Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0498/2012

Разисквания :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0451

Приети текстове
PDF 281kWORD 24k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно предстоящата Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения и възможното разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (2012/2881(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.(1) за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги,

–  като взе предвид Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.(2) за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите,

–  като взе предвид Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 г.(3) относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно управление на интернет: следващи стъпки(5),

–  като взе предвид резолюция A/HRC/20/L13 на Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предложението на Комисията за Решение на Съвета за определяне на позицията, която ЕС следва да заеме относно преразглеждането на Международния регламент за далекосъобщенията на Световната конференция по международни далекосъобщения или на нейните подготвителни заседания (COM(2012)0430),

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Международният регламент за далекосъобщенията (МРД) беше приет на Световната административна конференция по телеграфия и телефония в Мелбърн през 1988 г., след което не е актуализиран;

Б.  като има предвид, че МРД е подписан от 27-те държави ‐ членки на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) свиква Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT) в Дубай от 3 до 14 декември 2012 г. за приемане на нов текст за МРД;

1.  Призовава Съвета и Комисията да гарантират съответствието на всички изменения на Международния регламент за далекосъобщенията с достиженията на правото на ЕС, както и приноса им за постигане на целите и интереса на Съюза за развитието на интернет като истински публично пространство, в което се зачитат правата на човека и основните свободи, и по-специално свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, и се гарантира спазването на принципите на свободния пазар, неутралността на мрежата и предприемачеството;

2.  Изразява съжаление относно липсата на прозрачност и приобщаване във връзка с преговорите за WCIT-12 предвид факта, че резултатите от конференцията биха могли да засегнат в съществена степен обществения интерес;

3.  Счита, че МСД, или която и да било друга единствена централизирана международна институция не е подходящият орган за упражняване на регулаторни функции върху управлението на интернет или потоците на трафик в интернет;

4.  Подчертава, че някои от предложенията за реформиране на МРД биха оказали отрицателно въздействие върху интернет, неговата структура, операциите, извършвани в интернет, неговото съдържание и сигурност, бизнес отношенията и управлението, както и върху свободното движение на информация онлайн;

5.  Счита, че вследствие на някои от представените предложения самият МСД би могъл да се превърне в управляващата сила по отношение на аспекти в интернет, което би могло да сложи край на настоящия модел, основан на подхода „отдолу-нагоре“ с участието на множество заинтересовани страни; изразява загриженост, че ако бъдат приети, тези предложения могат сериозно да засегнат развитието на онлайн услуги за крайните потребители и достъпа до тях, както и цифровата икономика като цяло; счита, че управлението на интернет и свързаните с него регулаторни въпроси следва да продължат да бъдат определяни на всеобхватно равнище с участието на множество заинтересовани лица;

6.  Изразява загриженост относно факта, че предложенията за реформиране на МСД включват установяването на нови механизми за печалба, което би могло сериозно да застраши отворения и конкурентен характер на интернет чрез увеличаване на цените, възпрепятстване на иновациите и ограничаване на достъпа; припомня, че интернет следва да продължи да бъде свободен и открит;

7.  Подкрепя предложения за запазване на сегашното приложно поле на МРД и настоящия мандат на Международния съюз по далекосъобщения (МСД); противопоставя се на всякакви предложения, които биха разширили приложното поле с цел включване на области като интернет, включително пространство за наименование на домейна, разпределяне на IP адреси, насочване на трафика в интернет и въпроси, свързани със съдържанието;

8.  Призовава държавите членки да не допускат изменения в Международния регламент за далекосъобщенията, които биха навредили на отворения характер на интернет, на неутралността на мрежата, на принципа на крайните точки („end-to-end principle“), на задълженията за универсална услуга, както и на основаното на участието управление от страна на множество действащи лица, като правителства, наднационални институции, неправителствени организации, големи и малки предприятия, технологичната общност и интернет ползвателите и потребителите като цяло;

9.  Призовава Комисията да координира преговорите по преразглеждането на МРД от името на Европейския съюз, въз основа на приобщаващ принос от множество заинтересовани страни, посредством стратегия, чиято основна цел е гарантирането и запазването на отворения характер на интернет, както и защитата на правата и свободите на интернет потребителите онлайн;

10.  припомня значението на гарантирането на стабилен интернет в съответствие с принципа за полагане на максимални усилия, който насърчава иновациите и свободата на изразяване на мнение, гарантира конкуренцията и предотвратява ново цифрово разделение;

11.  Подчертава, че в МРД следва да посочи, че препоръките на МСД представляват незадължителни документи, които насърчават най-добрите практики;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37.
(2) ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11.
(3) ОВ L 249, 17.9.2002 г., стр. 21.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0511.
(5) OВ C 236 E, 12.8.2011 г., стp. 33.

Правна информация - Политика за поверителност