Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2881(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0498/2012

Debaty :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0451

Teksty przyjęte
PDF 211kWORD 23k
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg
Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zbliżającej się światowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego poświęconej komunikacji międzynarodowej (WCIT-2012) oraz ewentualnego rozszerzenia zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (2012/2881(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r.(1) zmieniającą dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.(2) zmieniającą dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów,

–  uwzględniając dyrektywę Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r.(3) w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie otwartego internetu i neutralności sieci w Europie(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. zatytułowaną „Zarządzanie internetem: kolejne działania”(5),

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ A/HRC/20/L13,

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie decyzji Rady ustanawiającej stanowisko UE do celów przeglądu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego, które zostanie przedstawione na Światowej konferencji na rzecz telekomunikacji międzynarodowej lub w czasie posiedzeń przygotowawczych do tej konferencji (COM(2012)0430),

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny (ITR) został przyjęty przez Światową administracyjną konferencję telegrafu i telefonu (World Administrative Telegraph and Telephone Conference) w Melbourne w 1988 r. i od tej pory nie był nowelizowany;

B.  mając na uwadze, że sygnatariuszami tego Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego jest 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) zwołał posiedzenie w Dubaju w dniach 3-14 grudnia 2012 r. pod nazwą Światowa konferencja na rzecz telekomunikacji międzynarodowej (WCIT) w celu uzgodnienia nowego brzmienia przedmiotowego Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego;

1.  wzywa Radę i Komisję do zapewnienia, że wszelkie zmiany Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego będą zgodne z dorobkiem prawnym UE i będą promowały interes i cel Unii, jakim jest propagowanie internetu jako prawdziwie publicznej przestrzeni, w której przestrzegane są prawa człowieka i podstawowe wolności, w szczególności wolność słowa i zgromadzeń, a także zasady wolnego rynku, neutralności sieci i przedsiębiorczości;

2.  ubolewa z powodu braku przejrzystości oraz otwartości towarzyszącego negocjacjom dotyczącym WCIT-2012, wziąwszy pod uwagę, że wyniki tego posiedzenia mogą w znaczący sposób oddziaływać na interes publiczny;

3.  uważa, że ani Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, ani żadna inna pojedyncza, scentralizowana instytucja międzynarodowa nie jest właściwa do występowania jako organ regulacyjny zarządzający internetem czy przepływami ruchu w internecie;

4.  podkreśla, że niektóre propozycje dotyczące reformy Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego będą miały negatywny wpływ na internet, jego strukturę, działanie, zawartość i bezpieczeństwo, stosunki handlowe i zarządzanie handlem, jak również na swobodny przepływ informacji w sieci;

5.  jest przekonany, że w wyniku niektórych z przedstawionych propozycji sam Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny może stać się siłą rządzącą pewnymi aspektami internetu, co mogłoby położyć kres obecnemu oddolnemu modelowi obejmującemu wiele zainteresowanych stron; wyraża obawę, że jeśli propozycje te zostaną przyjęte, mogą poważnie wpłynąć na rozwój usług online i na dostęp do nich użytkowników końcowych, a także na całą gospodarkę cyfrową; uważa, że zarządzanie internetem i powiązane kwestie regulacyjne powinny być nadal definiowane na poziomie uwzględniającym w sposób wszechstronny wiele zainteresowanych stron;

6.  wyraża zaniepokojenie tym, że propozycje dotyczące reformy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego obejmują stworzenie nowych mechanizmów uwzględniających zyski, co może poważnie zagrozić otwartemu i konkurencyjnemu charakterowi internetu z powodu wzrostu cen, hamowania innowacyjności i ograniczania dostępu; przypomina, że internet powinien pozostać wolny i otwarty;

7.  popiera wszystkie propozycje mające na celu utrzymanie obecnego zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego i dotychczasowego mandatu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego; sprzeciwia się wszelkim propozycjom mającym na celu rozszerzenie zakresu ITR na takie obszary jak internet, w tym na przestrzeń nazw domen, przydzielanie adresów IP, routing ruchu danych w internecie i kwestie związane z treściami;

8.  wzywa państwa członkowskie, by zapobiegały jakimkolwiek zmianom Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego, które mogłyby narazić na szwank otwartość internetu, neutralność sieci, zasadę typu koniec-koniec, obowiązki świadczenia usługi powszechnej i partycypacyjne zarządzanie powierzone różnorodnym podmiotom, takim jak rządy, instytucje ponadnarodowe, organizacje pozarządowe, duże i małe przedsiębiorstwa, społeczność technologiczna oraz użytkownicy internetu i ogół konsumentów;

9.  wzywa Komisję, aby w imieniu Unii Europejskiej koordynowała negocjacje dotyczące zmiany Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego wprowadzane na podstawie szerokiego wkładu wielu zainteresowanych stron, poprzez zastosowanie strategii, której głównym celem będzie zapewnienie i zachowanie otwartości internetu, a także ochrona praw i wolności użytkowników internetu online;

10.  przypomina o znaczeniu, jakie ma zagwarantowanie prężnego internetu, który oferuje usługi oparte na zasadzie starannego działania, pobudza innowacyjność i wolność wypowiedzi, zapewnia konkurencję i zapobiega powstaniu nowej przepaści cyfrowej;

11.   podkreśla, że Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny powinien stwierdzać, iż zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego są niewiążącymi dokumentami promującymi najlepsze praktyki;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.
(2) Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.
(3) Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 21.
(4) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0511.
(5) Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 33.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności