Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0522/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0454

Prijaté texty
PDF 119kWORD 23k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Situácia v Gaze
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii v Gaze (2012/2883(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala na zasadnutí 19. novembra 2012,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona z 18. a 19. novembra 2012,

–  so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012, z 18. júla a 23. mája 2011 a 8. decembra 2009,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 12. novembra 2012 o najnovšom vystupňovaní násilia medzi Gazou a Izraelom a zo 16. novembra 2012 o ďalšom stupňovaní násilia v Izraeli a Gaze;

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 21. novembra 2012,

–  so zreteľom na IV. Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Dočasnú dohodu o Predjordánsku a pásme Gazy z 18. septembra 1995,

–  so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2) a 4) rokovacieho poriadku,

A.  keďže nedávne stupňovanie násilia vyústilo do strát na životoch a neprijateľného utrpenia civilného obyvateľstva oboch zúčastnených strán,

B.  keďže egyptský minister zahraničných vecí Mohamed Kamel Amr a ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová oznámili na tlačovej konferencii v Káhire dňa 21. novembra 2012 prímerie; keďže podľa tohto prímeria Izrael zastaví všetky nepriateľské konania v pásme Gazy, na súši, na mori a vo vzduchu vrátane nájazdov a cielenia na jednotlivcov, zatiaľ čo všetky palestínske frakcie zastavia všetky nepriateľské konania z pásma Gazy proti Izraelu vrátane raketových útokov a útokov pozdĺž hranice,

C.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril podporu riešeniu spočívajúcemu vo vytvorení dvoch štátov – Izraelského štátu a nezávislého, demokratického a životaschopného Palestínskeho štátu – spolunažívajúcich v mieri a bezpečí a vyzval na vytvorenie podmienok na obnovenie priamych mierových rokovaní medzi týmito stranami,

D.  keďže blokáda a humanitárna kríza v pásme Gazy pokračuje i napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstva na otvorenie hraničných priechodov pre humanitárnu pomoc, komerčný tovar a osoby smerujúce z Gazy a do Gazy, ako sa uvádza aj v záveroch Rady zo 14. mája 2012,

E.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril svoje pevné odhodlanie podporovať bezpečnosť Izraelského štátu; keďže Rada v záveroch zo 14. mája 2012 takisto opätovne zdôraznila zásadné odhodlanie EÚ a jej členských štátov podporovať bezpečnosť Izraela, ostro odsúdila násilnosti úmyselne namierené proti civilistom vrátane raketových útokov z pásma Gazy a vyzvala na účinné zabránenie obchodu so zbraňami do Gazy,

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v Gaze a Izraeli a hlboké poľutovanie nad stratou životov civilistov vrátane žien a detí; víta dohodu o prímerí oznámenú v Káhire a žiada jej úplné uplatňovanie; zdôrazňuje, že všetky útoky musia byť okamžite ukončené, keďže spôsobujú neospravedlniteľné utrpenie nevinných civilistov, a vyzýva na okamžité zmiernenie napätia a zastavenie násilností; schvaľuje úsilie Egypta a ďalších aktérov s cieľom udržateľne sprostredkovať prímerie a víta pracovnú cestu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov do tohto regiónu;

2.  ostro odsudzuje raketové útoky na Izrael z pásma Gazy a žiada, aby ich skupina Hamas a iné ozbrojené skupiny v Gaze bezodkladne zastavili; zdôrazňuje, že Izrael má právo chrániť svoje obyvateľstvo pred takýmito útokmi, a zároveň zdôrazňuje, že Izrael pri tom musí konať vyvážene a nepretržite garantovať ochranu civilistov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby obidve strany v plnej miere dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, a že úmyselné útoky na nevinných civilistov nie je možné nijako ospravedlniť;

3.  odsudzuje teroristický útok na autobus prevážajúci civilistov v Tel Avive 21. novembra 2012;

4.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali izraelský štát a nezávislý, demokratický a životaschopný Palestínsky štát;

5.  opätovne zdôrazňuje, že spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami; opakovane žiada vytvorenie podmienok pre obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami;

6.  v tejto súvislosti podporuje úsilie Palestíny stať sa nestálym pozorovateľom OSN a pokladá ho za významný krok smerom k väčšiemu zviditeľneniu, posilneniu a zefektívneniu palestínskych nárokov; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby v tomto smere dosiahli dohodu;

7.  opätovne naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; podporuje vysokú predstaviteľku v jej úsilí o vytvorenie dôveryhodnej vyhliadky na opätovné otvorenie mierového procesu;

8.  opakuje svoju výzvu na ukončenie blokády pásma Gazy podmienené účinným kontrolným mechanizmom na zabránenie pašovaniu zbraní do Gazy, pričom uznáva legitímne potreby Izraela v oblasti bezpečnosti; vyzýva aj na prijatie krokov na umožnenie rekonštrukcie a hospodárskej obnovy Gazy;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia