Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0364(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0295/2012

Ingediende teksten :

A7-0295/2012

Debatten :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Stemmingen :

PV 22/11/2012 - 13.4
CRE 22/11/2012 - 13.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0449

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 27k
Donderdag 22 november 2012 - Straatsburg
Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen *** I
P7_TA(2012)0449A7-0295/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 november 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0798),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0431/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(1),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0295/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 181 van 21.6.2012, blz. 195.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 november 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen
P7_TC1-COD(2011)0364

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.605/2013.)

Juridische mededeling - Privacybeleid