Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0158(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0342/2012

Teksty złożone :

A7-0342/2012

Debaty :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Teksty przyjęte
PDF 1063kWORD 789k
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg
Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Tekst
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 22 listopada 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
POPRAWKI PARLAMENTU(2)
do tekstu proponowanego przez Komisję

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

[Poprawka 32]

------------------------------------------------------

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0342/2012).
(2)* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 określające warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.(2) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 579/2011 r. z dnia 8 czerwca 2011 r.(3), przewiduje dalsze stosowanie, na zasadzie przejściowej, do dnia 31 grudnia 2012 r. niektórych środków technicznych ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe(4).

(2)  Oczekuje się ustalenia – w oczekiwaniu na reformę wspólnej polityki rybołówstwa – nowych ram dla technicznych środków ochronnych. Ponieważ nie jest prawdopodobne by takie nowe ramy były gotowe przed końcem roku 2012, uzasadnione jest przedłużenie stosowania przedmiotowych przejściowych środków technicznych.

(3)  Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich i zarządzania nimi, należy uaktualnić rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98(5)wprowadzić do niego przejściowe środki techniczne.

(3a)  Aby zapewnić kontynuację właściwej ochrony biologicznych zasobów morskich w Morzu Czarnym i zarządzania nimi, należy wprowadzić do rozporządzenia (WE) nr 850/98 minimalne rozmiary do wyładunku i minimalne rozmiary oczek sieci w odniesieniu do połowów skarpa, wcześniej ustalone w przepisach unijnych.

(5)  W celu ograniczenia odrzutów gatunków objętych kwotami we wszystkich obszarach ICES należy utrzymać zakaz selekcji jakościowej.

(5a)  Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, z myślą o ograniczeniu niepożądanych połowów, należy wprowadzić zakaz wypuszczania lub powodowania wyślizgiwania się niektórych gatunków ryb, jak również wymóg przeniesienia się na inne łowisko, w przypadku gdy 10% połowu stanowią ryby niewymiarowe,.

(5b)  W świetle opinii opracowanej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) należy utrzymać ograniczenia dotyczące wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w rejonie ICES IIa.

(6)  W świetle opinii opracowanej przez STECF zamknięcie obszaru w celu ochrony tarlisk śledzia w rejonie ICES VIa nie jest już konieczne do zapewnienia zrównoważonej eksploatacji tego gatunku, a zatem przepis o takim zamknięciu należy uchylić.

(7)  W świetle opinii opracowanej przez STECF, zgodnie z którą niska dostępność dobijakowatych jest powodem niskiego przyrostu populacji mew z rodzaju Rissa, należy utrzymać zamknięcie obszaru w podobszarze ICES IV, z wyjątkiem ograniczonych połowów prowadzonych co roku w celu monitorowania stada.

(8)  W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystywanie narzędzi, którymi nie poławia się homarca, powinno być dozwolone w pewnych obszarach, w których połowy homarca są zabronione.

(11)  W świetle opinii opracowanej przez STECF należy utrzymać zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników plamiaka w rejonie ICES VIb.

(11a)  W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF niektóre techniczne środki ochronne w  wodach zachodniej Szkocji (rejon ICES VIa), mające na celu ochronę stad dorsza, plamiaka i witlinka, powinny być utrzymane w celu wsparcia ochrony zasobów ryb.

(11b)  W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie węd ręcznych i zmechanizowanych podrywek do połowów czarniaka w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(11c)  W świetle opinii opracowanej przez STECF na temat rozmieszczenia przestrzennego dorsza w rejonie ICES VIa, która pokazuje, że zdecydowana większość połowów dorsza odbywa się na północ od 590N, na południe od tej linii powinno być dozwolone wykorzystawanie sieci skrzelowych.

(11d)  W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie sieci skrzelowych do połowu rekinka psiego w rejonie ICES VIa powinno być dozwolone.

(11e)  Stosowność cech narzędzi połowowych w odstępstwie dotyczącym połowu włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w rejonie ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych, z myślą o dokonaniu zmian lub ich uchyleniu.

(11f)  W świetle opinii opracowanej przez STECF należy wprowadzić zamknięcie obszaru w celu ochrony młodych osobników dorsza w rejonie ICES VIa.

(11g)  Słuszność zakazu połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VIa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi w świetle opinii naukowych w celu zmiany lub uchylenia tego zakazu.

(11h)  W świetle opinii opracowanej przez ICES i STECF środki mające na celu ochronę stad dorsza w Morzu Celtyckim (rejony ICES VIIf, g) powinny zostać utrzymane.

(12)  W świetle opinii opracowanej STECF środki mające na celu ochronę skupisk tarłowych molwy niebieskiej w rejonie ICES VIa powinny zostać utrzymane.

(13)  Środki ustanowione w 2011 r. przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) w celu ochrony karmazyna w wodach międzynarodowych w podobszarach ICES I i II powinny zostać utrzymane.

(14)  Środki ustanowione przez NEAFC w 2011 r. w celu ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących powinny zostać utrzymane.

(15)  W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy przy użyciu włoka rozprzowego zelektryfikowanego powinny być nadal dozwolone pod pewnymi warunkami w rejonach ICES IVc i IVb w części południowej.

(16)  Na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 2009 r. między Unią, Norwegią i Wyspami Owczymi, niektóre środki mające na celu ograniczenie zdolności połowowych i wyładunkowych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka w Północno-Wschodnim Atlantyku powinny zostać wdrożone na stałe.

(17)  W świetle opinii opracowanej przez ICES techniczne środki ochronne mające na celu ochronę dorosłych stad dorsza w Morzu Irlandzkim podczas okresu tarła powinny zostać utrzymane.

(17a)  W świetle opinii opracowanej przez STECF wykorzystanie kratownic w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIIa powinno być dozwolone.

(18)  W świetle opinii opracowanej przez STECF połowy prowadzone za pomocą sieci skrzelowych i sieci oplątujących w rejonach ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m, ale mniejsza niż 600 m, powinny być dozwolone tylko w określonych warunkach, zapewniających ochronę biologicznie wrażliwych gatunków głębinowych.

(18a)  Ważne jest doprecyzowanie interakcji pomiędzy różnymi systemami mającymi zastosowanie do połowów przy użyciu sieci skrzelowych, w szczególności w podobszarze ICES VII. A konkretnie należy sprecyzować, że szczególne odstępstwo w odniesieniu do połowów przy użyciu sieci skrzelowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 100 mm w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VII b, c, j oraz k – a także szczególne warunki związane z tym odstępstwem – ma zastosowanie jedynie w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów, ale mniejsza niż 600 metrów, i że w konsekwencji domyślne zasady dotyczące zakresu rozmiaru oczka i składu połowu określone w  rozporządzeniu (WE) nr 850/98 mają zastosowanie w rejonach ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg i VIIh oraz w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j oraz k.

(18b)  W świetle opinii opracowanej przez STECF stosowanie drygawic w podobszarze ICES IX w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m, ale mniejsza niż 600 m, powinno być dozwolone.

(19)  Stosowanie niektórych narzędzi selektywnych powinno być nadal dozwolone w Zatoce Biskajskiej w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji stad morszczuka i homarca oraz zmniejszenia ilości odrzutów tych gatunków.

(20)  Ograniczenia połowów na niektórych obszarach w celu ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, przyjęte przez NEAFC w 2004 r. w obszarze podlegającym regulacji NEAFC oraz przyjęte przez Unię w 2008 r. w niektórych obszarach rejonów ICES VIIc, j, k oraz w rejonie ICES VIIIc, powinny zostać utrzymane.

(21)  Zgodnie z zaleceniem Wspólnej Grupy Roboczej Unii i Norwegii ds. Środków Technicznych zakaz weekendowych połowów śledzia, makreli lub szprota z zastosowaniem włoków lub okrężnic na obszarze Skagerrak i Kattegat nie przyczynia się już do ochrony stad ryb pelagicznych ze względu na zmiany w sposobie prowadzenia połowów. ▌ A zatem, na podstawie konsultacji Unii, Norwegii i Wysp Owczych z 2011 r., zakaz ten powinien zostać zniesiony.

(22)  Dla zachowania jasności i lepszego stanowienia prawa niektóre nieaktualne przepisy należy skreślić.

(22a)  W celu oddania zmian w sposobie prowadzenia połowów i przyjęcia bardziej selektywnych narzędzi, zakresy rozmiaru oczek sieci, gatunki docelowe i wymagane udziały procentowe połowu mające zastosowanie na obszarze Skagerrak i Kattegat powinny zostać utrzymane.

(23)  W świetle danych biologicznych należy zmienić przepis dotyczący minimalnych rozmiarów małża japońskiego.

(24)  Ustalono minimalny rozmiar ośmiornicy poławianej na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich i położonych w regionie podlegającym regulacji Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), aby przyczynić się do ochrony ośmiornicy, a w szczególności w celu ochrony osobników młodych.

(24a)  Należy wprowadzić równoważny środek w odniesieniu do minimalnego rozmiaru do wyładunku w odniesieniu do sardeli w postaci liczby sztuk ryb na kilogram, ponieważ uprości to pracę na burcie statków dokonujących połowów tego gatunku i ułatwi środki kontroli na lądzie.

(25)  Należy zachować ▌opis techniczny kratownicy sortującej ▌stosowanej w celu zmniejszenia przyłowu w trakcie połowów homarca w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES VI i w rejonie ICES VIIa.

(26)  Należy zachować opis techniczny paneli sieci o kwadratowych oczkach stosowanych w pewnych warunkach w odniesieniu do połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych w Zatoce Biskajskiej.

(27)  ▌Powinno być dozwolone stosowanie paneli sieci o kwadratowych oczkach o wymiarze 2 m na statkach o mocy silnika mniejszej niż 112 kilowatów w obszarze o ograniczonym dostępie w rejonie ICES VIa.

(27a)  W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. należy zmienić termin „Wspólnota” stosowany w części normatywnej rozporządzenia (WE) nr 850/98.

  (27b) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów dotyczących wykorzystywania narzędzi połowowych mających odpowiednio wysoki poziom selektywności w odniesieniu do połowów homarca w rejonie ICES VIa oraz przepisów wyłączających konkretną działalność połowową danego państwa członkowskiego ze stosowania zakazu wykorzystywania sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic w podobszarach ICES VIII, IX, X, na których poziom przyłowów rekina i poziom odrzutów są bardzo niskie, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane bez stosowania rozporządzenia (UE) nr 182/2011(6).

(29)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/98.

(29a)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 określa konkretne warunki wyładunku śledzia do celów przemysłowych innych niż bezpośrednie spożycie przez ludzi. Do rozporządzenia tego należy włączyć szczególne odstępstwo od warunków w odniesieniu do wyładunku przyłowów śledzia pozyskanych w wyniku połowów przy użyciu sieci o małych oczkach w rejonie ICES IIIa, podobszarze IV i rejonie VIId oraz w wodach Unii w rejonie ICES IIa, uprzednio wprowadzane do innych aktów prawnych Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1434/98,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 850/98

W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

-1a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

Artykuł 1a

W art. 4 ust. 2 lit. c), art. 46 ust. 1 lit. b) i w załączniku I przypis 5 rzeczownik »Wspólnota« lub odpowiedni przymiotnik zastępuje się rzeczownikiem »Unia« lub odpowiednim przymiotnikiem, i w związku z tym zastąpieniem dostosowuje się odpowiednio formy gramatyczne.

"

-1b)  w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu:"

i)  Region 9

Wszystkie wody Morza Czarnego odpowiadające podobszarowi geograficznemu 29 określonemu w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)* oraz w rezolucji GFCM/33/2009/2.

* Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44.

"

-1c)  w art. 11 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:"

Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie bez uszczerbku dla art. 34b ust. 2 lit. c).

-1d)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 11a

W regionie 9 minimalny rozmiar oczek sieci dla dennych sieci skrzelowych wykorzystywanych do połowu sprata wynosi 400 mm.

"

1d)  art. 17 otrzymuje brzmienie:"

Organizm morski jest niewymiarowy, jeśli jego rozmiary są mniejsze od minimalnych rozmiarów określonych w załączniku XII i w załączniku XIIa dla odpowiednich gatunków i odpowiedniego obszaru geograficznego.

"

1e)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

4.  Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w regionie 9.

"

2)  dodaje się tytuł w brzmieniu:"

TYTUŁ IIIa

ŚRODKI OGRANICZANIA ODRZUTÓW

Artykuł 19a

Zakaz selekcji jakościowej

1.  W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się odrzutów, w czasie operacji połowowej, gatunków podlegających kwotom, które mogą być zgodnie z prawem wyładowywane.

2.  Przepisy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu lub wszelkich innych unijnych aktów prawnych w dziedzinie rybołówstwa.

Artykuł 19b

Przepisy o przenoszeniu się i zakaz powodowania wyślizgiwania się

1.  W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 w przypadku, gdy ilości niewymiarowej makreli, śledzia lub ostroboka przekraczają 10 % łącznej ilości połowów w pojedynczym zaciągu, statek przenosi się na inne łowisko.

2.  W obrębie regionów 1, 2, 3 i 4 zakazuje się wypuszczania makreli, śledzia lub ostroboka przed pełnym przyjęciem sieci na burtę statku rybackiego powodującego utratę martwych lub ginących ryb.

"

3)  w art. 20 ust. 1 skreśla się lit. d);

3a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

Artykuł 20a

Ograniczenia połowów śledzia w wodach Unii rejonu ICES IIa

Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie śledzia złowionego w wodach Unii rejonu ICES IIa w okresach od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego i od dnia 16 maja do dnia 31 grudnia.

"

4)  artykuł 29a otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 29a

Zamknięcie obszaru dla połowów dobijakowatych w podobszarze ICES IV

1.  Zabrania się wyładowywania lub zatrzymywania na burcie dobijakowatych złowionych w obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii i Szkocji oraz wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

   wschodnie wybrzeże Anglii na szerokości geograficznej 55o30'N,
   szerokość geograficzna 55o30'N, długość geograficzna 01o00'W,
   szerokość geograficzna 58o00'N, długość geograficzna 01o00'W,
   szerokość geograficzna 58o00'N, długość geograficzna 02o00'W,
   wschodnie wybrzeże Szkocji na długości geograficznej 02o00'W.

2.  Dopuszcza się połowy dokonywane w celach badań naukowych, aby monitorować zasoby dobijakowatych w tym obszarze oraz skutki jego zamknięcia.

"

5)  art. 29b ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

3.  W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1 połowy przy pomocy koszy, w których nie poławia się homarca, są dozwolone w obszarach geograficznych i w okresach określonych w tym ustępie.

"

6)  dodaje się artykuły w brzmieniu:"

Artykuł 29c

Obszar występowania plamiaka w obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

1.  Zabrania się wszelkich połowów plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem połowów za pomocą takli, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

   57o00' N, 15o00' W
   57o00' N, 14o00' W
   56o30' N, 14o00' W
   56o30' N, 15o00' W
   57o00' N, 15o00' W 

Artykuł 29d

Ograniczenia połowów dorsza, plamiaka i witlinka w podobszarze ICES VI

1.  Zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej dotyczącej dorsza, plamiaka i witlinka w tej części rejonu ICES VIa, która leży na wschód lub na południe od loksodromy łączącej kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

   54o30' N, 10o35' W
   55o20' N, 09o50' W
   55o30' N, 09o20' W
   56o40' N, 08o55' W
   57o00' N, 09o00' W
   57o20' N, 09o20' W
   57o50' N, 09o20' W
   58o10' N, 09o00' W
   58o40' N, 07o40' W 
   59o00' N, 07o30' W
   59o20' N, 06o30' W
   59o40' N, 06o05' W
   59o40' N, 05o30' W
   60o00' N, 04o50' W
   60o15' N, 04o00' W

2.  Każdy statek znajdujący się w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zapewnia przymocowanie i zasztauowanie wszystkich narzędzi połowowych przewożonych na burcie zgodnie z  art. 47 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa*.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, niewodów oraz niewodów dobrzeżnych, więcierzy i koszy ust. 1, pod warunkiem że:

   a) nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, niewody i niewody dobrzeżne, więcierze i kosze; oraz
   b) nie zatrzymuje się na burcie, nie wyładowuje ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

4.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 mm, pod warunkiem że:

   a) na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 mm; oraz
   b) na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.

4a.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 120 mm, pod warunkiem że:

   a) są one zarzucane jedynie w obszarze na południe od 59oN;
   b) maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 20 km na statek;
   c) maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz
   d) witlinek i dorsz stanowią nie więcej niż 5% połowu.

4b.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci skrzelowych o rozmiarze oczek większym niż 90 mm, pod warunkiem że:

   a) są one zarzucane jedynie w obrębie trzech mil morskich od linii brzegowej i maksymalnie przez 10 dni w danym miesiącu kalendarzowym;
  b) maksymalna długość zarzucanej sieci skrzelowej wynosi 1000 metrów;
   c) maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny; oraz
   d) rekinki psie stanowią co najmniej 70% połowu.

5.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na poławianie homarców w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

   a) używane narzędzie połowowe posiada kratownicę sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa pkt 2–5 lub panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc, lub inne narzędzie połowowe o równoważnej wysokiej selektywności;
   b) narzędzie połowowe jest skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 80 mm;
   c) homarce stanowią co najmniej 30% masy zatrzymanego połowu.
  

Na podstawie pozytywnej opinii STECF Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające, które narzędzia połowowe są uważane za narzędzia połowowe o równoważnej wysokiej selektywności do celów lit. a).

Ust. 5 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

–  59o05' N, 06o45' W

   59o30' N, 06o00' W
   59o40' N, 05o00' W
   60o00' N, 04o00' W
   59o30' N, 04o00' W
   59o05' N, 06o45' W
   7. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie połowów włokami, niewodami dennymi lub podobnymi narzędziami w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a)  wszystkie sieci na burcie statku są skonstruowane tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 120 mm w przypadku statków o długości całkowitej powyżej 15 m oraz 110 mm w przypadku wszystkich pozostałych statków;

    
  

c) jeżeli połów zatrzymany na burcie zawiera mniej niż 90% czarniaka, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVc; oraz

   d) jeżeli długość całkowita statku jest mniejsza lub równa 15 metrom, niezależnie od ilości czarniaka zatrzymanego na burcie, wykorzystywane narzędzie połowowe posiada panel sieci o kwadratowych oczkach opisany w załączniku XIVd.
   7a. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja, w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF, ocenia cechy narzędzi połowowych określonych w ust. 7 i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany ust. 7.

8.  Ust. 7 nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

–  59o05' N, 06o45' W

   59o30' N, 06o00' W
   59o40' N, 05o00' W
   60o00' N, 04o00' W
   59o30' N, 04o00' W
   59o05' N, 06o45' W
   8a. Każdego roku od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu narzędzi wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów** w obszarze wyznaczonym w obszarze ICES VIa w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów:

  długość geograficzna 7o07 W, szerokość geograficzna 55o25 N,

   długość geograficzna 7o00W, szerokość geograficzna 55o25 N,
   dł ugość geograficzna 6o50W, szerokość geograficzna 55o18 N,
   długość geograficzna 6o50 W, szerokość geograficzna 55º17 N,
   długość geograficzna 6º52 W, szerokość geograficzna 55º17 N,
   długość geograficzna 7º07 W, szerokość geograficzna 55º25 N.
     Kapitan statku rybackiego ani żadna inna osoba na pokładzie nie może powodować prób łowienia, wyładowywania, przeładowywania lub posiadania na burcie ryb złowionych w wyznaczonym obszarze ani nie zezwala na to innej osobie na pokładzie.

Każde zainteresowane państwo członkowskie realizuje program obserwatorski na statkach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku, tak aby badać próby połowów i odrzutów na statkach korzystających z odstępstw przewidzianych w ust. 4a, 4b, 5 i 7. Programy obserwatorskie są realizowane bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z odpowiednich przepisów i mają na celu oszacowanie połowów dorsza, plamiaka i witlinka oraz ich odrzutów z dokładnością co najmniej 20 %.

10.  Zainteresowane państwa członkowskie przygotowują ▌sprawozdanie na temat całkowitej ilości połowów i odrzutów na statkach podlegających programowi obserwatorskiemu w trakcie każdego roku kalendarzowego oraz przekazują je Komisji najpóźniej do ▌dnia 1 lutego następnego roku kalendarzowego.

10a.  Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r. i nie później niż co dwa lata od tej daty Komisja ocenia sytuację stad dorsza, plamiaka i witlinka w obszarze określonym w ust. 1 w świetle opinii naukowej opracowanej przez STECF i w stosownych przypadkach przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w celu zmiany niniejszego artykułu.

1.  Artykuł 29e

Ograniczenie połowów dorsza w podobszarze ICES VII

Od dnia 1 lutego do dnia 31 marca każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej w podobszarze ICES VII na obszarze obejmującym prostokąty statystyczne ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Zakazu nie stosuje się w obrębie sześciu mil morskich od linii podstawowej.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie działalności połowowej z wykorzystaniem przybrzeżnych sieci statycznych mocowanych na palach, drag do połowu przegrzebków, drag do połowu omułków, niewodów i niewodów dobrzeżnych, węd ręcznych, zmechanizowanych podrywek, więcierzy i koszy w obszarze i w  okresach, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że:

a)  nie przewozi się na burcie ani nie stosuje żadnych narzędzi połowowych innych niż przybrzeżne sieci statyczne mocowane na palach, dragi do połowu przegrzebków, dragi do połowu omułków, niewody i niewody dobrzeżne, wędy ręczne, zmechanizowane podrywki, więcierze i kosze; oraz

   b) nie wyładowuje się, nie zatrzymuje się na burcie, ani nie sprowadza na brzeg ryb innych niż makrela, rdzawiec, czarniak i łosoś lub bezkręgowców morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.
   3. W drodze odstępstwa od ust. 1 zezwala się na prowadzenie w obszarze, o którym mowa w tym ustępie, działalności połowowej z wykorzystaniem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 55 mm, pod warunkiem że:

a)  na burcie nie przewozi się sieci o rozmiarze oczek większym lub równym 55 mm; oraz

   b) na burcie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, sardynela, ostrobok, szprot, błękitek, kaprosz oraz srebrzykowate.
   1. Artykuł 29f

Specjalne zasady ochrony molwy niebieskiej

Od dnia 1 marca do dnia 31 maja każdego roku zabrania się zatrzymywania na burcie jakichkolwiek ilości złowionej molwy niebieskiej powyżej 6 ton na rejs połowowy w obszarach rejonu ICES VIa wyznaczonych przez loksodromy łączące kolejno punkty o następujących współrzędnych geograficznych mierzonych zgodnie z układem WGS84:

a)  brzeg szkockiego szelfu kontynentalnego

   59o58' N, 07o00' W
   59o55' N, 06o47' W
   59o51' N, 06o28' W
   59o45' N, 06o38' W
   59o27' N, 06o42' W
   59o22' N, 06o47' W
   59o15' N, 07o15' W
   59o07' N, 07o31' W
   58o52' N, 07o44' W
   58o44' N, 08o11' W
   58o43' N, 08o27' W
   58o28' N, 09o16' W
   58o15' N, 09o32' W
   58o15' N, 09o45' W
   58o30' N, 09o45' W
   59o30' N, 07o00' W
   59o58' N, 07o00' W
   b) brzeg Rosemary bank
   60o00' N, 11o00' W

– 59o15' N, 10o24' W
   59o00' N, 11º00' W
   59º00' N, 09º00' W
   59º30' N, 09º00' W
   59º30' N, 10º00' W
   60º00' N, 10º00' W
   60o00' N, 11o00' W
     Zakaz nie ma zastosowania w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:
   59o10' N, 10o22' W
   59o08' N, 10o07' W
   59o11' N, 09o59' W
   59o15' N, 09o58' W
   59o22' N, 10o02' W
   59o23' N, 10o11' W
   59o20' N, 10o19' W
   59o15' N, 10o24' W
   2. W przypadku wpłynięcia na obszary, o których mowa w ust. 1, lub wypłynięcia z nich kapitan statku rybackiego odnotowuje w dzienniku połowowym datę, godzinę i miejsce wpłynięcia i wypłynięcia.

3.  W obu obszarach, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy ilość molwy niebieskiej na statku wyniesie 6 ton, statek:

a)  natychmiast zaprzestaje połowów i opuszcza obszar, w którym się znajduje;

   b) nie może powtórnie wpłynąć na żaden z obszarów do czasu wyładowania połowów;
   c) nie może wrzucić do morza żadnej ilości molwy niebieskiej.
   4. Obserwatorzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych***, którzy są przydzieleni do statków rybackich znajdujących się w jednym z obszarów, o których mowa w ust. 1, poza zadaniami, o których mowa w ust. 4 tego artykułu, mierzą – w celu dostarczenia właściwych prób połowów molwy niebieskiej –ryby w próbach i określają stan dojrzałości płciowej ryb w podpróbie. Na podstawie opinii opracowanej przez STECF państwa członkowskie opracowują szczegółowe protokoły pobierania prób i sposób zestawiania wyników.

5.  Od dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia każdego roku zabrania się stosowania włóków dennych, takli i sieci skrzelowych w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

–  60o58.76' N, 27o27.32' W

   60o56.02' N, 27o31.16' W
   60o59.76' N, 27o43.48' W
   61o03.00' N, 27o39.41' W
   60o58.76' N, 27o27.32' W.
     Artykuł 29g

Środki dotyczące połowów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów

ICES I i II

1.  Ukierunkowany połów karmazyna w wodach międzynarodowych podobszarów ICES I i II jest dozwolony wyłącznie w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada każdego roku dla statków, które wcześniej brały udział w połowach karmazyna na obszarze podlegającym regulacji NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiającego system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku****.

2.  Statki ograniczają swoje przyłowy karmazynów w innych połowach do wysokości maksymalnie 1% całkowitego połowu zatrzymanego na burcie.

3.  Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. »Japanese cut«, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

4.  W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 kapitanowie statków rybackich biorących udział w przedmiotowych połowach przekazują informacje o swoich połowach codziennie.

5.  Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, aby na statkach pływających pod ich banderą obserwatorzy naukowi gromadzili informacje naukowe. Zebrane informacje zawierają co najmniej reprezentatywne dane dotyczące składu połowów pod kątem płci, wieku i długości złowionych osobników w podziale na głębokości. Właściwe organy w państwach członkowskich przekazują te informacje do ICES.

7.  Komisja informuje państwa członkowskie o dacie powiadomienia przez Sekretariat NEAFC stron konwencji NEAFC o pełnym wykorzystaniu całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC). Od tego dnia państwa członkowskie zabraniają ukierunkowanych połowów karmazynów statkom pływającym pod ich banderą.

Artykuł 29h

Środki dotyczące połowów karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących

1.  Zakazuje się połowów karmazyna ▌w wodach międzynarodowych podobszaru ICES V i wodach Unii podobszarów ICES XII i XIV, z wyjątkiem okresu od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia każdego roku i wyłącznie w obszarze wyznaczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84 (zwanym dalej »obszarem ochrony karmazyna«):

   64°45' N, 28°30' W
   62°50' N, 25°45' W
   61°55' N, 26°45' W
   61°00' N, 26°30' W
   59°00' N, 30°00' W
   59°00' N, 34°00' W
   61°30' N, 34°00' W
   62°50' N, 36°00' W
   64°45' N, 28°30' W

1a.  Niezależnie od ust. 1 połów karmazyna może być dozwolony, na mocy aktu prawnego Unii, poza obszarem ochrony karmazyna w Morzu Irmingera i wodach z nim sąsiadujących od dnia 11 maja do dnia 31 grudnia każdego roku w oparciu o opinię naukową i pod warunkiem, że NEACF ustanowiła plan odbudowy karmazyna w tym obszarze geograficznym. W tych połowach uczestniczą jedynie te statki Unii, które uzyskały należyte zezwolenia od swoich państw członkowskich i o których powiadomiono Komisję zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010.

2.  Zabrania się stosowania włoków o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm.

3.  Współczynnik przeliczeniowy stosowany do postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej metodą tzw. »Japanese cut«, karmazyna złowionego w tym obszarze wynosi 1,70.

4.  Kapitanowie statków rybackich prowadzących połowy poza obszarem ochrony karmazyna składają raport połowowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, każdego dnia po zakończeniu operacji połowowych w danym dniu kalendarzowym. Raport ten wskazuje wielkość zatrzymanego na burcie połowu uzyskanego od ostatniego zgłoszenia wielkości połowu.

5.  Oprócz przepisów art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, zezwolenie na połów karmazyna jest ważne tylko wtedy, gdy raporty przekazywane przez statki są zgodne z art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia i są zapisywane zgodnie z jego art. 9 ust. 3.

6.  Raporty, o których mowa w ust. 5, muszą być sporządzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

* Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

** Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.

*** Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6.

**** Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 17.

"

6a)  w art. 30 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

1a.  Ust. 1 nie ma zastosowania do regionu 9.» ;

"

7)   dodaje się artykuł w brzmieniu:"

»Artykuł 31a

Połowy elektryczne w rejonach ICES IVc i IVb

1.  W drodze odstępstwa od art. 31 zezwala się na połowy włokiem rozprzowym zelektryfikowanym w rejonach ICES IVc i IVb na południe od loksodromy łączącej następujące punkty mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

   od punktu na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa na szerokości geograficznej 55o N,
   następnie na wschód do szerokości geograficznej 55o N i długości geograficznej 5o E,
   następnie na północ do szerokości geograficznej 56o N,
   i wreszcie na wschód do punktu na zachodnim wybrzeżu Danii na szerokości geograficznej 56o N.

2.  Połowy elektryczne są dozwolone jedynie wtedy, gdy:

   a) nie więcej niż 5 % floty trawlerów do połowów włokami rozprzowymi na państwo członkowskie stosuje włok rozprzowy zelektryfikowany;
   b) maksymalna moc elektryczna w kW każdego włoka rozprzowego nie przekracza długości rozpornicy wyrażonej w metrach i pomnożonej przez 1,25;
   c) wartość skuteczna napięcia między elektrodami wynosi nie więcej niż 15V;
   d) statek jest wyposażony w system automatycznego sterowania komputerowego, który odnotowuje maksymalną moc wykorzystywaną przez każdy włok oraz wartość skuteczną napięcia między elektrodami dla co najmniej 100 ostatnich holowań włoka. Osoba nieupoważniona nie ma możliwości zmiany tego systemu automatycznego sterowania komputerowego;
   e) zabrania się stosowania przed pertą łańcucha płoszącego lub większej ich liczby.

"

8)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

Artykuł 32a

Ograniczenia zdolności połowowych i możliwości wyładowczych na statkach do połowów pelagicznych

1.  Maksymalna przestrzeń między prętami separatora wody na statkach do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka, działających w obszarze objętym konwencją NEAFC, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010, wynosi 10 mm.

Pręty przyspawane. Jeżeli zamiast prętów w separatorze wody stosowane są otwory, ich maksymalna średnica nie może przekraczać 10 mm. Średnica otworów w osłonach separujących poprzedzających separator wody nie może przekraczać 15 mm.

2.  Zabrania się dokonywania przez statki do połowów pelagicznych działające na obszarze objętym konwencją NEAFC wyładunku ryb pod linią wodną statku ze zbiorników buforowych lub zbiorników ze schłodzoną wodą morską (zbiorników RSW).

3.  Kapitan statku przesyła do właściwych organów ds. rybołówstwa państwa członkowskiego bandery rysunki dotyczące zdolności połowowych oraz możliwości wyładowczych statków do połowów pelagicznych poławiających makrelę, śledzia i ostroboka na obszarze objętym konwencją NEAFC, które zostały poświadczone przez właściwe organy państw członkowskich bandery, i wszelkie zmiany w nich dokonywane. Właściwe organy państwa członkowskiego bandery danych statków przeprowadzają okresowe kontrole dokładności tych rysunków. Kopie znajdują się na statku przez cały czas.

"

9)  dodaje się artykuły w brzmieniu:"

Artykuł 34a

Techniczne środki ochronne na Morzu Irlandzkim

1.  Od dnia 14 lutego do dnia 30 kwietnia zabrania się stosowania wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych, wszelkich sieci skrzelowych, drygawic, sieci oplątujących lub podobnych sieci statycznych, oraz wszelkich narzędzi połowowych zawierających haczyki, w części rejonu ICES VIIa ograniczonego przez:

   wschodnie wybrzeże Irlandii i wschodnie wybrzeże Irlandii Północnej, oraz
   linie proste kolejno łączące następujące współrzędne geograficzne:
   punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na 54o 30 N,
   54o30' N, 04o50' W,
   53o 15' N, 04o50' W,
   punkt na wschodnim wybrzeżu Irlandii na 53o15' N.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 w  obszarze i okresie, o których mowa w tym ustępie:

  a) stosowanie dennych włoków rozpornicowych jest dozwolone, pod warunkiem że na burcie nie znajdują się inne rodzaje narzędzi połowowych oraz że takie sieci:
   mają oczka o rozmiarze w zakresie 70–79 mm lub 80–99 mm;
   należą tylko do jednego dozwolonego przedziału rozmiaru oczka sieci;
   nie zawierają indywidualnych oczek, niezależnie od miejsca ich umieszczenia w sieci, o rozmiarze większym niż 300 mm; oraz
   są stosowane jedynie w granicach obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:
   53o30' N, 05o30' W
   53o30' N, 05o20' W
   54o20' N, 04o50' W
   54o30' N, 05o10' W
   54o30' N, 05o20' W
   54o00' N, 05o50' W
   54o00' N, 06o10' W
   53o45' N, 06o10' W
   53o45' N, 05o30' W
   53o30' N, 05o30' W
  b) zezwala się na stosowanie wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą, pod warunkiem, że na burcie nie ma innych rodzajów narzędzi połowowych oraz że takie sieci:
   spełniają warunki ustanowione w ust. 2 lit. a);
   w przypadku sieci przesiewającej – są skonstruowane zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 254/2002 z dnia 12 lutego 2002 r. ustanawiającego środki obowiązujące w roku 2002 w celu odbudowy stada dorsza w Morzu Irlandzkim (obszar ICES VIIa)*; oraz
   w przypadku kratownicy sortującej – są zgodne z pkt 2–5 załącznika XIVa do niniejszego rozporządzenia;
  c) zezwala się także na stosowanie włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych z siecią przesiewającą lub kratownicą sortującą w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:
   53o45' N, 06o00' W
   53o45' N, 05o30' W
   53o30' N, 05o30' W
   53o30' N, 06o00' W
   53o45' N, 06o00' W

Artykuł 34b

Stosowanie sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, oraz podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27o W

1.  Statki Unii nie stosują dennych sieci skrzelowych, sieci oplątujących ani drygawic w żadnym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27o W, VIII, IX oraz X.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 dozwolone jest stosowanie następujących narzędzi:

  a) sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarze ICES XII na wschód od 27o W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 120 mm i mniejszym niż 150 mm, sieci skrzelowych w rejonach ICES VIIIa, b, d oraz w podobszarze ICES X o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm i mniejszym niż 130 mm oraz sieci skrzelowych w rejonie ICES VIIIc oraz podobszarze ICES IX o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm i mniejszym niż 110 mm, pod warunkiem że:
   są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,
   mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,
   są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,
   długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 25 km na statek,
   maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny;
  b) sieci oplątujących o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 250 mm, pod warunkiem że:
   są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,
   mają nie więcej niż 15 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,33,
   nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,
   długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 100 km na statek,
   maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny;
  c) sieci skrzelowych w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k i w podobszarze ICES XII na wschód od 27o W, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm i mniejszym niż 130 mm, pod warunkiem że:
   są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 metrów i mniejsza niż 600 metrów,
   mają nie więcej niż 100 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5,
   są uzbrojone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające,
   długość każdej sieci wynosi maksymalnie 4 mile morskie, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek,
   maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny,
   morszczuk stanowi nie mniej niż 85% masy połowu zatrzymywanego na burcie,
   liczba statków uczestniczących w połowach nie przekracza poziomu zarejestrowanego w 2008 roku,
   przed opuszczeniem portu kapitan statku uczestniczącego w tych połowach zapisuje w dzienniku połowowym liczbę i długość łączną narzędzi znajdujących się na statku. Co najmniej 15% wypłynięć podlega inspekcji,
   kapitan statku ma na burcie w momencie wyładunku 90% narzędzi zapisanych na dany rejs w unijnym dzienniku połowowym, oraz
   w unijnym dzienniku połowowym zapisuje się ilości wszystkich złowionych gatunków przekraczające 50 kg, w tym wszystkie ilości odrzucone przekraczające 50 kg;
  d) drygawic w podobszarze ICES IX o rozmiarze oczka sieci równym lub większym niż 220 mm, pod warunkiem że:
   są one zarzucane w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów,
   mają nie więcej niż 30 oczek głębokości, a ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,44;
   nie są uzbrojone w pływaki ani inne urządzenia uspławniające,
   długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 km, a długość łączna wszystkich jednocześnie zarzuconych sieci nie przekracza 20 km na statek;
   maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.

4.  Odstępstwa tego nie stosuje się jednak na obszarze podlegającym regulacji NEAFC.

4a.  Wszystkie statki stosujące denne sieci skrzelowe, sieci oplątujące lub drygawice w każdym miejscu, w którym wskazana na mapach głębokość jest większa niż 200 m w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27° W, VIII, IX oraz X posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

5.  W danym momencie na burcie znajduje się wyłącznie jeden z rodzajów narzędzi opisanych w ust. 3 lit. a), ▌ust. 3 lit. b) lub ust. 3 lit. d). Na burcie statków mogą znajdować się sieci, których długość łączna przekracza o 20% maksymalną długość zestawów, które można zarzucać jednocześnie w danym momencie.

6.  Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, zapisuje w dzienniku połowowym ilość i długość narzędzi znajdujących się na statku, zanim opuści port i po powrocie do portu, a także uzasadnia wszelkie rozbieżności między tymi dwiema wielkościami.

8.  Właściwe organy mają prawo do usunięcia narzędzi pozostawionych na morzu bez dozoru w rejonach ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k oraz w podobszarach ICES XII na wschód od 27o W, VIII, IX i X, w następujących sytuacjach:

   a) narzędzie nie jest odpowiednio oznakowane;
   b) oznakowanie boi lub dane VMS wskazują, że od ponad 120 godzin właściciel nie znajdował się w odległości mniejszej niż 100 mil morskich od narzędzia;
   c) narzędzie jest rozmieszczone na wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż dozwolona;
   d) narzędzie posiada oczka o niedozwolonym rozmiarze.

9.  Kapitan statku łowiącego na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, w trakcie każdego rejsu połowowego zapisuje w dzienniku połowowym następujące informacje:

   rozmiar oczek zarzucanej sieci,
   nominalną długość sieci,
   liczbę sieci w zestawie,
   całkowitą liczbę rozmieszczonych zestawów,
   pozycję każdego rozmieszczonego zestawu,
   głębokość każdego rozmieszczonego zestawu,
   czas zanurzenia dla każdego rozmieszczonego zestawu,
   ilość utraconych narzędzi, ich ostatnią znaną pozycję i datę utraty.

10.  Statki łowiące na podstawie upoważnienia do połowów, o którym mowa w ust. 4a, mogą dokonywać wyładunków wyłącznie w portach wyznaczonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002.

11.  Ilość rekinów zatrzymana na burcie na dowolnym statku stosującym rodzaj narzędzi opisany w ust. 3 lit. b) i ust. 3 lit. d) wynosi nie więcej niż 5 % całkowitej ilości organizmów morskich zatrzymanych na burcie wyrażonej w masie w relacji pełnej.

11a.  Komisja może, po konsultacji ze STECF, przyjąć akty wykonawcze  wyłączające określone łowiska państwa członkowskiego w podobszarach ICES VIII, IX, X ze stosowania ust. od 1 - 10, jeżeli informacje przekazane przez państwa członkowskie wskazują, że na łowiskach tych osiąga się bardzo niski poziom przyłowu rekina i odrzutów.

Artykuł 34c

Warunek dotyczący połowów przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych dozwolonych w Zatoce Biskajskiej

1.  W drodze odstępstwa od przepisów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiającego dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejonach ICES VIII a, b, d, e** zezwala się na prowadzenie działalności połowowej przy zastosowaniu włoków, niewodów duńskich oraz podobnych narzędzi, z wyjątkiem włoków rozprzowych, o zakresie rozmiaru oczek sieci wynoszącym 70–99 mm, w obszarze określonym w art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002, jeżeli narzędzie jest wyposażone w panel sieci o kwadratowych oczkach zgodnie z załącznikiem XIVb.

2.  Podczas połowów w rejonach ICES VIII a oraz b zezwala się na użycie kratownicy sortującej i jej mocowań z przodu worka lub kwadratowego panelu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm w dolnej części przedłużenia z przodu worka. Przepisy określone w art. 4 ust. 1, art. 6 i art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 494/2002 nie mają zastosowania do części włoka, w której umiejscowione są te urządzenia sortujące.

Artykuł 34d

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w obszarze podlegającym regulacji NEAFC

1.  Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w granicach obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

Część grzbietu Reykjanes:

   55o04.5327' N, 36o49.0135' W
   55o05.4804' N, 35o58.9784' W
   54o58.9914' N, 34o41.3634' W
   54o41.1841' N, 34o00.0514' W
   54o00' N, 34o00' W
   53o54.6406' N, 34o49.9842' W
   53o58.9668' N, 36o39.1260' W
   55o04.5327' N, 36o49.0135' W

Obszar północnego Grzbietu Śródatlantyckiego:

   59o45' N, 33o30' W
   57o30' N, 27o30' W
   56o45' N, 28o30' W
   59o15' N, 34o30' W
   59o45' N, 33o30' W

Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny):

   53o30' N, 38o00' W
   53o30' N, 36o49' W
   55o04.5327' N, 36o49' W
   54o58.9914' N, 34o41.3634' W
   54o41.1841' N, 34o00' W
   53o30' N, 30o00' W
   51o30' N, 28o00' W
   49o00' N, 26o30' W
   49o00' N, 30o30' W
   51o30' N, 32o00' W
   51o30' N, 38o00' W
   53o30' N, 38o00' W

Obszar południowego Grzbietu Śródatlantyckiego:

   44o30' N, 30o30' W
   44o30' N, 27o00' W
   43o15' N, 27o15' W
   43o15' N, 31o00' W
   44o30' N, 30o30' W

Altair Seamounts:

   45o00' N, 34o35' W
   45o00' N, 33o45' W
   44o25' N, 33o45' W
   44o25' N, 34o35' W
   45o00' N, 34o35' W

Antialtair Seamounts:

   43o45' N, 22o50' W
   43o45' N, 22o05' W
   43o25' N, 22o05' W
   43o25' N, 22o50' W
   43o45' N, 22o50' W

Hatton Bank:

   59°26' N, 14°30' W
   59°12' N, 15°08' W
   59°01' N, 17°00' W
   58°50' N, 17°38' W
   58°30' N, 17°52' W
   58°30' N, 18°22' W
   58°03' N, 18°22' W
   58°03' N, 17°30' W
   57°55' N, 17°30' W
   57°45' N, 19°15' W
   58°11.15' N, 18°57.51' W
   58°11.57' N, 19°11.97' W
   58°27.75' N, 19°11.65' W
   58°39.09' N, 19°14.28' W
   58°38.11' N, 19°01.29' W
   58°53.14' N, 18°43.54' W
   59°00.29' N, 18°01.31' W
   59°08.01' N, 17°49.31' W
   59°08.75' N, 18°01.47' W
   59°15.16' N, 18°01.56' W
   59°24.17' N, 17°31.22' W
   59°21.77' N, 17°15.36' W
   59°26.91' N, 17°01.66' W
   59°42.69' N, 16°45.96' W
   59°20.97' N, 15°44.75' W
   59°21' N, 15°40' W
   59°26' N, 14°30' W

North West Rockall:

   57o00' N, 14o53' W
   57o37' N, 14o42' W
   57o55' N, 14o24' W
   58o15' N, 13o50' W
   57o57' N, 13o09' W
   57o50' N, 13o14' W
   57o57' N, 13o45' W
   57o49' N, 14o06' W
   57o29' N, 14o19' W
   57o22' N, 14o19' W
   57o00' N, 14o34' W
   56o56' N, 14o36' W
   56o56' N, 14o51' W
   57o00' N, 14o53' W

South-West Rockall (Empress of Britain Bank)

   56o24' N, 15o37' W
   56o21' N, 14o58' W
   56o04' N, 15o10' W
   55o51' N, 15o37' W
   56o10' N, 15o52' W
   56o24' N, 15o37' W

Logachev Mound:

   55°17' N, 16°10' W
   55°34' N, 15°07' W
   55°50' N, 15°15' W
   55°33' N, 16°16' W
   55°17' N, 16°10' W

West Rockall Mound:

   57o20' N, 16o30' W
   57o05' N, 15o58' W
   56o21' N, 17o17' W
   56o40' N, 17o50' W
   57o20' N, 16o30' W

2.  W przypadku gdy w trakcie operacji połowowych na nowych i dotychczasowych obszarach połowów przydennych w obrębie obszaru podlegającego regulacji NEAFC ilość żywego korala lub żywej gąbki złowiona na każdy zestaw narzędzi połowowych przekracza 60 kg żywego korala lub 800 kg żywej gąbki, statek informuje swoje państwo bandery, zaprzestaje połowów i przemieszcza się na odległość co najmniej 2 mil morskich od pozycji, która według dostępnych danych jest najbliższa dokładnej lokalizacji, w której dokonano tego połowu.

Artykuł 34e

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonach ICES VIIc, j, k

1.  Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' N, 11o51.6' W
   51o32.4' N, 11o41.4' W
   51o15.6' N, 11o33.0' W
   51o13.8' N, 11o44.4' W
   51o29.4' N, 11o51.6' W

Hovland Mound Province:

   52o16.2' N, 13o12.6' W
   52o24.0' N, 12o58.2' W
   52o16.8' N, 12o54.0' W
   52o16.8' N, 12o29.4' W
   52o04.2' N, 12o29.4' W
   52o04.2' N, 12o52.8' W
   52o09.0' N, 12o56.4' W
   52o09.0' N, 13o10.8' W
   52o16.2' N, 13o12.6' W

North-West Porcupine Bank Obszar I:

   53o30.6' N, 14o32.4' W
   53o35.4' N, 14o27.6' W
   53o40.8' N, 14o15.6' W
   53o34.2' N, 14o11.4' W
   53o31.8' N, 14o14.4' W
   53o24.0' N, 14o28.8' W
   53o30.6' N, 14o32.4' W

North-West Porcupine Bank Obszar II:

   53o43.2' N, 14o10.8' W
   53o51.6' N, 13o53.4' W
   53o45.6' N, 13o49.8' W
   53o36.6' N, 14o07.2' W
   53o43.2' N, 14o10.8' W

South-West Porcupine Bank:

   51o54.6' N, 15o07.2' W
   51o54.6' N, 14o55.2' W
   51o42.0' N, 14o55.2' W
   51o42.0' N, 15o10.2' W
   51o49.2' N, 15o06.0' W
   51o54.6' N, 15o07.2' W

2.  Wszystkie statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarach ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych określonych w ust. 1 niniejszego artykułu są ujęte w wykazie zatwierdzonych statków i posiadają upoważnienie do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ▌▌. Statki umieszczone w  wykazie zatwierdzonych statków posiadają na burcie wyłącznie narzędzia do połowów pelagicznych.

3.  Statki do połowów pelagicznych zamierzające poławiać w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, zgłaszają z czterogodzinnym wyprzedzeniem zamiar wpłynięcia na obszar ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych irlandzkiemu Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), zdefiniowanemu w art. 4 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

4.  Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, posiadają operacyjny, w pełni działający, bezpieczny satelitarny system monitorowania statków (VMS), który jest w pełni zgodny z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych.

5.  Statki do połowów pelagicznych poławiające w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, co godzinę sporządzają raport VMS.

6.  Statki do połowów pelagicznych, które zakończyły połowy w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, informują irlandzkie Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) o opuszczeniu obszaru. Jednocześnie statki te zgłaszają ilości ryb zatrzymane na burcie.

7.  Połowy gatunków pelagicznych w obszarze ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych, jak określono w ust. 1, podlegają ograniczeniu polegającym na tym, że na burcie mogą znajdować się lub być wykorzystywane wyłącznie sieci o rozmiarze oczek z zakresu 16 -31 mm lub 32-54 mm.

Artykuł 34f

Środki ochrony wrażliwych siedlisk głębinowych w rejonie ICES VIIIc

1.  Zabrania się połowów włokiem dennym oraz połowów z wykorzystaniem narzędzi statycznych, w tym dennych sieci skrzelowych oraz takli dennych, w obrębie obszaru wyznaczonego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy następujących punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

El Cachucho:

   44o12' N, 05o16' W
   44o12' N, 04o26' W
   43o53' N, 04o26' W
   43o 53' N, 05o16' W
   44o12' N, 05o16' W

2.  W drodze odstępstwa od zakazu określonego w ust. 1 statki, które w latach 2006, 2007 i 2008 prowadziły połowy taklami dennymi ukierunkowane na widlaka białego, mogą od swoich właściwych organów do spraw rybołówstwa otrzymać ▌upoważnienie do połowów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, pozwalające im na dalsze prowadzenie tych połowów w obszarze na południe od 44o00.00' N. Wszystkie statki, które otrzymały to ▌upoważnienie do połowów dysponują w trakcie prowadzenia połowów w obszarze określonym w ust. 1, niezależnie od ich długości całkowitej, operacyjnym, w pełni funkcjonującym i bezpiecznym systemem VMS, który jest zgodny z odpowiednimi przepisami.

* Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 1.

** Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 8.

"

10)  skreśla się art. 38;

11)  skreśla się art. 47;

11a)  do załączników I, IV, XII i XIV do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

11b)  dodaje się załączniki XIIa, XIVa, XIVb, XIVc i XIVd zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu (WE) 1434/98

W art. 2 rozporządzenia (WE) 1434/98 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

1a.  Ust. 1 nie stosuje się do śledzi złowionych w rejonie ICES IIIa, podobszarze ICES IV, rejonie ICES VIId oraz wodach UE rejonu ICES IIa.».

"

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w 

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 83
(2) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 6.
(3) Dz.U. L 165 z 24.6.2011, s. 1.
(4) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.
(6) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

   1) w załączniku I skreśla się przypis 6 do tabeli;
   2) tabela w załączniku VII otrzymuje brzmienie:"

Narzędzia ciągnione: Skagerrak i Kattegat

Zakresy rozmiaru oczka sieci, gatunki docelowe i wymagane wielkości procentowe połowów mające zastosowanie do użycia pojedynczego zakresu rozmiaru oczka sieci


Gatunek

Zakres rozmiaru oczka (mm)

<16

16–31

32–69

35–69

70-89 (5)

≥90

Minimalny procent gatunku docelowego

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

Brak

Dobijakowate (Ammodytidae)(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Dobijakowate (Ammodytidae)(4)

X

X

X

X

X

X

Okowiel (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Błękitek (Microntesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Ostrosz drakon (Trachinus draco)(1)

X

X

X

X

X

X

Mięczaki (z wyjątkiem Sepia)(1)

X

X

X

X

X

X

Belona pospolita (Belone belone)  (1)

X

X

X

X

X

X

Kurek szary (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Srebrzykowate (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Szprot (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Węgorz (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus)(1)

X

X

X

X

X

X

Makrela (Scomber spp.)

X

X

X

Ostrobok (Trachurus spp.)

X

X

X

Śledź (Clupea harengus)

X

X

X

Krewetka północna (Pandalus borealis)

X

X

X

Krewetka zwyczajna, krewetka bałtycka (Crangon spp., Palaemon adspersus)(2)

X

X

X

Witlinek (Merlangius merlangus)

X

X

Homarzec (Nephrops norvegicus)

X

X

Wszelkie inne organizmy morskie

X
   (1) Wyłącznie w obrębie czterech mil od linii podstawowych.
   (2) Poza czterema milami od linii podstawowych.
   (3) Od dnia 1 marca do dnia 31 października w Skagerrak i od dnia 1 marca do dnia 31 lipca w Kattegat.
   (4) Od dnia 1 listopada do ostatniego dnia lutego w Skagerrak oraz od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego w Kattegat.
   (5) Przy stosowaniu tego zakresu rozmiaru oczek worek jest wytworzony z materiału sieciowego o kwadratowych oczkach z kratownicą sortującą zgodnie z załącznikiem XIVa do niniejszego rozporządzenia.
   (6) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 10 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, makrela, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.
   (7) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 50 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, śledź, makrela, smuklica, zimnica, czarniak, homarzec oraz homar.
   (8) Połów zatrzymany na burcie nie zawiera więcej niż 60 % mieszanki składającej się z następujących gatunków: dorsz, plamiak, morszczuk, gładzica, szkarłacica, złocica, sola, skarp, nagład, stornia, smuklica, witlinek, zimnica, czarniak oraz homar.
"

3)  w tabeli w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:

   a) wiersze dotyczące małża japońskiego i ośmiornicy otrzymują brzmienie:"

Gatunek

Minimalna wielkość

Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Skagerrak/Kattegat

Małż japoński (Venerupis philippinarum)

35mm

Gatunek

Minimalna wielkość: Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Ośmiornica (Octopus vulgaris)

Cały obszar z wyjątkiem wód podlegających suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 750 gramów
Wody podlegające suwerenności lub jurysdykcji regionu 5: 450 gramów (po wypatroszeniu)
"
   b) wiersze dotyczące sardeli otrzymują brzmienie:"

Gatunek

Minimalna wielkość: Regiony od 1 do 5, z wyjątkiem Skagerrak/Kattegat

Sardela (Engraulis encrasicolus)

Cały obszar z wyjątkiem rejonu ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23' 48» W: 12 cm lub 90 osobników na kg
Rejon ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7° 23' 48» W: 10 cm«
"

4)  dodaje się załącznik w brzmieniu:"

ZAŁĄCZNIK XIIa

MINIMALNE WIELKOŚĆI DLA REGIONU 9

Gatunek

Minimalna wielkość: Region 9

Skarp (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  w załączniku XIV dodaje się następujące nazwy w kolejności alfabetycznej ich nazw zwyczajowych:"

NAZWA ZWYCZAJOWA

NAZWA NAUKOWA

Kaprosz

Capros aper

Widlak biały

Phycis blennoides

Karmazyn

Sebastes spp.

Sardynela

Sardinella aurita

"

6)  dodaje się załączniki w brzmieniu:"

ZAŁĄCZNIK XIVa

OPIS TECHNICZNY KRATOWNICY SORTUJĄCEJ

-1.  Kratownicę sortującą według gatunków przymocowuje się do włoków wyposażonych w worek o pełnych kwadratowych oczkach sieci o rozmiarze oczka równym lub większym niż 70 mm i mniejszym niż 90 mm. Minimalna długość worka wynosi 8 metrów. Zabronione jest stosowanie wszelkich włoków mających więcej niż 100 kwadratowych oczek w dowolnym obwodzie worka, poza miejscem połączenia lub natami. Worek o kwadratowych oczkach jest wymagany wyłącznie w Skagerrak i Kattegat.

1.  Kratownica jest prostokątna. Pręty kratownicy są równoległe do osi podłużnej kratownicy. Rozstaw prętów w kratownicy nie przekracza 35 mm. Zezwala się na użycie jednego lub większej liczby zawiasów w celu ułatwienia jej przechowywania na bębnie sieciowym.

2.  Kratownicę mocuje się po przekątnej włoka, skierowaną tyłem ku górze, w dowolnym miejscu pomiędzy samym workiem a przednim krańcem części niezwężonej. Wszystkie boki kratownicy są przymocowane do włoka.

3.  W górnym panelu włoka umieszcza się niezablokowany otwór wylotowy dla ryb, bezpośrednio połączony z górną częścią kratownicy. Szerokość otworu wylotowego jest taka sama w części tylnej jak szerokość kratownicy, a wycięcie otworu ma kształt wierzchołka skierowanego do przodu wzdłuż pasów oczek z obu stron kraty.

4.  Zezwala się na przymocowanie naprzeciwko kratownicy lejka w celu poprowadzenia ryb w kierunku dolnej części włoka i kratownicy. Minimalny rozmiar oczka lejka wynosi 70 mm. Minimalny rozmiar pionowego otworu lejka naprowadzającego skierowanego w stronę kratownicy wynosi 15 cm. Szerokość lejka naprowadzającego skierowanego w stronę kratownicy jest taka sama jak szerokość kratownicy.

20121122-P7_TA(2012)0448_PL-p0000001.jpg

Schematyczna ilustracja włoka sortującego według gatunków i rozmiarów. Wpływające ryby są kierowane w stronę dolnej części włoka i kratownicy poprzez lejek naprowadzający. Ryby o większym rozmiarze są następnie wyprowadzane z włoka przez kratownicę, podczas gdy mniejsze ryby i homarce przechodzą przez kratownicę i przedostają się do worka. Worek włoka o pełnych kwadratowych oczkach sieci ułatwia ucieczkę małym rybom i niewymiarowym homarcom. Przedstawiony na rysunku worek o kwadratowych oczkach jest wymagany wyłącznie w Skagerrak i Kattegat.

ZAŁĄCZNIK XIVb

WARUNKI DOTYCZĄCE POŁOWÓW PRZY UŻYCIU NIEKTÓRYCH NARZĘDZI CIĄGNIONYCH DOZWOLONYCH W ZATOCE BISKAJSKIEJ

1.  Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Sieć posiada tylko jeden panel. Panel nie może być w żaden sposób przesłonięty przez elementy przyłączone wewnątrz lub na zewnątrz.

2.  Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w środku górnego płata tylnej zwężonej części włoka, bezpośrednio przed niezwężoną częścią składającą się z przedłużenia oraz worka.

Panel kończy się nie dalej niż na wysokości 12 oczek sieci od ręcznie uplecionego szeregu oczek pomiędzy przedłużeniem i zwężoną tylną częścią włoka.

3.  Wielkość panelu

Długość panelu wynosi co najmniej 2 metry, a jego szerokość co najmniej 1 metr.

4.  Tkanina sieciowa panelu

Minimalny otwór oczek wynosi 100 mm. Oczka mają kształt kwadratowy, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej okna są przycięte wzdłuż boków oczek.

Tkanina sieciowa jest umocowana tak, aby pasy biegły równolegle oraz prostopadle do osi podłużnej worka.

Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Grubość sznurka nie przekracza 4 mm.

5.  Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Zezwala się na zamocowanie nata po czterech stronach panelu. Średnica tego nata wynosi nie więcej niż 12 mm.

Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu.

Liczba oczek romboidalnych górnego płata przymocowanego do najkrótszego boku panelu (tj. boku o długości jednego metra, który jest prostopadły do osi podłużnej worka) równa się co najmniej liczbie pełnych oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu podzielonej przez 0,7.

6.  Umieszczenie panelu we włoku zilustrowano poniżej.

20121122-P7_TA(2012)0448_PL-p0000003.jpg

ZAŁĄCZNIK XIVc

PANEL SIECI O KWADRATOWYCH OCZKACH DLA STATKÓW O DŁUGOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 15 METRÓW

1.  Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Jej oczka są kwadratowe, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej panelu są przycięte wzdłuż boków oczek. Rozmiar oczka jest równy lub większy niż 120 mm. Panel ma co najmniej 3 metry długości, z wyjątkiem sytuacji, gdy włączony jest w sieci ciągnione przez statki o mocy mniejszej niż 112 kilowatów, kiedy to ma co najmniej 2 m długości.

2.  Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w górnym płacie worka. Najbardziej wysunięta do tyłu krawędź panelu jest oddalona o nie więcej niż 12 m od sznurówki worka, zdefiniowanej w art. 8 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3440/84 z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie przyłączania urządzeń na włokach duńskich, niewodach i podobnych sieciach.

3.  Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Pomiędzy wzdłużnym bokiem panelu a przylegającym natem są co najwyżej dwa otwarte oczka romboidalne.

Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu. Oczka romboidalne górnego płata worka są łączone z najkrótszym bokiem panelu w stosunku: trzy oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego w przypadku 80-milimetrowego worka lub dwa oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego w przypadku 120-milimetrowego worka, z wyjątkiem pasów na skraju panelu z obu stron.

ZAŁĄCZNIK XIVd

PANEL SIECI O KWADRATOWYCH OCZKACH DLA STATKÓW O DŁUGOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 15 METRÓW

1.  Opis techniczny górnego panelu sieci o kwadratowych oczkach

Panel stanowi prostokątną część sieci. Tkanina sieciowa jest upleciona z pojedynczych sznurków. Oczka mają kształt kwadratowy, tzn. wszystkie cztery boki tkaniny sieciowej panelu są przycięte wzdłuż boków oczek. Rozmiar oczka jest równy lub większy niż 110 mm. Panel ma co najmniej 3 metry długości, z wyjątkiem sytuacji, gdy włączony jest w sieci ciągnione przez statki o mocy mniejszej niż 112 kilowatów, kiedy to ma co najmniej 2 m długości.

2.  Położenie panelu

Panel jest umiejscowiony w górnym płacie worka. Najbardziej wysunięta do tyłu krawędź panelu jest oddalona o nie więcej niż 12 m od sznurówki worka, zdefiniowanej w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3440/84.

3.  Umieszczenie panelu w tkaninie sieciowej o oczkach romboidalnych

Pomiędzy wzdłużnym bokiem panelu a przylegającym natem są co najwyżej dwa otwarte oczka romboidalne. Długość w zwarciu panelu równa jest długości w zwarciu oczek romboidalnych przymocowanych do wzdłużnego boku panelu. Oczka romboidalne górnego płata worka są łączone z najkrótszym bokiem panelu w stosunku: dwa oczka romboidalne do jednego oczka kwadratowego, z wyjątkiem pasów na skraju okna z obu stron.

* Dz.U. L 318 z 7.12.1984, s. 23.

"

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności