Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2012

Ingivna texter :

A7-0342/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Antagna texter
PDF 902kWORD 1161k
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I
P7_TA(2012)0448A7-0342/2012
Text
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets ändringar antagna den 22 november 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)
till kommissionens förslag

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

[Ändr. 32]

------------------------------------------------------

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0342/2012).
(2)* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr …/2012
om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och rådets förordning (EG) nr 1434/98 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Rådets förordning (EG) nr 1288/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010–30 juni 2011(2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 579/2011 av den 8 juni 2011(3) föreskriver att vissa tekniska åtgärder som fastställs i rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs(4) ska fortsätta under en övergångsperiod till och med den 31 december 2012.

(2)  En ny ram för tekniska bevarandeåtgärder väntas i avvaktan på reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Osannolikheten i att en sådan ny ram kommer att införas före utgången av 2012 innebär att det är motiverat att förlänga tillämpningen av dessa tekniska övergångsåtgärder.

(3)  För att säkerställa ett fortsatt korrekt bevarande och en fortsatt korrekt förvaltning av marina biologiska resurser bör rådets förordning (EG) nr 850/98(5) uppdateras med de tekniska övergångsåtgärderna.

(3a)  För att säkerställa ett fortsatt korrekt bevarande och en fortsatt korrekt förvaltning av marina biologiska resurser i Svarta havet bör minsta landnings- och maskstorlekar för fiske av piggvar införas i förordning (EG) nr 850/98 i enlighet med vad som tidigare fastställts i unionsrätten.

(5)  Förbudet mot utsortering av fångsten (s.k. highgrading) i alla Ices-områden bör finnas kvar för att begränsa utkasten av arter som omfattas av kvoter.

(5a)  På grundval av samråd som hölls under 2009 mellan unionen, Norge och Färöarna, i syfte att begränsa oönskad fångst, bör det införas ett förbud mot att släppa tillbaka eller göra sig av med fisk av vissa arter och ett krav på att byta fiskeområde när 10% av fångsten innehåller fisk som inte uppfyller storlekskraven.

(5b)  Mot bakgrund av utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) bör begränsningarna av landning och kvarhållande ombord av sill fångad i Ices-område IIa finnas kvar.

(6)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF är det inte längre nödvändigt att stänga ett lekområde till skydd för sill i Ices-område VIa för att garantera ett hållbart utnyttjande av den arten, och därför bör denna stängning upphävas.

(7)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF som kopplar bristande tillgång till tobisfiskar till dåliga häckningsresultat för tretåig mås bör stängningen av ett område i Ices-delområde IV finnas kvar, med undantag för ett begränsat fiske varje år för att övervaka beståndet.

(8)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör det vara möjligt att tillåta användningen av redskap som inte fångar havskräfta i vissa områden där fiske efter havskräfta är förbjudet.

(11)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör en områdesavstängning finnas kvar för att skydda unga exemplar av kolja i Ices-område VIb.

(11a)  Mot bakgrund av utlåtanden från Ices och STECF bör vissa tekniska bevarandeåtgärder finnas kvar i havet väster om Skottland (Ices-område VIa) för att skydda bestånden av torsk, kolja och vitling i syfte att bidra till bevarandet av fiskebestånden.

(11b)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör man tillåta användningen av handlinor och automatiserade pilkmaskiner för sej i Ices-område VIa.

(11c)  Mot bakgrund av utlåtandena från STECF om den geografiska utbredningen av torsk i Ices-område VIa, som visar att en stor majoritet av torskfångsterna tas norr om 590N, bör användningen av nät söder om denna linje tillåtas.

(11d)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör man tillåta användningen av nät för småfläckig rödhaj i Ices-område VIa.

(11e)  Lämpligheten i redskapens egenskaper med avseende på undantaget att fiska med trålar, bottenvad eller liknande redskap i Ices-område VIa bör ses över periodvis mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden så att dessa antingen kan ändras eller upphävas.

(11f)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör en områdesavstängning införas för att skydda unga exemplar av torsk i Ices-område VIa.

(11g)  Lämpligheten i förbudet mot fiske efter torsk, kolja och vitling i Ices-delområde VI bör ses över periodvis mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden så att denna artikel kan ändras eller upphävas.

(11h)  Mot bakgrund av utlåtanden från Ices och STECF bör åtgärder till skydd för torskbestånd i Keltiska sjön (Ices-områdena VIIf och VIIg) finnas kvar.

(12)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör åtgärder för att skydda lekbeståndet av birkelånga i Ices-område VIa finnas kvar.

(13)  De åtgärder som vidtogs 2011 av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) för att skydda kungsfiskar i internationella vatten i Ices-delområdena I och II bör finnas kvar.

(14)  De åtgärder som infördes av NEAFC 2011 för att skydda kungsfiskar i Irmingerhavet och angränsande vatten bör finnas kvar.

(15)  Mot bakgrund av utlåtandet från STECF bör fiske med bomtrål där elektrisk ström används även i fortsättningen tillåtas i Ices-områdena IVc och IVb södra på vissa villkor.

(16)  På grundval av samråd som hölls 2009 mellan unionen, Norge och Färöarna bör vissa åtgärder för att begränsa fångsthanterings- och lossningskapaciteten för fartyg för pelagiskt fiske efter makrill, sill och taggmakrill i Nordostatlanten ▌göras permanenta,.

(17)  Mot bakgrund av utlåtanden från Ices bör tekniska bevarandeåtgärder för att skydda bestånd av lekmogen torsk i Irländska sjön under lektiden finnas kvar.

(17a)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör man tillåta användningen av sorteringsristar i ett begränsat område i Ices-område VIIa.

(18)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör fiske med nät och insnärjningsredskap i Ices-områdena IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk och Ices-delområdena VIII, IX, X och XII öster om 27°V i vatten med ett karterat djup över 200 m och under 600 m endast tillåtas på vissa villkor som ger skydd för biologiskt känsliga djuphavsarter.

(18a)  Det är viktigt att klargöra interaktionen mellan olika system som är tillämpliga på fiske med nät, särskilt i Ices-delområde VII. I synnerhet bör det klargöras att ett särskilt undantag för fiske med nät med maskstorlek motsvarande 100 mm eller mer i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j och k, samt särskilda villkor som är knutna till detta undantag, endast är tillämpligt i vatten med ett karterat djup över 200 meter men under 600 meter och att de standardregler för maskstorleksintervall och sammansättningen av fångsten som anges i förordning (EG) nr 850/98 därför gäller i Ices-områdena VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg och VIIh samt i vatten med ett karterat djup under 200 meter i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j och k.

(18b)  Mot bakgrund av utlåtanden från STECF bör användningen av grimgarn i Ices-delområde IX i vatten med ett karterat djup över 200 meter och under 600 meter.

(19)  Användningen av vissa selektiva redskap bör även i fortsättningen tillåtas i Biscayabukten för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av bestånden av kummel och havskräfta och för att minska mängden utkast av dessa arter.

(20)  Begränsningar av fisket inom vissa områden för att skydda sårbara djuphavshabitat inom NEAFC:s regleringsområde, som antogs av NEAFC 2004, samt i vissa delar av Ices-områdena VIIc, j, k och Ices-område VIIIc, som antogs av unionen 2008, bör finnas kvar.

(21)  Enligt utlåtandet från en gemensam arbetsgrupp för unionen och Norge om tekniska åtgärder bidrar helgförbudet för fiske efter sill, makrill eller skarpsill med trål eller snörpvad i Skagerrak och Kattegatt inte längre till bevarandet av pelagiska fiskbestånd på grund av ändrade fiskemönster. På grundval av samråd mellan unionen, Norge och Färöarna 2011 bör detta förbud därför utgå.

(22)  Med tanke på tydlighet och bättre lagstiftning bör vissa föråldrade bestämmelser utgå.

(22a)  I syfte att återspegla ändrade fiskemönster och införande av mer selektiva redskap bör maskstorleksintervall, målarter och nödvändiga fångstprocentandelar i Skagerrak och Kattegatt finnas kvar.

(23)  Minimistorleken för japansk venusmussla bör ändras mot bakgrund av biologiska data.

(24)  En minimistorlek har fastställts för bläckfisk som fångas i vatten under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion vilka är belägna inom Cecafs region (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten), för att bidra till bevarandet av bläckfisk och i synnerhet för att skydda unga exemplar.

(24a)  Ett motsvarande mått på minsta landningsstorlek för ansjovis i antal fiskar per kg bör införas eftersom detta skulle underlätta arbetet ombord på fiskefartyg som fiskar denna art och underlätta kontrollåtgärder på land.

(25)  ▌Specifikationer för en sorteringsrist ▌som änvänds för att minska bifångsterna i fisket efter havskräfta i Ices-område IIIa, Ices-delområde VI och Ices-område VIIa bör finnas kvar.

(26)  Specifikationer för nätstycken med kvadratiska maskor som på vissa villkor används för fiske med vissa släpredskap i Biscayabukten bör finnas kvar.

(27)  ▌Användningen av nätstycken på 2 m med kvadratiska maskor för fartyg med en maskineffekt som understiger 112 kW i ett begränsat område i Ices-område VIa bör tillåtas.

(27a)  Termen ”gemenskap”, som används i den normativa delen av förordning (EG) nr 850/98, bör ändras med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.

(27b)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförande av reglerna om användning av redskap med lika hög selektivitet vid fiske efter havskräfta i Ices-område VIa och reglerna om undantag av en medlemsstats särskilda fiske från tillämpningen av förbudet mot användning av nät, insnärjningsredskap eller grimgarn i Ices-delområdena VIII, IX och X där mängden bifångst av haj och utkast är mycket liten, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas utan tillämpning av förordning (EU) nr 182/2011(6).

(29)  Förordning (EG) nr 850/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

(29a)  I rådets förordning (EG) nr 1434/98 fastställs villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt. Ett särskilt undantag från villkoren för landning av bifångster av sill vid fiske med finmaskiga nät i Ices-område IIIa, Ices-delområde IV, Ices-område VIId och unionsvatten i Ices-område IIa, som tidigare ingått i andra unionsakter, bör införlivas i förordningen. Förordning (EG) nr 1434/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 850/98

Förordning (EG) nr 850/98 ska ändras på följande sätt:

(-1a)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 1a

I artiklarna 4.2 c, 46.1 b och i bilaga I fotnot 5 ska substantivet ’gemenskap’ eller motsvarande adjektiv, ersättas av substantivet ’union’ eller motsvarande adjektiv, och alla eventuella grammatiska anpassningar som blir nödvändiga till följd av detta ska göras.

"

(-1b)  I artikel 2 ska följande led i införas:"

i)  Region 9:

Alla vattenområden i Svarta havet som motsvarar geografiskt delområde 29 i enlighet med definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet*) och i resolution GFCM/33/2009/2.

* EUT L 347, 30.12.2011, s. 44.

"

(-1c)  I artikel 11.1 ska följande stycke läggas till:"

Detta undantag påverkar inte tillämpningen av artikel 34b.2 c.

(-1d)  Följande artikel ska införas:

Artikel 11a

I region 9 ska den minsta maskstorleken för bottensatta nät för fångst av piggvar vara 400 mm.

"

(1d)  Artikel 17 ska ersättas med följande:"

Marina organismer är undermåliga om de är mindre än de minimistorlekar som i bilaga XII och bilaga XIIa anges för de berörda arterna och det berörda geografiska området.

"

(1e)  I artikel 19 ska följande punkt läggas till:"

4.  Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas i region 9.

"

(2)  Följande avdelning ska införas:"

AVDELNING IIIa

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UTKASTEN AV FISK

Artikel 19a

Förbud mot utsortering

1.  I regionerna 1, 2, 3 och 4 enligt artikel 2 i denna förordning är det förbjudet att under fiske kasta arter över bord som omfattas av kvoter som kan landas lagligt.

2.  De bestämmelser som avses i punkt 1 påverkar inte de skyldigheter som fastställs i denna förordning eller i någon annan unionsrättakt på fiskeriområdet.

Artikel 19b

Bestämmelser om förflyttning och förbud mot att släppa tillbaka fångst

1.  I regionerna 1, 2, 3 och 4 ska fartyget flytta till ett annat fiskeområde om mängden makrill, sill eller taggmakrill som inte uppfyller storlekskraven överstiger 10 procent av den totala fångstmängden i ett enskilt drag.

2.  I regionerna 1, 2, 3 och 4 är det förbjudet att släppa makrill, sill eller taggmakrill innan hela nätet har tagits ombord på ett fiskefartyg så att det leder till förlust av död eller döende fisk.

"

(3)  I artikel 20.1 ska punkt d utgå.

(3a)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 20a

Begränsningar av fiske efter sill i unionsvatten i Ices-område IIa

Det är förbjudet att landa eller ombord behålla sill som fångats i unionsvatten i Ices-område IIa under perioderna 1 januari–28 februari och 16 maj–31 december.

"

(4)  Artikel 29a ska ersättas med följande:"

Artikel 29a

Stängning av ett område för fiske efter tobisfiskar i Ices-delområde IV

1.  Det är förbjudet att landa eller ombord behålla tobisfiskar som fångats inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och de linjer som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   Englands ostkust, latitud 55o30'N.
   Latitud 55o30'N, longitud 01o00'V.
   Latitud 58o00'N, longitud 01o00'V.
   Latitud 58o00'N, longitud 02o00'V.
   Skottlands ostkust, longitud 02o00'V.

2.  Fiske som bedrivs i vetenskapligt syfte är dock tillåtet för att övervaka tobisfiskbeståndet i området och verkningarna av stängningen.

"

(5)  Artikel 29b.3 ska ersättas med följande:"

3.  Genom undantag från förbudet i punkt 1 ska fiske med mjärdar som inte innebär fångst av havskräfta tillåtas inom de geografiska områden och under de perioder som anges i den punkten.

"

(6)  Följande artiklar ska införas:"

Artikel 29c

Rockallkoljebox i Ices-delområde VI

1.  Allt fiske efter rockallkolja, utom med långrev, är förbjudet i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   57o00' N, 15o00' V.
   57o00' N, 14o00' V.
   56o30' N, 14o00' V.
   56o30' N, 15o00' V.
   57o00' N, 15o00' V.

Artikel 29d

Begränsningar av fiske efter torsk, kolja och vitling i Ices-delområde VI

1.  Det är förbjudet att bedriva något som helst fiske efter torsk, kolja och vitling inom den del av Ices-område VIa som är belägen öster eller söder om de linjer som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   54o30' N, 10o35' V.
   55o20' N, 09o50' V.
   55o30' N, 09o20' V.
   56o40' N, 08o55' V.
   57o00' N, 09o00' V.
   57o20' N, 09o20' V.
   57o50' N, 09o20' V.
   58o10' N, 09o00' V.
   58o40' N, 07o40' V.
   59o00' N, 07o30' V.
   59o20' N, 06o30' V.
   59o40' N, 06o05' V.
   59o40' N, 05o30' V.
   60o00' N, 04o50' V.
   60o15' N, 04o00' V.

2.  Varje fiskefartyg som befinner sig i det område som avses i punkt 1 i denna artikel ska säkerställa att alla fiskeredskap som medförs ombord surras och stuvas undan i enlighet med artikel 47 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs*.

3.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska inom det område som avses i punkt 1 med fasta kustnätredskap som är fästade med pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, handlinor, mekanisk jiggning, not och kustvad, burar, tinor och mjärdar, under förutsättning att

   (a) inga andra fiskeredskap än fasta kustnätredskap som är fixerade vid pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, handlinor, mekanisk jiggning, not och kustvad, burar, tinor och mjärdar förvaras ombord eller används, och
   (b) ingen annan fångst än makrill, bleka, gråsej och lax eller andra skaldjur än blötdjur och kräftdjur behålls ombord, landas eller tas i land.

4.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska i de områden som avses i den punkten med nätredskap med en maskstorlek mindre än 55 mm, under förutsättning att

   (a) inget nätredskap med en maskstorlek på 55 mm eller större medförs ombord, och
   (b) ingen annan fisk än sill, makrill, sardin, sardinell, taggmakrill, skarpsill, blåvitling, trynfisk och guldlaxfiskar behålls ombord.

4a.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska i de områden som avses i den punkten med nät med en maskstorlek större än 120 mm, under förutsättning att

   a) de endast används i området söder om 59oN,
   b) längden på de nät som används är högst 20 km per fartyg,
   c) de inte ligger i vattnet mer än 24 timmar, och
   d) högst 5 procent av fångsten utgörs av vitling och torsk.

4b.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska i de områden som avses i den punkten med nät med en maskstorlek större än 90 mm, under förutsättning att

   (c) de används endast högst tre sjömil från kusten och under högst tio dagar per kalendermånad,
  (d) längden på de nät som används är högst 1000 meter,
   (e) de inte ligger i vattnet mer än 24 timmar, och
   (f) minst 70 viktprocent av fångsten utgörs av småfläckig rödhaj.

5.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska havskräfta inom det område som avses i den punkten, under förutsättning att

   (g) det i det fiskeredskap som används finns en sorteringsrist i enlighet med punkterna 2–5 i bilaga XIVa, eller ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt beskrivningen i bilaga XIVc, eller ett annat redskap med lika hög selektivitet,
   (h) fiskeredskapet har en minsta maskstorlek på 80 mm,
   (i) minst 30 viktprocent av den totala fångst som behålls ombord består av havskräfta.
  

Kommissionen ska, på grundval av ett positivt yttrande från STECF anta genomförandeakter som fastställer vilka redskap som anses ha lika hög selektivitet med avseende på led a.

6.  Punkt 5 gäller inte inom det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   59o05' N, 06o45' V.
   59o30' N, 06o00' V.
   59o40' N, 05o00' V.
   60o00' N, 04o00' V.
   59o30' N, 04o00' V.
   59o05' N, 06o45' V.

7.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med trålar, bottenvad eller liknande redskap inom det område som avses i den punkten, under förutsättning att

   a) alla nät ombord på fartyget har en minsta maskstorlek på 120 mm för fartyg vars totala längd överstiger 15 meter och på 110 mm för alla andra fartyg,
  

   c) det använda fiskeredskapet innefattar ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt bilaga XIVc om mindre än 90 viktprocent av den fångst som behålls ombord består av gråsej, och
   d) det använda fiskeredskapet innefattar ett nätstycke med kvadratiska maskor enligt bilaga XIVd om fartygets totala längd är högst 15 meter, oavsett vilken mängd gråsej som behålls ombord.

7a.  Senast den 1 januari 2015 och åtminstone vartannat år därefter ska kommissionen, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden från STECF, göra en bedömning av egenskaperna hos de redskap som anges i punkt 7 och, i förekommande fall, förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till ändring av punkt 7.

8.  Punkt 7 gäller inte inom det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   59o05' N, 06o45' V.
   59o30' N, 06o00' V.
   59o40' N, 05o00' V.
   60o00' N, 04o00' V.
   59o30' N, 04o00' V.
   59o05' N, 06o45' V.

8a.  Under perioderna 1 januari–31 mars och 1 oktober–31 december varje år är det förbjudet att bedriva något som helst fiske med något av de redskap som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden** i Ices-område VIa, som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater:

   - Longitud 7o07 V, latitud 55o25 N.
   - Longitud 7o00 V, latitud 55o25 N.
   - Longitud 6o50 V, latitud 55o18 N.
   - Longitud 6o50 V, latitud 55º17 N.
   - Longitud 6º52 V, latitud 55º17 N.
   - Longitud 7º07 V, latitud 55º25 N.

Varken befälhavaren på ett fiskefartyg eller en annan person ombord får bidra till eller tillåta att en annan person ombord på fartyget försöker fiska, landa, omlasta eller ta ombord fisk som har fångats i området i fråga.

9.  Varje berörd medlemsstat ska inrätta ett program med observatörer ombord från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år för att ta prover av fångsterna och utkasten från fartyg som omfattas av undantagen enligt punkterna 4a, 4b, 5 och 7. Observatörsprogrammen ska genomföras utan att det påverkar skyldigheterna enligt respektive bestämmelser och ska ha till syfte att beräkna fångster och utkast av torsk, kolja och vitling med en exakthet på minst 20 %.

10.  De berörda medlemsstaterna ska lägga fram en ▌rapport om det totala antalet fångster och utkast från fartyg som omfattas av observatörsprogrammet under varje kalenderår och ska översända den till kommissionen senast den ▌1 februari året efter det kalenderåret.

10a.  Senast den 1 januari 2015 och åtminstone vartannat år därefter ska kommissionen, mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden från STECF, göra en bedömning av läget för bestånden av torsk, kolja och vitling i det område som anges i punkt 1 och, i förekommande fall, förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till ändring av denna artikel.

Artikel 29e

Begränsningar av fiske efter torsk i Ices-delområde VII

1.  Från och med den 1 februari till och med den 31 mars varje år är det förbjudet att bedriva alla former av fiske i Ices-delområde VII inom det område som utgör Ices statistiska rektanglar: 30E4, 31E4, 32E3. Förbudet ska inte gälla inom sex nautiska mil från baslinjen.

2.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska med fasta kustnätredskap som är fixerade vid pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, not och kustvad, handlinor, mekanisk jiggning, burar, tinor och mjärdar inom der område och de tidsperioder som avses i den punkten, under förutsättning att

   (j) inga andra fiskeredskap än fasta kustnätredskap som är fixerade vid pålar, skrapredskap för stora kammusslor, skrapredskap för musslor, not och kustvad, handlinor, mekanisk jiggning, burar, tinor och mjärdar förvaras ombord eller används, och
   (k) ingen annan fångst än makrill, sej och lax eller andra skaldjur än blötdjur och kräftdjur landas, behålls ombord eller tas i land.

3.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att fiska i de områden som avses i den punkten med nätredskap med en maskstorlek mindre än 55 mm, under förutsättning att

   (l) inget nätredskap med en maskstorlek på 55 mm eller större medförs ombord, och
   (m) ingen annan fisk än sill, makrill, sardin, sardinell, taggmakrill, skarpsill, blåvitling, trynfisk och guldlaxfiskar behålls ombord.

Artikel 29f

Särskilda bestämmelser för skydd av birkelånga

1.  Från och med den 1 mars till och med den 31 maj varje år är det förbjudet att ombord behålla kvantiteter birkelånga som överstiger 6 ton per fiskeresa inom de områden av Ices-område VIa som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

  (a) Skotska kontinentalsockelns rand:
   59o58' N, 07o00' V.
   59o55' N, 06o47' V.
   59o51' N, 06o28' V.
   59o45' N, 06o38' V.
   59o27' N, 06o42' V.
   59o22' N, 06o47' V.
   59o15' N, 07o15' V.
   59o07' N, 07o31' V.
   58o52' N, 07o44' V.
   58o44' N, 08o11' V.
   58o43' N, 08o27' V.
   58o28' N, 09o16' V.
   58o15' N, 09o32' V.
   58o15' N, 09o45' V.
   58o30' N, 09o45' V.
   59o30' N, 07o00' V.
   59o58' N, 07o00' V.
  (b) Randen av Rosemary bank:

Detta innefattar inte det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
   60o00' N, 11o00' V.
   59o00' N, 11º00' V.
   59º00' N, 09º00' V.
   59º30' N, 09º00' V.
   59º30' N, 10º00' V.
   60º00' N, 10º00' V.
   60o00' N, 11o00' V.
   59o15' N, 10o24' V.
   59o10' N, 10o22' V.
   59o08' N, 10o07' V.
   59o11' N, 09o59' V.
   59o15' N, 09o58' V.
   59o22' N, 10o02' V.
   59o23' N, 10o11' V.
   59o20' N, 10o19' V.
   59o15' N, 10o24' V.

2.  Vid inträde i eller utträde ur det område som avses i punkt 1 ska fiskefartygets befälhavare i loggboken registrera datum, tid och plats för inträdet och utträdet.

3.  Om ett fiskefartyg kommer upp i kvantiteter birkelånga som överstiger 6 ton i något av de två områden som avses i punkt 1 gäller följande:

   (n) Det ska omedelbart upphöra med fisket och lämna det område där det vistas.
   (o) Det får inte återinträda i något av områdena förrän fångsten har landats.
   (p) Det får inte kasta tillbaka någon kvantitet birkelånga i havet.

4.  Observatörer enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd*** som utsetts till de fiskefartyg som vistas i något av de områden som avses i punkt 1 ska, utöver de uppgifter som avses i punkt 4 i den artikeln, på grundval av ett lämpligt provurval av fångsterna av birkelånga, mäta fisken i proverna och fastställa könsmognaden hos den fisk som ingår i de olika delproverna. På grundval av utlåtanden från STECF ska medlemsstaterna upprätta utförliga protokoll för provtagning och resultatöversikter.

5.  Från och med den 15 februari till och med den 15 april varje år är det förbjudet att använda bottentrålar, långrev och nät inom ett område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

   60o58.76' N, 27o27.32' V.
   60o56.02' N, 27o31.16' V.
   60o59.76' N, 27o43.48' V.
   61o03.00' N, 27o39.41' V.
   60o58.76' N, 27o27.32' V.

Artikel 29g

Åtgärder för fiske efter kungsfisk i internationella vatten i Ices-delområdena I och II

1.  Riktat fiske efter kungsfisk i internationella vatten i Ices-delområdena I och II ska endast vara tillåtet under perioden 15 augusti–30 november varje år med fartyg som tidigare bedrivit kungsfiskfiske inom NEAFC:s regleringsområde, enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten****.

2.  Fartygen ska begränsa sina bifångster av kungsfisk i andra fisken till högst 1 % av den totala fångst som behålls ombord.

3.  Omräkningsfaktorn 1,70 ska användas för presentationsformen rensad och utan huvud, inklusive japansk presentationsskärning, när det gäller kungsfisk som fångats i detta fiske.

4.  Genom undantag från artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 1236/2010 ska befälhavare på fiskefartyg som bedriver detta fiske rapportera sina fångster dagligen.

5.  Utöver bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1236/2010, ska ett tillstånd att fiska kungsfisk gälla endast om fartygens rapporter i enlighet med artikel 9.1 i den förordningen registreras i enlighet med artikel 9.3 i den förordningen.

6.  Medlemsstaterna ska se till att vetenskapliga uppgifter samlas in av vetenskapliga observatörer ombord på fartyg som för deras flagg. De insamlade uppgifterna ska minst innehålla upplysningar om sammansättningen vad gäller kön, ålder och längd efter djup. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska rapportera dessa uppgifter till Ices.

7.  Kommissionen ska informera medlemsstaterna om det datum då NEAFC:s sekretariat meddelade NEAFC:s avtalsslutande parter att hela den totala tillåtna fångstmängden är uppfiskad. Medlemsstaterna ska förbjuda fartyg som för deras flagg att bedriva riktat fiske efter kungsfiskar från och med detta datum.

Artikel 29h

Åtgärder för fiske efter kungsfisk i Irmingerhavet och angränsande vatten

1.  Det är förbjudet att fånga kungsfisk ▌i internationellt vatten i Ices-delområde V och i unionsvatten i Ices-delområdena XII och XIV med undantag för perioden 11 maj− 31 december varje år och endast inom ett område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet (nedan kallat bevarandeområdet för kungsfiskar):

   64°45' N, 28°30' V.
   62°50' N, 25°45' V.
   61°55' N, 26°45' V.
   61°00' N, 26°30' V.
   59°00' N, 30°00' V.
   59°00' N, 34°00' V.
   61°30' N, 34°00' V.
   62°50' N, 36°00' V.
   64°45' N, 28°30' V.

1a.  Trots vad som sägs i punkt 1 kan fiske efter kungsfisk tillåtas, genom en unionsrättsakt, utanför bevarandeområdet för kungsfiskar i Irmingerhavet och intilliggande vatten från och med den 11 maj till och med den 31 december varje år på grundval av vetenskapliga utlåtanden och under förutsättning att NEAFC har upprättat en återhämtningsplan för kungsfisk i det geografiska området. Endast unionsfartyg som har godkänts av respektive medlemsstat och om vilka information har meddelats kommissionen enligt bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1236/2010 får delta i detta fiske.

2.  Det är förbjudet att använda trålar med en maskstorlek under 100 mm.

3.  Omräkningsfaktorn 1,70 ska användas för presentationsformen rensad och utan huvud, inklusive japansk presentationsskärning, när det gäller kungsfisk som fångats i detta fiske.

4.  Befälhavare på fartyg som bedriver fiske utanför bevarandeområdet för kungsfiskar ska dagligen översända en fångstrapport enligt artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 1236/2010, efter det att fiskeverksamheten den kalenderdagen har avslutats. Rapporten ska innehålla uppgifter om de fångster ombord som tagits efter det senaste fångstmeddelandet.

5.  Utöver bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1236/2010, ska ett tillstånd att fiska kungsfisk gälla endast om fartygens rapporter överensstämmer med artikel 9.1 i den förordningen och registreras i enlighet med artikel 9.3 i den förordningen.

6.  Rapporterna enligt punkt 5 ska göras i enlighet med relevanta bestämmelser.

* EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

** EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

*** EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

**** EUT L 348, 31.12.2010, s. 17.

"

(6a)  I artikel 30 ska följande punkt läggas till:"

(1a)  Punkt 1 ska inte tillämpas på region 9.

"

(7)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 31a

Elfiske i Ices-områdena IVc och IVb

1.  Genom undantag från artikel 31 är fiske med bomtrål där elektrisk ström används tillåten i Ices-områdena IVc och IVb söder om en linje mellan följande punkter enligt koordinatsystemet WGS84:

   En punkt på Förenade kungarikets ostkust vid latitud 55o N,
   därifrån österut till latitud 55o N, longitud 5o E,
   därifrån norrut till latitud 56o N,
   och slutligen österut till en punkt på Danmarks västkust vid latitud 56o N.

2.  Elfiske är endast tillåtet om följande krav uppfylls:

   (a) Högst 5 % av en medlemsstats bomtrålflotta använder trålar med elektrisk ström.
   (b) Den högsta strömstyrkan i kW för varje bomtrål överstiger inte bommens längd i meter multiplicerad med 1,25,
   (c) Spänningen mellan elektroderna är högst 15 V.
   (d) Fartyget är utrustat med ett automatiskt dataförvaltningssystem som registrerar den högsta styrka som använts per bom och spänningen mellan elektroderna under minst de 100 senaste dragen. Obehöriga personer kan inte ändra detta automatiska dataförvaltningssystem.
   (e) Det är förbjudet att använda skrapkätting(ar) framför underteln.

"

(8)  Följande artikel ska införas:"

Artikel 32a

Fångsthantering och begränsning av utkast för pelagiska fartyg

1.  Det högsta avståndet mellan stängerna i vattenavskiljaren ska vara 10 mm på pelagiska fartyg som bedriver fiske efter makrill, sill och taggmakrill i NEAFC:s konventionsområde enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1236/2010.

Stängerna ska ha svetsats fast. Om hål används i vattenavskiljaren i stället för galler får inte hålens diameter överstiga 10 mm. Hålen i de lutande rännorna före vattenavskiljaren får inte överstiga 15 mm i diameter.

2.  Det ska vara förbjudet för pelagiska fartyg som bedriver fiske i NEAFC:s konventionsområde att släppa ut fisk under fartygets vattenlinje från bufferttankar eller kyltankar för havsvatten (RSW-tankar).

3.  Ritningar avseende fångsthanteringen och tömningsmöjligheten för pelagiska fartyg som bedriver fiske efter makrill, sill och taggmakrill i NEAFC:s konventionsområde som har certifierats av de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, samt eventuella ändringar av dessa, ska av fartygets befälhavare sändas till de behöriga fiskerimyndigheterna i flaggmedlemsstaten. De behöriga myndigheterna i fartygens flaggmedlemsstat ska periodiskt kontrollera de inlämnade ritningarnas tillförlitlighet. Kopior av ritningarna ska alltid finnas ombord på fartyget.

"

(9)  Följande artiklar ska införas:"

Artikel 34a

Tekniska bevarandeåtgärder i Irländska sjön

1.  Från och med den 14 februari till och med den 30 april varje år är det förbjudet att använda bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap, alla typer av nät, grimgarn, insnärjningsredskap eller liknande fasta nätredskap eller fiskeredskap med krokar inom den del av Ices-område VIIa som avgränsas av

   Irlands östra kust och Nordirlands östra kust, och
   områdena inom de raka linjer som i angiven ordning förbinder följande geografiska koordinater:
   En punkt på den östra kusten av Ards-halvön i Nordirland vid 54o 30 N.
   54o30' N, 04o50' V.
   53o 15' N, 04o50' V.
   En punkt på Irlands östra kust vid 53o15' N.

2.  Genom undantag från punkt 1, och inom det område och den tidsperiod som avses i det stycket, gäller följande:

  (b) Användning av bottentrål med trålbord, på villkor att ingen annan typ av fiskeredskap finns ombord och att nätredskapen
   har maskstorleksintervall på 70–79 mm eller 80–99 mm,
   endast har en av de tillåtna maskstorlekarna, och
   inte har någon enskild maska, oberoende av dess position i nätet, som är större än 300 mm, och
   endast används inom det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
   53o30' N, 05o30' V.
   53o30' N, 05o20' V.
   54o20' N, 04o50' V.
   54o30' N, 05o10' V.
   54o30' N, 05o20' V.
   54o00' N, 05o50' V.
   54o00' N, 06o10' V.
   53o45' N, 06o10' V.
   53o45' N, 05o30' V.
   53o30' N, 05o30' V.
  (c) Användning av bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap med en selektionspanel eller ett sorteringsgaller är tillåten om inga andra typer av fiskeredskap finns ombord och nätredskapen
   uppfyller villkoren i punkt 2 a,
   när det gäller en selektionspanel, är konstruerade i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilagan till rådets förordning (EG) nr 254/2002 av den 12 februari 2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a)*, och
   när det gäller ett sorteringsgaller, är förenliga med punkterna 2–5 i bilaga XIVa till denna förordning.
  (d) Användning av en bottentrål, snurrevad eller liknande släpredskap med en selektionspanel eller ett sorteringsgaller får också tillåtas inom det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:
   53o45' N, 06o00' V.
   53o45' N, 05o30' V.
   53o30' N, 05o30' V.
   53o30' N, 06o00' V.
   53o45' N, 06o00' V.

Artikel 34b

Användning av nät i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och Ices-delområdena VIII, IX, X och XII öster om 27°V

1.  Unionsfartyg får inte använda bottensatta garn, insnärjningsredskap och grimgarn vid någon position där det karterade vattendjupet är större än 200 meter i ICES-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k och Ices-delområdena XII öster om 27o V, VIII, IX och X.

3.  Genom undantag från punkt 1 är det tillåtet att använda följande redskap:

  (a) Nät med en maskstorlek på minst 120 mm men under 150 mm i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k och Ices-delområde XII öster om 27o V, nät med en maskstorlek på minst 100 mm men under 130 mm i Ices-områdena VIIIa, b, d och Ices-delområde X och nät med en maskstorlek på minst 80 mm men under 110 mm i Ices-område VIIIc och Ices-delområde IX, om
   de används i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 m,
   de inte är mer än 100 maskor djupa, och har ett utförningsförhållande på minst 0,5,
   de är försedda med flöten eller motsvarande flytelement,
   de är högst fem sjömil långa och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt inte överstiger 25 km per fartyg,
   de inte ligger i vattnet mer än 24 timmar.
  (b) Insnärjningsredskap med en maskstorlek på minst 250 mm, om
   de används i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 m,
   de inte är mer än 15 maskor djupa och har ett utförningsförhållande på minst 0,33,
   de inte är försedda med flöten eller motsvarande flytelement,
   de är högst 10 km långa; och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt inte överstiger 100 km per fartyg,
   de inte ligger i vattnet mer än 72 timmar.
  (c) Nät i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och Ices-delområde XII öster om 27oV med en maskstorlek på 100 mm eller större, men mindre än 130 mm, om
   de sätts ut i vatten där det karterade vattendjupet är mer än 200 men mindre än 600 meter,
   de inte är mer än 100 maskor djupa, och har ett utförningsförhållande på minst 0,5,
   de är försedda med flöten eller motsvarande flytelement,
   de är högst fyra sjömil långa och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt inte överstiger 20 km per fartyg,
   de inte ligger i vattnet mer än 24 timmar,
   minst 85 viktprocent av den fångst som behålls består av kummel,
   antalet fartyg som deltar i fisket inte överstiger den nivå som registrerats för 2008,
   befälhavaren på det fartyg som deltar i detta fiske innan fartyget lämnar hamnen antecknar i loggboken kvantiteten av och den sammanlagda längden på de fiskeredskap som finns ombord på fartyget; minst 15 % av utseglingarna ska inspekteras,
   befälhavaren för fartyget har 90 % av fiskeredskapen ombord, vilket registrerats enligt unionens loggbok för den resan vid landningen, och
   den kvantitet av samtliga arter som fångats och som väger mer än 50 kg, däribland alla kvantiteter på mer än 50 kg som kastats över bord, registrerats i unionens loggbok.
  (d) Grimgarn i Ices-delområde IX med en maskstorlek på minst 220 mm, om
   de används i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 m,
   de inte är mer än 30 maskor djupa, och har ett utförningsförhållande på minst 0,44,
   de inte är försedda med flöten eller motsvarande flytelement,
   de är högst 5 km långa och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 20 km per fartyg,
   nätredskapen får ligga i vattnet högst 72 timmar.

4.  Detta undantag gäller inte för NEAFC:s regleringsområde.

4a.  Alla fartyg som använder bottensatta garn, insnärjningsredskap eller grimgarn vid en position där det karterade vattendjupet är större än 200 meter i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k och Ices-delområdena XII öster om 27°V, VIII, IX och X, ska ha ett särskilt fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009.

5.  Endast en av de redskapstyper som beskrivs i punkt 3 a,▌ 3 b eller 3 d får finnas ombord på fartyget vid varje tidpunkt. Fartyg får ombord medföra nätredskap som totalt är 20 % längre än den längsta nätlänk som får sättas ut samtidigt.

6.  Befälhavaren på ett fartyg som fiskar med det tillstånd som avses i punkt 4a ska i loggboken registrera antalet och längden på de redskap som ett fartyg har ombord innan det lämnar hamn och när det anlöper hamn, och ska kunna redogöra för eventuella avvikelser mellan de två kvantiteterna.

8.  De behöriga myndigheterna har rätt att avlägsna obevakade redskap till sjöss i Ices-områdena IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k och Ices-delområde XII öster om 27°V, VIII, IX och X i följande situationer:

   (a) Redskapet är inte märkt på rätt sätt.
   (b) Bojmarkeringarna eller VMS-uppgifterna visar att ägaren inte har påträffats mindre än 100 sjömil från redskapet under mer än 120 timmar.
   (c) Redskapet har satts ut i vatten där det karterade vattendjupet är större än tillåtet.
   (d) Redskapets maskstorlek följer inte reglerna.

9.  Befälhavaren på ett fartyg som fiskar med det tillstånd som avses i punkt 4a ska i loggboken registrera följande uppgifter under varje fiskeresa:

   Maskstorleken på det använda nätredskapet.
   Den nominella längden på ett nätredskap.
   Antalet nätredskap i en länk.
   Det totala antalet länkar som satts ut.
   Positionen för varje utsatt länk.
   Djupet på varje utsatt länk.
   Tiden i vatten för varje utsatt länk.
   Hur många redskap som förlorats, deras senaste kända position och datum för förlusten.

10.  Fartyg som fiskar med det tillstånd som avses i punkt 4a får endast landa fångsten i de hamnar som medlemsstaterna utsett i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002.

11.  Mängden hajar som behålls ombord av ett fartyg som använder det redskap som beskrivs i punkt 3 b och 3 d får vara högst 5 % i levande vikt av den totala kvantiteten marina organismer som behålls ombord.

11a.  Kommissionen får efter samråd med STECF anta genomförandeakter som undantar särskilda typer av en medlemsstats fiske i Ices-delområdena VIII, IX, X från tillämpningen av punkterna 1–10 om det framgår av den information som medlemsstaterna lämnat att detta fiske leder till mycket låga nivåer av bifångster av haj och fisk som kastas över bord.

Artikel 34c

Villkor för fiske med vissa släpredskap som är tillåtna i Biscayabukten

1.  Genom undantag från bestämmelserna i artikel 5.2 i kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för kummelbeståndets återhämtning i ICES-delområden III, IV, V, VI och VII samt i ICES-områden VIII a, b, d och e ** är det tillåtet att bedriva fiske med trål, snurrevad och liknande redskap, med undantag för bomtrål, med maskstorleksintervall på 70–99 mm i det område som anges i artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 494/2002 om redskapet är försett med ett nätstycke med kvadratiska maskor i enlighet med bilaga XIVb.

2.  Vid fiske i Ices-områdena VIII a och b är det tillåtet att använda sorteringsrist med tillbehör framför lyftet och/eller nätstycken med kvadratiska maskor som är 60 mm eller större i den nedre delen av den förlängda delen framför lyftet. Bestämmelserna i artiklarna 4.1, 6 och 9.1 i denna förordning och i artikel 3 a och b i förordning (EG) nr 494/2002 ska inte tillämpas på den del av trålen där dessa sorterande anordningar har fogats in.

Artikel 34d

Åtgärder för skydd av sårbara djuphavshabitat i NEAFC:s regleringsområde

1.  Det är förbjudet att fiska med bottentrål och med fasta redskap, inbegripet bottensatta garn och bottensatta långrev, i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet.

Delar av Reykjanesryggen:

   55o04.5327' N, 36o49.0135' V.
   55o05.4804' N, 35o58.9784' V.
   54o58.9914' N, 34o41.3634' V.
   54o41.1841' N, 34o00.0514' V.
   54o00' N, 34o00' V.
   53o54.6406' N, 34o49.9842' V.
   53o58.9668' N, 36o39.1260' V.
   55o04.5327' N, 36o49.0135' V.

Nordliga delen av Mid Atlantic Ridge (MAR):

   59o45' N, 33o30' V.
   57o30' N, 27o30' V.
   56o45' N, 28o30' V.
   59o15' N, 34o30' V.
   59o45' N, 33o30' V.

Mellersta delen av Mid Atlantic Ridge (MAR) (Charlie-Gibbs Fracture zone och Subpolar Frontal Region):

   53o30' N, 38o00' V.
   53o30' N, 36o49' V.
   55o04.5327' N, 36o49' V.
   54o58.9914' N, 34o41.3634' V.
   54o41.1841' N, 34o00' V.
   53o30' N, 30o00' V.
   51o30' N, 28o00' V.
   49o00' N, 26o30' V.
   49o00' N, 30o30' V.
   51o30' N, 32o00' V.
   51o30' N, 38o00' V.
   53o30' N, 38o00' V.

Sydliga delen av Mid Atlantic Ridge (MAR):

   44o30' N, 30o30' V.
   44o30' N, 27o00' V.
   43o15' N, 27o15' V.
   43o15' N, 31o00' V.
   44o30' N, 30o30' V.

Altairs undervattensberg:

   45o00' N, 34o35' V.
   45o00' N, 33o45' V.
   44o25' N, 33o45' V.
   44o25' N, 34o35' V.
   45o00' N, 34o35' V.

Antialtairs undervattensberg:

   43o45' N, 22o50' V.
   43o45' N, 22o05' V.
   43o25' N, 22o05' V.
   43o25' N, 22o50' V.
   43o45' N, 22o50' V.

Hatton Bank:

   59°26' N, 14°30' V.
   59°12' N, 15°08' V.
   59°01' N, 17°00' V.
   58°50' N, 17°38' V.
   58°30' N, 17°52' V.
   58°30' N, 18°22' V.
   58°03' N, 18°22' V.
   58°03' N, 17°30' V.
   57°55' N, 17°30' V.
   57°45' N, 19°15' V.
   58°11.15' N, 18°57.51' V.
   58°11.57' N, 19°11.97' V.
   58°27.75' N, 19°11.65' V.
   58°39.09' N, 19°14.28' V.
   58°38.11' N, 19°01.29' V.
   58°53.14' N, 18°43.54' V.
   59°00.29' N, 18°01.31' V.
   59°08.01' N, 17°49.31' V.
   59°08.75' N, 18°01.47' V.
   59°15.16' N, 18°01.56' V.
   59°24.17' N, 17°31.22' V.
   59°21.77' N, 17°15.36' V.
   59°26.91' N, 17°01.66' V.
   59°42.69' N, 16°45.96' V.
   59°20.97' N, 15°44.75' V.
   59°21' N, 15°40' V.
   59°26' N, 14°30' V.

Nordvästra Rockall:

   57o00' N, 14o53' V.
   57o37' N, 14o42' V.
   57o55' N, 14o24' V.
   58o15' N, 13o50' V.
   57o57' N, 13o09' V.
   57o50' N, 13o14' V.
   57o57' N, 13o45' V.
   57o49' N, 14o06' V.
   57o29' N, 14o19' V.
   57o22' N, 14o19' V.
   57o00' N, 14o34' V.
   56o56' N, 14o36' V.
   56o56' N, 14o51' V.
   57o00' N, 14o53' V.

Sydvästra Rockall (Empress of Britain Bank):

   56o24' N, 15o37' V.
   56o21' N, 14o58' V.
   56o04' N, 15o10' V.
   55o51' N, 15o37' V.
   56o10' N, 15o52' V.
   56o24' N, 15o37' V.

Logachev Mound:

   55°17' N, 16°10' V.
   55°34' N, 15°07' V.
   55°50' N, 15°15' V.
   55°33' N, 16°16' V.
   55°17' N, 16°10' V.

Västra Rockall Mound:

   57o20' N, 16o30' V.
   57o05' N, 15o58' V.
   56o21' N, 17o17' V.
   56o40' N, 17o50' V.
   57o20' N, 16o30' V.

2.  Vid fiske inom nya och befintliga bottenfiskeområden inom NEAFC:s regleringsområde ska fartyget, om mängden levande korall eller levande svamp som fångas per uppsättning redskap överstiger 60 kg levande korall och/eller 800 kg levande svamp, informera sin flaggstat, upphöra med fisket och förflytta sig minst 2 sjömil från den position för vilken det finns uppgifter som tyder på att den ligger närmast den exakta lokalisering där denna fångst gjordes.

Artikel 34e

Åtgärder för skydd av sårbara djuphavshabitat i Ices-områdena VIIc, j, k

1.  Det är förbjudet att fiska med bottentrål och med fasta redskap, inbegripet bottensatta garn och bottensatta långrev, i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt koordinatsystemet WGS84:

Belgica Mound Province:

   51o29.4' N, 11o51.6' V.
   51o32.4' N, 11o41.4' V.
   51o15.6' N, 11o33.0' V.
   51o13.8' N, 11o44.4' V.
   51o29.4' N, 11o51.6' V.

Hovland Mound Province:

   52o16.2' N, 13o12.6' V.
   52o24.0' N, 12o58.2' V.
   52o16.8' N, 12o54.0' V.
   52o16.8' N, 12o29.4' V.
   52o04.2' N, 12o29.4' V.
   52o04.2' N, 12o52.8' V.
   52o09.0' N, 12o56.4' V.
   52o09.0' N, 13o10.8' V.
   52o16.2' N, 13o12.6' V.

Nordvästra Porcupine Bank Område I:

   53o30.6' N, 14o32.4' V.
   53o35.4' N, 14o27.6' V.
   53o40.8' N, 14o15.6' V.
   53o34.2' N, 14o11.4' V.
   53o31.8' N, 14o14.4' V.
   53o24.0' N, 14o28.8' V.
   53o30.6' N, 14o32.4' V.

Nordvästra Porcupine Bank Område II:

   53o43.2' N, 14o10.8' V.
   53o51.6' N, 13o53.4' V.
   53o45.6' N, 13o49.8' V.
   53o36.6' N, 14o07.2' V.
   53o43.2' N, 14o10.8' V.

Sydvästra Porcupine Bank:

   51o54.6' N, 15o07.2' V.
   51o54.6' N, 14o55.2' V.
   51o42.0' N, 14o55.2' V.
   51o42.0' N, 15o10.2' V.
   51o49.2' N, 15o06.0' V.
   51o54.6' N, 15o07.2' V.

2.  Alla pelagiska fartyg som fiskar i områden där sårbara djuphavshabitat är skyddade enligt punkt 1 i denna artikel ska vara uppförda på förteckningen över fartyg med tillstånd och vara utrustade med ett ▌fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009▌. Fartyg som ingår i förteckningen över fartyg med tillstånd får endast ha pelagiska redskap ombord.

3.  Pelagiska fartyg som har för avsikt att fiska i ett område där sårbara djuphavshabitat är skyddade enligt punkt 1 denna artikel ska minst fyra timmar i förväg anmäla sin avsikt att gå in i ett område där sårbara djuphavshabitat är skyddade till det irländska centrumet för fiskerikontroll, enligt definitionen i artikel 4.15 i förordning (EG) nr 1224/2009. De ska samtidigt anmäla vilka kvantiteter fisk de behåller ombord.

4.  Pelagiska fartyg som fiskar i ett område där sårbara djuphavshabitat är skyddade enligt punkt 1 ska ha ett fullständigt fungerande och säkert kontrollsystem för fartyg (VMS) som uppfyller alla respektive bestämmelser när de befinner sig i ett område där sårbara djuphavshabitat är skyddade.

5.  Pelagiska fartyg som fiskar i områden där sårbara djuphavshabitat är skyddade enligt punkt 1 ska rapportera in VMS-uppgifter varje timme.

6.  Pelagiska fartyg som har avslutat fisket i ett område där sårbara djuphavsarter är skyddade enligt punkt 1 ska informera det irländska centrumet för fiskerikontroll när de lämnar området. De ska samtidigt anmäla vilka kvantiteter fisk de behåller ombord.

7.  Fiske efter pelagiska arter i ett område där och får endast ske djuphavshabitat är skyddade enligt punkt 1 ska vara begränsat, och får endast ske med nät där maskstorleken är antingen 16–31 mm eller 32–54 mm, och endast sådana nät får finnas ombord.

Artikel 34f

Åtgärder för skydd av sårbara djuphavshabitat i Ices-område VIIIc

1.  Det är förbjudet att fiska med bottentrål och med fasta redskap, inbegripet bottensatta garn och bottensatta långrev, i det område som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet.

El Cachucho:

   44o12' N, 05o16' V.
   44o12' N, 04o26' V.
   43o53' N, 04o26' V.
   43o 53' N, 05o16' V.
   44o12' N, 05o16' V.

2.  Genom undantag från det förbud som anges i punkt 1 kan fartyg som har fiskat efter fjällbrosme med bottensatta långrev 2006, 2007 och 2008 från sina fiskemyndigheter i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1224/2009 få ett ▌fisketillstånd som gör det möjligt för dem att fortsätta att fiska i området söder om 44o00.00' N. Alla fartyg som har erhållit detta ▌fisketillstånd ska oberoende av sin största längd ha i bruk en fullständigt fungerande och säker VMS som uppfyller respektive bestämmelser, när de fiskar i det område som anges i punkt 1.

* EGT L 41, 13.2.2002, s. 1.

** EGT L 77, 20.3.2002, s. 8.

"

(10)  Artikel 38 ska utgå.

(11)  Artikel 47 ska utgå.

(11a)  Bilagorna I, IV, XII och XIV till förordning (EG) nr 850/98 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning

(11b)  Bilagorna XIIa , XIVa, XIVb, XIVc och XIVd ska införas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1434/98

I artikel 2 i förordning (EG) nr 1434/98 ska följande punkt läggas till:"

  1a Punkt 1 ska inte tillämpas på sill fångad i Ices-område IIIa, Ices-delområde IV, Ices-område VIId eller EU-vatten i Ices-område IIa.

"

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 351, 15.11.2012, s. 83.
(2) EUT L 347, 24.12.2009, s. 6.
(3) EGT L 165, 24.6.2011, s. 1.
(4) EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.
(5) EGT L 125, 27.4.1998, s. 1.
(6) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 850/98 ska ändras på följande sätt:

   1) I bilaga I ska fotnot 6 till tabellen utgå.
   2) I bilaga IV ska tabellen ersättas med följande:"

Släpredskap: Skagerrak och Kattegatt

Maskstorleksintervall, målarter och procentuell fångst tillämpliga på användning av ett enda maskstorleksintervall


Arter

Maskstorleksintervall (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥90

Minsta procentandel av målarter

50% (6)

50% (6)

20% (6)

50% (6)

20% (6)

20% (7)

30% (8)

Inga

Tobisfiskar (Ammodytidae) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tobisfiskar (Ammodytidae) (4)

X

X

X

X

X

X

Vitlinglyra (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Blåvitling (Micromesistius poutassou)

X

X

X

X

X

X

Fjärsing (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Blötdjur (utom Sepia) (1)

X

X

X

X

X

X

Näbbgädda (Belone belone) (1)

X

X

X

X

X

X

Grå knorrhane (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

Silverfisk (Argentina spp.)

X

X

X

X

X

Skarpsill (Sprattus sprattus)

X

X

X

X

X

X

Ål (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Räkor (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Makrillar (Scomber spp.)

X

X

X

Taggmakrill (Trachurus spp.)

X

X

X

Sill (Clupea harengus)

X

X

X

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

X

X

X

Räkor (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

X

X

X

Vitling (Merlangius merlangus)

X

X

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

X

X

Alla andra marina organismer

X
   (1) Endast inom 4 sjömil från baslinjerna.
   (2) Utanför 4 sjömil från baslinjerna.
   (3) I Skagerrak under perioden 1 mars–31 oktober och i Kattegatt under perioden 1 mars–31 juli.
   (4) I Skagerrak från och med den 1 november till och med den sista dagen i februari och i Kattegatt från och med den 1 augusti till och med den sista dagen i februari.
   (5) Vid användning av detta maskstorleksintervall ska lyftet bestå av nätstycken med fyrkantsmaskor med sorteringsgaller enligt bilaga XIV till denna förordning.
   (6) Den fångst som behålls ombord får inte innehålla mer än 10 % av någon blandning av torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, tunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, makrill, glasvar, vitling, sandskädda, gråsej, havskräfta och hummer.
   (7) Den fångst som behålls ombord får inte innehålla mer än 50 % av någon blandning av torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, tunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, makrill, glasvar, vitling, sandskädda, gråsej, havskräfta och hummer.
   (8) Den fångst som behålls ombord får inte innehålla mer än 60 % av någon blandning av torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, tunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, glasvar, vitling, sandskädda, gråsej och hummer.
"

3)  Tabellen i bilaga XII ska ändras på följande sätt:

   a) Raderna som avser mussla och bläckfisk ska ersättas med följande:"

Arter

Minsta storlek

Regionerna 1 till 5, utom Skagerrak/Kattegatt

Skagerrak/Kattegatt

Japansk venusmussla (Venerupis philippinarum)

35mm

Arter

Minsta storlek Regionerna 1 till 5, utom Skagerrak/Kattegatt

Bläckfisk (Octopus vulgaris)

Hela området, utom vatten under region 5:s överhöghet och jurisdiktion: 750 gram
Vatten under region 5:s överhöghet och jurisdiktion: 450 gram (rensad)
"
   b) Raderna som avser ansjovis ska ersättas med följande:"

Arter

Minsta storlek Regionerna 1 till 5, utom Skagerrak/Kattegatt

Ansjovis (Engraulis encrasicolus)

Hela området, utom Ices-område IXa öster om longitud 7°23'48' V: 12 cm eller 90 exemplar per kilo
Ices-område IXa öster om longitud 7° 23' 48' V: 10 cm’
"

4)  Följande bilaga ska infogas:"

BILAGA XIIa

MINIMISTORLEKAR FÖR REGION 9

Arter

Minsta storlek Region 9

Piggvar (Psetta maxima)

45 cm

"

5)  I bilaga XIV ska följande namn införas i sin motsvarande alfabetiska ordning för svenska namn:"

SVENSKT NAMN

LATINSKT NAMN

Trynfisk

Capros aper

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Kungsfisk

Sebastes spp.

Sardinell

Sardinella aurita

"

6)  Följande bilagor ska införas:"

BILAGA XIVa

SPECIFIKATIONER FÖR SORTERINGSGALLER

-1.  Artsorterande galler ska finnas monterade i trålar med lyft gjorda av kvadratiska maskor med en maskstorlek på 70 mm eller större och mindre än 90 mm. Lyftet ska vara minst 8 meter långt. Det ska vara förbjudet att använda trål med fler än 100 kvadratiska maskor i någon omkrets av lyftet, icke inbegripet sömförstärkningslinor och sömmar. Lyft med kvadratiska maskor krävs endast i Skagerrak och Kattegatt.

1.  Gallret ska vara rektangulärt. Gallrets spalt ska löpa parallellt med gallrets längdaxel. Spaltavståndet får inte överstiga 35 mm. Det ska vara tillåtet att använda en eller flera krokar för att underlätta dess lagring i tråltrumman.

2.  Gallret ska vara monterat snedställt i trålen – uppåt och bakåt. Det kan monteras alldeles framför lyftet eller i främre delen av den raka delen. Samtliga sidor i gallret ska vara fastsatta i trålen.

3.  I trålens övre panel ska det finnas ett oblockerat fiskutsläpp i omedelbar anslutning till gallrets överkant. Fiskutsläppets öppning ska i bakkanten vara av samma bredd som gallret och vara utskuren till en spets framåt utefter maskstolpar från båda sidor av gallret.

4.  Det ska vara tillåtet att i gallrets framkant fästa en kanal som leder fisken mot trålens botten och galler. Maskstorleken i kanalen ska vara minst 70 mm. Den vertikala öppningen i kanalen som leder till gallret ska vara minst 15 cm. Bredden på kanalen som leder till gallret ska vara densamma som gallerbredden.

20121122-P7_TA(2012)0448_SV-p0000001.jpg

Schematisk skiss av art- och storlekssorterande galler. Fisken leds till trålens botten och gallret via en kanal. Större fiskar leds sedan ut ur trålen via risten medan mindre fiskar och havskräfta kommer genom gallret och in i lyftet. Det helt fyrkantsmaskförsedda lyftet gör det lättare för små fiskar och havskräftor som inte uppfyller minimimåtten att undkomma. Lyftet med kvadratiska maskor som visas på bilden krävs endast i Skagerrak och Kattegatt.

BILAGA XIVb

VILLKOR FÖR FISKE MED VISSA SLÄPREDSKAP SOM ÄR TILLÅTNA I BISCAYABUKTEN

1.  Tekniska specifikationer för det övre nätstycket med kvadratiska maskor

Panelen ska utgöras av ett rektangulärt nätstycke. Det ska bara finnas en panel. Panelen får inte blockeras på något sätt, vare sig genom inre eller yttre anordningar.

2.  Panelens placering

Panelen ska infogas i mitten av den övre panelen i den bakre delen av den avsmalnande delen i trålen alldeles framför den raka del som utgörs av förlängningsstycket och lyftet.

Panelen ska sluta högst tolv maskor från den handknutna raden av maskor mellan förlängningsstycket och den bakre avsmalnande delen av trålen.

3.  Panelens storlek

Panelen ska vara minst 2 m lång och minst 1 meter bred.

4.  Panelens nätstycke

Maskorna ska ha en öppning på minst 100 mm. Maskorna ska vara kvadratiska, dvs. panelnätstyckets fyra sidor ska bestå av skurna maskor.

Nätstycket ska monteras så att maskorna löper parallellt med och vinkelrätt mot lyftets längdaxel.

Nätet ska vara gjort av enkeltrådigt garn. Garntjockleken får vara högst 4 mm.

5.  Montering av panelen i nätstycken med diagonalmaskor

Det ska vara tillåtet att fästa en stadkant runt panelens fyra sidor. Stadkantens diameter får inte vara mer än 12 mm.

Panelens utsträckta längd ska vara lika med den utsträckta längden på de diagonalmaskor som fästs vid panelens längdaxel.

Antalet diagonalmaskor i den övre panelen som fästs vid panelens kortaste sida (dvs. den sida på en meter som är vinkelrät mot lyftets längdaxel) ska åtminstone vara det antal hela diagonalmaskor som fästs vid panelens längdaxel dividerat med 0,7.

6.  Nedan visas hur panelen ska monteras i trålen.

20121122-P7_TA(2012)0448_SV-p0000003.jpg20121122-P7_TA(2012)0448_SV-p0000005.jpg

BILAGA XIVc

NÄTSTYCKE MED KVADRATISKA MASKOR FÖR FARTYG SOM ÄR STÖRRE ÄN 15 METER

1.  Tekniska specifikationer för det övre nätstycket med kvadratiska maskor

Panelen ska utgöras av ett rektangulärt nätstycke. Nätet ska vara gjort av enkeltrådigt garn. Maskorna ska vara kvadratiska, dvs. panelnätstyckets fyra sidor ska bestå av skurna maskor. Panelen ska ha en längd av minst 3 m, utom när den är infogad i redskap som släpas av fartyg med lägre maskineffekt än 112 kW, då den ska ha en längd av minst 2 m.

2.  Panelens placering

Panelen ska infogas i lyftets övre panel. Panelens bakre kant får vara högst 12 m från bottenstroppen enligt definitionen i artikel 8 i kommissionens förordning (EEG) nr 3440/84 av den 6 december 1984 om fastsättning av anordningar på trålar, danska snurrevadar och liknande nätredskap*.

3.  Montering av panelen i nätstycken med diagonalmaskor

Det får inte finnas mer än två öppna diagonalmaskor mellan panelens längdaxel och den angränsande stadkanten.

Panelens utsträckta längd ska vara lika med den utsträckta längden på de diagonalmaskor som fästs vid panelens längdaxel. Sammanfogningen mellan diagonalmaskorna i lyftets övre panel och panelens minsta sida ska göras enligt modellen tre diagonalmaskor för varje kvadratisk maska när lyftets maskstorlek är 80 mm, eller två diagonalmaskor för varje kvadratisk maska när lyftets maskstorlek är 120 mm, med undantag av fönstrets kantmaskstolpar på båda sidor.

BILAGA XIVd

NÄTSTYCKE MED KVADRATISKA MASKOR FÖR FARTYG SOM ÄR MINDRE ÄN 15 METER

1.  Tekniska specifikationer för det övre nätstycket med kvadratiska maskor

Panelen ska utgöras av ett rektangulärt nätstycke. Nätet ska vara gjort av enkeltrådigt garn. Maskorna ska vara kvadratiska, dvs. panelnätstyckets fyra sidor ska bestå av skurna maskor. Panelen ska ha en längd av minst 3 m, utom när den är infogad i redskap som släpas av fartyg med lägre maskineffekt än 112 kW, då den ska ha en längd av minst 2 m.

2.  Panelens placering

Panelen ska infogas i lyftets övre panel. Panelens bakre kant får vara högst 12 m från bottenstroppen enligt definitionen i artikel 8 i förordning (EEG) nr 3440/84.

3.  Montering av panelen i nätstycken med diagonalmaskor

Det får inte finnas mer än två öppna diagonalmaskor mellan panelens längdaxel och den angränsande stadkanten. Panelens utsträckta längd ska vara lika med den utsträckta längden på de diagonalmaskor som fästs vid panelens längdaxel. Sammanfogningen mellan diagonalmaskorna i lyftets övre panel och panelens minsta sida ska göras enligt modellen två diagonalmaskor för varje kvadratisk maska, med undantag av fönstrets kantmaskstolpar på båda sidor.

* EGT L 318, 7.12.1984, s. 23.

"

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy