Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0342/2012

Pateikti tekstai :

A7-0342/2012

Debatai :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Priimti tekstai
PDF 918kWORD 1159k
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras
Žuvininkystės išteklių apsauga, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Tekstas
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
Europos PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

[32 pakeitimas]

------------------------------------------------------

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0342/2012).
(2)* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1434/98, nustatantį sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui(2) ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 579/2011(3), pereinamuoju laikotarpiu iki 2012 m. gruodžio 31 d. užtikrinamas 2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus(4), nustatytų tam tikrų techninių priemonių taikymo nenutrūkstamumas;

(2)  kuriama nauja techninių apsaugos priemonių sistema atsižvelgiant į vykdomą bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformą. Ši nauja sistema nebus sukurta iki 2012 m. pabaigos, todėl tikslinga pratęsti tų pereinamojo laikotarpio techninių priemonių taikymą;

(3)  siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir tinkamą biologinių jūrų išteklių apsaugą ir jų valdymą, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98(5) turėtų būti atnaujintas į jį įtraukiant pereinamojo laikotarpio technines priemones;

(3a)  siekiant užtikrinti tolesnę tinkamą Juodosios jūros biologinių jūrų išteklių apsaugą ir valdymą, į Reglamentą (EB) Nr. 850/98 turėtų būti įtrauktas anksčiau Sąjungos teisę nustatytas mažiausias leidžiamas iškrauti paprastųjų otų dydis ir jų žvejybos tinklinio audeklo akių dydis;

(5)  siekiant sumažinti į jūrą išmetamų žuvų rūšių, kurioms taikoma kvota, kiekį visuose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) rajonuose turėtų būti toliau taikomas draudimas atrinkti geriausių rūšių žuvis;

(5a)  remiantis 2009 m. surengtomis Sąjungos, Norvegijos ir Farerų salų konsultacijomis, siekiant sumažinti nepageidaujamą sužvejotų žuvų kiekį, turėtų būti nustatytas draudimas tam tikrų rūšių žuvis paleisti į jūrą ar leisti joms išplaukti žvejybos įrankio neįkėlus į laivą ir reikalavimas plaukti į kitą žvejybos rajoną, kai 10 % laimikio sudaro neverslinio dydžio žuvys;

(5b)  atsižvelgiant į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) rekomendaciją, turėtų būti toliau taikomi draudimai iškrauti arba laikyti laive ICES IIa kvadrate sužvejotas atlantines silkes;

(6)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, jau nebūtina drausti žvejybą žvejybos rajone siekiant ICES VIa kvadrate apsaugoti neršiančias atlantines silkes, kad būtų užtikrinta tos rūšies žuvų tausi žvejybą, todėl šis draudimas turėtų būti panaikintas;

(7)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, kurioje sumažėjusi tobinių gausa siejama su mažesniu tripirščių kirų išaugintų jauniklių skaičiumi, turėtų būti toliau taikomas ICES IV parajonyje nustatytas žvejybos draudimas, išskyrus kasmetę ribotą žvejybą žuvų išteklių stebėjimo tikslais;

(8)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, tam tikruose rajonuose, kuriuose draudžiama žvejoti norveginius omarus, turėtų būti leidžiama naudotis žvejybos įrankiais, netinkamais norveginiams omarams žvejoti;

(11)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti toliau taikomas žvejybos draudimas žvejybos rajone siekiant ICES VIb kvadrate apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

(11a)   atsižvelgiant į ICES ir STECF rekomendaciją, vandenyse į vakarus nuo Škotijos (ICES VIa kvadrate) turėtų būti toliau taikomos tam tikros techninės apsaugos priemonės siekiant apsaugoti atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų išteklius ir prisidėti prie žuvų išteklių apsaugos;

(11b)   atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti leidžiama ICES VIa kvadrate ledjūrio menkes žvejoti naudojant rankines ūdas ir traukiamas automatines ūdas;

(11c)   atsižvelgiant į STECF rekomendaciją dėl atlantinių menkių pasiskirstymo ICES VIa kvadrate, kuris rodo, kad didžioji bendro leidžiamo sužvejoti atlantinių menkių kiekio dalis sužvejojama į šiaurę nuo 59º šiaurės platumos, turėtų būti leidžiama į pietus nuo šios ribos žvejoti naudojant žiauninius tinklus;

(11d)   atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti leidžiama ICES VIa kvadrate mažadėmius katryklius žvejoti naudojant žiauninius tinklus;

(11e)  taikant leidžiančią nukrypti nuostatą žvejybai tralais, daniškais velkamaisiais tinklais ar panašiais žvejybos įrankiais ICES VIa kvadrate, reikėtų reguliariai peržiūrėti žvejybos įrankių savybių tinkamumą atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas siekiant jas iš dalies pakeisti arba panaikinti;

(11f)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti nustatytas žvejybos draudimas žvejybos rajone siekiant ICES VIa kvadrate apsaugoti atlantinių menkių jauniklius;

(11g)  draudimo dėl atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos ICES VI parajonyje tinkamumas turėtų būti reguliariai peržiūrimas atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas norint jį iš dalies pakeisti arba panaikinti;

(11h)  atsižvelgiant į ICES ir STECF rekomendaciją, turėtų būti toliau taikomos atlantinių menkių išteklių Keltų jūroje (ICES VIIf ir VIIg kvadratuose) apsaugos priemonės;

(12)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti toliau taikomos priemonės melsvųjų molvų neršto plotams ICES VIa kvadrate apsaugoti;

(13)  turėtų būti toliau taikomos priemonės, kurias Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC) 2011 m. nustatė paprastųjų jūrinių ešerių apsaugai ICES I ir II parajonių tarptautiniuose vandenyse;

(14)  turėtų būti toliau taikomos priemonės, kurias NEAFC 2011 m. nustatė paprastųjų jūrinių ešerių apsaugai Irmingerio jūroje ir gretimuose vandenyse;

(15)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, ICES IVc kvadrate ir IVb kvadrato pietuose turėtų būti toliau leidžiama tam tikromis sąlygomis žvejoti plačiažiočiu tralu su elektros srovės impulsais;

(16)  remiantis 2009 m. surengtomis Sąjungos, Norvegijos ir Farerų salų konsultacijomis, turėtų būti nuolat taikomos tam tikros priemonės, kuriomis apribojamas šiaurės rytų Atlante ▌atlantines skumbres, atlantines silkes ir paprastąsias staurides žvejojančių pelaginės žvejybos laivų pajėgumas perdirbti laimikį ir jį iškrauti;

(17)  atsižvelgiant į ICES rekomendaciją, suaugusių atlantinių menkių išteklių Airijos jūroje apsaugai per neršto sezoną turėtų būti toliau taikomos techninės apsaugos priemonės;

(17a)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, turėtų būti leidžiama ICES VIIa kvadrato rajone, kuriame ribojama žvejyba, naudoti rūšiuojamuosius tinklelius;

(18)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk kvadratuose ir ICES VIII, IX, X parajoniuose ir XII parajonyje į rytus nuo 27 m vakarų ilgumos, kurių jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m, tačiau ne gilesniuose kaip 600 m vandenyse žvejoti žiauniniais tinklais ir vertikaliaisiais tinklais turėtų būti leidžiama tik tam tikromis sąlygomis, užtikrinus biologiškai pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų apsaugą;

(18a)  svarbu patikslinti įvairių sistemų, taikomų žvejybai žiauniniais tinklais, ypač ICES VII parajonyje, sąveiką. Konkrečiau turėtų būti patikslinta, kad konkrečią nukrypti leidžiančią nuostatą dėl žvejybos žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akių dydis yra 100 mm arba didesnis, ICES IIIa, IVa, V, VIa, VIIb, c, j ir k kvadratuose ir tam tikras su ta nukrypti leidžiančia nuostata susijusias sąlygas taikoma tik vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m, tačiau mažesnis nei 600 m, ir kad todėl Reglamente (EB) Nr. 850/98 nustatytos norminės taisyklės dėl tinklinio audeklo akies dydžio intervalo ir sužvejoto žuvų kiekio sudėties taikomos ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg ir VIIh kvadratuose ir vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j ir k kvadratuose;

(18b)  atsižvelgiant į STECF rekomendaciją, ICES IX parajonio vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m, bet mažesnis nei 600 m, turėtų būti leidžiama naudoti sieninius tinklus;

(19)  Biskajos įlankoje toliau turėtų būti leidžiama naudoti tam tikrus selektyviosios žvejybos įrankius siekiant užtikrinti tausų europinių paprastųjų jūrinių lydekų ir norveginių omarų išteklių naudojimą bei sumažinti į jūrą išmetamų šių rūšių gyvūnų kiekį;

(20)  turėtų būti toliau taikomi 2004 m. NEAFC patvirtinti žvejybos apribojimai tam tikruose rajonuose siekiant NEAFC reguliuojamame rajone apsaugoti pažeidžiamas giliavandenių rūšių žuvų buveines ir 2008 m. Sąjungos patvirtinti žvejybos apribojimai tam tikruose ICES VIIc, j, k kvadratų rajonuose ir ICES VIIIc kvadrate;

(21)  atsižvelgiant į Sąjungos ir Norvegijos jungtinės darbo grupės techninių priemonių klausimais rekomendaciją, Skagerako ir Kategato sąsiauriuose nustatytas draudimas savaitgaliais tralais ar gaubiamaisiais tinklais žvejoti atlantines silkes, atlantines skumbres ar atlantinius šprotus nebepadeda apsaugoti pelaginių rūšių išteklių, nes pasikeitė žvejybos modeliai. Atitinkamai, remiantis 2011 m. surengtomis Sąjungos, Norvegijos ir Farerų salų konsultacijomis šis draudimas turėtų būti atšauktas;

(22)  siekiant užtikrinti aiškumą ir geresnį reglamentavimą tam tikros neaktualios nuostatos turėtų būti panaikintos;

(22a)  siekiant atspindėti žvejybos modelių pokyčius ir labiau selektyvių žvejybos įrankių patvirtinimą, turėtų būti toliau laikomasi reikalavimų, susijusių su tinklinio audeklo akies dydžio intervalais, pagrindinėmis žvejojamomis žuvų rūšimis ir reikalaujamais laimikio procentais, kurie taikomi Skagerako ir Kategato sąsiauriuose;

(23)  remiantis biologinių tyrimų duomenimis turėtų būti iš naujo nustatyti filipininės veneros versliniai dydžiai;

(24)  siekiant prisidėti prie paprastųjų aštuonkojų, ypač jų jauniklių, apsaugos buvo nustatytas verslinis paprastųjų aštuonkojų dydis, kai žvejojama Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (CECAF) regiono trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse;

(24a)  turėtų būti nustatyta priemonė, lygiavertė mažiausiam leidžiamam iškrauti ančiuvių kiekiui, susijusi su žuvų skaičiumi viename kilograme, kadangi tai padėtų supaprastinti darbą laivuose, žvejojančiuose šios rūšies žuvis, ir sudarytų palankesnes sąlygas krante taikyti kontrolės priemones;

(25)  ▌siekiant ICES IIIa kvadrate, VI parajonyje ir VIIa kvadrate sumažinti priegaudą žvejojant norveginius omarus, turėtų būti toliau taikomi rūšiuojamųjų tinklelių ▌reikalavimai;

(26)  Biskajos įlankoje žvejojant atitinkamais velkamaisiais žvejybos įrankiais turėtų būti toliau taikomi tam tikromis sąlygomis naudotinų tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis gabalų reikalavimai;

(27)  ▌ICES VIa kvadrato žvejybos rajone, kuriame ribojama žvejyba, turėtų būti leidžiama laivams, kurių variklio galia mažesnė kaip 112 kw, naudoti 2 m tinklinio audeklo gabalus kvadratinėmis akimis;

(27a)  atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, turėtų būti pakeistas Reglamento (EB) Nr. 850/98 dėstomojoje dalyje vartojamas terminas „Bendrija“;

(27b)  siekiant užtikrinti vienodas sąlygas įgyvendinti taisykles dėl lygiaverčių didelio selektyvumo žvejybos įrankių, žvejojant norveginius omarus ICES VIa kvadrate, naudojimo ir taisykles dėl to, kad tam tikrai valstybės narės žvejybos veiklai būtų netaikomas draudimas naudoti žiauninius tinklus, vertikaliuosius tinklus ar sieninius tinklus ICES VII, IX, X parajoniuose, kur ryklių priegauda ir jų iškraunamas kiekis yra labai nedideli, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi netaikant Reglamento (ES) Nr. 182/2011(6);

(29)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 850/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(29a)  Tarybos reglamente (EB) Nr. 1434/98 nustatomos konkrečios sąlygos, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams. Į tą reglamentą turėtų būti įtraukta konkreti nuostata, leidžianti nukrypti nuo žvejojant mažų tinklinio audeklo akių tinklais ICES IIIa kvadrate, IV parajonyje bei VIId kvadrate ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse sužvejotų atlantinių silkių ir priegaudos iškrovimo sąlygų. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1434/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 850/98 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 850/98 iš dalies keičiamas taip:

-1a)  Įterpiamas šis 1a straipsnis:"

1a straipsnis

4 straipsnio 2 dalies c punkte, 46 straipsnio 1 dalies b punkte ir I priedo 5 išnašoje daiktavardis „Bendrija“ arba atitinkamas būdvardis pakeičiamas daiktavardžiu „Sąjunga“ arba atitinkamu būdvardžiu, padarant visus gramatinius patikslinimus, kurių reikia dėl šio pakeitimo.

"

-1b)  2 straipsnis papildomas šiuo punktu:"

i)  9 regionas

Visi Juodosios jūros vandenys, atitinkantys 29 geografinį parajonį, nurodytą 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų* ir Rezoliucijoje GFCM/33/2009/2.

*OL L 347, 2011 12 30, p. 44.

"

-1c)  11 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:"

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma nedarant poveikio 34b straipsnio 2 dalies c punktui.

-1d)  Įterpiamas šis straipsnis:

11a straipsnis

9 regione inkarinių žiauninių tinklų, naudojamų paprastiesiems otams žvejoti, tinklinio audeklo mažiausias akių dydis turi būti 40 mm.

"

1d)  17 straipsnis pakeičiamas taip:"

Jūrų gyvūnas laikomas per mažo dydžio, jeigu jo matmenys yra mažesni už XII ir XIIa prieduose atitinkamoms rūšims ir atitinkamoms geografinėms zonoms nustatytus minimalius matmenis.

"

1e)  19 straipsnis papildomas šia dalimi:"

4.  2 ir 3 dalys 9 regionui netaikomos.

"

2)  Įterpiama ši antraštinė dalis."

„IIIa ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIEMONĖS Į JŪRĄ IŠMETAMAM ŽUVŲ KIEKIUI SUMAŽINTI

19a straipsnis

Draudimas atrinkti geriausių rūšių žuvis

1.   1,2,3 ir 4 regionuose draudžiama į jūrą išmesti tų rūšių žuvis, kurioms taikoma kvota ir kurias galima teisėtai iškrauti žvejybos operacijų metu.

2.  1 dalyje nurodytos nuostatos nedaro poveikio šiame reglamente ar bet kuriame kitame žvejybos srities Sąjungos teisės akte nustatytiems įpareigojimams.

19b straipsnis

Reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajono nuostatos ir draudimas paleisti žuvis

1.  Žvejojant 1, 2, 3 ir 4 regionuose, jeigu sužvejotų neverslinio dydžio atlantinių skumbrių, atlantinių silkių ar paprastųjų stauridžių kiekis yra didesnis kaip 10 % vienos žvejybos operacijos bendrojo sužvejoto žuvų kiekio, laivas turi plaukti į kitą žvejybos rajoną.

2.  1, 2, 3 ir 4 regionuose draudžiama paleisti atlantines skumbres, atlantines silkes ar paprastąsias staurides tinklo visiškai neįkėlus į laivą ir taip žvejybos laivui atsikratyti negyvų ar dvesiančių žuvų.„;

"

3)  Išbraukiamas 20 straipsnio 1 dalies d punktas.

3a)  Įterpiamas šis straipsnis:"

20a straipsnis

Atlantinės silkės žvejybos apribojimai ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse

Sausio 1 d. – vasario 28 d. ir gegužės 16 d. – gruodžio 31 d. draudžiama iškrauti arba laikyti laive ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse sužvejotą atlantinę silkę.

"

4)  29a straipsnis pakeičiamas taip:"

29a straipsnis

Tobinių žvejybos uždraudimas ICES IV parajonyje

1.  Draudžiama iškrauti arba laikyti laive tobines, sugautas geografiniame rajone, kuris ribojasi su rytine Anglijos ir Škotijos pakrante ir kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   rytinė Anglijos pakrantė 55°30' šiaurės platumos,
   55o30' šiaurės platumos, 01o00' vakarų ilgumos,
   58o00' šiaurės platumos, 01o00' vakarų ilgumos,
   58o00' šiaurės platumos, 02o00' vakarų ilgumos,
   rytinė Škotijos pakrantė 02°00' vakarų ilgumos.

2.  Leidžiama žvejyba mokslinių tyrimų tikslais, siekiant stebėti tobinių išteklius rajone ir žvejybos draudimo poveikį.

"

5)  29b straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.  Nukrypstant nuo 1 dalyje nustatyto draudimo, žvejyba omarų ir krabų gaudyklėmis, kuriomis nesugaunami norveginiai omarai, leidžiama toje dalyje nustatytuose geografiniuose rajonuose ir juose nustatytais laikotarpiais.

"

6)  Įterpiami šie straipsniai:"

29c straipsnis

ICES VI parajonio juodadėmės menkės Rockall zona

1.  Rockall zonoje draudžiama visa juodadėmių menkių žvejyba, išskyrus ilgosiomis ūdomis, žvejybos rajonuose, kurių ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   57o00' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos.
   57o00' šiaurės platumos, 14o00' vakarų ilgumos,
   56o30' šiaurės platumos, 14o00' vakarų ilgumos,
   57o30' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos,
   57o00' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos.

29d straipsnis

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos ICES VI parajonyje apribojimai

1.  Visa atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos veikla draudžiama toje ICES VIa kvadrato dalyje, kuri yra į rytus ar pietus nuo loksodromų, paeiliui sujungiančių toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   54o30' šiaurės platumos, 10o35' vakarų ilgumos,
   55o20' šiaurės platumos, 09o50' vakarų ilgumos,
   56o30' šiaurės platumos, 09o20' vakarų ilgumos,
   56o40' šiaurės platumos, 08o55' vakarų ilgumos,
   57o00' šiaurės platumos, 09o00' vakarų ilgumos,
   57o20' šiaurės platumos, 09o20' vakarų ilgumos,
   57o50' šiaurės platumos, 09o20' vakarų ilgumos,
   58o10' šiaurės platumos, 09o00' vakarų ilgumos,
   58o40' šiaurės platumos, 07o40' vakarų ilgumos,
   59o00' šiaurės platumos, 07o30' vakarų ilgumos,
   59o20' šiaurės platumos, 06o30' vakarų ilgumos,
   59o40' šiaurės platumos, 06o05' vakarų ilgumos,
   59o40' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos,
   60o00' šiaurės platumos, 04o50' vakarų ilgumos,
   60o15' šiaurės platumos, 04o00' vakarų ilgumos.

2.  Kiekvienas 1 dalyje nurodytame rajone esantis žvejybos laivas užtikrina, kad visi laive turimi žvejybos įrankiai būtų surišti ir sukrauti pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis * 47 straipsnį.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, 1 dalyje nurodytame rajone žvejybos veikla leidžiama naudojant prie strypų tvirtinamus pakrančių pasyviuosius tinklus, dragas šukutėms gaudyti, dragas midijoms gaudyti, rankines ūdas, traukiamąsias automatines ūdas, gaubiamuosius tinklus ir pakrančių velkamuosius tinklus, dugnines gaudykles ir krabų bei omarų gaudykles, jeigu:

   a) laive yra arba naudojami tik šie žvejybos įrankiai: prie strypų tvirtinami pakrančių pasyvieji tinklai, dragos šukutėms gaudyti, dragos midijoms gaudyti, rankinės ūdos, traukiamosios automatinės ūdos, gaubiamieji tinklai ir pakrančių velkamieji tinklai, dugninės gaudyklės ir krabų bei omarų gaudyklės; ir
   b) laive yra, iškraunamos arba pristatomos į krantą tik šios žuvys: atlantinės skumbrės, atlantiniai polakai, ledjūrio menkės ir lašišos, ir tik šie kiautuotieji vėžiagyviai: moliuskai ir vėžiagyviai.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos veiklą toje dalyje nurodytame rajone leidžiama vykdyti naudojant tinklus, kurių tinklinio audeklo akies dydis mažesnis kaip 55 mm, jeigu:

   a) laive nėra tinklo, kurio tinklinio audeklo akies dydis yra 55 mm arba didesnis, ir
   b) be atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, europinių sardinių, apvaliųjų sardinėlių, paprastųjų stauridžių, atlantinių šprotų, šiaurinių žydrųjų merlangų, smulkiadyglių saulažuvių ir atlantinių argentinų, laive nelaikoma kitų žuvų.

4a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje žvejybos veiklą nurodytame rajone leidžiama vykdyti naudojant žiauninius tinklus, kurių tinklinio audeklo akies dydis didesnis kaip 120 mm, jeigu:

   a) jais žvejojama rajone į pietus nuo 59 šiaurės platumos;
   b) didžiausias vieno laivo naudojamo žiauninio tinklo ilgis – 20 km;
   c) žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 24 valandas; ir
   d) ne daugiau kaip 5 % sužvejoto žuvų kiekio sudaro paprastieji merlangai ir atlantinės menkės.

4b.  Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje žvejybos veiklą nurodytame rajone leidžiama vykdyti naudojant žiauninius tinklus, kurių tinklinio audeklo akies dydis didesnis kaip 90mm, jeigu:

   a) jie naudojami tik iki trijų jūrmylių atstumu nuo kranto ir ne ilgiau kaip 10 dienų per kalendorinį mėnesį;
  b) didžiausias naudojamo žiauninio tinklo ilgis – 1000 m;
   c) žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 24 valandas; ir
   d) bent 70 % sužvejoto žuvų kiekio sudaro mažadėmiai katrykliai.

5.  Nukrypstant nuo 1dalies, leidžiama žvejoti norveginius omarus toje dalyje nustatytame rajone, jeigu:

   a) naudojamuose žvejybos įrankiuose yra rūšiuojamasis tinklelis, kaip nurodyta XIVa priedo 2–5 punktuose; arba XIVc priede aprašytas tinklinio audeklo gabalas kvadratinėmis akimis, arba naudojamas kitas didelio selektyvumo žvejybos įrankis;
   b) žvejybos įrankis pagamintas naudojant ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių tinklinį audeklą;
   c) bent 30 % laive laikomų sužvejotų žuvų masės yra norveginiai omarai.

Remdamasi STECF palankia nuomone, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose a papunktyje nurodytu tikslu apibrėžia lygiaverčio didelio selektyvumo žvejybos įrankius.

6.  5 dalies nuostatos netaikomos rajone, kurį apibrėžia loksodromos, paeiliui sujungiančios toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   59º05' šiaurės platumos, 06º45' vakarų ilgumos,
   59o30' šiaurės platumos, 06o00' vakarų ilgumos,
   59º40' šiaurės platumos, 05º00' vakarų ilgumos,
   60º00' šiaurės platumos, 04º00' vakarų ilgumos,
   59º30' šiaurės platumos, 04º00' vakarų ilgumos,
   59º05' šiaurės platumos, 06º45' vakarų ilgumos.

7.  Nukrypstant nuo 1 dalies, leidžiama žvejoti tralais, daniškais velkamaisiais tinklais ar panašiais žvejybos įrankiais toje dalyje nustatytame rajone, jeigu:

   a) ilgesniuose kaip 15 m bendro ilgio laivuose visų turimų tinklų mažiausias tinklinio audeklo akies dydis – 120 mm, o kituose laivuose – 110 mm;
   c) jeigu mažiau kaip 90 % laive laikomo sužvejotų žuvų kiekio sudaro ledjūrio menkės, naudojamame žvejybos įrankyje yra XIVc priede aprašytas tinklinio audeklo gabalas kvadratinėmis akimis; ir
   d) jeigu bendras laivo ilgis yra 15 m ar trumpesnis, nepaisant laive laikomo ledjūrio menkių kiekio, naudojamame žvejybos įrankyje yra XIVd priede aprašytas tinklinio audeklo gabalas kvadratinėmis akimis.

7a.  Ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip kas dvejus metus po to, Komisija, atsižvelgdama į STECF mokslines rekomendacijas, įvertina 7 dalyje nurodytų žvejybos įrankių savybes ir prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 7 dalies pakeitimo.

8.  7 dalies nuostatos netaikomos rajone, kurį apibrėžia loksodromos, paeiliui sujungiančios toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   59º05' šiaurės platumos, 06º45' vakarų ilgumos,
   59o30' šiaurės platumos, 06o00' vakarų ilgumos,
   59º40' šiaurės platumos, 05º00' vakarų ilgumos,
   60º00' šiaurės platumos, 04º00' vakarų ilgumos,
   59º30' šiaurės platumos, 04º00' vakarų ilgumos,
   59º05' šiaurės platumos, 06º45' vakarų ilgumos.

8a.  Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. kiekvienais metais draudžiama vykdyti bet kokią žvejybos veiklą naudojant 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1342/2008, nustatančios menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą **, I priede nurodytus žvejybos įrankius ICES VIa rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus:

   7º07 vakarų ilgumos, 55º25 šiaurės platumos,
   7º00 vakarų ilgumos, 55º25 šiaurės platumos,
   6º50 vakarų ilgumos, 55º18 šiaurės platumos,
   6º50 vakarų ilgumos, 55º17 šiaurės platumos,
   6º52 vakarų ilgumos, 55 º17 šiaurės platumos,
   7º07 vakarų ilgumos, 55º25 šiaurės platumos.

Nei žvejybos laivo kapitonas, nei kitas laive esantis asmuo neliepia arba neleidžia laive esančiam asmeniui mėginti žvejoti, iškrauti į krantą, perkrauti ar laikyti laive nurodytame rajone sužvejotų žuvų.

9.  Kiekviena atitinkama valstybė narė įgyvendina kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. laivuose vykdomą stebėjimo programą, kad iš laivų, kuriems taikomos 4a, 4b, 5 ir 7 dalyse numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, sužvejotų ir į jūrą išmetamų žuvų būtų galima imti ėminius. Stebėjimo programos vykdomos nepažeidžiant atitinkamose taisyklėse nustatytų įpareigojimų, jas įgyvendinant sužvejotų atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų kiekį ir į jūrą išmestų šių rūšių žuvų kiekį siekiama apytikriai apskaičiuoti bent 20 % tikslumu.

10.  Atitinkamos valstybės narės parengia ▌laivų, kuriems taikoma stebėjimo programa, bendro sužvejoto žuvų kiekio ir į jūrą išmesto žuvų kiekio kiekvienais kalendoriniais metais ataskaitą ir ją ne vėliau kaip ▌po tų kalendorinių metų einančių kitų metų vasario 1 d. pateikia Komisijai.

10a.  Ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip kas dvejus metus po to, Komisija, atsižvelgdama į STECF mokslines rekomendacijas, įvertina atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų išteklių 1 dalyje nurodytame regione padėtį ir prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šio straipsnio pakeitimo.

29e straipsnis

Atlantinių menkių žvejybos apribojimai ICES VII parajonyje

1.  Nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. kiekvienais metais draudžiama vykdyti bet kokią žvejybos veiklą ICES VII parajonio žvejybos rajone, kurį sudaro ICES statistiniai stačiakampiai: 30E4, 31E4, 32E3. Šis draudimas netaikomas šešių jūrmylių atstumu nuo bazinės linijos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje nustatytame rajone ir laikotarpiais leidžiama žvejybos veikla naudojant prie strypų tvirtinamus pakrančių pasyviuosius tinklus, dragas šukutėms gaudyti, dragas midijoms gaudyti, gaubiamuosius tinklus, pakrančių velkamuosius tinklus, rankines ūdas, traukiamąsias automatines ūdas, dugnines gaudykles ir krabų bei omarų gaudykles, jeigu:

   a) laive yra arba naudojami tik šie žvejybos įrankiai: prie strypų tvirtinami pakrančių pasyvieji tinklai, dragos šukutėms gaudyti, dragos midijoms gaudyti, gaubiamieji tinklai, pakrančių velkamieji tinklai, rankinės ūdos, traukiamosios automatinės ūdos, dugninės gaudyklės ir krabų bei omarų gaudyklės; ir
   b) laive iškraunamos, yra arba pristatomos į krantą tik šios žuvys: atlantinės skumbrės, atlantiniai polakai ir lašišos, ar šie kiautuotieji vėžiagyviai: moliuskai ir vėžiagyviai.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, žvejybos veiklą toje dalyje nurodytame rajone leidžiama vykdyti naudojant tinklus, kurių tinklinio audeklo akies dydis mažesnis kaip 55 mm, jeigu:

   a) laive nėra tinklo, kurio tinklinio audeklo akies dydis yra 55 mm arba didesnis, ir
   b) be atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, europinių sardinių, apvaliųjų sardinėlių, paprastųjų stauridžių, atlantinių šprotų, šiaurinių žydrųjų merlangų, smulkiadyglių saulažuvių ir atlantinių argentinų, laive nelaikoma kitų žuvų.

29f straipsnis

Specialios melsvųjų molvų apsaugos taisyklės

1.  Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. kiekvienais metais per vieną žvejybos reisą laive draudžiama laikyti didesnį kaip 6 tonų melsvųjų molvų kiekį ICES VIa kvadrate, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

  a) Škotijos kontinentinio šelfo pakraštys:
   59º58' šiaurės platumos, 07º00' vakarų ilgumos,
   59º55' šiaurės platumos, 06º47' vakarų ilgumos,
   59º51' šiaurės platumos, 06º28' vakarų ilgumos,
   59º45' šiaurės platumos, 06º38' vakarų ilgumos,
   59º27' šiaurės platumos, 06º42' vakarų ilgumos,
   59º22' šiaurės platumos, 06º47' vakarų ilgumos,
   59º15' šiaurės platumos, 07º15' vakarų ilgumos,
   59o07' šiaurės platumos, 07o31' vakarų ilgumos,
   58o52' šiaurės platumos, 07o44' vakarų ilgumos,
   58o44' šiaurės platumos, 08o11' vakarų ilgumos,
   58o43' šiaurės platumos, 08o27' vakarų ilgumos,
   58o28' šiaurės platumos, 09o16' vakarų ilgumos,
   58o15' šiaurės platumos, 09o32' vakarų ilgumos,
   58o15' šiaurės platumos, 09o45' vakarų ilgumos,
   58o30' šiaurės platumos, 09o45' vakarų ilgumos,
   59o30' šiaurės platumos, 07o00' vakarų ilgumos,
   59º58' šiaurės platumos, 07º00' vakarų ilgumos;
  b) Rosemary pakrantė:

Išskyrus rajoną, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):
   60o00' šiaurės platumos, 11o00' vakarų ilgumos,
   59o00' šiaurės platumos, 11o00' vakarų ilgumos,
   59o00' šiaurės platumos, 09o00' vakarų ilgumos,
   59o30' šiaurės platumos, 09o00' vakarų ilgumos,
   59o30' šiaurės platumos, 10o00' vakarų ilgumos,
   60º00' šiaurės platumos, 10º00' vakarų ilgumos,
   60o00' šiaurės platumos, 11o00' vakarų ilgumos.
   59o15' šiaurės platumos, 10o24' vakarų ilgumos,
   59o10' šiaurės platumos, 10o22' vakarų ilgumos,
   59o08' šiaurės platumos, 10o07' vakarų ilgumos,
   59º11' šiaurės platumos, 09º59' vakarų ilgumos,
   59º15' šiaurės platumos, 09º58' vakarų ilgumos,
   59o22' šiaurės platumos, 10o02' vakarų ilgumos,
   59o23' šiaurės platumos, 10o11' vakarų ilgumos,
   59o20' šiaurės platumos, 10o19' vakarų ilgumos,
   59o15' šiaurės platumos, 10o24' vakarų ilgumos.

2.  Įplaukiančio į 1 dalyje nurodytus žvejybos rajonus ir iš jų išplaukiančio žvejybos laivo kapitonas laivo žurnale įrašo įplaukimo bei išplaukimo datą, laiką ir vietą.

3.  Bet kuriame iš dviejų 1 dalyje nurodytų žvejybos rajonų, jeigu laivas turi sugavęs 6 tonas melsvųjų molvų:

   a) jis nedelsdamas nutraukia žvejybą ir išplaukia iš žvejybos rajono;
   b) jam neleidžiama iš naujo įplaukti į bet kurį iš šių žvejybos rajonų, kol į krantą neiškraunamas jo sužvejotų žuvų kiekis;
   c) draudžiama iš šio laivo į jūrą išmesti bet kokį melsvųjų molvų kiekį.

4.  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002, nustatančio konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai ,*** 8 straipsnyje nurodyti stebėtojai, paskirti į žvejybos laivus, esančius viename iš 1 dalyje nurodytų žvejybos rajonų, be to straipsnio 4 dalyje nurodytų pareigų, siekia, kad būtų tinkamai imamos sužvejotų melsvųjų molvų imtys, todėl išmatuoja imčių žuvis ir nustato jų lytinę brandą. Remdamosi STECF rekomendacija, valstybės narės nustato išsamius imčių ėmimo protokolus ir palygina rezultatus.

5.  Nuo vasario 15 d. iki balandžio 15 d. kiekvienais metais dugniniais tralais, ilgosiomis ūdomis ir žiauniniais tinklais draudžiama žvejoti rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   60o58' 76„ šiaurės platumos, 27o27' 32“ vakarų ilgumos,
   60o56' 02„ šiaurės platumos, 27o31' 16“ vakarų ilgumos,
   60o59' 76„ šiaurės platumos, 27o43' 48“ vakarų ilgumos,
   61o03' 00„ šiaurės platumos, 27o39' 41“ vakarų ilgumos,
   60o58' 76„ šiaurės platumos, 27o27' 32“ vakarų ilgumos.

29g straipsnis

Paprastųjų jūrinių ešerių žvejybai ICES I ir II parajonių tarptautiniuose vandenyse taikomos priemonės

1.  Specializuotą paprastųjų jūrinių ešerių žvejybą ICES I ir II parajonių tarptautiniuose vandenyse leidžiama vykdyti tik nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 30 d. kiekvienais metais laivams, kurie anksčiau yra vykdę paprastųjų jūrinių ešerių žvejybą NEAFC reguliuojamame rajone, kaip apibrėžta 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose, **** 3 straipsnio 3 dalyje.

2.  Laivais žvejojant kitų rūšių žuvis ribojama paprastųjų jūrinių ešerių priegauda, kad ji nebūtų didesnė kaip 1 % bendro laive laikomo sužvejoto žuvų kiekio.

3.  Žvejojant šios rūšies žuvis sužvejotiems ir išskrostiems bei be galvų (įskaitant japonišką pjovimą) paprastiesiems jūriniams ešeriams taikomas perskaičiavimo koeficientas 1,70.

4.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 9 straipsnio 1 dalies b punkto, tokią žvejybos veiklą vykdančių laivų kapitonai apie sužvejotų žuvų kiekius praneša kiekvieną dieną.

5.  Leidimas žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius galioja ne tik laikantis Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 5 straipsnio nuostatų, bet ir tik tuo atveju, jeigu žvejybos laivų pagal to reglamento (9 straipsnio 1 dalį perduodamos ataskaitos registruojamos pagal jo 9 straipsnio 3 dalį.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad moksliniai stebėtojai su jų vėliava plaukiojančiuose laivuose rinktų mokslinę informaciją. Renkamą informaciją sudaro bent pagal gylį skirstomi sudėties duomenys apie sužvejotų žuvų lytį, amžių ir ilgį. Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos šią informaciją praneša ICES.

7.  Komisija valstybėms narėms praneša, kurią dieną NEAFC sekretoriatas NEAFC susitariančiosioms šalims pranešė, kad bendras leidžiamas sužvejoti kiekis yra visiškai išnaudotas. Nuo tos dienos valstybės narės uždraudžia su jų vėliavomis plaukiojantiems laivams vykdyti specializuotą paprastųjų jūrinių ešerių žvejybą.

29h straipsnis

Parprastųjų jūrinių ešerių žvejybai Irmingerio jūroje ir gretimuose vandenyse taikomos priemonės

1.  Paprastuosius jūrinius ešerius draudžiama žvejoti ▌ICES V parajonio tarptautiniuose vandenyse ir ICES XII ir XIV parajonių Sąjungos vandenyse, išskyrus nuo gegužės 11 d. iki gruodžio 31 d. kiekvienais metais, ir tik žvejybos rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą) (toliau – paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajonas):

   64°45' šiaurės platumos, 28°30' vakarų ilgumos,
   62°50' šiaurės platumos, 25°45' vakarų ilgumos,
   61°55' šiaurės platumos, 26°45' vakarų ilgumos,
   61°00' šiaurės platumos, 26°30' vakarų ilgumos,
   59o00' šiaurės platumos, 30o00' vakarų ilgumos,
   59o00' šiaurės platumos, 34o00' vakarų ilgumos,
   61°30' šiaurės platumos, 34°00' vakarų ilgumos,
   62°50' šiaurės platumos, 36°00' vakarų ilgumos,
   64°45' šiaurės platumos, 28°30' vakarų ilgumos.

1a.  Nepaisant 1 dalies, Sąjungos teisės aktu gali būti leidžiama žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius už paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajono ribų Irmingerio jūroje ir gretimuose vandenyse nuo gegužės 11 d. iki gruodžio 31 d. kiekvienais metais, jei yra mokslinė rekomendacija, ir jei tame geografiniame rajone NEAFC nustatė paprastųjų jūrinių ešerių išteklių atkūrimo planą. Šioje žvejyboje dalyvauja tik atitinkamų valstybių narių tinkamus leidimus gavę Sąjungos laivai, apie kuriuos pranešta Komisijai, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 5 straipsnį.

2.  Draudžiama naudoti tralus, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra mažesnis kaip 100 mm.

3.  Žvejojant šios rūšies žuvis sužvejotiems ir išskrostiems bei be galvų (įskaitant japonišką pjovimą) paprastiesiems jūriniams ešeriams taikomas perskaičiavimo koeficientas 1,70.

4.  Žvejybos laivų, žvejybos veiklą vykdančių ne paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos rajone, kapitonai Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 9 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą sužvejotų žuvų kiekio ataskaitą pateikia kiekvieną dieną, užbaigę tų kalendorinių metų dienos žvejybos operacijas. Šioje ataskaitoje nurodomi laive laikomi sužvejotų žuvų kiekiai, sugauti po paskutinio pranešimo apie sužvejotus žuvų kiekius.

5.  Leidimas žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius galioja ne tik laikantis Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 5 straipsnio nuostatų, bet ir tik tuo atveju, kai žvejybos laivų pagal to reglamento 9 straipsnio 1 dalį perduodamos ataskaitos registruojamos pagal jo 9 straipsnio 3 dalį.

6.  5 dalyje nurodytos ataskaitos rengiamos pagal atitinkamas taisykles.

* OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

** OL L 348, 2008 12 24, p. 20.

*** OL L 351, 2002 12 28, p. 6.

**** OL L 348, 2010 12 31 , p. 17.

"

6a)  30 straipsnyje papildoma šia dalis:"

1a)  1 dalis 9 regionui netaikoma.

"

7)  įterpiamas šis straipsnis:"

31a straipsnis

Žvejyba naudojant elektros srovę ICES IVc ir IVb kvadratuose

1.  Nukrypstant nuo 31 straipsnio, žvejyba plačiažiočiais tralais naudojant elektros srovės impulsus leidžiama ICES IVc ir IVb kvadratuose į pietus nuo loksodromos, kuri jungia toliau nurodytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

   nuo taško, esančio rytinėje Jungtinės Karalystės pakrantėje 55° šiaurės platumos,
   eina į rytus iki 55° šiaurės platumos, 5° rytų ilgumos,
   toliau eina į šiaurę iki 56° šiaurės platumos
   ir galiausiai – į rytus iki vakarinės Danijos pakrantės taško 56° šiaurės platumos.

2.  Žvejoti naudojant elektros srovės impulsus leidžiama tik tada, jeigu:

   a) ne daugiau kaip 5 % plačiažiočiais tralais žvejojančių valstybės narės laivų naudoja tralą su elektros srovės impulsais;
   b) kiekvieno plačiažiočio tralo didžiausia elektros galia kilovatais yra ne didesnė kaip jo sijos ilgis metrais, padaugintas iš 1,25;
   c) efektinė įtampa tarp elektrodų yra ne didesnė kaip 15 V;
   d) laive įrengta automatinė kompiuterinio valdymo sistema, kuri registruoja mažiausiai šimto paskutinių vilkimų didžiausią vienai sijai naudojamą elektros galią ir efektinę įtampą tarp elektrodų; neįgalioti asmenys negali keisti šios automatinės kompiuterinio valdymo sistemos;
   e) priešais apatinę tralo dalį draudžiama tvirtinti vieną ar daugiau prieš gruntlynį velkamų grandinių.

"

8)  įterpiamas šis straipsnis:"

32a straipsnis

Apribojimai, pelaginių rūšių žuvis žvejojančiuose laivuose taikomi sužvejotų žuvų perdirbimui ir jų iškrovimui

1.  Vandens skirtuvuose, naudojamuose pelaginių rūšių žuvis žvejojančiuose laivuose, kurie atlantines skumbres, atlantines silkes ir paprastąsias staurides žvejoja Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtame Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo žvejybai šiaurės rytų Atlante, didžiausias atstumas tarp strypelių yra 10 mm.

Strypeliai turi būti privirinti. Jeigu vandens skirtuvas yra su angomis, o ne su strypeliais, angų skersmuo turi būti ne didesnis kaip 10 mm. Angų nuleidžiamuosiuose vamzdžiuose prieš vandens skirtuvą skersmuo turi būti ne didesnis kaip 15 mm.

2.  Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo žvejybai šiaurės rytų Atlante rajone žvejybos veiklą vykdančiuose visuose pelaginių rūšių žuvis žvejojančiuose laivuose draudžiama iš kaupiamųjų talpyklų ar atšaldyto jūros vandens (AJV) talpyklų žuvis iškrauti žemiau jų vaterlinijos.

3.  Pelaginių rūšių žuvis žvejojančiuose laivuose, kurie atlantines skumbres, atlantines silkes ir paprastąsias staurides žvejoja Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo žvejybai šiaurės rytų Atlante rajone, sugautų žuvų perdirbimo ir iškrovimo pajėgumų ir bet kokius jų modifikavimo brėžinius, kuriuos yra patvirtinusios vėliavos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, laivo kapitonas siunčia vėliavos valstybės narės kompetentingoms žuvininkystės institucijoms. Laivų vėliavos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos periodiškai tikrina pateiktų brėžinių tikslumą. Laive visą laiką turimos jų kopijos.

"

9)  įterpiami šie straipsniai:"

34a straipsnis

Airijos jūroje taikomos techninės apsaugos priemonės

1.  Nuo vasario 14 d. iki balandžio 30 d. draudžiama naudoti priedugnio tralus, velkamuosius tinklus arba panašius velkamuosius tinklus, žiauninius tinklus, sieninius tinklus, inkarinius žiauninius tinklus ar panašius pasyviuosius tinklus arba kabliukų turinčius žvejybos įrankius ICES VIIa kvadrato dalyje, kuri apibrėžiama

   rytine Airijos pakrante ir rytine Šiaurės Airijos pakrante ir
   tiesiomis linijomis, paeiliui jungiančiomis šias geografines koordinates:
   tašką Šiaurės Airijos Ardso pusiasalio rytinėje pakrantėje 54°30' šiaurės platumos,
   54o30' šiaurės platumos, 04o50' vakarų ilgumos,
   53o15' šiaurės platumos, 04o50' vakarų ilgumos,
   tašką Airijos rytinėje pakrantėje 53°15' šiaurės platumos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, joje nurodytame rajone ir nurodytu laikotarpiu:

  a) leidžiama naudoti priedugnio tralus su kėtoklėmis, jeigu laive nėra kitų tipų žvejybos įrankių ir jeigu:
   šių tinklų tinklinio audeklo akies dydis yra 70–79 mm arba 80–99 mm;
   jų tinklinio audeklo akies dydis yra tik vieno leidžiamo dydžio intervalo; ir
   nė vienoje tinklo dalyje nėra pavienių akių, kurių dydis būtų didesnis kaip 300 mm; ir
   tinklai naudojami tik rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant šiuos taškus, kurių padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą:
   53o30' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 05o20' vakarų ilgumos,
   54o20' šiaurės platumos, 04o50' vakarų ilgumos,
   54o30' šiaurės platumos, 05o10' vakarų ilgumos,
   54o30' šiaurės platumos, 05o20' vakarų ilgumos,
   54o00' šiaurės platumos, 05o50' vakarų ilgumos,
   54o00' šiaurės platumos, 06o10' vakarų ilgumos,
   53o45' šiaurės platumos, 06o10' vakarų ilgumos,
   53o45' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos;
  b) leidžiama naudoti bet kokius priedugnio tralus, velkamuosius tinklus ar panašius velkamuosius tinklus su rūšiuojamuoju tinklinio audeklo gabalu ar rūšiuojamuoju tinkleliu, jeigu laive neturima jokių kitų tipų žvejybos įrankių ir jeigu:
   jie atitinka 2 dalies a punkte nustatytas sąlygas;
   jei tai rūšiuojamasis tinklinio audeklo gabalas, yra pagaminti pagal 2002 m. vasario 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 254/2002, kuriuo nustatomos priemonės, taikomos 2002 m. menkių ištekliams atstatyti Airijos jūroje (ICES sektorius VIIa)* priede nurodytą techninę informaciją; ir
   jei tai rūšiuojamieji tinkleliai, jie atitinka šio reglamento XIVa priedo 2–5 punktus;
  c) bet kokius priedugnio tralus, velkamuosius tinklus ar panašius velkamuosius tinklus su rūšiuojamuoju tinklinio audeklo gabalu ar rūšiuojamuoju tinkleliu taip pat galima naudoti rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant šiuos taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):
   53o45' šiaurės platumos, 06o00' vakarų ilgumos,
   53o45' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 05o30' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 06o00' vakarų ilgumos,
   53o45' šiaurės platumos, 06o00' vakarų ilgumos.

34b straipsnis

Žiauninių tinklų naudojimas ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k kvadratuose ir ICES VIII, IX, X parajoniuose bei XII parajonyje į rytus nuo 27o vakarų ilgumos

1.  Sąjungos laivai nežvejoja inkariniais žiauniniais tinklais, vertikaliaisiais tinklais ir sieniniais tinklais bet kokiose ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k kvadratų ir ICES XII parajonio į rytus nuo 27° vakarų ilgumos, VIII, IX ir X parajonių vietose, kuriose jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, leidžiama žvejoti šiais įrankiais:

  a) žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 120 mm arba didesnis, bet mažesnis kaip 150 mm, – ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k kvadratuose ir ICES XII parajonyje į rytus nuo 27° vakarų ilgumos, žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm arba didesnis, bet mažesnis kaip 130 mm, – ICES VIIIa, b, d kvadratuosee ir ICES X parajonyje ir žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 80 mm arba didesnis, bet mažesnis kaip 110 mm, – ICES VIIIc kvadrate ir ICES IX parajonyje, jeigu:
   jais žvejojama vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis yra mažesnis kaip 600 m,
   jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis kaip 100 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis kaip 0,5,
   jie turi plūdes arba kitas plūdrumo priemones,
   kiekvienas jų tinklas yra ne daugiau kaip 5 jūrmylių ilgio, o bendras vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 25 km vienam laivui,
   žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 24 valandas;
  b) vertikaliaisiais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 250 mm arba didesnis, jeigu:
   jais žvejojama vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis yra mažesnis kaip 600 m,
   jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis kaip 15 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis kaip 0,33,
   jie neturi plūdžių arba kitų plūdrumo priemonių,
   kiekvienas jų yra ne ilgesnis kaip 10 km, o bendras visų vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 100 km vienam laivui,
   žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 72 valandas;
  c) žiauniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 100 mm arba didesnis, bet mažesnis kaip 130 mm, – ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k kvadratuose ir ICES XII parajonyje į rytus nuo 27° vakarų ilgumos, jeigu:
   jais žvejojama vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis yra didesnis kaip 200 m, bet mažesnis kaip 600 m,
   jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis kaip 100 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis kaip 0,5,
   jie turi plūdes arba kitas plūdrumo priemones,
   kiekvienas jų tinklas yra ne daugiau kaip 4 jūrmylių ilgio, o bendras vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 20 km vienam laivui,
   žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 24 valandas,
   europinės jūrinės lydekos sudaro ne mažiau kaip 85 % pasilikto sužvejotų žuvų kiekio svorio,
   žvejybos veiklą vykdančių laivų skaičius neviršija 2008 m. užregistruoto skaičiaus,
   prieš išplaukdamas iš uosto šią žvejybos veiklą vykdančio laivo kapitonas laivo žurnale užregistruoja laive esančių žvejybos įrankių kiekį ir bendrą ilgį. Bent 15 % išplaukiančių laivų yra patikrinami,
   iškraunant žuvis laivo kapitonas laive turi 90 % Sąjungos laivo žurnale nurodytos tai žūklei skirtų žvejybos įrankių ir
   visų sužvejotų rūšių žuvų didesnis kaip 50 kg kiekis, įskaitant visus didesnius kaip 50 kg išmestus atgal į jūrą kiekius, užregistruojamas Sąjungos laivo žurnale;
  d) sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 220 mm arba didesnis, – ICES IX parajonyje, jeigu:
   jais žvejojama vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis yra mažesnis kaip 600 m,
   jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis kaip 30 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis kaip 0,44,
   jie neturi plūdžių arba kitų plūdrumo priemonių,
   kiekvienas jų yra ne ilgesnis kaip 5 km; bendras visų vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 20 km vienam laivui,
   žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 72 valandas.

4.  Tačiau ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma NEAFC reguliuojamame rajone.

4a.  Visiems laivams, inkariniais žiauniniais tinklais, vertikaliaisiais tinklais arba sieniniais tinklais žvejojantiems bet kokiose ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k kvadratų ir ICES XII parajonio į rytus nuo 27° vakarų ilgumos, VIII, IX, X parajonių vietose, kuriose jūrlapyje pažymėtas gylis viršija 200 m, išduodamas žvejybos leidimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį.

5.  Laive vienu metu gali būti tik vieno iš 3 dalies a, ▌b ar d punktuose nurodytų tipų žvejybos įrankių. Laivai gali turėti tinklų, kurių bendras ilgis yra 20 % didesnis nei didžiausias leidžiamas vienu metu naudojamų tinklų grupių ilgis.

6.  Laivo, turinčio 4a dalyje nurodytą žvejybos leidimą, kapitonas prieš laivui išplaukiant iš uosto ir jam grįžus laivo žurnale registruoja laive turimų įrankių kiekį bei ilgius ir pagrindžia visas duomenų neatitiktis.

8.  Kompetentingos valdžios institucijos turi teisę pašalinti jūroje paliktą įrankį ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k kvadratuose ir ICES XII parajonyje į rytus nuo 27° vakarų ilgumos, VIII, IX ir X parajoniuose šiais atvejais:

   a) žvejybos įrankis nėra tinkamai paženklintas;
   b) iš plūduro ženklinimo arba LSS duomenų matyti, kad savininkas daugiau kaip 120 valandų prie žvejybos įrankio nebuvo arčiau kaip 100 jūrmylių atstumu;
   c) žvejybos įrankis naudojamas vandenyse, kur jūrlapyje pažymėtas gylis yra didesnis nei leidžiama;
   d) žvejybos įrankio tinklinio audeklo akies dydis neatitinka nustatytų reikalavimų.

9.  Laivo, turinčio 4a dalyje nurodytą žvejybos leidimą, kapitonas per kiekvieną žvejybos reisą laivo žurnale registruoja šią informaciją:

   naudojamo tinklo tinklinio audeklo akies dydį,
   nominalų vieno tinklo ilgį,
   tinklų grupėje esančių tinklų skaičių,
   bendrą naudojamų tinklų grupių skaičių,
   kiekvienos naudojamos tinklų grupės padėtį,
   kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylį,
   kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmę,
   pamestų žvejybos įrankių skaičių, vietą, kur jis pastebėtas paskutinį kartą, ir pametimo datą.

10.  Laivams, turintiems 4a dalyje nurodytą žvejybos leidimą, sužvejotą žuvų kiekį iškrauti leidžiama tik tuose uostuose, kuriuos valstybės narės nurodė pagal Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 * 7 straipsnį.

11.  Laive, žvejojančiame 3 dalies b ir d punktuose nurodytų tipų įrankiu, laikomas ryklių kiekis sudaro ne daugiau kaip 5 % viso laive laikomo jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

11a.  Pasikonsultavusi su STECF, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos ICES VIII, IX ir X parajoniuose tam tikrai valstybės narės žvejybos veiklai būtų netaikomos 1–10 dalys, jei pagal valstybės narės pateiktą informaciją vykdant tą žvejybos veiklą ryklių priegauda ir atgal į jūrą išmestas kiekis yra nedidelis.

34c straipsnis

Žvejybos tam tikrais Biskajos įlankoje leidžiamais velkamaisiais žvejybos įrankiais sąlygos

1.  Nukrypstant nuo 2002 m. kovo 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 494/2002 **, nustatančio papildomas technines priemones, skirtas europinių jūrų lydekų išteklių atstatymui ICES III, IV, V, VI ir VII parajoniuose ir ICES VIII parajonio a, b, d ir e sektoriuose,** 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų nuostatų, žvejybos veikla naudojant tralus, daniškus velkamuosius tinklus ir panašius žvejybos įrankius, išskyrus plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 70–99 mm, Reglamento (EB) Nr. 494/2002 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytame rajone yra leidžiama, jeigu žvejybos įrankis yra su tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis gabalu, kaip nurodyta XIVb priede.

2.  Žvejojant ICES VIII a ir b kvadratuose leidžiama naudoti rūšiuojamąjį tinklelį, jo priedus tralo maišo priekyje ir (arba) kvadratinių akių tinklinį audeklą, kurio akių dydis apatinėje tinklo pailginimo dalyje tralo maišo priekyje yra 60 mm arba didesnis. Šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio ir 9 straipsnio 1 dalies nuostatos bei Reglamento (EB) Nr. 494/2002 3 straipsnio a ir b dalių nuostatos netaikomos tai tralo daliai, kurioje yra įtaisyti šie atranką užtikrinantys įtaisai.

34d straipsnis

Priemonės pažeidžiamoms giliavandenių rūšių žuvų buveinėms NEAFC reguliavimo rajone apsaugoti

1.  Dugniniais tralais ir pasyviaisiais įrankiais, įskaitant inkarinius žiauninius tinklus ir ilgąsias ūdas, draudžiama žvejoti rajonuose, kurių ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

Reykjanes Ridge povandeninio kalno dalis:

   55o04' 5327„ šiaurės platumos, 36o49' 0135“ vakarų ilgumos,
   55o05' 4804„ šiaurės platumos, 35o58' 9784“ vakarų ilgumos,
   54o58' 9914„ šiaurės platumos, 34o41' 3634“ vakarų ilgumos,
   54o41' 1841„ šiaurės platumos, 34o00' 0514“ vakarų ilgumos,
   54o00' šiaurės platumos, 34o00' vakarų ilgumos,
   53o54' 6406„ šiaurės platumos, 34o49' 9842“ vakarų ilgumos,
   53o58' 9668„ šiaurės platumos, 36o39' 1260“ vakarų ilgumos,
   55o04' 5327„ šiaurės platumos, 36o49' 0135“ vakarų ilgumos;

šiaurinis Mid Atlantic Ridge rajonas:

   59º45' šiaurės platumos, 33º30' vakarų ilgumos,
   57o30' šiaurės platumos, 27o30' vakarų ilgumos,
   56o45' šiaurės platumos, 28o30' vakarų ilgumos,
   59o15' šiaurės platumos, 34o30' vakarų ilgumos,
   59º45' šiaurės platumos, 33º30' vakarų ilgumos;

vidurio Mid Atlantic Ridge rajonas (Charlie-Gibbs lūžio zona ir subpoliarinis priešakinis rajonas):

   53o30' šiaurės platumos, 38o00' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 36o49' vakarų ilgumos,
   55o04' 5327„ šiaurės platumos, 36o49' vakarų ilgumos,
   54o58' 9914“ šiaurės platumos, 34o41' 3634„ vakarų ilgumos,
   54o41' 1841“ šiaurės platumos, 34o00' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 30o00' vakarų ilgumos,
   51o30' šiaurės platumos, 28o00' vakarų ilgumos,
   49o00' šiaurės platumos, 26o30' vakarų ilgumos,
   49o00' šiaurės platumos, 30o30' vakarų ilgumos,
   51o30' šiaurės platumos, 32o00' vakarų ilgumos,
   51o30' šiaurės platumos, 38o00' vakarų ilgumos,
   53o30' šiaurės platumos, 38o00' vakarų ilgumos;

pietinis Mid Atlantic Ridge rajonas:

   44o30' šiaurės platumos, 30o30' vakarų ilgumos,
   44o30' šiaurės platumos, 27o00' vakarų ilgumos,
   43o15' šiaurės platumos, 27o15' vakarų ilgumos,
   43o15' šiaurės platumos, 31o00' vakarų ilgumos,
   44o30' šiaurės platumos, 30o30' vakarų ilgumos;

Altair povandeniniai kalnai:

   45o00' šiaurės platumos, 34o35' vakarų ilgumos,
   45o00' šiaurės platumos, 33o45' vakarų ilgumos,
   44o25' šiaurės platumos, 33o45' vakarų ilgumos,
   44o25' šiaurės platumos, 34o35' vakarų ilgumos,
   45o00' šiaurės platumos, 34o35' vakarų ilgumos;

Antialtair povandeniniai kalnai:

   43o45' šiaurės platumos, 22o50' vakarų ilgumos,
   43o45' šiaurės platumos, 22o05' vakarų ilgumos,
   43o25' šiaurės platumos, 22o05' vakarų ilgumos,
   43o25' šiaurės platumos, 22o50' vakarų ilgumos,
   43o45' šiaurės platumos, 22o50' vakarų ilgumos;

Hatton Bank rajonas:

   59o26' šiaurės platumos, 14o30' vakarų ilgumos,
   59o12' šiaurės platumos, 15o08' vakarų ilgumos.
   59o01' šiaurės platumos, 17o00' vakarų ilgumos,
   58°50' šiaurės platumos, 17°38' vakarų ilgumos,
   58o30' šiaurės platumos, 17o52' vakarų ilgumos,
   58o30' šiaurės platumos, 18o22' vakarų ilgumos,
   58o03' šiaurės platumos, 18o22' vakarų ilgumos,
   58°03' šiaurės platumos, 17°30' vakarų ilgumos,
   57°55' šiaurės platumos, 17°30' vakarų ilgumos,
   57o45' šiaurės platumos, 19o15' vakarų ilgumos,
   58°11' 15„ šiaurės platumos, 18°57' 51“ vakarų ilgumos,
   58°11' 57„ šiaurės platumos, 19°11' 97“ vakarų ilgumos,
   58°27' 75„ šiaurės platumos, 19°11' 65“ vakarų ilgumos,
   58°39' 09„ šiaurės platumos, 19°14' 28“ vakarų ilgumos,
   58°38' 11„ šiaurės platumos, 19°01' 29“ vakarų ilgumos,
   58°53' 14„ šiaurės platumos, 18°43' 54“ vakarų ilgumos,
   59°00' 29„ šiaurės platumos, 18°01' 31“ vakarų ilgumos,
   59°08' 01„ šiaurės platumos, 17°49' 31“ vakarų ilgumos,
   59°08' 75„ šiaurės platumos, 18°01' 47“ vakarų ilgumos,
   59°15' 16„ šiaurės platumos, 18°01' 56“ vakarų ilgumos,
   59°24' 17„ šiaurės platumos, 17°31' 22“ vakarų ilgumos,
   59°21' 77„ šiaurės platumos, 17°15' 36“ vakarų ilgumos,
   59°26' 91„ šiaurės platumos, 17°01' 66“ vakarų ilgumos,
   59°42' 69„ šiaurės platumos, 16°45' 96“ vakarų ilgumos,
   59°20' 97„ šiaurės platumos, 15°44' 75“ vakarų ilgumos,
   59o21' šiaurės platumos, 15o40' vakarų ilgumos,
   59o26' šiaurės platumos, 14o30' vakarų ilgumos;

šiaurės vakarų Rockall rajonas:

   57o00' šiaurės platumos, 14o53' vakarų ilgumos,
   57o37' šiaurės platumos, 14o42' vakarų ilgumos,
   57o55' šiaurės platumos, 14o24' vakarų ilgumos,
   58o15' šiaurės platumos, 13o50' vakarų ilgumos,
   57o57' šiaurės platumos, 13o09' vakarų ilgumos,
   57o50' šiaurės platumos, 13o14' vakarų ilgumos,
   57o57' šiaurės platumos, 13o45' vakarų ilgumos,
   57o49' šiaurės platumos, 14o06' vakarų ilgumos,
   57o29' šiaurės platumos, 14o19' vakarų ilgumos,
   57o22' šiaurės platumos, 14o19' vakarų ilgumos,
   57o00' šiaurės platumos, 14o34' vakarų ilgumos,
   56o56' šiaurės platumos, 14o36' vakarų ilgumos,
   56o56' šiaurės platumos, 14o51' vakarų ilgumos,
   57o00' šiaurės platumos, 14o53' vakarų ilgumos;

pietvakarių Rockall rajonas (Empress of Britain Bank):

   56o24' šiaurės platumos, 15o37' vakarų ilgumos,
   56o21' šiaurės platumos, 14o58' vakarų ilgumos,
   56o04' šiaurės platumos, 15o10' vakarų ilgumos,
   55o51' šiaurės platumos, 15o37' vakarų ilgumos,
   56o10' šiaurės platumos, 15o52' vakarų ilgumos,
   56o24' šiaurės platumos, 15o37' vakarų ilgumos;

Logachev Mound rajonas:

   55°17' šiaurės platumos, 16°10' vakarų ilgumos,
   55o34' šiaurės platumos, 15o07' vakarų ilgumos,
   55o50' šiaurės platumos, 15o15' vakarų ilgumos,
   55°33' šiaurės platumos, 16°16' vakarų ilgumos,
   55°17' šiaurės platumos, 16°10' vakarų ilgumos;

Vakarinė Rockall Mound dalis:

   57o20' šiaurės platumos, 16o30' vakarų ilgumos,
   57o05' šiaurės platumos, 15o58' vakarų ilgumos,
   56o21' šiaurės platumos, 17o17' vakarų ilgumos,
   56o40' šiaurės platumos, 17o50' vakarų ilgumos,
   57o20' šiaurės platumos, 16o30' vakarų ilgumos.

2.  Jeigu atliekant žvejybos operacijas naujuose ir jau nustatytuose dugninės žvejybos rajonuose NEAFC reguliuojamame rajone pagautų gyvų koralų ar gyvų pinčių kiekiai vieną kartą panaudojus žvejybos įrankį viršija 60 kg gyvų koralų ir (arba) 800 kg gyvų pinčių, žvejybos laivas informuoja savo vėliavos valstybę, nutraukia žvejybą ir pasitraukia mažiausiai 2 jūrmylių atstumu nuo vietos, pagal parodymus esančios arčiausiai tikslios vietos, kur buvo sužvejotas šis laimikis.

34e straipsnis

Priemonės pažeidžiamoms giliavandenių rūšių žuvų buveinėms ICES VIIc, j, k kvadratuose apsaugoti

1.  Dugniniais tralais ir pasyviaisiais įrankiais, įskaitant inkarinius žiauninius tinklus ir ilgąsias ūdas, draudžiama žvejoti rajonuose, kurių ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

Belgica Mound provincija:

   51o29' 4„ šiaurės platumos, 11o51' 6“ vakarų ilgumos,
   51o32' 4„ šiaurės platumos, 11o41' 4“ vakarų ilgumos,
   51o15' 6„ šiaurės platumos, 11o33' 0“ vakarų ilgumos,
   51o13' 8„ šiaurės platumos, 11o44' 4“ vakarų ilgumos,
   51o29' 4„ šiaurės platumos, 11o51' 6“ vakarų ilgumos;

Hovland Mound provincija:

   52o16' 2„ šiaurės platumos, 13o12' 6“ vakarų ilgumos,
   52o24' 0„ šiaurės platumos, 12o58' 2“ vakarų ilgumos,
   52o16' 8„ šiaurės platumos, 12o54' 0“ vakarų ilgumos,
   52o16' 8„ šiaurės platumos, 12o29' 4“ vakarų ilgumos,
   52o04' 2„ šiaurės platumos, 12o29' 4“ vakarų ilgumos,
   52o04' 2„ šiaurės platumos, 12o52' 8“ vakarų ilgumos,
   52o09' 0„ šiaurės platumos, 12o56' 4“ vakarų ilgumos,
   52o09' 0„ šiaurės platumos, 13o10' 8“ vakarų ilgumos,
   52o16' 2„ šiaurės platumos, 13o12' 6“ vakarų ilgumos;

šiaurės vakarų Porcupine pakrantės I rajonas:

   53o30' 6„ šiaurės platumos, 14o32' 4“ vakarų ilgumos,
   53o35' 4„ šiaurės platumos, 14o27' 6“ vakarų ilgumos,
   53o40' 8„ šiaurės platumos, 14o15' 6“ vakarų ilgumos,
   53o34' 2„ šiaurės platumos, 14o11' 4“ vakarų ilgumos,
   53o31' 8„ šiaurės platumos, 14o14' 4“ vakarų ilgumos,
   53o24' 0„ šiaurės platumos, 14o28' 8“ vakarų ilgumos,
   53o30' 6„ šiaurės platumos, 14o32' 4“ vakarų ilgumos;

šiaurės vakarų Porcupine pakrantės II rajonas:

   53o43' 2„ šiaurės platumos, 14o10' 8“ vakarų ilgumos,
   53o51' 6„ šiaurės platumos, 13o53' 4“ vakarų ilgumos,
   53o45' 6„ šiaurės platumos, 13o49' 8“ vakarų ilgumos,
   53o36' 6„ šiaurės platumos, 14o07' 2“ vakarų ilgumos,
   53o43' 2„ šiaurės platumos, 14o10' 8“ vakarų ilgumos;

pietvakarių Porcupine pakrantė:

   51o54' 6„ šiaurės platumos, 15o07' 2“ vakarų ilgumos,
   51o54' 6'' šiaurės platumos, 14o55' 2„ vakarų ilgumos,
   51o42' 0“ šiaurės platumos, 14o55' 2„ vakarų ilgumos,
   51o42' 0“ šiaurės platumos, 15o10' 2„ vakarų ilgumos,
   51o49' 2“ šiaurės platumos, 15o06' 0„ vakarų ilgumos,
   51o54' 6“ šiaurės platumos, 15o07' 2„ vakarų ilgumos.

2.  Visi laivai, žvejojantys pelagines žuvis šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajonuose, įtraukiami į ▌leidimą turinčių laivų sąrašą ir jiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį išduodamas žvejybos leidimas ▌. Laivuose, įtrauktuose į leidimą turinčių laivų sąrašą, laikomi tik pelaginės žvejybos įrankiai.

3.  Pelagines žuvis žvejojantys laivai, ketinantys žvejoti šio straipsnio 1 dalyje nustatytame pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajone, apie ketinimą įplaukti į pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajoną prieš keturias valandas praneša Airijos žvejybos stebėsenos centrui (ŽSC), kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 4 straipsnio 15 dalyje. Kartu jie praneša apie laive laikomą žuvų kiekį.

4.  Pelagines žuvis 1 dalyje nustatytame pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajone žvejojantys laivai, būdami šiame apsaugos rajone turi veikiančią, veikimo požiūriu visiškai saugią laivo stebėjimo sistemą (LSS), atitinkančią visas susijusias taisykles.

5.  Pelagines žuvis 1 dalyje nustatytame pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajone žvejojantys laivai kas valandą teikia LSS ataskaitas.

6.  Pelagines žuvis 1 dalyje nustatytame pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajone baigę žvejoti laivai informuoja Airijos ŽSC apie išplaukimą iš šio rajono. Kartu jie praneša apie laive laikomą žuvų kiekį.

7.  Pelaginių rūšių žuvis žvejojant 1 dalyje nustatytame pažeidžiamų giliavandenių rūšių žuvų buveinių apsaugos rajone galima laive laikyti arba žvejoti tik tais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies dydis yra 16–31 mm arba 32–54 mm.

34f straipsnis

Priemonės pažeidžiamai giliavandenių rūšių žuvų buveinei ICES VIIIc kvadrate apsaugoti

1.  Dugniniais tralais ir pasyviaisiais įrankiais, įskaitant inkarinius žiauninius tinklus ir ilgąsias ūdas, draudžiama žvejoti rajone, kurio ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytus taškus (jų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

El Cachucho:

   44o12' šiaurės platumos, 05o16' vakarų ilgumos,
   44o12' šiaurės platumos, 04o26' vakarų ilgumos,
   43o53' šiaurės platumos, 04o26' vakarų ilgumos,
   43o53' šiaurės platumos, 05o16' vakarų ilgumos,
   44o12' šiaurės platumos, 05o16' vakarų ilgumos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalyje nustatyto draudimo, 2006, 2007 ir 2008 m. inkarinėmis ilgosiomis ūdomis siūlapelekes vėgėles žvejoję laivai gali pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 7 straipsnį gauti iš savo už žvejybą atsakingų institucijų ▌žvejybos leidimą, kuriuo jiems būtų leidžiama toliau vykdyti tokią žvejybą rajone į pietus nuo 44°00' 00'' šiaurės platumos. Visi ▌tokį žvejybos leidimą gavę laivai, kad ir koks būtų jų bendrasis ilgis, žvejodami 1 dalyje nustatytame rajone, privalo turėti visiškai veikiančią patikimą LSS, atitinkančią susijusių taisyklių reikalavimus.

* OL L 41, 2002 2 13, p. 1.

** OL L 77, 2002 3 20, p. 8.

"

10)  38 straipsnis išbraukiamas;

11)  47 straipsnis išbraukiamas;

11a)  Reglamento (EB) Nr. 850/98 I, IV, XII ir XIV priedai yra iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą;

11b)  XIIa ir XIVa, XIVb, XIVc ir XIVd priedai terpiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1434/98 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1434/982 straipsnis papildomas šia dalimi:"

''1a.  1 dalis netaikoma ICES IIIa kvadrate, IV parajonyje bei VIId kvadrate ir ICES IIa kvadrato ES vandenyse sužvejotų atlantinių silkių atžvilgiu.„.

"

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL C 351, 2012 11 15, p. 83.
(2) OL L 347, 2009 12 24, p. 6.
(3) OL L 165, 2011 6 24, p. 1.
(4) OL L 22, 2009 1 26, p. 1.
(5) OL L125, 1998 4 27, p. 1.
(6) OL L 55, 2011 2 28, p.13.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 850/98 priedai iš dalies keičiami taip:

   1) I priede išbraukiama lentelės 6 išnaša.
   2) IV priedo lentelė pakeičiama taip:"

Velkamieji žvejybos įrankiai. Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Tinklinio audeklo akies dydžio intervalai, pagrindinės žvejojamos žuvų rūšys ir reikalaujamas sužvejoto kiekio procentas, taikomi naudojant vienodą tinklinio audeklo akių dydį


Rūšys

Tinklinio audeklo akies dydžio intervalas (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Mažiausias pagrindinių žvejojamų rūšių žuvų kiekis procentais

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

nėra

Tobinės (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tobinės (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Norveginė menkutė (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Šiaurinis žydrasis merlangas (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Didžioji jūrinė drakoniukė (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Moliuskai (išskyrus Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Paprastoji vėjažuvė (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Pilkasis jūrgaidis (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Argentinos (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Atlantinis šprotas (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Europinis upinis ungurys (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Paprastoji krevetė / Baltijos krevetė (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Paprastosios skumbrės (Scomber spp.)

X

X

X

Paprastosios stauridės (Trachurusw spp.)

X

X

X

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

X

X

X

Šiaurinė paprastoji krevetė (Pandalus borealis)

X

X

X

Paprastoji krevetė / Baltijos krevetė (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Paprastasis merlangas (Merlangius merlangus)

X

X

Norveginis omaras (Nephropsnorvegicus)

X

X

Visi kiti jūros gyvūnai

X
   1) Ne toliau nei keturios mylios nuo bazinių linijų.
   2) Toliau nei keturios mylios nuo bazinių linijų.
   3) Kovo 1 d. – spalio 31 d. Skagerako sąsiauryje, kovo 1 d. – liepos 31 d. Kategato sąsiauryje.
   4) Nuo lapkričio 1 d. iki paskutinės vasario mėn. dienos Skagerako sąsiauryje, nuo rugpjūčio 1 d. iki paskutinės vasario mėn. dienos Kategato sąsiauryje.
   5) Taikant šį tinklinio audeklo akies dydžio intervalą, tralo maišas turi būti pagamintas iš tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis ir turėti rūšiuojamąjį tinklelį, kaip nurodyta šio reglamento XIVa priede.
   6) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, europinių paprastųjų jūrinių lydekų, jūrinių plekšnių, raudonųjų plekšnių, europinių mažažiočių plekšnių, europinių jūrų liežuvių, paprastųjų otų, švelniųjų rombų, europinių upinių plekšnių, atlantinių skumbrių, paprastųjų megrimų, paprastųjų merlangų, paprastųjų gelsvapelekių plekšnių, ledjūrio menkių, norveginių omarų ir omarų mišinys sudaro ne daugiau kaip 10 % laive laikomo sužvejotų žuvų kiekio.
   7) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, europinių paprastųjų jūrinių lydekų, jūrinių plekšnių, raudonųjų plekšnių, europinių mažažiočių plekšnių, paprastųjų jūrų liežuvių, paprastųjų otų, švelniųjų rombų, europinių upinių plekšnių, atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų megrimų, paprastųjų gelsvapelekių plekšnių, ledjūrio menkių, norveginių omarų ir omarų mišinys sudaro ne daugiau kaip 50 % laive laikomo sužvejotų žuvų kiekio.
   8) Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, europinių paprastųjų jūrinių lydekų, jūrinių plekšnių, raudonųjų plekšnių, europinių mažažiočių plekšnių, paprastųjų jūrų liežuvių, paprastųjų otų, švelniųjų rombų, europinių upinių plekšnių, paprastųjų megrimų, paprastųjų merlangų, paprastųjų gelsvapelekių plekšnių, ledjūrio menkių ir omarų mišinys sudaro ne daugiau kaip 60 % laive laikomo sužvejotų žuvų kiekio.
"

3)  XII priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

   a) eilutės, kuriose įrašyta filipininė venera ir paprastasis aštuonkojis, pakeičiamos taip:"

Rūšys

Verslinis dydis

1–5 regionai, išskyrus Skagerako ir Kategato sąsiaurius

Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Filipininė venera (Venerupis philippinarum)

35 mm

Rūšys

Verslinis dydis: 1–5 regionai, išskyrus Skagerako ir Kategato sąsiaurius

Paprastasis aštuonkojis (Octopus Vulgaris)

Visas rajonas, išskyrus 5 regiono suverenitetui ar jurisdikcijai priskirtus vandenis: 750 gramų
5 regiono suverenitetui ar jurisdikcijai priskirti vandenys: 450 gramų (išskrosta)
"
   b) eilutės, kuriose įrašytas ančiuvis, pakeičiamos taip:"

Rūšys

Verslinis dydis: 1–5 regionai, išskyrus Skagerako ir Kategato sąsiaurius

Ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

Visas rajonas, išskyrus ICES IXa kvadratą į rytus nuo 7° 23' 48„ vakarų ilgumos: 12 cm arba 90 vienetų viename kilograme
ICES IXa kvadratas į rytus nuo 7° 23' 48„ vakarų ilgumos: 10 cm“
"

4)  Įterpiamas šis priedas:"

XIIa PRIEDAS

9 REGIONUI NUSTATYTI VERSLINIAI DYDŽIAI

Rūšys

Verslinis dydis: 9 regionas

Paprastasis otas(Psetta maxima)

45 cm

"

5)  Į XIV priedą įterpiami šie bendriniai pavadinimai atsižvelgiant į jų vietą pagal abėcėlę išdėstytame sąraše:"

BENDRINIS PAVADINIMAS

MOKSLINIS PAVADINIMAS

Aksominė saulažuvė

Capros aper

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

Apvalioji sardinėlė

Sardinella aurita

"

6)  Įterpiami šie priedai:"

XIVa PRIEDAS

RŪŠIUOJAMOJO TINKLELIO REIKALAVIMAI

-1.  Žuvų pagal rūšį rūšiavimo tinklelis įtaisomas traluose, kurių visas maišas pagamintas iš tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis, kurių dydis yra 70 mm arba didesnis, tačiau mažesnis nei 90 mm. Trumpiausias tralo maišo ilgis yra 8 metrai. Draudžiama naudoti bet kokį tralą, kuriame yra daugiau kaip 100 kvadratinių akių bet kurioje tralo maišo apskritimo ilgio vietoje, išskyrus sujungimo vietą ir kraštų sujungimus. Tralo maišas, pagamintas iš tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis, privalomas tik Skagerako ir Kategato sąsiauriuose.

1.  Tinklelis yra stačiakampio formos. Tinklelio kraštinės lygiagrečios išilginei jo ašiai. Atstumas tarp tinklelio strypelių yra ne didesnis nei 35 mm. Leidžiama naudoti vieną arba daugiau lankstų siekiant palengvinti rūšiuojamojo tinklelio pritaikymą prie tinklo traukimo būgno.

2.  Rūšiuojamasis tinklelis prie tralo turi būti tvirtinamas įstrižai, viršutinis kraštas pakreipiamas žemyn, bet kokioje vietoje tarp tralo maišo priekio ir nekūginės tralo dalies priešakinio galo. Visi tinklelio kraštai pritaisomi prie tralo.

3.  Viršutiniame tralo tinklinio audeklo gabale yra tiesiogiai su viršutiniu rūšiuojamojo tinklelio kraštu sujungta neužstojama anga žuvims išeiti. Angos žuvims išeiti galinio krašto plotis yra toks pat, kaip rūšiuojamojo tinklelio, ir priekinė dalis iš abiejų rūšiuojamojo tinklelio kraštų išilgai akių kraštinių nukreipiama į priekį siaurosios angos dalies link.

4.  Prieš rūšiuojamąjį tinklelį leidžiama įtaisyti iš tinklinio audeklo pagamintą piltuvo formos kreiptuvą, kuris žuvis nukreiptų tralo dugno ir rūšiuojamojo tinklelio link. Iš tinklinio audeklo pagaminto piltuvo formos kreiptuvo akių dydis ne mažesnis kaip 70 mm. Iš tinklinio audeklo pagaminto piltuvo formos kreiptuvo vertikali anga, esanti prie rūšiuojamojo tinklelio, neturi būti mažesnė kaip 15 cm. Iš tinklinio audeklo pagaminto piltuvo formos kreiptuvo plotis prie rūšiuojamojo tinklelio yra toks pat, kaip rūšiuojamojo tinklelio plotis.

20121122-P7_TA(2012)0448_LT-p0000001.jpg

Žuvis pagal dydį ir rūšis rūšiavimo tralo schema. Į tralą patenkanti žuvis iš tinklinio audeklo pagaminto piltuvo formos kreiptuvu nukreipiama tralo apačios ir rūšiuojamojo tinklelio link. Didesnės žuvys, susidūrusios su rūšiuojamuoju tinkleliu, išplaukia iš tralo, o mažesnės žuvys ir norveginiai omarai praplaukia per rūšiuojamąjį tinklelį ir patenka į tralo maišą. Iš tralo maišo, kuris visas yra pagamintas iš tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis, lengviau gali ištrūkti mažos žuvys ir neverslinio dydžio norveginiai omarai. Schemoje pavaizduotas tralo maišas, pagamintas iš tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis, turi būti naudojamas tik Skagerako ir Kategato sąsiauriuose.

XIVb PRIEDAS

ŽVEJYBOS TAM TIKRAIS BISKAJOS ĮLANKOJE LEIDŽIAMAIS VELKAMAISIAIS ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS SĄLYGOS

1.  Tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis viršutinio gabalo reikalavimai

Tinklinio audeklo gabalas – keturkampė tinklinio audeklo dalis. Pritaisomas tik vienas tinklinio audeklo gabalas. Tralo viduje arba išorėje pritvirtinamos priemonės jokiu būdu neturi užstoti tinklinio audeklo gabalo.

2.  Tinklinio audeklo gabalo vieta

Tinklinio audeklo gabalas įterpiamas tinklinio audeklo viršutinio gabalo viduryje, galinėje kūginėje tralo dalyje prieš nekūginę dalį, sudarytą iš tinklinio audeklo gabalo tralui pailginti ir tralo maišo.

Tinklinio audeklo gabalas užsibaigia ne daugiau kaip per 12 akių nuo ranka sumegztų akių juostos tarp tinklinio audeklo gabalo tinklui pailginti ir tralo kūginės formos dalies galinės dalies.

3.  Tinklinio audeklo gabalo dydis

Tinklinio audeklo gabalas turi būti bent 2 m ilgio ir 1 m pločio.

4.  Tinklinio audeklo gabalo tinklinis audeklas

Tinklinio audeklo akių dydis ne mažesnis kaip 100 mm. Akys turi būti kvadratinės, t. y. visos keturios tinklinio audeklo gabalo pusės yra sudarytos iš susikertančių ištisinių kraštinių.

Tinklinio audeklo gabalas pritaisomas taip, kad akių kraštinės būtų lygiagrečios ir statmenos išilginei tralo maišo ašiai.

Tinklinis audeklas megztas iš viengijo siūlo. Siūlas, iš kurio mezgamas tinklinis audeklas, turi būti ne storesnis kaip 4 mm.

5.  Tinklinio audeklo gabalo įtaisymas rombinių akių tinkliniame audekle

Prie tinklinio audeklo gabalo keturių kraštų leidžiama pritvirtinti sumegztų akių eilę. Šių sumegztų akių eilės plotis turi būti ne didesnis kaip 12 mm.

Ištempto tinklinio audeklo gabalo ilgis toks pat, kaip ir prie tinklinio audeklo gabalo išilginio krašto primegztų praskėstų rombinių akių ilgis.

Rombinių akių skaičius viršutiniame gabale, pritvirtintame prie mažiausios tinklinio audeklo gabalo dalies (t. y. 1 m ilgio dalyje, kuri statmena išilginei tralo maišo ašiai), yra ne mažesnis kaip visų rombinių akių, pritvirtintų prie išilginės tinklinio audeklo gabalo dalies, skaičius, padalytas iš 0,7.

6.  Toliau pateikiamas tinklinio audeklo gabalo įtaisymo trale brėžinys.

20121122-P7_TA(2012)0448_LT-p0000003.jpg20121122-P7_TA(2012)0448_LT-p0000005.jpg

XIVc PRIEDAS

ŽVEJOJANT ILGESNIAIS KAIP 15 M LAIVAIS TAIKOMI TINKLINIO AUDEKLO KVADRATINĖMIS AKIMIS GABALO REIKALAVIMAI

1.  Tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis viršutinio gabalo reikalavimai

Tinklinio audeklo gabalas – keturkampė tinklinio audeklo dalis. Tinklinis audeklas megztas iš viengijo siūlo. Akys yra kvadratinės, t. y. visos keturios tinklinio audeklo gabalo pusės sudarytos iš susikertančių ištisinių kraštinių. Akių dydis – 120 mm arba daugiau. Tinklinio audeklo gabalas ne trumpesnis kaip 3 m, išskyrus atvejus, kai gabalas įtaisytas į tinklus, kuriuos velka mažesnės kaip 112 kilovatų galios variklius turintys laivai; šiuo atveju tinklinio audeklo gabalas yra ne trumpesnis kaip 2 m.

2.  Tinklinio audeklo gabalo vieta

Tinklinio audeklo gabalas įtaisomas į tralo maišo viršutinį tinklinio audeklo gabalą. Tinklinio audeklo gabalo galinis kraštas nuo tralo maišo lyno turi būti ne didesniu kaip 12 m atstumu, kaip apibrėžta 1984 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3440/84 dėl įtaisų tvirtinimo prie tralų, daniškų vilktinių ir panašių tinklų * 8 straipsnyje.

3.  Tinklinio audeklo gabalo įtaisymas rombinių akių tinkliniame audekle

Tarp tinklinio audeklo gabalo išilginio krašto ir gretimos sumegztų akių eilės yra ne daugiau kaip dvi praskėstos rombinės akys.

Ištempto tinklinio audeklo gabalo ilgis toks pat, kaip ir prie tinklinio audeklo gabalo išilginio krašto primegztų praskėstų rombinių akių ilgis. Tralo maišo viršutinio tinklinio audeklo gabalo rombinės akys ir trumpiausia tinklinio audeklo gabalo kraštinė jungiama santykiu trys rombinės akys ir viena kvadratinė akis 80 mm tralo maišo atkarpoje arba dvi rombinės akys ir viena kvadratinė akis 120 mm tralo maišo atkarpoje, išskyrus tinklinio audeklo gabalo kraštinius strypelius abiejose pusėse.

XIVd PRIEDAS

ŽVEJOJANT TRUMPESNIAIS KAIP 15 M LAIVAIS TAIKOMI TINKLINIO AUDEKLO KVADRATINĖMIS AKIMIS GABALO REIKALAVIMAI

1.  Tinklinio audeklo kvadratinėmis akimis viršutinio gabalo reikalavimai

Tinklinio audeklo gabalas – keturkampė tinklinio audeklo dalis. Tinklinis audeklas megztas iš viengijo siūlo. Akys yra kvadratinės, t. y. visos keturios tinklinio audeklo gabalo pusės sudarytos iš susikertančių ištisinių kraštinių. Akių dydis – 110 mm arba daugiau. Tinklinio audeklo gabalas ne trumpesnis kaip 3 m, išskyrus atvejus, kai gabalas įtaisytas į tinklus, kuriuos velka mažesnės kaip 112 kilovatų galios variklius turintys laivai; šiuo atveju tinklinio audeklo gabalas yra ne trumpesnis kaip 2 m.

2.  Tinklinio audeklo gabalo vieta

Tinklinio audeklo gabalas įtaisomas į tralo maišo viršutinį tinklinio audeklo gabalą. Tinklinio audeklo gabalo galinis kraštas nuo tralo maišo lyno turi būti ne didesniu kaip 12 m atstumu, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 3440/84 8 straipsnyje.

3.  Tinklinio audeklo gabalo įtaisymas rombinių akių tinkliniame audekle

Tarp tinklinio audeklo gabalo išilginio krašto ir gretimos sumegztų akių eilės yra ne daugiau kaip dvi praskėstos rombinės akys. Ištempto tinklinio audeklo gabalo ilgis toks pat, kaip ir prie tinklinio audeklo gabalo išilginio krašto primegztų praskėstų rombinių akių ilgis. Tralo maišo viršutinio tinklinio audeklo gabalo rombinės akys ir trumpiausia tinklinio audeklo gabalo kraštinė jungiama santykiu dvi rombinės akys ir viena kvadratinė akis, išskyrus lango kraštinius strypelius abiejose pusėse.

* OL L 318, 1984 12 7, p. 23.

"

Teisinė informacija - Privatumo politika