Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2791(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0497/2012

Внесени текстове :

B7-0497/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0450

Приети текстове
PDF 274kWORD 22k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
P7_TA(2012)0450B7-0497/2012

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на осем трети страни към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (2012/2791(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, параграф 2, член 3, параграф 2, член 4, параграф 2, буква й), член 81, параграф 3, член 216, параграф 1 и член 218, параграф 6, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, по-конкретно дела С-22/70(1) и С-467/98(2) и становище 1/03(3),

–  като взе предвид предложенията на Комисията за решения на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон(4), Андора(5), Сейшелските острови(6), Руската федерация(7), Албания(8), Сингапур(9), Мароко(10) и Армения(11) към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

–  като взе предвид факта, че Съветът все още не е поискал одобрението на Парламента за тези решения,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на осем трети страни към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (O-000159/2012 – B7-0367/2012),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. е изключително важна, тъй като установява система, позволяваща на участващите държави да си сътрудничат с цел намиране на решение в случаи на международно отвличане на деца, като определя кои съдилища са компетентни и кое право е приложимо при вземането на решението за това, къде следва да живее детето;

Б.  като има предвид, че по този начин конвенцията предвижда бързо завръщане на отвлечените деца в собствената им страна на пребиваване;

В.  като има предвид, че конвенцията се прилага само между страни, които са я ратифицирали или са се присъединили към нея;

Г.  като има предвид, че присъединяването на нови държави трябва да бъде прието от държавите, които вече са членки, за да може конвенцията да се прилага помежду им;

Д.  като има предвид, че следователно присъединяването на нови държави е от изключителна важност;

Е.  като има предвид, че Европейският съюз вече е упражнил своята вътрешна компетентност в областта на международното отвличане на деца, по-конкретно чрез Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност(12);

Ж.  като има предвид, че следва, че Европейският съюз е придобил изключителна външна компетентност в областта на международното отвличане на деца;

З.  като има предвид, че тъй като конвенцията не позволява в нея да членуват международни организации, Европейският съюз следва да оправомощи държавите членки да действат в негов интерес, когато приемат присъединяването на горепосочените държави;

И.  като има предвид, че Съветът следователно трябва да предприеме възможно най-бързо мерки за приемане на решенията, предложени от Комисията, включително като се допита незабавно до Парламента;

Й.  като има предвид, че изглежда, че въпреки неотложността на въпроса и яснотата на правното положение Съветът е решил да забави допитването до Парламента и приемането на горепосочените решения, с оглед да оспори принципа на тези решения по правни съображения;

1.  Отправя към Съвета следните препоръки:

   а) Съветът следва да започне незабавно процедурата за приемане на горепосочените предложения за решения;
   б) за тази цел той следва да се допита до Парламента относно осемте предложения за решения;
   в) в интерес на европейските граждани, които ще извлекат полза от приемането на тези решения, той следва да се въздържа от това да възпрепятства правилното функциониране на Европейския съюз чрез позоваване на мними правни съображения;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и за информация ‐ на Комисията и постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1) Решение по дело С-22/70, Комисия/Съвет (ERTA) (Recueil 1971 г., стр. 263, точка 16).
(2) Решение по дело С-467/98, Комисия/Дания, (Recueil 2002 г., стр. І-9519, точка 77).
(3) Становище 1/03 относно компетентността на Общността да сключи новата Конвенция от Лугано относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Recueil 2006 г., стр. I-1145, точка 126).
(4) COM(2011)0904.
(5) COM(2011)0908.
(6) COM(2011)0909.
(7) COM(2011)0911.
(8) COM(2011)0912.
(9) COM(2011)0915.
(10) COM(2011)0916.
(11) COM(2011)0917.
(12) OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност