερο από 130 mm και απλάδια στη διαίρεση ICES VIIIc και στην υποπεριοχή IX με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 80 mm και μικρότερο από 110 mm, υπό τον όρο ότι:
   χρησιμοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m,
   το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης τουλάχιστον 0,5,
   φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης,
   κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 5 ναυτικών μιλίων, και το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος.
   Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες, ή
  (β) Δίχτυα εμπλοκής με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 250 mm, υπό τον όρο ότι:
   χρησιμοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m,
   το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης τουλάχιστον 0,33,
   δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης,
   κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 10 km. Το συνολικό μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100 km ανά σκάφος.
   Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες,
  (γ) Απλάδια στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και στην υποπεριοχή ICES ΧΙΙ ανατολικά των 27oΔ με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm και μικρότερο από 130 mm, υπό τον όρο ότι:
   χρησιμοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μεγαλύτερο των 200 m και μικρότερο των 600 m,
   το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, και έχουν αναλογία ανάρτησης τουλάχιστον 0,5,
   φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης,
   κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 4 ναυτικών μιλίων και το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος,
   ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες,
   ο μερλούκιος αποτελεί τουλάχιστον το 85 % των συγκρατούμενων αλιευμάτων κατά βάρος,
   ο αριθμός σκαφών που συμμετέχουν στην αλιεία δεν αυξάνεται πέραν του επιπέδου που καταγράφηκε το 2008,
   ο πλοίαρχος σκάφους που συμμετέχει στην εν λόγω αλιεία καταγράφει στο ημερολόγιο, πριν από τον απόπλου, την ποσότητα και το συνολικό μήκος των εργαλείων που φέρει το σκάφος. Τουλάχιστον το 15% των απόπλων αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης,
   ο πλοίαρχος μεριμνά ώστε το 90 % των εργαλείων που βρίσκονται επί του σκάφους να αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στο ενωσιακό ημερολόγιο για το συγκεκριμένο ταξίδι κατά τον χρόνο εκφόρτωσης, και
   η ποσότητα όλων των αλιευθέντων ειδών άνω των 50 kg, συμπεριλαμβανομένων όλων των ποσοτήτων που απορρίφθηκαν και υπερβαίνουν τα 50 kg, καταγράφεται στο ενωσιακό ημερολόγιο.
  (γα) Μανωμένα δίχτυα στην υποπεριοχή ICES IX με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 220 mm, υπό τον όρο ότι:
   χρησιμοποιούνται σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m,
   το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 30 μάτια, και έχουν αναλογία ανάρτησης τουλάχιστον 0,44,
   δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης,
   κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 5 km. Το συνολικό μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος.
   ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

4.  Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τη Ζώνη Διακανονισμού NEAFC.

4α.  Όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια βυθού, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα σε οποιοδήποτε σημείο όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι άνω των 200 m στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και τις υποπεριοχές ICES XII ανατολικά των 27oΔ, VIII, IX, X, λαμβάνουν άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5.  Ανά πάσα στιγμή επί του σκάφους επιτρέπεται να βρίσκεται ένας μόνον από τους τύπους εργαλείων που περιγράφονται στην παράγραφο 3, στοιχεία α), ▌β) ή δ). Τα σκάφη μπορούν να μεταφέρουν δίχτυα συνολικού μήκους κατά 20 % μεγαλύτερου από το μέγιστο μήκος των στόλων που είναι ποντισμένοι ανά πάσα στιγμή.

6.  Ο πλοίαρχος σκάφους που αλιεύει βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 4α καταγράφει στο ημερολόγιο την ποσότητα και τα μήκη των εργαλείων που φέρει το σκάφος πριν τον απόπλου και μετά τον κατάπλου του στον λιμένα και πρέπει να δικαιολογεί κάθε διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων.

8.  Οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν τα αφύλακτα εργαλεία στη θάλασσα στις διαιρέσεις ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k και στις υποπεριοχές ICES XII ανατολικά των 27o Δ, VIII, IX και X, στις εξής περιπτώσεις:

   (α) τα εργαλεία δεν φέρουν τη δέουσα σήμανση,
   (β) τα σήματα των σημαντήρων ή τα στοιχεία του VMS καταδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης δεν βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 100 ναυτικών μιλίων από το εργαλείο για διάστημα άνω των 120 ωρών,
   (γ) τα εργαλεία έχουν ποντισθεί σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο,
   (δ) τα εργαλεία έχουν παράνομο μέγεθος ματιών.

9.  Ο πλοίαρχος σκάφους που αλιεύει βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 4α καταγράφει στο ημερολόγιο του πλοίου κατά τη διάρκεια κάθε αλιευτικού ταξιδίου τις ακόλουθες πληροφορίες:

   το μέγεθος ματιών των χρησιμοποιούμενων διχτυών,
   το ονομαστικό μήκος ενός διχτυού,
   τον αριθμό διχτύων του στόλου,
   τον συνολικό αριθμό των αλιευόντων στόλων,
   το στίγμα του κάθε αλιεύοντος στόλου,
   το βάθος του κάθε αλιεύοντος στόλου,
   τον χρόνο παραμονής στο νερό του κάθε αλιεύοντος στόλου,
   την ποσότητα κάθε απολεσθέντος εργαλείου, το τελευταίο γνωστό του στίγμα και την ημερομηνία της απώλειας.

10.  Τα σκάφη που αλιεύουν βάσει της άδειας αλιείας που αναφέρεται στην παράγραφο 4α επιτρέπεται να εκφορτώνουν μόνον στους λιμένες που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002.

11.  Η ποσότητα των καρχαριών που διατηρούνται επί κάθε σκάφους που χρησιμοποιεί εργαλεία του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 3, στοιχεία β) και δ) δεν υπερβαίνει ποσοστό 5% του βάρους ζωντανών αλιευμάτων της συνολικής ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών που διατηρούνται επί του σκάφους.

11α.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, μετά από συνεννόηση με την ΕΤΟΕΑ, εκτελεστικές πράξεις, αποκλείοντας συγκεκριμένη αλιεία ενός κράτους μέλους, στις υποπεριοχές ICES VIII, ΙΧ, Χ, από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 10, όταν πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη καταδεικνύουν ότι η αλιεία αυτή συνεπάγεται πολύ χαμηλό επίπεδο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων καρχαρία και απορρίψεων.

Άρθρο 34γ

Προϋποθέσεις αλιείας με ορισμένα συρόμενα εργαλεία που επιτρέπονται στον Βισκαϊκό Κόλπο

1.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου “Merluccius merluccius” στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIIa,b,d,e**, επιτρέπονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία, εκτός της δοκότρατας, με μέγεθος ματιού από 70 έως 99 mm στην περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002, εάν τα εργαλεία είναι εξοπλισμένα με φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών σύμφωνα με το Παράρτημα XIVβ.

2.  Κατά την αλιεία στις διαιρέσεις ICES VIII a και b, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εσχάρα διαλογής και τα εξαρτήματά της από το εμπρόσθιο άκρο του σάκου ή/και φύλλο δικτυώματος τετραγωνικών ματιών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 60 mm στο χαμηλότερο μέρος του τεμαχίου επιμήκυνσης στο εμπρόσθιο άκρο του σάκου. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 6 και του άρθρου 9, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 3, παράγραφοι α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά το τμήμα της τράτας όπου τοποθετούνται αυτές οι επιλεκτικές διατάξεις.

Άρθρο 34δ

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στη Ζώνη Διακανονισμού NEAFC

1.  Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών βυθού και των στάσιμων παραγαδιών βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Τμήμα της Ράχης Reykjanes:

   55o04.5327' Β, 36o49.0135' Δ
   55o05.4804' Β, 35o58.9784' Δ
   54o58.9914' Β, 34o41.3634' Δ
   54o41.1841' Β, 34o00.0514' Δ
   54o00' Β, 34o00' Δ
   53o54.6406' Β, 34o49.9842' Δ
   53o58.9668' Β, 36o39.1260' Δ
   55o04.5327' Β, 36o49.0135'

Βόρειο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης:

   59o45' Β, 33o30' Δ
   57o30' Β, 27o30' Δ
   56o45' Β, 28o30' Δ
   59o15' Β, 34o30' Δ
   59o45' Β, 33o30' Δ

Μέσο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης (ζώνη ρηγμάτων Charlie-Gibbs και περιοχή υποπολικού μετώπου (Subpolar Frontal Region)):

   53o30' Β, 38o00' Δ
   53o30' Β, 36o49' Δ
   55o04.5327' Β, 36o49' Δ
   54o58.9914' Β, 34o41.3634' Δ
   54o41.1841' Β, 34o00' Δ
   53o30' Β, 30o00' Δ
   51o30' Β, 28o00'Δ
   49o00' Β, 26o30' Δ
   49o00' Β, 30o30' Δ
   51o30' Β, 32o00' Δ
   51o30' Β, 38o00' Δ
   53o30' Β, 38o00' Δ

Νότιο τμήμα της Μεσο-Ατλαντικής Ράχης:

   44o30' Β, 30o30' Δ
   44o30' Β, 27o00' Δ
   43o15' Β, 27o15' Δ
   43o15' Β, 31o00' Δ
   44o30' Β, 30o30' Δ

Θαλάσσια όρη Altair:

   45o00' Β, 34o35' Δ
   45o00' Β, 33o45' Δ
   44o25' Β, 33o45' Δ
   44o25' Β, 34o35' Δ
   45o00' Β, 34o35' Δ

Θαλάσσια όρη Antialtair:

   43o45' Β, 22o50' Δ
   43o45' Β, 22o05'Δ
   43o25' Β, 22o05' Δ
   43o25' Β, 22o50' Δ
   43o45' Β, 22o50' Δ

Hatton Bank:

   59°26’ Β, 14°30’ Δ
   59°12’ Β, 15°08’ Δ
   59°01’ Β, 17°00’ Δ
   58°50’ Β, 17°38’ Δ
   58°30’ Β, 17°52’ Δ
   58°30’ Β, 18°22’ Δ
   58°03’ Β, 18°22’ Δ
   58°03’ Β, 17°30’ Δ
   57°55’ Β, 17°30’ Δ
   57°45’ Β, 19°15’ Δ
   58°11.15’ Β, 18°57.51’ Δ
   58°11.57’ Β, 19°11.97’ Δ
   58°27.75’ Β, 19°11.65’ Δ
   58°39.09’ Β, 19°14.28’ Δ
   58°38.11’ Β, 19°01.29’ Δ
   58°53.14’ Β, 18°43.54’ Δ
   59°00.29’ Β, 18°01.31’ Δ
   59°08.01’ Β, 17°49.31’ Δ
   59°08.75’ Β, 18°01.47’ Δ
   59°15.16’ Β, 18°01.56’ Δ
   59°24.17’ Β, 17°31.22’ Δ
   59°21.77’ Β, 17°15.36’ Δ
   59°26.91’ Β, 17°01.66’ Δ
   59°42.69’ Β, 16°45.96’ Δ
   59°20.97’ Β, 15°44.75’ Δ
   59°21’ Β, 15°40’ Δ
   59°26’ Β, 14°30’ Δ

Βορειοδυτικό Rockall:

   57o00' Β, 14o53' Δ
   57o37' Β, 14o42' Δ
   57o55' Β, 14o24' Δ
   58o15' Β, 13o50' Δ
   57o57' Β, 13o09' Δ
   57o50' Β, 13o14' Δ
   57o57' Β, 13o45' Δ
   57o49' Β, 14o06' Δ
   57o29' Β, 14o19' Δ
   57o22' Β, 14o19' Δ
   57o00' Β, 14o34' Δ
   56o56' Β, 14o36' Δ
   56o56' Β, 14o51' Δ
   57o00' Β, 14o53' Δ

Νοτιοδυτικό Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' Β, 15o37' Δ
   56o21' Β, 14o58' Δ
   56o04' Β, 15o10' Δ
   55o51' Β, 15o37' Δ
   56o10' Β, 15o52' Δ
   56o24' Β, 15o37' Δ

Όρος Logachev:

   55°17’ Β, 16°10’ Δ
   55°34’ Β, 15°07’ Δ
   55°50’ Β, 15°15’ Δ
   55°33’ Β, 16°16’ Δ
   55°17’ Β, 16°10’ Δ

Δυτικό όρος Rockall:

   57o20' Β, 16o30' Δ
   57o05' Β, 15o58' Δ
   56o21' Β, 17o17' Δ
   56o40' Β, 17o50' Δ
   57o20'Β, 16o30' Δ

2.  Όταν, κατά τη διάρκεια αλιείας σε νέες και υφιστάμενες ζώνες αλιείας βυθού εντός της ζώνης διακανονισμού της NEAFC, η ποσότητα ζώντων κοραλλίων ή ζώντων σπόγγων που αλιεύονται ανά χρησιμοποίηση αλιευτικού εργαλείου υπερβαίνει τα 60 kg ζώντων κοραλλίων ή/και 800 kg ζώντων σπόγγων, το σκάφος ενημερώνει το κράτος σημαίας του, διακόπτει την αλιεία και μετακινείται τουλάχιστον 2 ναυτικά μίλια από τη θέση η οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις, είναι η εγγύτερη στην ακριβή θέση αλίευσης.

Άρθρο 34ε

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στις διαιρέσεις ICES VIIc, j, k

1.  Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών βυθού και των στάσιμων παραγαδιών βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Επαρχία ορέων Belgica:

   51o29.4' Β, 11o51.6' Δ
   51o32.4' Β, 11o41.4' Δ
   51o15.6' Β, 11o33.0' Δ
   51o13.8' Β, 11o44.4' Δ
   51o29.4' Β, 11o51.6' Δ

Επαρχία ορέων Hovland:

   52o16.2' Β, 13o12.6' Δ
   52o24.0' Β, 12o58.2' Δ
   52o16.8' Β, 12o54.0' Δ
   52o16.8' Β, 12o29.4' Δ
   52o04.2' Β, 12o29.4' Δ
   52o04.2' Β, 12o52.8' Δ
   52o09.0' Β, 12o56.4' Δ
   52o09.0' Β, 13o10.8' Δ
   52o16.2' Β, 13o12.6' Δ

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή I:

   53o30.6' Β, 14o32.4' Δ
   53o35.4' Β, 14o27.6' Δ
   53o40.8' Β, 14o15.6' Δ
   53o34.2' Β, 14o11.4' Δ
   53o31.8' Β, 14o14.4' Δ
   53o24.0' Β, 14o28.8' Δ
   53o30.6'Β, 14o32.4' Δ

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή IΙ:

   53o43.2' Β, 14o10.8' Δ
   53o51.6' Β, 13o53.4' Δ
   53o45.6' Β, 13o49.8' Δ
   53o36.6' Β, 14o07.2' Δ
   53o43.2'Β, 14o10.8' Δ

Νοτιοδυτική Porcupine Bank:

   51o54.6' Β, 15o07.2' Δ
   51o54.6' Β, 14o55.2' Δ
   51o42.0' Β, 14o55.2' Δ
   51o42.0' Β, 15o10.2' Δ
   51o49.2' Β, 15o06.0' Δ
   51o54.6' Β, 15o07.2' Δ

2.  Όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας τα οποία αλιεύουν στις προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζονται σε εγκεκριμένο κατάλογο σκαφών και λαμβάνουν ▌άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009▌. Τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εγκεκριμένων σκαφών μεταφέρουν αποκλειστικά εργαλεία πελαγικής αλιείας.

3.  Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που πρόκειται να αλιεύσουν σε προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούν τέσσερις ώρες νωρίτερα την πρόθεσή τους να εισέλθουν σε προστατευόμενη για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνη στο ιρλανδικό Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (FMC) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Συγχρόνως κοινοποιούν τις ποσότητες ιχθύων που βρίσκονται επί του σκάφους.

4.  Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σε προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν πλήρως λειτουργικό και ασφαλές σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) που συμμορφώνεται απολύτως προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ευρίσκονται σε προστατευόμενη για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνη.

5.  Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σε προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1, διαβιβάζουν αναφορές VMS ανά ώρα.

6.  Τα σκάφη πελαγικής αλιείας που ολοκλήρωσαν την αλιεία τους σε προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1, ενημερώνουν το ιρλανδικό ΚΠΑ σχετικά με την αναχώρησή τους από την περιοχή. Συγχρόνως κοινοποιούν τις ποσότητες ιχθύων που βρίσκονται επί του σκάφους.

7.  Η αλιεία πελαγικών ειδών σε προστατευόμενες για τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων ζώνες όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 1, υπόκειται στον περιορισμό να υπάρχουν επί του σκάφους ή να διενεργείται η αλιεία με δίχτυα με άνοιγμα ματιών από 16 έως 31 mm ή από 32 έως 54 mm.

Άρθρο 34στ

Μέτρα για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στη διαίρεση ICES VIIIc

1.  Απαγορεύεται η διεξαγωγή αλιείας με τράτες βυθού και με στατικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων απλαδιών βυθού και των στάσιμων παραγαδιών βυθού, στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

El Cachucho:

   44o12' Β, 05o16' Δ
   44o12' Β, 04o26' Δ
   43o53' Β, 04o26' Δ
   43o53’ Β, 05o16’ Δ
   44o12’ Β, 05o16’ Δ

2.  Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση της παραγράφου 1, τα σκάφη που έχουν διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες με στάσιμα παραγάδια βυθού κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 με στόχο το σαλούβαρδο μπορούν να λάβουν από τις οικείες υπηρεσίες αλιείας ▌άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 η οποία τους επιτρέπει να συνεχίσουν την αλιεία αυτή στην περιοχή νοτίως των 44o00.00' Β. Όλα τα σκάφη που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη ▌άδεια αλιείας, ανεξάρτητα από το συνολικό μήκος τους, έχουν σε χρήση πλήρως λειτουργικό, ασφαλές VMS, που συμμορφώνεται προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

* ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 1.

** ΕΕ L77, 20.3.2002, σ. 8.

"

(10)  Το άρθρο 38 διαγράφεται.

(11)  Το άρθρο 47 διαγράφεται.

(11α)  Σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος κανονισμού, τροποποιούνται τα Παραρτήματα I, IV, XII και XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

(11β)   Σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος κανονισμού, παρεμβάλλονται τα Παραρτήματα ΧΙΙa, XIVa, XIVβ, XIVγ και XIVδ.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1434/98

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1434/98, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

1α.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη ρέγγα που αλιεύεται στη διαίρεση ICES IIIa, υποπεριοχή IV, τη διαίρεση VIId και τα ύδατα της ΕΕ στη διαίρεση ICES IIa.

"

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 351, 15.11.2012, σ. 83.
(2) ΕΕ L 347, 24.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 165, 24.6.2011, σ. 1.
(4) ΕΕ L 22, 26.1.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1.
(6) ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ.13


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα Παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιούνται ως εξής:

   (1) Στο Παράρτημα Ι, η υποσημείωση 6 του πίνακα απαλείφεται.
   (2) Στο Παράρτημα IV, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής πίνακα:"

Συρόμενα εργαλεία: Skagerrak και Kattegat

Κατηγορίες μεγεθών ματιών, είδη-στόχοι και απαιτούμενα ποσοστά αλιευμάτων που εφαρμόζονται για τη χρησιμοποίηση μίας μόνον κατηγορίας μεγέθους ματιών


Είδος

Κατηγορίες μεγέθους ματιών (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Ελάχιστο ποσοστό των ειδών-στόχων

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

none

Αμμόχελα (Ammodytidae)(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Αμμόχελα (Ammodytidae)(4)

X

X

X

X

X

X

Μπακαλιαράκι της Νορβηγίας (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Δράκαινα (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Μαλάκια (εκτός Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Ζαργάνα (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Καπόνι γκρίζο (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Γουρλομάτης (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Χέλι (Anguilla Αnguilla)

X

X

X

X

X

X

Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Σκουμπρί (Scomber spp.)

X

X

X

Σαυρίδι (Trachurus spp)

X

X

X

Ρέγγα (Clupea harengus)

X

X

X

Γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis)

X

X

X

Κοινές γαρίδες/Γαρίδες της Βαλτικής (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Μπακαλιάρος Μερλάν (Merlangius merlangus)

X

X

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

X

X

Όλοι οι λοιποί θαλάσσιοι οργανισμοί

X
   (1) Μόνον εντός 4 μιλίων από τις γραμμές βάσης
   (2) Εκτός των 4 μιλίων από τις γραμμές βάσης.
   (3) Από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου στο Skagerrak και από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου στο Kattegat.
   (4) Από την 1η Νοεμβρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου στο Skagerrak και από την 1η Αυγούστου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου στο Kattegat
   (5) Όταν εφαρμόζεται αυτή η κατηγορία μεγεθών ματιών, ο σάκος της τράτας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από δικτύωμα με τετραγωνικά μάτια που διαθέτει εσχάρα διαλογής σύμφωνα με το Παράρτημα XIVa του παρόντος κανονισμού.
   (6) Τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% οποιοδήποτε μείγμα από γάδο, εγκλεφίνο, μερλούκιο, ευρωπαϊκή χωματίδα, καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεμονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, καλκάνι Platichthys flesus, σκουμπρί, ζαγκέτα, νταούκι του Ατλαντικού, χωματίδα, μαύρο μπακαλιάρο, καραβίδα και αστακό.
   (7) Τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οποιοδήποτε μείγμα από γάδο, εγκλεφίνο, μερλούκιο, ευρωπαϊκή χωματίδα, καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεμονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, καλκάνι Platichthys flesus, ρέγγα, σκουμπρί, ζαγκέτα, χωματίδα, μαύρο μπακαλιάρο, καραβίδα και αστακό.
   (8) Τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους δεν πρέπει να περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% οποιοδήποτε μείγμα από γάδο, εγκλεφίνο, μερλούκιο, ευρωπαϊκή χωματίδα, καλκάνι Glyptocephalus cynoglossus, λεμονόγλωσσα, γλώσσα, καλκάνι Psetta maxima, πησσί, καλκάνι Platichthys flesus, ζαγκέτα, νταούκι του Ατλαντικού, χωματίδα, μαύρο μπακαλιάρο και αστακό.
"

(3)  Ο πίνακας του Παραρτήματος XII τροποποιείται ως εξής :

   α) οι σειρές που αντιστοιχούν στο κυδώνι της Ιαπωνίας (Ruditapes philippinarum) και το χταπόδι αντικαθιστώνται από το ακόλουθο κείμενο:"

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος

Περιοχές 1 έως 5, εκτός Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Κυδώνι της Ιαπωνίας (Venerupis philippinarum)

35mm

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος: Περιοχές 1 έως 5, εκτός Skagerrak/Kattegat

Χταπόδι (Octopus Vulgaris)

Ολόκληρη η ζώνη εκτός από τα θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της περιοχής 5: 750 γραμμάρια
Θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της περιοχής 5: 450 γραμμάρια (εκσπλαχνισμένο)
"
   β) Οι σειρές που αντιστοιχούν στη ρέγγα αντικαθίστανται ως εξής:"

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος: Περιοχές 1 έως 5, εκτός Skagerrak/Kattegat

Αντζούγια (Engraulis encrasicolus)

Ολόκληρη η περιοχή, εκτός ICES IXa ανατολικά του μήκους 7° 2' 48'' Δ: 12 cm ή 90 ιχθύες ανά κιλό
ICES IXa ανατολικά του μήκους 7° 23' 48'' W: 10 cm“
"

γ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο Παράρτημα:"

Παράρτημα XIIα

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 9

Είδος

Ελάχιστο μέγεθος: Περιοχή 9

Καλκάνι (Psetta maxima)

45cm

"

5)  Στο Παράρτημα ΧΙV, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες ονομασίες, στην αντίστοιχη αλφαβητική σειρά των κοινών ονομασιών τους:"

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Βασιλάκης

Capros aper

Σαλούβαρδος

Phycis blennoides

Κοκκινόψαρο

Sebastes spp.

Σαρδελίτσα

Sardinella aurita

"

6)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα Παραρτήματα:"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIVα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

-1.  Η επιλεκτική μεταξύ ειδών σχάρα προσαρμόζεται σε τράτες με σάκο αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από τετραγωνικά μάτια με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 70 mm και μικρότερο από 90 mm. Το ελάχιστο μήκος του σάκου είναι 8 μέτρα. Απαγορεύεται η χρήση τρατών με περισσότερα από 100 τετραγωνικά μάτια σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου, εκτός του σημείου συναρμογής ή των πλευρικών νευρώσεων. Ο σάκος ο αποτελούμενος από τετραγωνικά μάτια απαιτείται μόνον στο Skagerrak και το Kattegat.

1.  Η εσχάρα διαλογής είναι ορθογώνια. Οι ράβδοι της εσχάρας είναι παράλληλες προς τον διαμήκη άξονα της εσχάρας. Το διάστημα μεταξύ των ράβδων της εσχάρας δεν υπερβαίνει τα 35 mm. Επιτρέπεται η χρήση ενός ή περισσότερων γιγγλυμών για τη διευκόλυνση της περιέλιξης στο τύμπανο περιέλιξης των διχτυών.

2.  Η εσχάρα διαλογής προσαρμόζεται διαγωνίως στην τράτα, προς τα επάνω και προς τα οπίσω, οπουδήποτε από το εμπρόσθιο άκρο του σάκου έως και το οπίσθιο άκρο του μη κωνικού τμήματος. Όλες οι πλευρές της εσχάρας προσδένονται στην τράτα.

3.  Στο άνω φύλλο δικτυώματος της τράτας υπάρχει ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων σε άμεση σύνδεση με την άνω πλευρά της εσχάρας. Το άνοιγμα της εξόδου ιχθύων έχει το ίδιο πλάτος στην οπίσθια πλευρά με το πλάτος της εσχάρας και σχηματίζει αιχμή στην πρόσθια κατεύθυνση κατά μήκος των πλευρών των ματιών και από τις δύο πλευρές της εσχάρας.

4.  Επιτρέπεται να προσαρμόζεται έμπροσθεν της εσχάρας μια χοάνη, για να οδηγεί τους ιχθύς προς τον πυθμένα της τράτας και την εσχάρα. Το ελάχιστο μέγεθος ματιών της χοάνης είναι 70 mm. Το ελάχιστο κάθετο άνοιγμα της καθοδηγητικής χοάνης προς την εσχάρα είναι 15 cm. Το πλάτος της καθοδηγητικής χοάνης προς την εσχάρα είναι ίσο με το πλάτος της εσχάρας.

20121122-P7_TA(2012)0448_EL-p0000001.jpg

Σχηματική απεικόνιση τράτας επιλεκτικής ως προς τα μεγέθη και τα είδη. Οι εισερχόμενοι ιχθύες οδηγούνται προς τον πυθμένα της τράτας και την εσχάρα μέσω καθοδηγητικής χοάνης. Οι μεγαλύτεροι ιχθύες οδηγούνται τότε έξω από την τράτα από την εσχάρα, ενώ οι μικρότεροι και οι καραβίδες διέρχονται μέσω της εσχάρας και καταλήγουν στον σάκο της τράτας. Ο σάκος, που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τετραγωνικά μάτια, διευκολύνει τη διαφυγή των μικρών ιχθύων και της καραβίδας με μέγεθος μικρότερο από το επιτρεπόμενο. Ο σάκος ο αποτελούμενος από τετραγωνικά μάτια απαιτείται μόνον στο Skagerrak και το Kattegat.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙVβ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΣΚΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

1.  Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώματος τετραγωνικών ματιών

Το άνοιγμα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τμήμα δικτυώματος. Υπάρχει μόνον ένα άνοιγμα διαφυγής. Το άνοιγμα διαφυγής δεν φράζεται κατ’ ουδένα τρόπο, ούτε με εσωτερικά ούτε με εξωτερικά προσαρτήματα.

2.  Θέση του ανοίγματος διαφυγής

Το άνοιγμα διαφυγής τοποθετείται στο μέσο του άνω φύλλου δικτυώματος του οπίσθιου κωνικού τμήματος της τράτας, ακριβώς έμπροσθεν του μη κωνικού τμήματος που αποτελείται από το τεμάχιο επιμήκυνσης και τον σάκο της τράτας.

Το άκρο του ανοίγματος διαφυγής δεν απέχει περισσότερο από 12 μάτια από τη χειροποίητη σειρά ματιών μεταξύ του τεμαχίου επιμήκυνσης και του οπίσθιου κωνικού τμήματος της τράτας.

3.  Μέγεθος του ανοίγματος διαφυγής

Το μήκος του ανοίγματος διαφυγής είναι τουλάχιστον 2 μέτρα και το πλάτος τουλάχιστον 1 μέτρο.

4.  Δικτύωμα του ανοίγματος διαφυγής

Τα μάτια πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο άνοιγμα 100 mm. Τα μάτια είναι τετράγωνα, δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές του δικτυώματος του ανοίγματος είναι κομμένες διαγώνια.

Το δικτύωμα τοποθετείται κατά τρόπον ώστε οι πλευρές των ματιών να είναι παράλληλες και κάθετες προς τον διαμήκη άξονα του σάκου.

Το δικτύωμα είναι κατασκευασμένο με μονό νήμα. Το πάχος του νήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm.

5.  Προσαρμογή του ανοίγματος διαφυγής στο δικτύωμα ρομβοειδών ματιών

Επιτρέπεται να συνδέεται πλευρική νεύρωση στις τέσσερις πλευρές του ανοίγματος. Η διάμετρος της εν λόγω πλευρικής νεύρωσης δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

Το μήκος του ανοίγματος, όταν είναι τεντωμένο, πρέπει να είναι ίσο με το μήκος των ρομβοειδών ματιών, όταν είναι τεντωμένα, που προσδένονται στην επιμήκη πλευρά του ανοίγματος.

Ο αριθμός των ρομβοειδών ματιών του άνω φύλλου δικτυώματος που είναι συνδεδεμένα με την μικρότερη πλευρά του ανοίγματος διαφυγής (δηλ. την πλευρά μήκους ενός μέτρου η οποία είναι κάθετη προς τον διαμήκη άξονα του σάκου) είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των πλήρων ρομβοειδών ματιών που είναι συνδεδεμένα με την επιμήκη πλευρά του ανοίγματος διαφυγής διαιρούμενο δια του 0,7.

6.  Η προσαρμογή του ανοίγματος διαφυγής στην τράτα παρουσιάζεται παρακάτω.

20121122-P7_TA(2012)0448_EL-p0000003.jpg

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙVγ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ

1.  Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώματος τετραγωνικών ματιών

Το άνοιγμα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τμήμα δικτυώματος. Το δικτύωμα είναι κατασκευασμένο με μονό νήμα. Τα μάτια είναι τετράγωνα, δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές του δικτυώματος του ανοίγματος είναι κομμένες διαγώνια. Το μέγεθος του ματιού είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 120 mm. Το μήκος του ανοίγματος είναι τουλάχιστον 3 μέτρα εκτός εάν ενσωματώνεται σε δίχτυα συρόμενα από σκάφη κάτω των 112 κιλοβάτ, οπότε και πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα.

2.  Θέση του ανοίγματος διαφυγής

Το άνοιγμα διαφυγής τοποθετείται στο άνω φύλλο δικτυώματος του σάκου της τράτας. Το απώτερο πίσω άκρο του ανοίγματος δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μέτρα από το σχοινί του σάκου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1984, σχετικά με τα προσαρτήματα στα δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόμοια δίχτυα*.

3.  Προσαρμογή του ανοίγματος διαφυγής στο δικτύωμα ρομβοειδών ματιών

Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από δύο ανοικτά ρομβοειδή μάτια μεταξύ της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος και της παρακείμενης πλευρικής νεύρωσης.

Το μήκος του ανοίγματος, όταν είναι τεντωμένο, πρέπει να είναι ίσο με το μήκος των ρομβοειδών ματιών, όταν είναι τεντωμένα, που προσδένονται στην επιμήκη πλευρά του ανοίγματος. Η αναλογία ένωσης μεταξύ των ρομβοειδών ματιών του άνω φύλλου δικτυώματος του σάκου της τράτας και της μικρότερης πλευράς του ανοίγματος διαφυγής είναι τρία ρομβοειδή μάτια προς ένα τετράγωνο μάτι ανά 80 mm του σάκου της τράτας, ή δύο ρομβοειδή μάτια προς ένα τετράγωνο μάτι ανά 120 mm του σάκου της τράτας, πλην των ακραίων πλευρών των ματιών του ανοίγματος και από τις δύο πλευρές του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙVδ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ

1.  Προδιαγραφές του άνω φύλλου δικτυώματος τετραγωνικών ματιών

Το άνοιγμα διαφυγής αποτελείται από ορθογώνιο τμήμα δικτυώματος. Το δικτύωμα είναι κατασκευασμένο με μονό νήμα. Τα μάτια είναι τετράγωνα, δηλαδή και οι τέσσερις πλευρές του δικτυώματος του ανοίγματος είναι κομμένες διαγώνια. Το μέγεθος του ματιού είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 110 mm. Το μήκος του ανοίγματος είναι τουλάχιστον 3 μέτρα εκτός εάν ενσωματώνεται σε δίχτυα συρόμενα από σκάφη κάτω των 112 κιλοβάτ, οπότε και πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα.

2.  Θέση του ανοίγματος διαφυγής

Το άνοιγμα διαφυγής τοποθετείται στο άνω φύλλο δικτυώματος του σάκου της τράτας. Το απώτερο πίσω άκρο του ανοίγματος δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μέτρα από το σχοινί του σάκου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής.

3.  Προσαρμογή του ανοίγματος διαφυγής στο δικτύωμα ρομβοειδών ματιών

Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από δύο ανοικτά ρομβοειδή μάτια μεταξύ της επιμήκους πλευράς του ανοίγματος και της παρακείμενης πλευρικής νεύρωσης. Το μήκος του ανοίγματος, όταν είναι τεντωμένο, πρέπει να είναι ίσο με το μήκος των ρομβοειδών ματιών, όταν είναι τεντωμένα, που προσδένονται στην επιμήκη πλευρά του ανοίγματος. Η αναλογία ένωσης μεταξύ των ρομβοειδών ματιών του άνω φύλλου δικτυώματος του σάκου της τράτας και της μικρότερης πλευράς του ανοίγματος διαφυγής είναι δύο ρομβοειδή μάτια προς ένα τετράγωνο μάτι, πλην των ακραίων πλευρών των ματιών του ανοίγματος και από τις δύο πλευρές του.

* EE L 318, 7.12.1984, σ. 23.

"

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου