Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0342/2012

Predkladané texty :

A7-0342/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Prijaté texty
PDF 942kWORD 1169k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Text
 Zjednotený text
 Príloha

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 22. novembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
POZMEŇUJÚCE DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

[Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32]

–––––––––––––––––––––––––––––––

(1) Vec bola vrátená výboru na opätovné prerokovanie podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku (A7-0342/2012).
(2)* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený tučnou kurzívou, vypustenia sa označujú symbolom ▌.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  V nariadení Rady (ES) č. 1288/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú prechodné technické opatrenia od 1. januára 2010 do 30. júna 2011(2), a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 579/2011 z 8. júna 2011(3) sa ustanovuje pokračovanie uplatňovania určitých technických opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu(4), počas prechodného obdobia do 31. decembra 2012.

(2)  Očakáva sa vytvorenie nového rámca technických ochranných opatrení vzhľadom na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Nepravdepodobnosť, že tento nový rámec bude zavedený do konca roka 2012, odôvodňuje predĺženie uplatňovania uvedených prechodných technických opatrení.

(3)  S cieľom zabezpečiť pokračovanie náležitej ochrany morských biologických zdrojov a náležitého hospodárenia s nimi, nariadenie Rady (ES) č. 850/98(5) by sa malo aktualizovať tak, že sa doň zapracujú uvedené prechodné technické opatrenia.

(3a)  S cieľom zabezpečiť pokračovanie náležitej ochrany morských biologických zdrojov a náležitého hospodárenia s nimi v Čiernom mori, by sa mala v nariadení (ES) č. 850/98 uviesť minimálna výkladová veľkosť a minimálna veľkosť ôk pre rybolov kalkana veľkého, ktoré už boli stanovené v práve Únie.

(5)  S cieľom znížiť odhadzovanie druhov, na ktoré sa vzťahujú kvóty, by sa mal zachovať zákaz triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov vo všetkých oblastiach ICES.

(5a)  Na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi, ktoré sa uskutočnili v roku 2009, s cieľom znížiť nechcené úlovky by sa mal zaviesť zákaz uvoľňovania alebo vypúšťania určitých druhov, ako aj požiadavka odísť do iných lovísk, ak 10 % úlovkov obsahuje ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť.

(5b)  So zreteľom na odporúčanie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) by sa mali zachovať obmedzenia na vykládky sleďa atlantického uloveného v divízii ICES IIa alebo na jeho ponechávanie na palube.

(6)  So zreteľom na odporúčanie STECF už nie je z hľadiska zabezpečenia udržateľného využívania sleďa atlantického nevyhnutné uzavretie oblasti na ochranu neresiacich sa jedincov tohto druhu v divízii ICES VIa, a toto uzavretie by sa teda malo zrušiť.

(7)  So zreteľom na odporúčanie výboru STECF, ktorý dáva do súvislosti nízku dostupnosť piesočnicovitých so slabým úspechom množenia čajok trojprstých, by sa malo zachovať uzavretie oblasti v podoblasti ICES IV s výnimkou každoročného obmedzeného rybolovu na účely monitorovania tejto populácie.

(8)  So zreteľom na odporúčanie STECF by malo byť možné v určitých oblastiach, v ktorých je lov homára štíhleho zakázaný, povoliť používanie výstroja, ktorým sa homár štíhly neloví.

(11)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo zachovať uzavretie oblasti v divízii ICES VIb v záujme ochrany mláďat tresky jednoškvrnnej.

(11a)  So zreteľom na odporúčanie ICES a STECF by sa mali naďalej uplatňovať niektoré technické ochranné opatrenia vo vodách na západe Škótska (divízia ICES VIa) zamerané na ochranu populácií tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang, aby sa prispelo k zachovaniu populácií rýb.

(11b)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie udíc a automatizovaného džigovacieho výstroja na lov tresky tmavej v divízii ICES VIa.

(11c)  So zreteľom na odporúčanie STECF týkajúce sa priestorového rozdelenia tresky škvrnitej v divízii ICES VIa, v ktorom sa preukazuje, že veľká väčšina úlovkov tresky škvrnitej sa vyloví severne od 590 s. š., by sa malo južne od tejto čiary povoliť používanie žiabroviek.

(11d)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie žiabroviek na lov druhu Scyliorhinus canicula v divízii ICES VIa.

(11e)  Vhodnosť charakteristík výstroja v rámci výnimky na lov pomocou vlečných sietí, záťahových sietí na lov pri dne alebo podobného výstroja v divízii ICES VIa by sa mala pravidelne preskúmavať so zreteľom na vedecké odporúčanie s cieľom ich zmeny a doplnenia alebo zrušenia.

(11f)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa mala uzavrieť divízia ICES VIa s cieľom chrániť mladé jedince tresky škvrnitej.

(11g)  Vhodnosť zákazu lovu tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v podoblasti ICES VI by sa mala pravidelne preskúmavať so zreteľom na vedecké odporúčanie s cieľom jeho zmeny alebo zrušenia.

(11h)  So zreteľom na odporúčanie ICES a STECF by sa mali zachovať opatrenia na ochranu populácií tresky škvrnitej v Keltskom mori (divízie ICES VIIf, g).

(12)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa mali zachovať opatrenia na ochranu neresiacich sa zoskupení mieňa modrého v divízii ICES VIa.

(13)  Opatrenia ustanovené v roku 2011 Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) na ochranu sebastesa v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II by sa mali zachovať.

(14)  Opatrenia ustanovené NEAFC v roku 2011 na ochranu sebastesa v Irmingerovom mori a v priľahlých vodách by sa mali zachovať.

(15)  So zreteľom na odporúčanie STECF by v divízii ICES IVc a južnej časti divízie ICES IVb mal byť za určitých podmienok aj naďalej povolený rybolov s vlečnými sieťami s rozperným rahnom s použitím pulzného elektrického prúdu.

(16)  Na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi z roku 2009 by sa mali niektoré opatrenia na obmedzenie spôsobilostí plavidiel, ktoré uskutočňujú pelagický rybolov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy v severovýchodnom Atlantiku, pokiaľ ide o zaobchádzanie s úlovkami a ich vypúšťanie, vykonávať natrvalo.

(17)  So zreteľom na odporúčanie ICES by sa mali zachovať technické ochranné opatrenia na ochranu populácií dospelých jedincov tresky škvrnitej v Írskom mori počas sezóny neresenia.

(17a)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie triediacich mriežok v oblasti obmedzenia v divízii ICES VIIa.

(18)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa lov žiabrovkami a zakliesňovacími sieťami v divíziách ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a v podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27° z. z. š. vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej než 600 m, mal povoliť iba za určitých podmienok zabezpečujúcich ochranu biologicky citlivých hlbokomorských druhov.

(18a)  Je dôležité ujasniť interakcie medzi rôznymi režimami uplatniteľnými na rybolov so žiabrovkami, a to najmä v podoblasti ICES VII. Konkrétnejšie by sa malo ujasniť, že osobitná odchýlka pre rybolov so žiabrovkami s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa,VIb, VIIb, c, j ako aj osobitné podmienky týkajúce sa tejto odchýlky sa uplatňujú len vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej ako 600 m, a že sa v divíziách ICES VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh a vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 200 m v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k uplatňujú štandardné pravidlá, pokiaľ ide o rozpätie veľkosti ôk a zloženie úlovku stanovené v nariadení (ES) č. 850/98.

(18b)  So zreteľom na odporúčanie STECF by sa malo povoliť používanie viacstenných žiabroviek v podoblasti IX vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m, ale menej ako 600 m.

(19)  Používanie určitého selektívneho výstroja by malo byť aj naďalej povolené v Biskajskom zálive s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie populácií merlúzy európskej a homára štíhleho a znížiť odhadzovanie úlovkov týchto druhov.

(20)  Obmedzenia rybolovu v určitých oblastiach s cieľom chrániť zraniteľné hlbokomorské biotopy v regulačnej oblasti NEAFC, ktoré NEAFC prijala v roku 2004, a v niektorých oblastiach v divíziách ICES VIIc, j a k a v divízii ICES VIIIc prijaté na úrovni Únie v roku 2008 by mali zostať zachované.

(21)  V súlade s odporúčaním spoločnej pracovnej skupiny Únie a Nórska pre technické opatrenia zákaz lovu sleďa atlantického, makrely atlantickej alebo šproty severnej počas víkendov vlečnými sieťami alebo vakovými sieťami v úžine Skagerrak a Kattegat už neprispieva k ochrane populácií pelagických rýb z dôvodu zmien v rybolovných postupoch. Preto by sa mal tento zákaz zrušiť na základe konzultácií medzi Úniou, Nórskom a Faerskými ostrovmi v roku 2011.

(22)  Niektoré zastarané ustanovenia by sa mali v záujme jasnosti a lepšej regulácie vypustiť.

(22a)  S cieľom odraziť zmeny v rybolovných postupoch a používanie selektívnejšieho výstroja by sa mali zachovať rozpätia veľkosti ôk, cieľové druhy a vyžadované percentuálne podiely úlovkov uplatniteľné v úžinách Skagerrak a Kattegat.

(23)  Minimálne veľkosti lastúrnikov druhu Venerupis philippinarum by sa mali preskúmať so zreteľom na biologické údaje.

(24)  Minimálna veľkosť osmonoha obyčajného v úlovkoch vylovených vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín a nachádzajú sa v regióne Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), sa stanovila s cieľom prispieť k ochrane osmonoha, najmä jeho mláďat.

(24a)  Pre sardelu európsku by sa malo zaviesť ekvivalentné opatrenie k opatreniu týkajúcemu sa minimálnej vykládkovej veľkosti, a to opatrenie súvisiace s počtom rýb na kg, pretože by to zjednodušilo prácu na palube plavidiel, ktoré sa zameriavajú na tento druh, a uľahčilo by to kontrolné opatrenia na brehu.

(25)   Špecifikácie pre triediacu mriežku na použitie pre zníženie vedľajšieho úlovku pri love homára štíhleho v divízii ICES IIIa, podoblasti ICES VI a v divízii ICES VIIa by sa mali zachovať.

(26)  Špecifikácie panelov so štvorcovými okami, ktoré sa majú použiť za určitých podmienok pri rybolove s určitým vlečeným výstrojom v Biskajskom zálive, by sa mali zachovať.

(27)   Používanie panelov so štvorcovými okami s veľkosťou 2 m plavidlami s výkonom motora menším ako 112 Kw v oblasti obmedzenia v divízii ICES VIa by sa malo povoliť.

(27a)  Pojem „Spoločenstvo“ použitý v normatívnych ustanoveniach nariadenia (ES) č. 850/98 by sa mal zmeniť v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.

(27b)  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vykonávanie pravidiel o používaní výstroje s rovnocennou vysokou selektivitou pri love homára štíhleho v divízii ICES VIa a pravidiel vylúčujúcich konkrétne druhy rybolovu členského štátu z uplatnenia zákazu používania žiabroviek, zakliesňovacích sietí alebo viacstenných žiabroviek v podoblastiach ICES VIII, IX a X, kde je úroveň vedľajších úlovkov žralokov a ich odhadzovania veľmi nízka, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011(6).

(29)  Nariadenie (ES) č. 850/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(29a)  V nariadení Rady (ES) č. 1434/98 sa ustanovujú osobitné podmienky, za ktorých sa sleď atlantický môže vykladať na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby. Do uvedeného nariadenia by sa mala zapracovať osobitná odchýlka od podmienok vykládky vedľajších úlovkov sleďa atlantického pri rybolove sieťami s malými okami v divízii ICES IIIa, podoblasti IV a divízii VIId a vo vodách Únie divízie ICES IIa, ktorá bola pôvodne zahrnutá v iných aktoch Únie. Nariadenie (ES) č. 1434/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 850/98

Nariadenie (ES) č. 850/98 sa týmto mení a dopĺňa takto:

-1a)  Vkladá sa tento článok:"

Článok 1a

V článku 4 ods. 2 písm. c), článku 46 ods. 1 písm. b) a v prílohe I poznámke pod čiarou č. 5 sa podstatné meno ‚Spoločenstvo‘ vo všetkých príslušných tvaroch nahrádza podstatným menom ‚Únia‘ v príslušnom tvare, pričom sa vykonajú všetky gramatické úpravy, ktoré si táto zmena vyžaduje.

"

-1b)  V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

i)  Región 9

Všetky vody Čierneho mora, ktoré zodpovedajú zemepisnej podoblasti 29 vymedzenej v prílohe I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)* a v uznesení GFCM/33/2009/2.

* Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44.

"

-1c)  V článku 11 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

Táto odchýlka sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 34b ods. 2 písm. c).

-1d)  Vkladá sa tento článok:

Článok 11a

V regióne 9 je minimálna veľkosť ôk žiabroviek na lov pri dne používaných na lov kalkana veľkého 400 mm.

"

1d)  Článok 17 sa nahrádza takto:"

Morský organizmus nedosahuje povolenú veľkosť, ak je jeho veľkosť menšia ako minimálna veľkosť uvedená v prílohe XII a v prílohe XIIa pre príslušný druhy a príslušnú zemepisnú oblasť.

"

1e)  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:"

4.   Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na región 9.

"

2.  Vkladá sa táto hlava:"

HLAVA IIIa

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ODHADZOVANIA ÚLOVKOV

Článok 19a

Zákaz triedenia v záujme výberu najkvalitnejších jedincov

1.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 sa zakazuje počas rybolovných operácií odhadzovanie druhov, na ktoré sa vzťahuje kvóta a ktoré sa môžu legálne vyložiť.

2.  Ustanovenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté záväzky stanovené v tomto nariadení alebo v akýchkoľvek iných právnych aktoch Únie v oblasti rybného hospodárstva.

Článok 19b

Ustanovenia o presunutí sa a zákaz vypúšťania

1.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 v prípadoch, ak množstvo makrely, sleďa alebo stavridy, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, prevyšuje 10 % celkového množstva úlovkov v akomkoľvek jednom záťahu, sa plavidlo presunie do iných lovísk.

2.  V regiónoch 1, 2, 3 a 4 je zakázané vypúšťať makrely, slede alebo stavridy predtým, ako sa sieť úplne nevytiahne na palubu rybárskeho plavidla, čo vedie k strate mŕtvych alebo umierajúcich rýb.

"

3.  V článku 20 ods. 1 sa písmeno d) vypúšťa.

3a.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 20a

Obmedzenia lovu sleďa atlantického vo vodách Únie divízie ICES IIa

Zakazuje sa vykladať alebo ponechávať na palube sleďa atlantického uloveného vo vodách Únie divízie ICES IIa v lehote od 1. januára do 28. februára a od 16. mája do 31. decembra.

"

4.  Článok 29a sa nahrádza takto:"

Článok 29a

Uzatvorenie oblasti pre lov piesočnicovitých v podoblasti ICES IV

1.  Zakazuje sa vykladať alebo ponechávať na palube piesočnicovité ulovené v zemepisnej oblasti ohraničenej východných pobrežím Anglicka a Škótska a vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   východné pobrežie Anglicka na 55o30' s. š.,
   55o30' s. š., 01o00' z. d.,
   58o00' s. š., 01o00' z. d.,
   58o00' s. š., 02o00' z. d.,
   východné pobrežie Škótska na 02o00' z. d.

2.  Rybolov na vedecký výskum je povolený s cieľom monitorovať populácie piesočnicovitých v oblasti a účinky uzatvorenia.

"

5.  V článku 29b sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.  Odchylne od zákazu ustanoveného v odseku 1 sa počas obdobia a v zemepisných oblastiach vymedzených v tomto odseku povoľuje lov košíkmi, do ktorých sa nechytá homár štíhly.

"

6.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 29c

Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES VI

1.  Akýkoľvek rybolov tresky jednoškvrnnej v oblasti Rockall, okrem rybolovu lovnými šnúrami, je zakázaný v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   57o00' s. š., 15o00' z. d.
   57o00' s. š., 14o00' z. d.,
   56o30' s. š., 14o00' z. d.,
   56o30' s. š., 15o00' z. d.,
   57o00' s. š., 15o00' z. d.

Článok 29d

Obmedzenia lovu tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v podoblasti ICES VI

1.  Zakazuje sa vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť zameranú na tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang v tej časti divízie ICES VIa, ktorá sa nachádza východne alebo južne od loxodróm, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   54o30' s. š., 10o35' z. d.,
   55o20' s. š., 09o50' z. d.,
   55o30' s. š., 09o20' z. d.,
   56o40' s. š., 08o55' z. d.,
   57o00' s. š., 09o00' z. d.,
   57o20' s. š., 09o20' z. d.,
   57o50' s. š., 09o20' z. d.,
   58o10' s. š., 09o00' z. d.,
   58o40' s. š., 07o40' z. d.,
   59o00' s. š., 07o30' z. d.,
   59o20' s. š., 06o30' z. d.,
   59o40' s. š., 06o05' z. d.,
   59o40' s. š., 05o30' z. d.,
   60o00' s. š., 04o50' z. d.,
   60o15' s. š., 04o00' z. d.

2.  Každé rybárske plavidlo prítomné v oblasti uvedenej v odseku 1 tohto článku zabezpečí, aby bol každý rybársky výstroj na palube zviazaný a uložený v súlade s článkom 47 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva*.

3.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom pobrežných statických sietí osadených na pilótach, dredžov na hrebeňovky a slávky, udíc, mechanického džigovania, záťahových sietí a plážových záťahových sietí, košov a košíkov za predpokladu, že:

   a) na palube sa nenachádza ani sa nenasadzuje žiadny iný druh rybárskeho výstroja, ako sú pobrežné statické siete osadené na pilótach, dredže na hrebeňovky a slávky, udice, výstroj na mechanické džigovanie, záťahové siete a plážové záťahové siete, koše a košíky na ryby; a
   b) žiadne iné ryby okrem makrely atlantickej, tresky žltkavej, tresky tmavej a lososa atlantického alebo vodných bezchordátov s vonkajšou kostrou okrem mäkkýšov a kôrovcov sa neponechávajú na palube, nevykladajú sa a ani sa neprinášajú na pevninu.

4.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom sietí s veľkosťou ôk menšou ako 55 mm za predpokladu, že:

   a) sa na palube nenachádza žiadna sieť s veľkosťou ôk 55 mm alebo viac; a
   b) na palube sa neponechávajú žiadne iné ryby ako sleď atlantický, makrela atlantická, sardinky, sardinely. stavridy, šprota severná, treska belasá, ryby čeľade Caproidae a striebristky.

4a.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom žiabroviek s veľkosťou ôk väčšou ako 120mm za predpokladu, že:

   a) sa nasadzujú len v oblasti južne od 59o s. š.;
   b) maximálna dĺžka nasadenej žiabrovky je 20 km na plavidlo;
   c) maximálny čas namočenia je 24 hodín a
   d) najviac 5 % úlovku tvorí treska merlang a treska škvrnitá.

4b.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom žiabroviek s veľkosťou ôk väčšou ako 90 mm za predpokladu, že:

   a) sa nasadzujú len v rámci troch námorných míľ od pobrežnej línie a maximálne na 10 dní za kalendárny mesiac;
  b) maximálna dĺžka nasadenej žiabrovky je 1000 m;
   c) maximálny čas namočenia je 24 hodín a
   d) aspoň 70 % úlovku tvorí druh Scyliorhinus canicula.

5.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje lov homára štíhleho v oblasti stanovenej v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) používaný rybársky výstroj zahŕňa triediacu mriežku v súlade s prílohou XIVa bodmi 2 až 5, alebo panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe XIVc, alebo je iný výstroj s rovnocennou vysokou selektivitou;
   b) rybársky výstroj má minimálnu veľkosť ôk 80 mm;
   c) aspoň 30 % hmotnosti ponechaného úlovku tvorí homár štíhly.
  

Komisia na základe priaznivého stanoviska STECF prijme vykonávacie akty, ktorými sa určí výstroj, ktorý sa má považovať za výstroj s rovnocennou vysokou selektivitou na účely písmena a).

6.  Odsek 5 sa neuplatňuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   59o05' s. š., 06o45' z. d.
   59o30' s. š., 06o00' z. d.,
   59o40' s. š., 05o00' z. d.,
   60o00' s. š., 04o00' z. d.,
   59o30' s. š., 04o00' z. d.,
   59o05' s. š., 06o45' z. d.

7.  Odchylne od odseku 1 je povolené loviť vlečnými sieťami, záťahovými sieťami na lov pri dne alebo podobným výstrojom v oblasti stanovenej v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) všetky siete na palube plavidla majú minimálnu veľkosť ôk 120 mm pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m a 110 mm pre všetky ostatné plavidlá;
  

   c) ak úlovok ponechaný na palube obsahuje menej ako 90 % tresky tmavej, použitý rybársky výstroj zahŕňa panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe a XIVc; a
   d) ak je celková dĺžka plavidla 15 m alebo menej, použitý rybársky výstroj zahŕňa panel so štvorcovými okami opísaný v prílohe XIVd bez ohľadu na množstvo tresky tmavej ponechanej na palube.

7a.  Najneskôr 1. januára 2015 a potom najneskôr každé dva roky Komisia so zreteľom na vedecké odporúčanie STECF posúdi charakteristiky výstroja uvedené v odseku 7 a podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie odseku 7.

8.  Odsek 7 sa neuplatňuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   59o05' s. š., 06o45' z. d.
   59o30' s. š., 06o00' z. d.,
   59o40' s. š., 05o00' z. d.,
   60o00' s. š., 04o00' z. d.,
   59o30' s. š., 04o00' z. d.,
   59o05' s. š., 06o45' z. d.

8a.  Od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť pomocou akéhokoľvek z výstrojov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov**, v oblasti vymedzenej v rámci oblasti ICES VIa ohraničenej loxodrómami postupne spájajúcimi tieto súradnice:

   7o07' z. d., 55o25' s. š.,
   7o00' z. d., 55o25' s. š.,
   6o50' z. d., 55o18' s. š.,
   6o50' z. d., 55º17' s. š.,
   6º52' z. d., 55º17' s. š.,
   7º07' z. d., 55º25' s. š..

Kapitán rybárskeho plavidla ani iná osoba na palube nenariaďuje ani nepovoľuje žiadnej osobe na palube, aby sa pokúšala loviť, vykladať, prekladať či ponechávať na palube ryby ulovené vo vymedzenej oblasti .

9.  Každý dotknutý členský štát zavedie program palubných pozorovateľov od 1. januára do 31. decembra každého roka na účely odoberania vzoriek z úlovkov a odhadzovaných úlovkov plavidiel, ktoré využívajú odchýlky ustanovené v odsekoch 4a, 4b, 5 a 7. Programy pozorovateľov sa vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté záväzky podľa príslušných pravidiel, a zameriavajú sa na odhady úlovkov a odhodených úlovkov tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang s presnosťou aspoň 20 %.

10.  Dotknuté členské štáty vypracujú správu o celkovom množstve úlovkov a odhodených úlovkov plavidiel, na ktoré sa vzťahuje program pozorovateľov počas každého kalendárneho roka a predložia ju Komisii najneskôr 1. februára roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku.

10a.  Komisia najneskôr 1. januára 2015 a potom najneskôr každé dva roky posúdi stav populácií tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v oblasti uvedenej v odseku 1 so zreteľom na vedecké odporúčania STECF a v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie tohto článku.

Článok 29e

Obmedzenia lovu tresky škvrnitej v podoblasti ICES VII

1.  Od 1. februára do 31. marca každého roka sa zakazuje vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť v podoblasti ICES VII v oblasti, ktorá pozostáva zo štatistických obdĺžnikov ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Tento zákaz sa neuplatňuje v oblasti do šiestich námorných míľ od základnej línie.

2.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti prostredníctvom pobrežných statických sietí osadených na pilótach, dredžov na hrebeňovky a slávky, záťahových sietí a plážových záťahových sietí, udíc, mechanického džigovania, košov a košíkov v stanovených oblastiach a obdobiach uvedených v uvedenom odseku za predpokladu, že:

   a) na palube sa nenachádza ani sa nenasadzuje žiadny iný druh rybárskeho výstroja ako pobrežné statické siete osadené na pilótach, dredže na hrebeňovky a slávky, záťahové siete a plážové záťahové siete, udice, výstroj na mechanické džigovanie, koše a košíky; a
   b) žiadne iné ryby okrem makrely atlantickej, tresky žltkavej, lososa atlantického alebo vodných bezchordátov s vonkajšou kostrou okrem mäkkýšov a kôrovcov sa nevykladajú, neponechávajú sa na palube ani sa neprinášajú na pevninu.

3.  Odchylne od odseku 1 je povolené vykonávať rybolovné činnosti v oblasti uvedenej v uvedenom odseku prostredníctvom sietí s veľkosťou ôk menšou ako 55 mm za predpokladu, že:

   a) sa na palube nenachádza žiadna sieť s veľkosťou ôk 55 mm alebo viac a
   b) na palube sa neponechávajú žiadne iné ryby ako sleď atlantický, makrela atlantická, sardinky, sardinely. stavridy, šprota severná, treska belasá, ryby čeľade Caproidae a striebristky.

Článok 29f

Osobitné pravidlá na ochranu mieňa modrého

1.  Od 1. marca do 31. mája každého roka sa zakazuje ponechávať na palube mieňa modrého v množstve presahujúcom 6 ton na rybársky výjazd v oblastiach divízie ICES VIa vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

  a) okraj škótskeho kontinentálneho šelfu
   59o58' s. š., 07o00' z. d.
   59o55' s. š., 06o47' z. d.,
   59o51' s. š., 06o28' z. d.,
   59o45' s. š., 06o38' z. d.,
   59o27' s. š., 06o42' z. d.,
   59o22' s. š., 06o47' z. d.,
   59o15' s. š., 07o15' z. d.,
   59o07' s. š., 07o31' z. d.,
   58o52' s. š., 07o44' z. d.,
   58o44' s. š., 08o11' z. d.,
   58o43' s. š., 08o27' z. d.,
   58o28' s. š., 09o16' z. d.,
   58o15' s. š., 09o32' z. d.,
   58o15' s. š., 09o45' z. d.,
   58o30' s. š., 09o45' z. d.,
   59o30' s. š., 07o00' z. d.,
   59o58' s. š., 07o00' z. d.
  b) okraj Rosemary bank

Nezahŕňa sa oblasť vymedzená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   60o00' s. š., 11o00' z. d.
   59o00' s. š., 11º00' z. d.,
   59º00' s. š., 09º00' z. d.,
   59º30' s. š., 09º00' z. d.,
   59º30' s. š., 10º00' z. d.,
   60º00' s. š., 10º00' z. d.,
   60o00' s. š., 11o00' z. d.
   59o15' s. š., 10o24' z. d.
   59o10' s. š., 10o22' z. d.,
   59o08' s. š., 10o07' z. d.,
   59o11' s. š., 09o59' z. d.,
   59o15' s. š., 09o58' z. d.,
   59o22' s. š., 10o02' z. d.,
   59o23' s. š., 10o11' z. d.,
   59o20' s. š., 10o19' z. d.,
   59o15' s. š., 10o24' z. d.

2.  Pri vstupe do oblastí, ktoré sú uvedené v odseku 1, a výstupe z nich kapitán rybárskeho plavidla zaznamená do lodného denníka dátum, čas a miesto vstupu a výstupu.

3.  V obidvoch oblastiach uvedených v odseku 1 v prípade, že plavidlo dosiahne množstvo 6 ton mieňa modrého:

   a) ihneď ukončí rybolov a opustí oblasť, v ktorej sa nachádza;
   b) nesmie znovu vplávať do žiadnej z uvedených oblastí, pokiaľ nevyloží svoj úlovok;
   c) nesmie vrátiť do mora žiadne množstvo mieňa modrého.

4.  Pozorovatelia uvedení v článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb*** pridelení k rybárskym plavidlám nachádzajúcim sa v jednej z oblastí uvedených v odseku 1 okrem úloh uvedených v odseku 4 uvedeného článku vykonajú v prípade príslušných vzoriek úlovkov mieňa modrého merania rýb vo vzorkách a určia štádium pohlavnej dospelosti rýb v časti odobratej vzorky. Členské štáty na základe odporúčania STECF vypracujú podrobné protokoly odberu vzoriek a overovania výsledkov.

5.  Od 15. februára do 15. apríla každého roka sa zakazuje používať vlečné siete na lov pri dne, lovné šnúry a žiabrovky v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

   60o58.76' s. š., 27o27.32' z. d.,
   60o56.02' s. š., 27o31.16' z. d.,
   60o59.76' s. š., 27o43.48' z. d.,
   61o03.00' s. š., 27o39.41' z. d.,
   60o58.76' s. š., 27o27.32' z. d.

Článok 29g

Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II

1.  Cielený lov sebastesov v medzinárodných vodách podoblastí ICES I a II sa povoľuje iba v období od 15. augusta do 30. novembra každého roka plavidlami, ktoré už predtým lovili sebastesy v regulačnej oblasti NEAFC ako sa definuje v článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku****.

2.  Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.

3.  Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

4.  Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 kapitáni rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na tomto druhu rybolovu denne oznamujú svoje úlovky.

5.  Okrem ustanovení článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a zaznamenané v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby na plavidlách plaviacich sa pod ich vlajkou vedeckí pozorovatelia zbierali vedecké informácie. Zbierané informácie zahŕňajú aspoň reprezentatívne údaje o zložení z hľadiska pohlavia, veku a dĺžky rozdelené podľa hĺbky. Tieto informácie príslušné orgány v členských štátoch zasielajú Medzinárodnej rade pre výskum mora (ICES).

7.  Komisia oznámi členským štátom dátum, keď sekretariát NEAFC oznámi zmluvným stranám NEAFC, že celkový povolený výlov (TAC) je v plnej miere využitý. Členské štáty zakážu od tohto dňa plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cielený lov sebastesov.

Článok 29h

Opatrenia týkajúce sa lovu sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách

1.  Zakazuje sa loviť sebastesov v medzinárodných vodách podoblasti ICES V a vo vodách Únie v podoblasti ICES XII a XIV s výnimkou od 11. mája do 31. decembra každého roka a len v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84 (ďalej len ‚,oblasť ochrany sebastesov‘):

   64°45' s. š., 28°30' z. d.
   62°50' s. š., 25°45' z. d.,
   61°55' s. š., 26°45' z. d.,
   61°00' s. š., 26°30' z. d.,
   59°00' s. š., 30°00' z. d.,
   59°00' s. š., 34°00' z. d.,
   61°30' s. š., 34°00' z. d.,
   62°50' s. š., 36°00' z. d.,
   64°45' s. š., 28°30' z. d.

1a.  Bez ohľadu na odsek 1 sa lov sebastesov môže právnym aktom Únie povoliť mimo oblasti ochrany sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách od 11. mája do 31. decembra každého roka na základe vedeckého odporúčania a za predpokladu, že NEAFC vypracovalo v súvislosti so sebastesmi v uvedenej zemepisnej oblasti plán obnovy. Na tomto rybolove sa zúčastnia len plavidlá Únie, ktoré príslušné členské štáty riadne oprávnili a oznámili Komisii, ako sa vyžaduje podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010.

2.  Používanie vlečných sietí s veľkosťou ôk menšou ako 100 mm sa zakazuje.

3.  Prepočítavací koeficient, ktorý sa má uplatniť na sebastesov bez vnútorností a bez hlavy vrátane japonskej úpravy sebastesov ulovených pri tomto druhu rybolovu je 1,70.

4.  Každodenne potom, ako sa v daný kalendárny deň dokončia rybolovné operácie, kapitáni rybárskych plavidiel, ktoré lovia v oblasti ochrany sebastesov, zašlú správu o úlovkoch ustanovenú v článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1236/2010. Uvedú v nej úlovky na palube, ktoré sa vylovili od podania poslednej správy.

5.  Okrem ustanovení článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 je oprávnenie na lov sebastesov platné, iba ak sú správy zasielané plavidlami v súlade s článkom 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a zaznamenané v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia.

6.  Správy uvedené v odseku 5 sa pripravia v súlade s príslušnými pravidlami.

* Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

** Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

*** Ú. v. EÚ L 351, 28.12.2002, s. 6.

**** Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17.

"

6a.  V článku 30 sa vkladá tentoodsek:"

1a.   Odsek 1 sa neuplatňuje na región 9.

"

7.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 31a

Rybolov elektrickým prúdom v divíziách ICES IVc a IVb

1.  Odchylne od článku 31 je rybolov prostredníctvom vlečných sietí s rozperným rahnom s použitím pulzného elektrického prúdu povolený v divíziách ICES IVc a IVb južne od loxodrómy prechádzajúcej týmito bodmi meranými podľa súradnicového systému WGS84:

   bod na východnom pobreží Spojeného kráľovstva ležiaci na 55° s. š.,
   potom východne po 55° s. š., 5° v. d.,
   následne severne po 56° s. š.,
   a nakoniec východne k bodu na západnom pobreží Dánska na 56° s. š.

2.  Rybolov prostredníctvom elektrických impulzov sa povoľuje, len ak:

   a) najviac 5 % flotily plavidiel s vlečnými sieťami s rozperným rahnom za členský štát používa vlečné siete s elektrickým impulzom;
   b) maximálny elektrický výkon v kW za každú vlečnú sieť s rozperným rahnom nie je vyšší ako dĺžka rahna v metroch vynásobená koeficientom 1,25;
   c) efektívne napätie medzi elektródami je najviac 15 V;
   d) plavidlo je vybavené automatickým počítačovým systémom riadenia, ktorý zaznamenáva maximálny výkon na rahno a efektívne napätie medzi elektródami najmenej za 100 posledných vlečení. Nie je možné, aby neoprávnená osoba zmenila tento automatický počítačový systém riadenia;
   e) zakazuje sa používať jednu alebo viac reťazí na plašenie v prednej časti spodného lana.

"

8.  Vkladá sa tento článok:"

Článok 32a

Obmedzenia pre plavidlá vykonávajúce pelagický rybolov, pokiaľ ide o manipuláciu s úlovkami a vypúšťanie úlovkov

1.  Maximálna vzdialenosť medzi priečkami vodného separátora na palube plavidiel, ktoré vykonávajú pelagický rybolov lov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy a ktoré pôsobia v oblasti dohovoru NEAFC vymedzenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010, je 10 mm.

Priečky privarené. Ak sa vo vodnom separátore používajú namiesto priečok otvory, maximálny priemer otvorov nesmie presiahnuť 10 mm. Otvory v lievikoch pred vodným separátorom nesmú mať priemer väčší ako 15 mm.

2.  Pre plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov a ktoré pôsobia v oblasti dohovoru NEAFC, sa zakazuje vypúšťanie rýb pod ich vodoryskou z vyrovnávacích nádrží alebo nádrží s chladenou morskou vodou (RSW).

3.  Nákresy týkajúce sa manipulácie s úlovkami a spôsobilostí vypúšťania úlovkov plavidiel, ktoré vykonávajú pelagický rybolov zameraný na makrelu atlantickú, sleďa atlantického a stavridy v oblasti dohovoru NEAFC a ktoré majú osvedčenie vydané príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu, ako aj akékoľvek zmeny v týchto nákresoch zasiela kapitán plavidla príslušným rybárskym orgánom vlajkového členského štátu. Príslušné orgány vlajkového členského štátu týchto plavidiel pravidelne overujú správnosť predložených nákresov. Kópie sa vždy nachádzajú na palube plavidla.

"

9.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 34a

Technické ochranné opatrenia v Írskom mori

1.  Od 14. februára do 30. apríla každého roka sa zakazuje používať akékoľvek vlečné siete na lov pri dne, záťahové siete alebo podobné vlečené siete, akékoľvek žiabrovky, viacstenné žiabrovky, zakliesňovacie siete alebo podobné statické siete alebo akýkoľvek rybársky výstroj obsahujúci háčiky v tej časti divízie ICES VIIa, ktorá je vymedzená:

   východným pobrežím Írska a východným pobrežím Severného Írska a
   priamkami, ktoré postupne spájajú tieto zemepisné súradnice:
   bod na východnom pobreží Ardského polostrova v Severnom Írsku na 54o30' s. š.,
   54o30' s. š., 04o50' z. d.,
   53o 15' s. š., 04o50' z. d.,
   bod na východnom pobreží Írska na 53o15' s. š.

2.  Odchylne od odseku 1 v oblasti a v období uvedenom v uvedenom odseku:

  a) používanie vlečných sietí s vodiacimi štítmi na lov pri dne sa povoľuje za predpokladu, že sa na palube nenachádza žiadny iný druh rybárskeho výstroja a že tieto siete:
   majú veľkosť ôk v rozpätí 70 – 79 mm, alebo 80 – 99 mm,
   majú len jeden z povolených rozpätí veľkosti ôk,
   nemajú žiadne jednotlivé oko s veľkosťou väčšou ako 300 mm, bez ohľadu na jeho polohu v sieti, a
   sa nasadzujú len v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o20' z. d.,
   54o20' s. š., 04o50' z. d.,
   54o30' s. š., 05o10' z. d.,
   54o30' s. š., 05o20' z. d.,
   54o00' s. š., 05o50' z. d.,
   54o00' s. š., 06o10' z. d.,
   53o45' s. š., 06o10' z. d.,
   53o45' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
  b) používanie akejkoľvek vlečnej siete na lov pri dne, záťahovej siete alebo podobnej vlečenej siete so separačným panelom alebo triediacou mriežkou sa povoľuje za predpokladu, že sa na palube nenachádza žiadny iný druh rybárskeho výstroja a že tieto siete:
   spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 písm. a),
   v prípade, že majú separačný panel, sú skonštruované v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v roku 2002 na obnovu populácií tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa)*,a
   v prípade, že majú triediace mriežky, tieto triediace mriežky sú v súlade s bodmi 2 až 5 prílohy XIVa k tomuto nariadeniu.
  d) Používanie vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí alebo podobných vlečených sietí so separačným panelom alebo s triediacou mriežkou sa zakazuje v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:
   53o45' s. š., 06o00' z. d.
   53o45' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 05o30' z. d.,
   53o30' s. š., 06o00' z. d.,
   53o45' s. š., 06o00' z. d.

Článok 34b

Používanie žiabroviek v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a v podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27o z. d.

1.  Plavidlá Únie nenasadzujú žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete ani viacstenné žiabrovky v žiadnej polohe, kde je zmapovaná hĺbka väčšia ako 200 metrov v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. a podoblastiach ICES VIII, IX a X.

3.  Odchylne od odseku 1 sa povoľuje používať tento výstroj:

  a) žiabrovky v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k a v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. s veľkosťou ôk aspoň 120 mm a menšou ako 150 mm, žiabrovky v divíziách ICES VIIIa, b, d a v podoblasti ICES X s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a menšou ako 130 mm a žiabrovky v divízii ICES VIIIc a v podoblasti ICES IX s veľkosťou ôk aspoň 80 mm a menšou ako 110 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 100 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,5,
   sú vybavené plavákmi alebo ekvivalentným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 5 námorných míľ a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 25 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 24 hodín;
  b) zakliesňovacie siete s veľkosťou ôk aspoň 250 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 15 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,33,
   nie sú vybavené plavákmi ani iným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 10 km a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 100 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 72 hodín;
  c) žiabrové siete v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. s veľkosťou ôk aspoň 100 mm a menšou ako 130 mm za predpokladu, že:
   sú nasadené vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 200 m a menej ako 600 m,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 100 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,5,
   sú vybavené plavákmi alebo ekvivalentným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 4 námorné míle a celková dĺžka všetkých súčasne nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 20 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 24 hodín,
   aspoň 85 % hmotnosti ponechaného úlovku tvorí merlúza európska,
   počet plavidiel zúčastňujúcich sa na tomto rybolove sa nezvýši nad úroveň zaznamenanú v roku 2008,
   kapitán plavidla zúčastňujúceho sa na tomto rybolove zaznamená pred vyplávaním z prístavu do lodného denníka množstvo a celkovú dĺžku výstroja na palube plavidla. Aspoň 15 % plavidiel sa pri vyplávaní z prístavu podrobí inšpekcii,
   ako je overené v lodnom denníku Únie pre príslušný výjazd v čase vykládky má kapitán plavidla na palube 90 % výstroja, a
   množstvo všetkých ulovených druhov nad 50 kg vrátane všetkých odhodených množstiev presahujúcich 50 kg sa zaznamená do lodného denníka Únie;
  d) viacstranné žiabrovky v podoblasti ICES IX s veľkosťou ôk aspoň 220 mm za predpokladu, že:
   sa nasadzujú vo vodách so zmapovanou hĺbkou menej ako 600 metrov,
   ich hĺbka nedosahuje viac ako 30 ôk a ich koeficient visenia je aspoň 0,44,
   nie sú vybavené plavákmi ani iným plávacím vybavením,
   každá má dĺžku maximálne 5 km a celková dĺžka všetkých nasadených sietí v žiadnom okamihu nepresahuje 20 km na plavidlo,
   maximálny čas namočenia je 72 hodín.

4.  Táto odchýlka sa však neuplatňuje v regulačnej oblasti NEAFC.

4a.  Všetky plavidlá, ktoré nasadzujú žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete alebo viacstenné žiabrovky v ktorejkoľvek polohe, v ktorej je zmapovaná hĺbka väčšia ako 200 metrov, v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27° z. d. a v podoblastiach ICES VIII, IX a X majú oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

5.  Na palube plavidla sa môže v rovnakom čase nachádzať len jeden druh výstroja opísaného v odseku 3 písm. a), b) alebo d). Plavidlá môžu prevážať na palube siete s celkovou dĺžkou o 20 % väčšou ako maximálna dĺžka súboru pospájaných sietí, ktoré možno nasadiť v rovnakom čase.

6.  Kapitán plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 4a, zaznamenáva do lodného denníka množstvo a dĺžku výstroja prevážaného plavidlom predtým, ako opustí prístav, a keď sa vráti do prístavu, a zodpovedá za akýkoľvek nesúlad medzi týmito dvoma údajmi.

8.  Príslušné orgány majú právo odstrániť nestrážený výstroj na mori v divíziách ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, v podoblasti ICES XII východne od 27o z. d. a podoblastiach VIII, IX a X v týchto situáciách:

   a) výstroj nie je riadne označený;
   b) označenia na bójach alebo údaje zo systému VMS naznačujú, že vlastník sa viac ako 120 hodín nenachádzal vo vzdialenosti menej ako 100 námorných míľ od výstroja;
   c) výstroj je nasadený vo vodách s väčšou zmapovanou hĺbkou ako je povolená hĺbka;
   d) výstroj má veľkosť ôk, ktorá nezodpovedá predpisom.

9.  Kapitán plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 4a, zaznamenáva počas každého rybárskeho výjazdu do lodného denníka tieto informácie:

   veľkosť ôk nasadenej siete,
   nominálnu dĺžku jednej siete,
   počet sietí v súbore pospájaných sietí,
   celkový počet nasadených súborov pospájaných sietí,
   polohu každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   hĺbku každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   čas namočenia každého nasadeného súboru pospájaných sietí,
   množstvo akéhokoľvek strateného výstroja, jeho poslednú známu polohu a dátum straty.

10.  Plavidlá loviace s oprávnením na rybolov uvedeným v odseku 4a môžu úlovok vykladať len v prístavoch určených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 2347/2002.

11.  Množstvo žralokov ponechaných na palube akéhokoľvek plavidla, ktoré používa druh výstroja opísaný v odseku 3 písm. b) a d), nie je vyššie ako 5 % živej hmotnosti z celkového množstva morských organizmov ponechaných na palube.

11a.  Komisia môže po porade so STECF prijať vykonávacie akty, ktorými sa vylúčia určité druhy rybolovu daného členského štátu v podoblastiach ICES VIII, IX a X z uplatňovania bodov 1 až 10, ak informácie poskytnuté členskými štátmi preukazujú, že pri týchto druhoch rybolovu dochádza iba k malej miere vedľajších úlovkov žralokov a ich odhadzovania.

Článok 34c

Podmienky rybolovu s použitím určitého vlečeného výstroja povoleného v Biskajskom zálive

1.  Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 494/2002 z 19. marca 2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES III, IV, V, VI a VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e** sa povoľuje vykonávať rybolovné činnosti s vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami a podobným výstrojom s výnimkou vlečných sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk v rozpätí 70 – 99 mm v oblasti vymedzenej v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 494/2002, ak je výstroj vybavený panelom so štvorcovými okami v súlade s prílohou XIVb.

2.  Pri rybolove v divíziách ICES VIII a a b sa povoľuje používať selektívnu mriežku a jej príslušenstvo na prednej strane koncového rukávca a/alebo panel so štvorcovými okami, ktorých veľkosť je aspoň 60 mm v spodnej časti nástavca na prednej strane koncového rukávca. Ustanovenia článku 4 ods. 1, článku 6 a článku 9 ods. 1 tohto nariadenia a článku 3 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 494/2002 sa neuplatňujú na časť vlečnej siete, v ktorej sa nachádzajú uvedené selektívne zariadenia.

Článok 34d

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v regulačnej oblasti NEAFC

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

časť Reykjaneského chrbta:

   55o04.5327' s. š., 36o49.0135' z. d.,
   55o05.4804' s. š., 35o58.9784' z. d.,
   54o58.9914' s. š., 34o41.3634' z. d.,
   54o41.1841' s. š., 34o00.0514' z. d.,
   54o00' s. š., 34o00' z. d.,
   53o54.6406' s. š., 34o49.9842' z. d.,
   53o58.9668' s. š., 36o39.1260' z. d.,
   55o04.5327' s. š., 36o49.0135' z. d.,

severná stredoatlantická oblasť:

   59o45' s. š., 33o30' z. d.,
   57o30' s. š., 27o30' z. d.,
   56o45' s. š., 28o30' z. d.,
   59o15' s. š., 34o30' z. d.,
   59o45' s. š., 33o30' z. d.,

stredná stredoatlantická oblasť (zlomová zóna Charlie-Gibbs a subpolárna frontálna oblasť):

   53o30' s. š., 38o00' z. d.,
   53o30' s. š., 36o49' z. d.,
   55o04.5327' s. š., 36o49' z. d.,
   54o58.9914' s. š., 34o41.3634' z. d.,
   54o41.1841' s. š., 34o00' z. d.,
   53o30' s. š., 30o00' z. d.,
   51o30' s. š., 28o00' z. d.,
   49o00' s. š., 26o30' z. d.,
   49o00' s. š., 30o30' z. d.,
   51o30' s. š., 32o00' z. d.,
   51o30' s. š., 38o00' z. d.,
   53o30' s. š., 38o00' z. d.,

južná stredoatlantická oblasť:

   44o30' s. š., 30o30' z. d.,
   44o30' s. š., 27o00' z. d.,
   43o15' s. š., 27o15' z. d.,
   43o15' s. š., 31o00' z. d.,
   44o30' s. š., 30o30' z. d.,

Altair Seamounts:

   45o00' s. š., 34o35' z. d.,
   45o00' s. š., 33o45' z. d.,
   44o25' s. š., 33o45' z. d.,
   44o25' s. š., 34o35' z. d.,
   45o00' s. š., 34o35' z. d.,

Antialtair Seamounts:

   43o45' s. š., 22o50' z. d.,
   43o45' s. š., 22o05' z. d.,
   43o25' s. š., 22o05' z. d.,
   43o25' s. š., 22o50' z. d.,
   43o45' s. š., 22o50' z. d.,

Hatton Bank:

   59°26' s. š., 14°30' z. d.,
   59°12' s. š., 15°08' z. d.,
   59°01' s. š., 17°00' z. d.,
   58°50' s. š., 17°38' z. d.,
   58°30' s. š., 17°52' z. d.,
   58°30' s. š., 18°22' z. d.,
   58°03' s. š., 18°22' z. d.,
   58°03' s. š., 17°30' z. d.,
   57°55' s. š., 17°30' z. d.,
   57°45' s. š., 19°15' z. d.,
   58°11.15' s. š., 18°57.51' z. d.,
   58°11.57' s. š., 19°11.97' z. d.,
   58°27.75' s. š., 19°11.65' z. d.,
   58°39.09' s. š., 19°14.28' z. d.,
   58°38.11' s. š., 19°01.29' z. d.,
   58°53.14' s. š., 18°43.54' z. d.,
   59°00.29' s. š., 18°01.31' z. d.,
   59°08.01' s. š., 17°49.31' z. d.,
   59°08.75' s. š., 18°01.47' z. d.,
   59°15.16' s. š., 18°01.56' z. d.,
   59°24.17' s. š., 17°31.22' z. d.,
   59°21.77' s. š., 17°15.36' z. d.,
   59°26.91' s. š., 17°01.66' z. d.,
   59°42.69' s. š., 16°45.96' z. d.,
   59°20.97' s. š., 15°44.75' z. d.,
   59°21' s. š., 15°40' z. d.,
   59°26' s. š., 14°30' z. d.,

severozápadný Rockall:

   57o00' s. š., 14o53' z. d.,
   57o37' s. š., 14o42' z. d.,
   57o55' s. š., 14o24' z. d.,
   58o15' s. š., 13o50' z. d.,
   57o57' s. š., 13o09' z. d.,
   57o50' s. š., 13o14' z. d.,
   57o57' s. š., 13o45' z. d.,
   57o49' s. š., 14o06' z. d.,
   57o29' s. š., 14o19' z. d.,
   57o22' s. š., 14o19' z. d.,
   57o00' s. š., 14o34' z. d.,
   56o56' s. š., 14o36' z. d.,
   56o56' s. š., 14o51' z. d.,
   57o00' s. š., 14o53' z. d.,

juhozápadný Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' s. š., 15o37' z. d.,
   56o21' s. š., 14o58' z. d.,
   56o04' s. š., 15o10' z. d.,
   55o51' s. š., 15o37' z. d.,
   56o10' s. š., 15o52' z. d.,
   56o24' s. š., 15o37' z. d.,

Logachev Mound:

   55°17' s. š., 16°10' z. d.,
   55°34' s. š., 15°07' z. d.,
   55°50' s. š., 15°15' z. d.,
   55°33' s. š., 16°16' z. d.,
   55°17' s. š., 16°10' z. d.,

západný Rockall Mound:

   57o20' s. š., 16o30' z. d.
   57o05' s. š., 15o58' z. d.,
   56o21' s. š., 17o17' z. d.,
   56o40' s. š., 17o50' z. d.,
   57o20' s. š., 16o30' z. d.

2.  Ak počas rybolovných operácií v nových a existujúcich oblastiach rybolovu pri dne v regulačnej oblasti NEAFC množstvo živých koralov alebo živých hubiek ulovených na jeden výstroj presiahne 60 kg živých koralov a/alebo 800 kg živých hubiek, plavidlo informuje svoj vlajkový štát, ukončí rybolov a presunie sa aspoň 2 námorné míle ďalej od polohy, ktorá je podľa dôkazov najbližšie k presnej polohe miesta, na ktorom bol tento úlovok vylovený.

Článok 34e

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v divíziách ICES VIIc, j, k

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' s. š., 11o51.6' z. d.,
   51o32.4' s. š., 11o41.4' z. d.,
   51o15.6' s. š., 11o33.0' z. d.,
   51o13.8' s. š., 11o44.4' z. d.,
   51o29.4' s. š., 11o51.6' z. d.,

Hovland Mound Province:

   52o16.2' s. š., 13o12.6' z. d.,
   52o24.0' s. š., 12o58.2' z. d.,
   52o16.8' s. š., 12o54.0' z. d.,
   52o16.8' s. š., 12o29.4' z. d.,
   52o04.2' s. š., 12o29.4' z. d.,
   52o04.2' s. š., 12o52.8' z. d.,
   52o09.0' s. š., 12o56.4' z. d.,
   52o09.0' s. š., 13o10.8' z. d.,
   52o16.2' s. š., 13o12.6' z. d.,

severozápadný Porcupine Bank oblasť I:

   53o30.6' s. š., 14o32.4' z. d.,
   53o35.4' s. š., 14o27.6' z. d.,
   53o40.8' s. š., 14o15.6' z. d.,
   53o34.2' s. š., 14o11.4' z. d.,
   53o31.8' s. š., 14o14.4' z. d.,
   53o24.0' s. š., 14o28.8' z. d.,
   53o30.6' s. š., 14o32.4' z. d.,

severozápadný Porcupine Bank oblasť II:

   53o43.2' s. š., 14o10.8' z. d.,
   53o51.6' s. š., 13o53.4' z. d.,
   53o45.6' s. š., 13o49.8' z. d.,
   53o36.6' s. š., 14o07.2' z. d.,
   53o43.2' s. š., 14o10.8' z. d.,

juhozápadný Porcupine Bank:

   51o54.6' s. š., 15o07.2' z. d.
   51o54.6' s. š., 14o55.2' z. d.,
   51o42.0' s. š., 14o55.2' z. d.,
   51o42.0' s. š., 15o10.2' z. d.,
   51o49.2' s. š., 15o06.0' z. d.,
   51o54.6' s. š., 15o07.2' z. d.

2.  Všetky plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblastiach ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedených v odseku 1 tohto článku, na zozname schválených plavidiel a vydá sa im oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlá uvedené na zozname schválených plavidiel prevážajú na palube výlučne výstroj na pelagický rybolov.

3.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov a ktoré majú v úmysle loviť v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1 tohto článku, oznámia svoj úmysel vstúpiť do oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov štyri hodiny vopred írskemu stredisku monitorovania rybolovu (FMC) vymedzenému v článku 4 ods. 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Zároveň oznámia množstvá rýb nachádzajúce sa na palube.

4.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, majú plne funkčný zabezpečený systém monitorovania plavidiel (VMS), ktorý je v úplnom súlade s príslušnými pravidlami, keď sa plavidlá nachádzajú v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov.

5.  Plavidlá, ktoré vykonávajú pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, podávajú každú hodinu VMS správy.

6.  Plavidlá, ktoré skončili pelagický rybolov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1, informujú írske stredisko monitorovania rybolovu o odchode z oblasti. Zároveň oznámia množstvá rýb nachádzajúce sa na palube.

7.  Lov pelagických druhov v oblasti ochrany zraniteľných hlbokomorských biotopov uvedenej v odseku 1 je obmedzený na nesenie sietí s veľkosťou ôk v rozpätí 16 – 31 mm alebo 32 – 54 mm na palube alebo na lov s nimi.

Článok 34f

Opatrenia na ochranu zraniteľných hlbokomorských biotopov v divízii ICES VIIIc

1.  Zakazuje sa používať vlečné siete na lov pri dne a loviť statickým výstrojom vrátane žiabroviek na lov pri dne a lovných šnúr na lov pri dne v oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa systému WGS84:

El Cachucho:

   44o12' s, š., 05o16' z. d.
   44o12' s. š., 04o26' z. d.,
   43o53' s. š., 04o26' z. d.,
   43o 53' s. š., 05o16' z. d.,
   44o12' s, š., 05o16' z. d.

2.  Odchylne od zákazu stanoveného v odseku 1 môžu plavidlá, ktoré v rokoch 2006, 2007 a 2008 vykonávali rybolov s lovnými šnúrami na lov pri dne zameraný na mieňovca európskeho, získať od svojich orgánov v oblasti rybného hospodárstva oprávnenie na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ktoré im umožní pokračovať v tomto rybolove v oblasti južne od 44o00,00' s. š. Všetky plavidlá, ktoré získajú toto oprávnenie na rybolov, bez ohľadu na svoju celkovú dĺžku používajú pri love v oblasti uvedenej v odseku 1 plne funkčný zabezpečený systém VMS spĺňajúci príslušné požiadavky.

* Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 1.

** Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 8.

"

10.  Článok 38 sa vypúšťa.

11.  Článok 47 sa vypúšťa.

11a.  Prílohy I, IV, XII a XIV k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

11b.  Vkladajú sa prílohy XIIa, XIVa, XIVb, XIVc a XIVd v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1434/98

V článku 2 nariadenia (ES) č. 1434/98 sa dopĺňa tento odsek:"

1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje na slede ulovené v ICES divízii IIIa, ICES podoblasti IV, ICES divízii VIId a vo vodách EÚ ICES divízie IIa.

"

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda

(1) Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 83.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 24.12.2009, s. 6.
(3) Ú. v. ES L 165, 24.6.2011, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa menia a dopĺňajú takto:

   1. V prílohe I sa poznámka pod čiarou č. 6 k tabuľke vypúšťa.
   2. V prílohe IV sa tabuľka nahrádza takto:"

Vlečený výstroj: Skagerrak a Kattegat

Rozpätia veľkosti ôk, cieľové druhy a požadované percentá úlovku uplatniteľné na používanie jediného rozpätia veľkosti ôk


Druh

Rozpätia veľkosti ôk (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Minimálne percento cieľových druhov

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

žiadne

piesočnicovité (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

piesočnicovité (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

treska koruškovitá (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

treska belasá (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

bodavec veľký (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

mäkkýše (okrem rodu Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

ihlica rohozobá (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

trigla sivá (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

striebristky (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

šprota severná (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

úhor európsky (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

krevety rodu Crangon/krevety druhu Palaemon adspersus(1)

X

X

X

X

X

X

makrely (Scomber spp.)

X

X

X

stavridy (Trachurus spp.)

X

X

X

sleď atlantický (Clupea harengus)

X

X

X

kreveta boreálna (Pandalus borealis)

X

X

X

krevety rodu Crangon/krevety druhu Palaemon adspersus(2)

X

X

X

treska merlang (Merlangius merlangus)

X

X

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

X

X

všetky ostatné morské organizmy

X
   1) Iba v rámci oblasti štyri míle od základných línií.
   2) Mimo oblasti štyri míle od základných línií.
   3) Od 1. marca do 31. októbra v Skagerraku a od 1. marca do 31. júla v Kattegate.
   4) Od 1. novembra do posledného februárového dňa v Skagerraku a od 1. augusta do posledného februárového dňa v Kattegate.
   5) Ak sa používa toto rozpätie veľkosti ôk, koncový rukávec je vyhotovený zo sieťoviny so štvorcovými okami s triediacou mriežkou v súlade s prílohou XIVa k tomuto nariadeniu.
   6) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac ako 10 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, makrely atlantickej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, tresky merlang, limandy európskej, tresky tmavej, homára štíhleho a homára európskeho.
   7) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac ako 50 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, makrely atlantickej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, limandy európskej, tresky tmavej, homára štíhleho a homára európskeho.
   8) Úlovok ponechaný na palube nesmie pozostávať z viac zo 60 % akejkoľvek zmesi tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, platesy červenej, kambaly malohlavej, soley európskej, kalkana veľkého, kalkana hladkého, platesy bradavičnatej, kalkana druhu Lepidorhombus whiffiagonis, tresky merlang, limandy európskej, tresky tmavej a homára európskeho.
"

3.  Tabuľka v prílohe XII sa mení a dopĺňa takto:

   a) riadky pre lastúrnikov druhu Venerupis philippinarum a osmonoha nahrádzajú takto:"

Druh

Minimálna veľkosť

Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

Skagerrak a Kattegat

lastúrniky druhu Venerupis philippinarum

35mm

Druh

Minimálna veľkosť Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

Celá oblasť s výnimkou vôd, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc regiónu 5: 750 gramov
Vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc regiónu 5: 450 gramov (bez vnútorností)
"
   b) Riadky pre sardelu európsku sa nahrádzajú takto:"

Druh

Minimálna veľkosť Regióny 1 až 5 okrem Skagerraku a Kattegatu

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

Celá oblasť s výnimkou ICES divízia IXa východne od 7°23'48'' z. d.: 12 cm alebo 90 jedincov na kilogram
ICES divízia IXa východne od 7°23'48'' z. d.: 10 cm‚
"

4.  Vkladá sa táto príloha:"

PRÍLOHA XIIa

MINIMÁLNE VEĽKOSTI PRE REGIÓN 9

Druh

Minimálna veľkosť: región 9

kalkan veľký (Psetta maxima)

45 cm

"

5.  V prílohe XIV sa podľa zodpovedajúceho abecedného poradia bežných názvov vkladajú tieto názvy:"

BEŽNY NÁZOV

VEDECKÝ NÁZOV

ryby druhu Capros aper

Capros aper

mieňovec európsky

Phycis blennoides

sebastesy

Sebastes spp.

sardinely druhu Sardinella aurita

Sardinella aurita

"

6.  Vkladajú sa tieto prílohy:"

PRÍLOHA XIVa

ŠPECIFIKÁCIE PRE TRIEDIACU MRIEŽKU

-1.  Mriežka na selekciu druhov je pripevnená vo vlečných sieťach s koncovým rukávcom iba so štvorcovými okami s veľkosťou ôk rovnou alebo väčšou ako 70 mm a menšou ako 90 mm. Minimálna dĺžka koncového rukávca je 8 metrov. Zakazuje sa používať akúkoľvek vlečnú sieť s viac ako 100 štvorcovými okami po ktoromkoľvek obvode koncového rukávca, s výnimkou spojenia alebo lemov. Koncový rukávec so štvorcovými okami sa vyžaduje len v Skagerraku and Kattegate.

1.  Mriežka je obdĺžniková. Priečky mriežky sú rovnobežné s pozdĺžnou osou mriežky. Rozstup priečok mriežky nepresahuje 35 mm. Je povolené používať jeden záves alebo viacero závesov s cieľom uľahčiť jeho skladovanie na bubne siete.

2.  Mriežka je do vlečnej siete namontovaná diagonálne, smerom nahor dozadu, kdekoľvek od miesta v prednej časti koncového rukávca až po predný koniec rovnej časti. Všetky strany mriežky sú pripevnené k vlečnej sieti.

3.  V hornom paneli vlečnej siete sa nachádza nezablokovaný výstup pre ryby v bezprostrednom spojení s hornou stranou mriežky. Otvor výstupu pre ryby má rovnakú šírku na zadnej strane, ako je šírka mriežky, a je vyrezaný do hrotu v smere dopredu pozdĺž priečok ôk po obidvoch stranách mriežky.

4.  Povoľuje sa pripevniť na prednú časť mriežky lievik usmerňujúci ryby smerom ku dnu vlečnej siete a k mriežke. Minimálna veľkosť ôk lievika je 70 mm. Minimálny vertikálny otvor vodiaceho lievika smerom k mriežke je 15 cm. Šírka vodiaceho lievika smerom k mriežke je rovnaká ako šírka mriežky.

20121122-P7_TA(2012)0448_SK-p0000001.jpg

Schematické zobrazenie vlečnej siete zabezpečujúcej selekciu podľa veľkosti a druhov. Vstupujúce ryby sú vedené smerom ku dnu vlečnej siete a k mriežke cez vodiaci lievik. Väčšie ryby sú potom vedené mriežkou von z vlečnej siete, kým menšie ryby a homáre štíhle prejdú cez mriežku a vstúpia do koncového rukávca. Koncový rukávec iba so štvorcovými okami podporuje únik malých rýb a homárov štíhlych, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť. Zobrazený koncový rukávec so štvorcovými okami sa vyžaduje len v Skagerraku and Kattegate.

PRÍLOHA XIVb

PODMIENKY RYBOLU S URČITÝM VLEČENÝM VÝSTROJOM POVOLENÝM V BISKAJSKOM ZÁLIVE

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Panel je iba jeden. Panel nesmú žiadnym spôsobom prekrývať ani vnútorné, ani vonkajšie prídavné zariadenia.

2.   Umiestnenie panelu

Panel sa umiestni do stredu vrchného panelu na konci kužeľovitej časti vlečnej siete tesne pred rovnou časťou, ktorú tvorí nástavec a koncový rukávec.

Panel sa končí najviac 12 ôk siete od ručne spletaného radu ôk medzi nástavcom a koncom kužeľovitej časti vlečnej siete.

3.   Veľkosť panelu

Dĺžka panelu je aspoň 2 m a šírka panelu dosahuje aspoň 1 meter.

4.   Sieťovina panelu

Oká majú otvor minimálne 100 mm. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete.

Sieťovina sa nasadzuje tak, aby boli priečky rovnobežne a kolmo na pozdĺžnu os koncového rukávca.

Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Hrúbka vlákna je najviac 4 mm.

5.   Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Povoľuje sa pripevniť na štyri strany panelu lem. Priemer tohto lemu je najviac 12 mm.

Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu.

Počet kosoštvorcových ôk vrchného panelu pripevnených k najmenšej strane panelu (t. j. k strane dlhej jeden meter, ktorá je kolmá na pozdĺžnu os koncového rukávca) sa rovná aspoň počtu plných kosoštvorcových ôk pripevnených k pozdĺžnej strane panelu vydelenému koeficientom 0,7.

6.   Vloženie panelu do vlečnej siete je zobrazené tu:

20121122-P7_TA(2012)0448_SK-p0000003.jpg

PRÍLOHA XIVc

PANEL SO ŠTVORCOVÝMI OKAMI PRE PLAVIDLÁ S DĹŽKOU VIAC AKO 15 METROV

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Tento panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete. Veľkosť ôk je aspoň 120 mm. Dĺžka panelu je aspoň 3 metre okrem prípadov, keď je panel súčasťou sietí vlečených plavidlami s výkonom menším než 112 kilowattov, vtedy dĺžku aspoň 2 metre.

2.   Umiestnenie panelu

Panel sa vkladá do horného panelu koncového rukávca. Najzadnejší okraj panelu je najviac 12 m od lana koncového rukávca vymedzeného v článku 8 nariadenia Komisie (EHS) č. 3440/84 zo 6. decembra 1984 o pripevňovaní zariadení na vlečné siete, Dánske siete a podobné siete*.

3.   Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Medzi pozdĺžnou stranou panelu a priľahlým lemom nie sú viac ako dve otvorené kosoštvorcové oká.

Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu. Pomer spájania medzi kosoštvorcovými okami horného panela koncového rukávca a najmenšou stranou panelu je tri kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko pre 80 mm koncový rukávec alebo dve kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko pre 120 mm koncový rukávec, okrem krajných pásov panelu z oboch strán.

PRÍLOHA XIVd

PANEL SO ŠTVORCOVÝMI OKAMI PRE PLAVIDLÁ S DĹŽKOU MENEJ AKO 15 METROV

1.   Špecifikácie pre vrchný panel so štvorcovými okami

Tento panel je obdĺžnikovou časťou sieťoviny. Sieťovina je z jednoduchého vlákna. Oká sú štvorcové, t. j. všetky štyri strany sieťoviny panelu sú tvorené priečne preťatými okami siete. Veľkosť ôk je aspoň 110 mm. Dĺžka panelu je aspoň 3 metre okrem prípadov, keď je panel súčasťou sietí vlečených plavidlami s výkonom menším než 112 kilowattov, vtedy dĺžku aspoň 2 metre.

2.  Umiestnenie panelu

Panel sa vkladá do horného panelu koncového rukávca. Najzadnejší okraj panelu je najviac 12 m od lana koncového rukávca vymedzeného v článku 8 nariadenia (EHS) č. 3440/84.

3.  Vloženie panelu do sieťoviny s kosoštvorcovými okami

Medzi pozdĺžnou stranou panelu a priľahlým lemom nie sú viac ako dve otvorené kosoštvorcové oká. Dĺžka roztiahnutého panelu sa rovná dĺžke roztiahnutých kosoštvorcových ôk pripojených k pozdĺžnej strane panelu. Pomer spájania medzi kosoštvorcovými okami horného panelu koncového rukávca a najmenšou stranou panelu je dve kosoštvorcové oká na jedno štvorcové oko okrem krajných pásov okna z oboch strán.

* Ú. v. ES L 318, 7.12.1984, s. 23.

"

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia