Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0498/2012

Debatter :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0451

Antagna texter
PDF 115kWORD 23k
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (2012/2881(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009(1) om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009(2) om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen,

–  med beaktande av kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002(3) om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa(4),

–  med beaktande av sin resolution av 15 juni 2010 om förvaltning av Internet – framtida åtgärder(5),

–  med beaktande av resolution A/HRC/20/L13 från FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om fastställande av EU:s ståndpunkt inför översynen av det internationella telereglementet vid världskonferensen om internationell telekommunikation eller i förberedande instanser (COM(2012)0430),

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det internationella telereglementet antogs vid WATTC (World Administrative Telegraphy and Telephone Conference) i Melbourne 1988 och har inte reviderats sedan dess.

B.  EU:s 27 medlemsstater har undertecknat det internationella telereglementet.

C.  Internationella teleunionen (ITU) har kallat till ett möte i Dubai den 3–14 december 2012, den så kallade världskonferensen om internationell telekommunikation (WCIT), för att komma överens om en ny text till det internationella telereglementet.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att säkerställa att alla ändringar av det internationella telereglementet är förenliga med EU:s regelverk och gynnar unionens mål och intressen i fråga om att främja internet som en verkligt offentlig plats, där det råder respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt yttrande- och mötesfriheten, och där den fria marknadens principer, nätneutralitet och företagande tryggas.

2.  Europaparlamentet beklagar bristen på insyn och integrering i förhandlingarna inför WCIT-12, med tanke på att resultaten av detta möte avsevärt skulle kunna påverka allmänheten.

3.  Europaparlamentet anser att varken teleunionen eller någon annan, enskild centraliserad internationell institution är ett lämpligt organ för att reglera vare sig förvaltningen av internet eller trafikflöden på internet.

4.  Europaparlamentet understryker att vissa av reformförslagen till det internationella telereglementet skulle kunna påverka internet, dess struktur, verksamhet, innehåll och säkerhet samt affärsförbindelser, internetförvaltningen och det fria informationsflödet på nätet på ett negativt sätt.

5.  Europaparlamentet anser att vissa av förslagen skulle leda till att teleunionen själv skulle kunna få makten över vissa aspekter av internet, vilket skulle kunna innebära slutet för den nuvarande nedifrån-och-upp-modellen där många olika intressenter deltar. Parlamentet oroas av att dessa förslag, om de antas, allvarligt skulle kunna påverka utvecklingen av internettjänster och slutanvändarnas tillgång till dessa samt den digitala ekonomin som helhet. Parlamentet anser att förvaltningen av internet och dithörande regleringsfrågor även fortsättningsvis bör fastställas på en övergripande nivå där många olika intressenter deltar.

6.  Europaparlamentet finner det oroande att ett av dessa reformförslag är att det ska inrättas nya vinstmekanismer, vilket allvarligt skulle kunna hota internets öppna och konkurrensutsatta karaktär genom att pressa upp priserna, hämma innovationen och begränsa tillgången. Parlamentet påminner om att internet bör förbli fritt och öppet.

7.  Europaparlamentet stöder alla förslag om att bibehålla det internationella telereglementets nuvarande tillämpningsområde och teleunionens nuvarande mandat och motsätter sig alla förslag om att utvidga tillämpningsområdet till att även omfatta områden som domännamnssystem, tilldelning av IP-adresser, dirigering av internetbaserad trafik och innehållsrelaterade frågor.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU-medlemsstaterna att stoppa alla ändringar av det internationella telereglementet som skulle skada öppenheten på internet, nätneutraliteten, principen om uppkoppling mellan användare, skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och den deltagarstyrning som anförtrotts många olika aktörer såsom förvaltningar, överstatliga institutioner, frivilligorganisationer, stora och små företag, tekniksamhället samt internetanvändare och konsumenter i allmänhet.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna förhandlingarna kring översynen av det internationella telereglementet å EU:s vägnar, på basis av samråd med många olika intressenter, genom en strategi som främst bör syfta till att säkerställa och bevara öppenheten på internet och skydda internetanvändarnas rättigheter och friheter på nätet.

10.  Europaparlamentet påminner om vikten av att värna om ett kraftfullt internet som präglas av principen om att alla gör sitt bästa och där innovation och yttrandefrihet främjas, där konkurrenskraften tryggas och där en ny digital klyfta förhindras.

11.  Europaparlamentet understryker att det i det internationella telereglementet bör fastställas att internationella teleunionens rekommendationer är icke-bindande dokument som främjar bästa praxis.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 337, 18.12.2009, s. 37.
(2) EUT L 337, 18.12.2009, s. 11.
(3) EGT L 249, 17.9.2002, s. 21.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0511.
(5) EUT C 236E, 12.8.2011, s. 33.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy