Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2138(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0357/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0357/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 13
CRE 21/11/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0455

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 473kWORD 68k
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας)
P7_TA(2012)0455A7-0357/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (12562/2011 – 2012/2138(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και, κυρίως, το σκέλος που αφορά την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) (12562/2011),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας προς το Συμβούλιο, της 23ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2012 για την ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 για την ΚΠΑΑ,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Γάνδης που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 24 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της ΣΕΕ και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, που προσυπέγραψε το Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, καθώς και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Μεριμνώντας για την ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012 για την κατάσταση στο Μαλί,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0357/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο γεωστρατηγικό πλαίσιο δράσης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της ΚΠΑΑ, ιδίως λόγω των αναταραχών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική (επαναστάσεις, συγκρούσεις και/ή αλλαγές καθεστώτων στη Λιβύη, την Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Συρία), της εμφάνισης στη διεθνή σκηνή νέων παραγόντων με περιφερειακές ή ακόμα και παγκόσμιες βλέψεις και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της αμυντικής πολιτικής των ΗΠΑ προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού·

B.  εκτιμώντας παράλληλα ότι οι απειλές και οι προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια αυξάνονται, λόγω της αβεβαιότητας που απορρέει από τη στάση κρατών και των μη κρατικών παραγόντων που εμπλέκονται σε προγράμματα τα οποία συμβάλλουν επικίνδυνα στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (περιλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων), από την ανάπτυξη τοπικών κρίσεων σε κράτη γειτονικά της ΕΕ, με σημαντικές περιφερειακές επιπτώσεις, όπως οι τρέχουσες συγκρούσεις στη Συρία, τις ιδιαιτερότητες των μεταπολιτευτικών διαδικασιών στις αραβικές χώρες και της σχετικής με την ασφάλεια διάστασής τους (για παράδειγμα στη Λιβύη και τη χερσόνησο του Σινά), από την εξέλιξη στη ζώνη Πακιστάν-Αφγανιστάν εν όψει της αποχώρησης των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, καθώς και από την αύξηση των τρομοκρατικών απειλών στην Αφρική, ιδιαίτερα στο Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής και στη Νιγηρία·

Γ.  εκτιμώντας ότι η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ευρέως ως βασικός παράγοντας και αιτία πολλαπλασιασμού των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια, την ειρήνη και τη σταθερότητα·

Δ.  επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις απειλές και προκλήσεις μιλώντας με ενιαία φωνή, ώστε να διασφαλίσει την πολιτική συνοχή, ενεργώντας με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και όργανα που έχει στη διάθεσή της για την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών της·

E.  εκτιμώντας ότι η ΚΠΑΑ, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, οι στόχοι της οποίας ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ, παρέχει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασιζόμενη σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ΚΠΑΑ πρέπει να εδραιώσει τη συμβολή της στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, μέσω των αποστολών και επιχειρήσεών της που αποτελούν μέρος της συνολικής προσέγγισης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι μιας χώρας ή μιας περιοχής, μεταξύ άλλων και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και με τους διεθνείς οργανισμούς ‐ιδίως των Ηνωμένων Εθνών‐ και περιφερειακών οργανισμών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

Ζ.  εκτιμώντας ότι ο αφοπλισμός και η μη διάδοση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΚΠΑΑ, γεγονός που θα πρέπει να τονίζεται κατά τον πολιτικό διάλογο της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και συνιστούν υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων· εκτιμώντας επίσης ότι η εν λόγω δέσμευση είναι απολύτως συμβατή με τον στόχο της ΚΠΑΑ για την ενίσχυση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων·

H.  υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες, που επιβάλλουν την ενίσχυση της ΚΠΑΑ αλλά έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι τώρα·

Θ.  υπενθυμίζοντας ότι, από το 2003, η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει 19 μη στρατιωτικές αποστολές και 7 στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της ΚΠΑΑ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 11 μη στρατιωτικές αποστολές και 3 στρατιωτικές επιχειρήσεις·

Στρατηγικό πλαίσιο της ΚΠΑΑ
Νέο στρατηγικό πλαίσιο

1.  υπογραμμίζει ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή ώστε να προάγει την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια, να προστατεύει τα συμφέροντά της σε παγκόσμιο επίπεδο και να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε απειλές, διεθνείς κρίσεις και συγκρούσεις, ειδικά στο γειτονικό της περιβάλλον· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη συνέπειας της ΕΕ όσον αφορά τις πολιτικές της και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάληψη των ευθυνών που προαναφέρθηκαν·

2.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αναγκαιότητα για την ΕΕ να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της αυτονομία μέσω της άσκησης ισχυρής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, που θα της επιτρέπει να ενεργεί αυτόνομα, αν κρίνεται απαραίτητο· τονίζει επίσης ότι η στρατηγική αυτονομία είναι ουτοπική χωρίς αξιόπιστες στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω στρατηγική αυτονομία συγκροτείται με τον απαιτούμενο σεβασμό στις υφιστάμενες συμμαχίες, ιδίως όσον αφορά το ΝΑΤΟ, και διατηρώντας ισχυρούς διατλαντικούς δεσμούς, όπως τονίζεται στο άρθρο 42 της ΣΕΕ, και με τον σεβασμό και την ενίσχυση μιας γνήσια πολυμερούς προσέγγισης, ως θεμελιώδους αρχής της παρέμβασης της ΕΕ στη διαχείριση διεθνών κρίσεων·

3.  εκφράζει ανησυχία για την προοπτική στρατηγικής παρακμής με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ, όχι μόνο λόγω της τάσης μείωσης των προϋπολογισμών στον τομέα της άμυνας, λόγω της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της σχετικής και σταδιακής περιθωριοποίησης των μέσων και των ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων που διαθέτει, και ιδίως των στρατιωτικών· σημειώνει επίσης την αρνητική επίδραση της χαλαρής δέσμευσης των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό·

4.  εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο ως πάροχος ασφάλειας για τα κράτη μέλη και τους πολίτες της· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να επιδιώξει την ενίσχυση της ασφάλειάς της και εκείνης των γειτόνων της, ώστε να μην χρειάζεται να την αναθέσει σε άλλους· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ουσιαστικά σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε όλη την υφήλιο·

5.  σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας που καταρτίστηκε το 2003 και αναθεωρήθηκε το 2008, παρά το βάσιμο των αναλύσεων και των προτάσεών της, αρχίζει πλέον να ξεπερνιέται από τα γεγονότα δεν επαρκεί πλέον για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου·

6.  καλεί, συνεπώς, εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθέσει στην ΥΕ/ΑΕ την παρουσίαση Λευκού Βιβλίου για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ, το οποίο θα εξετάζει τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ σε ένα πλαίσιο μεταβαλλόμενων απειλών, υπό το πρίσμα των ικανοτήτων ασφαλείας των κρατών μελών της ΕΕ, της ικανότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να δρουν αποτελεσματικά σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ, ιδίως με τους γείτονές της και με το ΝΑΤΟ, και το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες απειλές και την εξέλιξη των σχέσεων με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, αλλά και με τις αναδυόμενες χώρες·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός τέτοιου στρατηγικού πλαισίου, το οποίο θα καθοδηγεί την εξωτερική δράση και θα διατυπώνει σαφείς προτεραιότητες για την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ·

8.  σημειώνει ότι αυτό το Λευκό Βιβλίο θα πρέπει να βασίζεται τόσο στις έννοιες που εισήγαγαν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές ασφάλειας του 2003 και του 2008, όσο και στις νέες έννοιες για την ασφάλεια που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, όπως η «ευθύνη προστασίας», η ανθρώπινη ασφάλεια και η ουσιαστική πολυμέρεια·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και με τη συνεργασία του ΝΑΤΟ, μιας τεχνικής ανασκόπησης των στρατιωτικών δυνατών σημείων και αδυναμιών των κρατών μελών της ΕΕ· θεωρεί ότι το Λευκό Βιβλίο θα αποτελέσει τη βάση της μελλοντικής στρατηγικής προσέγγισης για την ΕΕ και θα παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να αποκτηθούν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·

10.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ΚΠΑΑ και τον προγραμματισμό ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ζητήματα άμυνας, που θα διεξαχθεί στη διάρκεια του 2013· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εντάξουν το Κοινοβούλιο στη διαδικασία προετοιμασίας αυτής της συνόδου του Συμβουλίου·

11.  χαιρετίζει την έκθεση της ΥΕ/ΑΕ σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, μέρος της οποίας καλύπτει θέματα ασφάλειας και άμυνας· εμμένει ωστόσο στην ανάγκη μιας πιο φιλόδοξης προοπτικής για το μέλλον της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της ΥΕ/ΑΕ, να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το εργαλείο που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες κρίσεις, ακόμη και δίπλα στην Ευρώπη, ενώ η επαναπροσδιορισμένη εμπλοκή των ΗΠΑ καθίσταται ολοένα πιο εμφανής·

12.  χαιρετίζει τη συμβολή της πρωτοβουλίας της Βαϊμάρης, που υποστηρίχθηκε από την Ισπανία και την Ιταλία, στην αναζωογόνηση του προγράμματος δράσης της ΚΠΑΑ και τη νέα ώθηση στους τρεις βασικούς τομείς: θεσμικά όργανα, λειτουργίες και ικανότητες· καλεί τις χώρες αυτές να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το φιλόδοξο όραμα της ΚΠΑΑ και θεωρεί τις δράσεις τους ως πρότυπο το οποίο πρέπει να ασπαστούν και να ακολουθήσουν όλα τα κράτη μέλη·

Η ΚΠΑΑ στον πυρήνα της συνολικής προσέγγισης

13.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΚΠΑΑ, της 23ης Ιουλίου 2012, και τη δήλωση σχετικά με την παρουσίαση μιας κοινής ανακοίνωσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση από την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ· καλεί την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο στην προσπάθεια αυτήν·

14.  τονίζει ότι η δύναμη της ΕΕ σε σχέση με άλλους οργανισμούς έγκειται στη μοναδική της δυνατότητα να κινητοποιεί το πλήρες φάσμα πολιτικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και ανθρώπινων μέσων για να συνδράμουν στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, υπό την αιγίδα μιας ενιαίας πολιτικής αρχής – του ΥΕ/ΑΕ – και ότι αυτή η συνολική προσέγγιση προσφέρει μια μοναδική και ευρέως επιδοκιμαζόμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα·

15.  πιστεύει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της συνολικής προσέγγισης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Ένωση θα αντιδρά στους κατά περίπτωση κινδύνους με τα κατάλληλα στρατιωτικά ή/και μη στρατιωτικά μέσα· επαναλαμβάνει ότι η συνολική προσέγγιση πρέπει να στηρίζεται στην ΚΠΑΑ στον ίδιο βαθμό που στηρίζεται σε άλλα μέσα εξωτερικής δράσης·

16.  τονίζει ότι η ΚΠΑΑ, μέσω των επιχειρήσεων αυτών, αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης κρίσεων που διαθέτει η ΕΕ, προσφέροντας πολιτική αξιοπιστία και ορατότητα στις δραστηριότητες της Ένωσης και επιτρέποντας, ταυτόχρονα, τον πολιτικό τους έλεγχο·

Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας

17.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες σε σχέση με την ΚΠΑΑ, οι οποίες ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί· θεωρεί λυπηρή, στο πλαίσιο αυτό, την αμέλεια που έχει επιδείξει η ΥΕ/ΑΕ όσον αφορά προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που ζητούσαν πιο δραστήρια και συνεκτικά βήματα προόδου προς την υλοποίηση των νέων μέσων που θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας:

   το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μια αποστολή σε ομάδα κρατών μελών με σκοπό τη διαφύλαξη των αξιών της Ένωσης και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της·
   μπορεί να καθιερωθεί μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών ικανοτήτων και τα οποία έχουν αναλάβει πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις στο πεδίο αυτό, σε σχέση με τις απαιτητικότερες αποστολές·
   στη Συνθήκη έχει εισαχθεί μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και μια ρήτρα αλληλεγγύης·
   ο ΕΟΑ είναι επιφορτισμένος με σημαντικά καθήκοντα όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνεται η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα, ο καθορισμός ευρωπαϊκής πολιτικής για τις στρατιωτικές δυνατότητες και τους εξοπλισμούς και η εφαρμογή μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας·
   θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο εκκίνησης για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ενόψει αποστολών, που δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

18.  προτρέπει την ΥΕ/ΑΕ να παράσχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε η ΕΕ να διαθέτει όλες τις δυνατότητες δράσης στη διεθνή σκηνή στο πλαίσιο της συνολικής της προσέγγισης, είτε μέσω της «ήπιας δύναμής» της είτε μέσω ισχυρότερων ενεργειών, αν κριθεί απαραίτητο, και πάντα σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν δραστήρια με την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ΚΠΑΑ στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους για την ασφάλεια·

20.  επικροτεί τη διεύρυνση των καθηκόντων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ σε σχέση με τα προηγούμενα καθήκοντα του Πέτερσμπεργκ, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο στόχος αυτός δεν αντανακλάται στις αποφάσεις που λαμβάνονται μετά την ίδρυση της ΕΥΕΔ·

Οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις

21.  τονίζει ότι η ΚΠΑΑ έχει ήδη συμβάλει στη διαχείριση κρίσεων, τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι τώρα η ΚΠΑΑ πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε κάθε είδους κρίση, ακόμη και σε μεγάλης έντασης συγκρούσεις στις γειτονικές της περιοχές, αλλά και να είναι φιλόδοξη όσον αφορά τα πραγματικά αποτελέσματα της δράσης της·

22.  σημειώνει ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 14 επιχειρήσεις, 11 μη στρατιωτικές και 3 στρατιωτικές· εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη τριών νέων μη στρατιωτικών επιχειρήσεων το καλοκαίρι του 2012, στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP Nestor), στον Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger) και στο Νότιο Σουδάν (EUAVSEC South Sudan) και τον σχεδιασμό μίας μη στρατιωτικής αποστολής για την υποστήριξη των συνοριακών ελέγχων στη Λιβύη και μιας εκπαιδευτικής αποστολής στο Μαλί· θεωρεί ότι οι εν λόγω αποστολές αποτελούν μια πρώτη ένδειξη αναζωογόνησης του προγράμματος δράσης της ΚΠΑΑ· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης του πλαισίου των διδαγμάτων που αντλούνται από αποστολές και επιχειρήσεις·

23.  θεωρεί ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕ δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τα στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ, παρότι πολλές κρίσεις θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την παρέμβαση της ΚΠΑΑ, όπως εκείνες της Λιβύης και του Μαλί· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η προσφορά συνδρομής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, και ιδίως σε εκείνες της Βορείου Αφρικής και της περιοχής του Σαχέλ· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτάχυνση του υπό εξέλιξη σχεδιασμού ενδεχόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και, ταυτόχρονα, ζητεί την επαναξιολόγηση των αποστολών που βρίσκονται σε εξέλιξη·

24.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα λόγια τους με έργα και να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα μέσα, πρωτόκολλα και συμφωνίες, προκειμένου να θέσουν στη διάθεση της ΚΠΑΑ τις ικανότητές τους, για παράδειγμα υπό τη μορφή μάχιμων μονάδων ή κοινών ομάδων έργου·

Δυτικά Βαλκάνια

25.  υπενθυμίζει και χαιρετίζει την πολιτική, στρατηγική και συμβολική σημασία της δέσμευσης της ΕΕ απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία έχει συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή· σημειώνει, εντούτοις, ότι αυτή η περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων οι οποίες θέτουν σε δοκιμασία την αξιοπιστία της Ένωσης· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να επανεξετάσουν τη συμβολή της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια, εστιάζοντας ιδίως στην ενίσχυση της έννομης τάξης, της προστασίας των μειονοτικών κοινοτήτων και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·

26.  εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της πρώτης μη στρατιωτικής αποστολής EUPM στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012 και η οποία συνέβαλε, παράλληλα με την επιχείρηση EUFOR Althea, στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των οντοτήτων που συγκροτούν τη χώρα, καθώς και στην εδραίωση του κράτους δικαίου·

27.  σημειώνει ότι το προσωπικό της επιχείρησης EUFOR Althea στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ξεκίνησε το 2004, μειώνεται συνεχώς· ως εκ τούτου, υποστηρίζει τον τερματισμό της αποστολής αυτής και μια νέα μορφή συνδρομής της ΕΕ στον τομέα της ενίσχυσης των ικανοτήτων και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

28.  στηρίζει τον ρόλο της αποστολής EULEX Kosovo, η οποία επιχειρεί σε ένα δυσχερές πολιτικό περιβάλλον, και χαιρετίζει την παράταση της εντολής της για ακόμη δύο έτη, έως την 14η Ιουνίου 2014·

29.  χαιρετίζει τον θετικό ρόλο της στην υποστήριξη του Κοσσυφοπεδίου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα και στην οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου και την εγκαθίδρυση δικαστικού, αστυνομικού και τελωνειακού μηχανισμού απαλλαγμένου από πολιτικές παρεμβάσεις και ευθυγραμμισμένου με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα· σημειώνει την αναδιαμόρφωση και τον περιορισμό της αποστολής, θεωρώντας την εξέλιξη αυτήν ως ένα σαφές σημάδι της προόδου που έχει σημειωθεί έως τώρα·

30.  τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να ολοκληρωθεί πλήρως η αποστολή που έχει ανατεθεί στην EULEX, η οποία απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και ιδίως της σερβικής κοινότητας· καλεί την αποστολή να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου και να ασχοληθεί εκτενέστερα με την έρευνα και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου·

31.  καλεί την ειδική ερευνητική ομάδα εργασίας της EULEX να συνεχίσει να ερευνά με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και σοβαρότητα στα ερωτήματα που εγείρονται από την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ορθότητα των ισχυρισμών περί εμπορίας οργάνων· καλεί την EULEX να εφαρμόσει, με την πλήρη υποστήριξη των κρατών που συνεισφέρουν σε αυτήν, ένα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων - περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, μέτρων μετεγκατάστασης των μαρτύρων - ούτως ώστε μια αυστηρή δικαστική διαδικασία να κάνει δυνατή τη διαλεύκανση των γεγονότων·

32.  σημειώνει ότι η παρουσία της KFOR εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας στο Κοσσυφοπέδιο και ότι η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής αποστολής του ΝΑΤΟ και της μη στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ εξακολουθεί να εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της· ως εκ τούτου, καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της αποστολής EULEX, την παράταση της εντολής της οποίας μέχρι τις 14 Ιουνίου 2014 κρίνει θετικά, καθώς επίσης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις σχέσεις με τον στρατιωτικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ·

Κέρας της Αφρικής

33.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, η οποία εφαρμόζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της πειρατείας και των αιτίων της, καθώς και τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, ο οποίος ενισχύει την προβολή και την αξιοπιστία της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων· χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του κέντρου επιχειρήσεων της ΕΕ τον Μάιο 2012 προς στήριξη των αποστολών της ΚΠΑΑ στο Κέρας της Αφρικής·

34.  σημειώνει ότι, σήμερα, οι τρεις επιχειρήσεις (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia και EUCAP Nestor) αναπτύσσονται προς όφελος της περιοχής και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί ο συντονισμός της παρέμβασης της ΕΕ με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, πρώτα και κύρια της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Σομαλία διαθέτει ένα λειτουργικό και δημοκρατικό κράτος· θεωρεί ότι το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ θα οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο συντονισμό στο πλαίσιο της στρατηγικής για το Κέρας της Αφρικής·

35.  συνιστά, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη Σομαλία, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, τα κράτη μέλη και η ΥΕ/ΑΕ, σε συνεργασία με τις νόμιμες αρχές της Σομαλίας, την ΑΕ, την Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας διαδικασίας για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (MTA)·

36.  επικροτεί την έναρξη της αποστολής EUCAP Nestor και καλεί την Τανζανία να δεχθεί την αποστολή αυτήν, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων στο Τζιμπουτί, την Κένυα και τις Σεϋχέλλες και στην υποστήριξη του κράτους δικαίου στη Σομαλία (αρχικά στην Πουντλάνδη και τη Σομαλιλάνδη), μέσω της ανάπτυξης μιας αξιόπιστης δύναμης ακτοφυλακής και ενός δικαστικού μηχανισμού ο οποίος θα σέβεται το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

37.  ζητεί η αποστολή EUCAP Nestor να συντονιστεί με άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία, όπως οι MARSIC και MASE, που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αντίστοιχα· προτείνει την επέκταση της αποστολής EUCAP Nestor και σε άλλες χώρες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις·

38.  αποδίδει τιμή στη ζωτικής σημασίας συμβολή της αποστολής EUNAVFOR Atalanta στην καταπολέμηση της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στην ανθρωπιστική συμβολή της και τη συμβολή της στην ασφάλεια στη ναυτιλία, με την προστασία των πλοίων που ναυλώνονται από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, καθώς και άλλων ευάλωτων πλοίων, ενώ εγκρίνει την παράταση της εντολής της αποστολής έως τον Δεκέμβριο του 2014· εγκρίνει επίσης την επέκταση του πεδίου δράσης της εν λόγω αποστολής ώστε να περιλάβει την παράκτια ζώνη, τα χωρικά ύδατα και τα εσωτερικά ύδατα της Σομαλίας· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στην εν λόγω αποστολή επαρκή ναυτικά και αεροπορικά μέσα και ενθαρρύνει τα εμπορικά πλοία να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις ορθές πρακτικές ναυσιπλοΐας προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επιθέσεων· αναγνωρίζει τη συμβολή των Κάτω Χωρών στην επιχείρηση Atalanta με τη διάθεση μιας ομάδας προστασίας εν πλω για την ασφάλεια των ανθρωπιστικών αποστολών και ενθαρρύνει και άλλα κράτη μέλη να συνεισφέρουν ανάλογα·

39.  επισημαίνει ότι η πειρατεία εξομοιώνεται με οργανωμένο έγκλημα και ότι προς χάριν της ελευθερίας των εμπορικών συναλλαγών και της προστασίας των θαλάσσιων μεταφορών είναι απαραίτητο να διαταραχθεί η οικονομική κερδοφορία που σχετίζεται με αυτήν και να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της πειρατείας μέσω της μακροπρόθεσμης δέσμευσης η οποία θα ενισχύσει τη χρηστή διακυβέρνηση και τις ανεξάρτητες, νόμιμες οικονομικές ευκαιρίες για τον πληθυσμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών που προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της EUNAVFOR Atalanta και της Europol·

40.  τονίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η αποστολή EUTM Somalia, η οποία σε στενή συνεργασία με την Ουγκάντα, την ΑΕ και τις ΗΠΑ συμβάλλει στην εκπαίδευση άνω των 3 000 Σομαλών νεοσύλλεκτων, από τους οποίους περίπου οι 2 500 έχουν ήδη επανενταχθεί στις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το κράτος δικαίου· εκτιμά ότι η αποστολή έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης στο Μογκαντίσου και γύρω από αυτό, με την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας και της AMISOM· ζητεί τη συγκέντρωση των προσπαθειών των αποστολών για τη δημιουργία αξιόπιστων και διαφανών δομών διοίκησης και ελέγχου και ενός οικονομικού πλαισίου το οποίο θα διεκπεραιώνει την τακτική καταβολή των μισθών, καθώς για τη μείωση του αριθμού λιποταξιών εκπαιδευμένων στρατιωτών·

41.  εγκρίνει την παράταση της εντολής της EUTM Somalia μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και επιδοκιμάζει την έμφαση που δίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης και ελέγχου, εξειδικευμένων ικανοτήτων και ικανοτήτων αυτοεκπαίδευσης των εθνικών δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας, με απώτερο στόχο τη μεταφορά ικανοτήτων κατάρτισης στους τοπικούς παράγοντες· σημειώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για κατάρτιση και μετά το 2012 και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΥΕΔ να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους αυτής της κατάρτισης, μόλις η κατάσταση το επιτρέψει, στις τοπικές αρχές, στα τμήματα της Σομαλίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρχών, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας· συνιστά η αποστολή EUTM Somalia να μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαδικασία της στρατολόγησης και της συνακόλουθης επανένταξης του προσωπικού που έχει λάβει την εν λόγω στρατιωτική κατάρτιση·

42.  υπογραμμίζει ότι το μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης EUTM, η οποία, με σχετικά μικρή οικονομική, υλική και ανθρώπινη επένδυση, δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Αφρική, θα μπορούσε να επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στο Σαχέλ·

Σαχέλ

43.  εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για την ανάπτυξη μιας ζώνης αστάθειας στην περιοχή του Σαχέλ, που χαρακτηρίζεται από τη διασύνδεση εγκληματικών δραστηριοτήτων, ιδίως εμπορίου ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, και ένοπλων επιχειρήσεων από ακραίες τρομοκρατικές ομάδες, που θέτουν σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα των κρατών της περιοχής και η δράση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας μόνιμης περιοχής εκτός νόμου στο Μαλί και στην επέκτασή της σε γειτονικές χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στην περιοχή και για τους ευρωπαίους υπηκόους, οι οποίοι έχουν ήδη πέσει θύματα δολοφονιών και απαγωγών· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη στήριξης μιας σταθερής κυβέρνησης στο Μαλί, προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση της χώρας και η εκτεταμένη διάχυση των συνεπειών ενός τέτοιου γεγονός γεγονότος, όσον αφορά τη διάδοση της εγκληματικότητας και των συγκρούσεων·

44.  υπογραμμίζει την απειλή για την ασφάλεια που θα μπορούσε να αποτελέσει η κατάσταση αυτή για την Ευρώπη στο σύνολό της· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν ταχέως και πλήρως τη στρατηγική της ΕΕ για το Σαχέλ που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2011 και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σε επίπεδο ασφαλείας, μέσω αποστολών ΚΠΑΑ εάν είναι απαραίτητο, ώστε να συνδράμουν τα κράτη της περιοχής στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το δυναμικό τους για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών ομάδων·

45.  χαιρετίζει την έναρξη της αποστολής EUCAP Sahel, που έχει ως στόχο να συνδράμει τον Νίγηρα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας· σημειώνει ότι η εν λόγω αποστολή εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την περιοχή του Σαχέλ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αφορά μόνο μία χώρα, ενώ και άλλες χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα το Μαλί, αντιμετωπίζουν επείγουσες και σημαντικές ανάγκες να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την εδαφική τους ακεραιότητα·

46.  εκφράζει ικανοποίηση για την ομόφωνη έγκριση της απόφασης αριθ. 2071 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Μαλί στις 12 Οκτωβρίου 2012· σημειώνει ότι, στην απόφαση αυτήν, καλούνται ευθέως οι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, περιλαμβανομένης της ΕΕ, να προσφέρουν «συντονισμένη βοήθεια, εμπειρογνωμοσύνη, εκπαίδευση και δημιουργία ικανοτήτων για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας του Μαλί (…) ώστε να αποκαταστήσουν την εξουσία του κράτους του Μαλί»· καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει μία ακόμη απόφαση που θα επιτρέπει επισήμως την ανάπτυξη μιας νέας αφρικανικής αποστολής, η οποία θα τεθεί σε κίνηση με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, στο πρότυπο της υποστήριξης που προσφέρθηκε στην AMISOM στη Σομαλία·

47.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, για την κατάσταση στο Μαλί, με τα οποία ζητείται να συνεχιστεί επειγόντως η εργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης ΚΠΑΑ, ιδίως με την ανάπτυξη μιας έννοιας διαχείρισης κρίσεων που θα σχετίζεται με την αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μαλί·

48.  επιδοκιμάζει την απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ECOWAS, στις 11 Νοεμβρίου 2012, να προσφέρουν μια δύναμη σταθεροποίησης με δύναμη τουλάχιστον 3.200 ανδρών και με εντολή παρέμβασης διάρκειας ενός έτους·

49.  ζητεί τον σχεδιασμό επιχειρήσεων για την υποστήριξη, σε συνεργασία με την ECOWAS, της αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δυνάμεων ασφαλείας του και να μπορέσει η χώρα να επανακτήσει τον έλεγχο των εδαφών της·

Λιβύη

50.  χαιρετίζει την προηγούμενη ανθρωπιστική βοήθεια και τις δράσεις πολιτικής προστασίας της Επιτροπής και των κρατών μελών στη Λιβύη και τις γειτονικές χώρες, προς στήριξη των υπηρεσιών του ΟΗΕ· εκτιμά, ωστόσο, ότι η κρίση στη Λιβύη θα μπορούσε να είχε αποτελέσει ευκαιρία για την ΕΕ να αποδείξει την ικανότητά της να ενεργεί με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, ακόμα και με στρατιωτικά μέσα αν χρειαστεί, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απέναντι σε μια σημαντική κρίση στις άμεσα γειτονικές της χώρες η οποία επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα της περιοχής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απουσία κοινής πολιτικής βούλησης των κρατών μελών και η ιδεολογική τους απροθυμία να δουν την Ένωση να θέτει σε εφαρμογή τις δυνατότητές της, την έχουν κρατήσει σε δευτερεύοντα ρόλο· σημειώνει την απροθυμία ορισμένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξουσιοδοτήσουν την ΕΕ να δρομολογήσει την ανθρωπιστική στρατιωτική επιχείρησή της στη Λιβύη·

51.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ να αντλήσει όλα τα διδάγματα από την κρίση στη Λιβύη, τόσο σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ και με τη στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις ικανότητες, όσο και -κυρίως- ως προς τη πολιτική συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της ΚΠΑΑ αφενός και του ΝΑΤΟ αφετέρου·

52.  εκτιμά ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θεσμική μεταπολίτευση της Λιβύης, ιδίως στους τομείς της αποστράτευσης και της ενσωμάτωσης των επαναστατικών ταξιαρχιών, στην αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και στην παροχή συνδρομής για τον έλεγχο των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων· αποδοκιμάζει τη βραδύτητα στην υλοποίηση της συμβολής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και το γεγονός ότι οι δυσχέρειες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν λόγω συμβολής αφήνουν ελεύθερο το πεδίο σε διμερείς πρωτοβουλίες αμφίβολης προβολής και συνοχής· υποστηρίζει την επιτάχυνση των εργασιών για τον σχεδιασμό μιας μη στρατιωτικής αποστολής ενίσχυσης του ελέγχου των συνόρων·

Νότιο Σουδάν

53.  σημειώνει την έναρξη της αποστολής EUAVSEC South Sudan με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στο αεροδρόμιο στη Τζούμπα· διερωτάται, ωστόσο, εάν είναι σκόπιμη η κινητοποίηση μιας αποστολής ΚΠΑΑ για την ασφάλεια του αεροδρομίου, δεδομένου ότι μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μέσω του μηχανισμού σταθερότητας·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

54.  υπογραμμίζει τη σημασία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Αφρική και υποστηρίζει τη δράση της MONUSCO για την προστασία των άμαχων πληθυσμών στις ανατολικές περιοχές της χώρας·

55.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ στο πλαίσιο των δύο αποστολών - EUSEC RD Congo και EUPOL RD Congo - για την εδραίωση του κράτους δικαίου στην χώρα αυτή· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των δύο αυτών αποστολών είναι πολύ μικρό σε σχέση με το εύρος των αντίστοιχων καθηκόντων τους και ότι η ενεργός συνεργασία των αρχών του Κονγκό είναι απαραίτητη για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων·

Αφγανιστάν

56.  χαιρετίζει την αποστολή EUPOL Afghanistan που έχει ως στόχο την δημιουργία μιας μη στρατιωτικής αστυνομικής δύναμης και ενός δικαστικού συστήματος που θα επιτρέψουν στους Αφγανούς να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη για τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του αφγανικού κράτους· τονίζει ότι η εν λόγω αποστολή, η οποία πρέπει να παραμείνει στο Αφγανιστάν μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 και θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας της διεθνούς κοινότητας με στόχο να μπορέσουν οι Αφγανοί να πάρουν το μέλλον της χώρας στα χέρια τους μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ το 2014· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να διαβουλευθούν σε βάθος και από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη του συνολικού μηχανισμού της Ένωσης και την αποστολή EUPOL, κυρίως για την μετά το 2014 εποχή στο Αφγανιστάν·

Παλαιστινιακά εδάφη

57.  θεωρεί ότι η αποστολή εκπαίδευσης της παλαιστινιακής αστυνομίας EUPOL COPPS, σκοπός της οποίας είναι να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή στην ενίσχυση των θεσμών ενός μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης στους τομείς της έννομης τάξης και της ποινικής δικαιοσύνης υπό παλαιστινιακή διοίκηση και σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα, είναι επιτυχής· σημειώνει ότι η εν λόγω αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ·

58.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποστολή EUBAM Rafah ανέστειλε τις επιχειρήσεις της όταν η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και για τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η συνεχιζόμενη παρουσία της στην περιοχή αποδεικνύει τη βούληση της ΕΕ να συνδράμει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επέτρεψε να αναλάβει ο επικεφαλής της αποστολής EUPOL COPPS ταυτόχρονα τον ρόλο του επικεφαλής της αποστολής EUBAM Rafah και ότι το αρχηγείο της εν λόγω αποστολής βρίσκεται στο Τελ Αβίβ και όχι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

Γεωργία

59.  υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο της αποστολής παρατηρητών EUMM Georgia, ιδιαίτερα στην υποστήριξη του διαλόγου και την αποκατάσταση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποστολή εξακολουθεί να μην έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, όπου η Ρωσία έχει αναγνωριστεί ως κατοχική δύναμη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ορισμένα κράτη μέλη·

Ιράκ

60.  σημειώνει ότι η αποστολή EUJUST LEX-Iraq, της οποίας η εντολή παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη αποστολή «κράτους δικαίου» της ΕΕ, με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία επαγγελματικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στο Ιράκ βασιζόμενου στο κράτος δικαίου· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η κατάσταση στο Ιράκ απέχει πολύ από το να σταθεροποιηθεί, όπως αποδεικνύεται από τις τακτικές επιθέσεις στη χώρα, κατάσταση που επιδεινώνεται από το εξαιρετικά αβέβαιο τοπίο στη γύρω περιοχή·

Αξιοποίηση εμπειριών

61.  επισημαίνει τη σημασία της αξιοποίησης των εμπειριών από τις αποστολές και τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και χαιρετίζει το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD) και του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (ΣΕΕΕ) προς αυτή την κατεύθυνση· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών·

62.  θεωρεί ότι η εμπειρία των αποστολών και των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικές· επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη εργασία στο πεδίο αυτό, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα· Πιστεύει ότι αυτή η προστιθέμενη αξία των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ πρέπει να συνεκτιμάται στον συντονισμό των προσπαθειών με τους εταίρους και συμμάχους μας στο πεδίο της διαχείρισης διεθνών κρίσεων·

Οι δυνατότητες και οι δομές διεξαγωγής επιχειρήσεων

63.  επισημαίνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα στη συγκρότηση δυνάμεων και ότι η αξιοπιστία της ΚΠΑΑ κινδυνεύει λόγω έλλειψης αξιόπιστων ικανοτήτων· ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό·

64.  σημειώνει ότι οι δομές διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ είναι υποστελεχωμένες, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, γεγονός που μειώνει την ικανότητα αντίδρασής τους και συμβάλλει στη σχετική περιθωριοποίηση της ΚΠΑΑ· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να προβεί συντομότερο δυνατό στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης· τονίζει τον άμεσο σύνδεσμο που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της ΥΕ/ΑΕ και των δομών διαχείρισης κρίσεων της ΚΠΑΑ·

Μη στρατιωτικό προσωπικό και δυνατότητες

65.  υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την παροχή κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού για τις μη στρατιωτικές αποστολές που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τρόπους συνδρομής των κρατών μελών όσον αφορά την αύξηση του αριθμού αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων καθώς και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ·

66.  σημειώνει την παράταση του προγράμματος «Μη στρατιωτικός πρωταρχικός στόχος 2010» πέραν της ημερομηνίας αυτής και επικροτεί την υιοθέτηση ενός πολυετούς προγράμματος ανάπτυξης μη στρατιωτικών δυνατοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα τα σχετικά υπουργεία, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του·

67.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης -επιπλέον των ικανοτήτων που αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μη στρατιωτικός πρωταρχικός στόχος 2010» το οποίο αναφέρεται σε αστυνομικούς, δικαστικούς υπαλλήλους και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στον διοικητικό τομέα- αποτελεσματικότερων κατευθυντήριων γραμμών και ικανοτήτων διαμεσολάβησης ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητοι πόροι για έγκαιρη και συντονισμένη διαμεσολάβηση·

68.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, η αναγνώριση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη μη στρατιωτικού προσωπικού στις αποστολές της ΚΠΑΑ εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την εφαρμογή διαφορετικών εθνικών πρακτικών και κριτηρίων· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές από την άποψη αυτήν·

69.  εκφράζει τη λύπη του, εν προκειμένω, για το γεγονός ότι η ΥΕ/ΑΕ και τα κράτη μέλη αγνόησαν προηγούμενα ψηφίσματα που ζητούσαν επαρκές και αρμόδιο μη στρατιωτικό προσωπικό και ουσιαστικές ικανότητες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις μη στρατιωτικές ικανότητες της ΚΠΑΑ, οι οποίες θεωρεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι:

   να προσελκυστεί επαρκής αριθμός ικανού και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού·
   να αναπτυχθούν επαρκή στοιχεία για τη βελτίωση της ποιότητας των αποστολών, περιλαμβανομένου και εξειδικευμένου υπεύθυνου για την τήρηση των στόχων· περισσότερο ελαστικά προπαρασκευαστικά μέτρα· καλύτεροι μηχανισμοί για τον εξοπλισμό μη στρατιωτικών αποστολών (περιλαμβανομένης μιας μόνιμης λύσης αποθήκευσης)·
   να συνεχισθεί η εφαρμογή των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για μη στρατιωτικές αποστολές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ΣΕΕ·
   να ενισχυθεί η εκτίμηση του αντίκτυπου και η εφαρμογή των διδαγμάτων·
   να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

Στρατιωτικό προσωπικό και δυνατότητες

70.  σημειώνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικούς χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και τα κράτη μέλη, για οικονομικούς, δημοσιονομικούς και πολιτικούς λόγους,που είτε σχετίζονται είτε όχι με την κρίση στη ζώνη του ευρώ, μειώνουν ή, στην καλύτερη περίπτωση, διατηρούν στα ίδια επίπεδα τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς· επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων για τις στρατιωτικές τους ικανότητες και, συνεπώς, για την ικανότητα της ΕΕ να αναλάβει αποτελεσματικά τις ευθύνες τις όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαδικασίες, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας·

71.  παρατηρεί τις αυξημένες στρατιωτικές και εξοπλιστικές δυνατότητες στην Ασία και ιδίως στην Κίνα· ζητεί εμβάθυνση του διαλόγου με την περιοχή, με έμφαση στα θέματα ασφάλειας και άμυνας·

72.  υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των εξωτερικών επιχειρήσεων τα τελευταία έτη, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Αφρική ή τη Λιβύη, έχει επιβαρύνει και εξακολουθεί να επιβαρύνει οικονομικά σε σημαντικό βαθμό τα κράτη που έχουν συμμετάσχει ή εξακολουθούν να συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πρόωρη φθορά ή βλάβη του εξοπλισμού αλλά και στη βούληση των κρατών να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών και των περιορισμών ικανότητας που αντιμετωπίζουν·

73.  υπογραμμίζει ότι οι προϋπολογισμοί άμυνας όλων των κρατών μελών συνολικά είναι συγκριτικά ανώτεροι, σε απόλυτες τιμές, των δαπανών των σημαντικότερων αναδυόμενων δυνάμεων και ότι, συνεπώς, το πρόβλημα είναι στην ουσία μάλλον πολιτικό παρά δημοσιονομικό, από τον ορισμό μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης έως τη συγκέντρωση ορισμένων επιχειρησιακών ικανοτήτων· επισημαίνει ότι οι κοινοπραξίες, οι κοινές πρωτοβουλίες και οι προτάσεις συγχώνευσης μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

74.  σημειώνει ότι η στρατιωτική δράση στη Λιβύη, η οποία ξεκίνησε από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με την υποστήριξη των ΗΠΑ και συνεχίστηκε από το ΝΑΤΟ, κατέδειξε την ικανότητα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών να εμπλέκονται σε συγκρούσεις υψηλής έντασης, αλλά και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη μακρόχρονη διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω έλλειψης βασικών δυνατοτήτων, όπως ο ανεφοδιασμός εν πτήσει, η συλλογή πληροφοριών ή τα τηλεκατευθυνόμενα όπλα ακριβείας·

75.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕΕ και τονίζει ότι οι συστάσεις του είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων των κρατών μελών σε πνεύμα επιμερισμού και αμοιβαιότητας·

76.  εκφράζει ικανοποίηση για τις διμερείς συμφωνίες όπως η γαλλοβρετανική συνθήκη στρατιωτικής συνεργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τέτοιες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και ενοποίησης ως ένα σημαντικό μέσο εξοικονόμησης δαπανών το οποίο θα μπορεί να αποτρέψει την επικάλυψη και να αποτελέσει τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης για την ΚΠΑΑ και τη μελλοντική ολοκλήρωση της ΕΕ από την άποψη της ασφάλειας·

77.  επικροτεί την πρόοδο της πρωτοβουλίας «συγκέντρωσης και κοινής χρήσης» της ΕΕ και αποδίδει τιμή στο έργο του ΕΟΑ, που έχει καθορίσει 11 κύριους τομείς δράσης· τονίζει ειδικότερα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε τέσσερις τομείς: ανεφοδιασμός εν πτήσει, θαλάσσια επιτήρηση, ιατρική υποστήριξη και εκπαίδευση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα στρατηγικό πλαίσιο·

78.  εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία δεν έχει καλύψει κανένα από τα κενά που είχαν εντοπιστεί στον «Πρωταρχικό στόχο του 2010»· επισημαίνει την απροθυμία των κρατών μελών να επιφορτιστούν με το βάρος του κράτους που θα αναλάβει την ηγεσία ενός εκ των 300 προτεινόμενων έργων συγκέντρωσης και κοινής χρήσης τα οποία παρουσίασε το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΕ τον Απρίλιο του 2011·

79.  καλεί τα κράτη μέλη, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άμυνας το επόμενο έτος, να καταγράψουν τις ικανότητες εντός της ΕΕ και εν τέλει να καταστήσουν βιώσιμη την πρωτοβουλία προκειμένου να ξεκινήσουν μια διαδικασία σχεδιασμού της ευρωπαϊκής άμυνας·

80.  επιδοκιμάζει την πρόταση του ΕΟΑ για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τη συγκέντρωση και κοινή χρήση, ώστε να γίνει δυνατή η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην αγορά, τη χρήση και την από κοινού διαχείριση στρατιωτικών ικανοτήτων·

81.  υποστηρίζει ιδιαίτερα το έργο που αφορά τον ανεφοδιασμό εν πτήσει, το οποίο περιλαμβάνει ένα σκέλος απόκτησης ικανοτήτων· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του, εν προκειμένω, διότι τα αποτελέσματα του εγχειρήματος αναμένεται να περιοριστούν στην απλή ανανέωση των υφιστάμενων ικανοτήτων αντί της δημιουργίας νέων· καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας και εκτιμά ότι ο Κοινός Οργανισμός Συνεργασίας στον τομέα των Εξοπλισμών (OCCAR) θα είναι σε θέση να διαχειριστεί το εν λόγω σκέλος·

82.  χαιρετίζει τη συμφωνία που υπεγράφη στις 27 Ιουλίου 2012 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του OCCAR, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εδραίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών, ολοκληρωμένης συνεργασίας στα προγράμματα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων και ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών·

83.  υπενθυμίζει ότι ο πόλεμος στη Λιβύη κατέδειξε επίσης την έλλειψη μη επανδρωμένων αναγνωριστικών αεροσκαφών στις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις και σημειώνει ότι στην Ευρώπη βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη δύο ανταγωνιστικά έργα για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεσαίου υψομέτρου και μακράς διάρκειας (MALE), επισημαίνει επίσης τη γαλλοβρετανική συνεργασία για την κατασκευή μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για την οποία επετεύχθη να μην υπάρχει αποκλειστικότητα αλλά να είναι ανοιχτή και σε άλλους ευρωπαίους εταίρους·

84.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορών (ΕΔΑ) αποτελεί ένα απτό και επιτυχές παράδειγμα της πρωτοβουλίας «συγκέντρωση και κοινή χρήση» και τονίζει ότι η δημιουργία ενός στόλου αεροσκαφών Α400Μ εντός αυτού του πλαισίου θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιχειρησιακές ικανότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της· παροτρύνει όλα τα συμμετέχοντα κράτη να συμβάλουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς στην ΕΔΑ· παροτρύνει όλα τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν στην ΕΔΑ·

85.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τον ΕΟΑ να εξετάσουν την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με διπλή προοπτική: μία εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα των αερομεταφορών με ένα μικρό στόλο A400M θα διευκόλυνε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών αλλά και την παροχή υλικού και προσωπικού στο πλαίσιο αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

86.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εδραίωση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» και ενός κανόνα «προτίμησης ευρωπαϊκών προϊόντων» (European Buying Act)·

87.  σημειώνει ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα οδηγήσει στην απώλεια τεχνογνωσίας εάν δεν υλοποιηθεί κανένα σημαντικό διμερές ή πολυμερές πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια άκρως εξειδικευμένου βιομηχανικού ιστού· εφιστά επίσης την προσοχή στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία μεσαίου μεγέθους, που έχει επίσης επηρεαστεί από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και η οποία μπορεί να συμβάλει στην οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

88.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για μελλοντική πολιτικοστρατιωτική έρευνα και δημόσιες προμήθειες υπό χρηματοδότηση της ΕΕ στην υπηρεσία των αποστολών της ΚΠΑΑ· σημειώνει με ανησυχία τη μείωση των πιστώσεων για την έρευνα και την τεχνολογία, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει την ικανότητα των Ευρωπαίων να διατηρούν αξιόπιστη αμυντική ικανότητα που θα βασίζεται σε ολόκληρο το φάσμα των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους για αύξηση των κονδυλίων αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας τουλάχιστον στο 2% του αμυντικού προϋπολογισμού και υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε αμυντική έρευνα και τεχνολογία είχαν σημαντικά αποτελέσματα σε μη στρατιωτικές εφαρμογές·

89.  χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αφορούν την κυβερνοάμυνα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνδεθούν στενότερα με τον ΕΟΑ στην ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων τους, ιδίως στον τομέα της κυβερνοάμυνας και ειδικά όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συγκέντρωση και κοινή χρήση· χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβερνοάμυνα θα αποτελέσει μία εκ των προτεραιοτήτων της έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο του ΕΟΑ·

90.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες του ΕΟΑ για τη διατήρηση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας και την πρωτοβουλία των Επιτρόπων Barnier και Tajani να συστήσουν εντός της Επιτροπής μια ομάδα εργασίας για τη διατήρηση και ανάπτυξη αυτού του στρατηγικού εργαλείου που θα εξασφαλίσει την αυτονομία της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της άμυνας· καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας και ζητεί να ενταχθεί μελλοντικά το Κοινοβούλιο στις δραστηριότητες αυτές·

91.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού (2009/81/ΕΚ(6)) προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και να καταπολεμηθεί ο κατακερματισμός της αγοράς, από τον οποίο συχνά επωφελούνται τρίτες χώρες·

92.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμψη», στην οποία αναγνωρίζεται ότι ο αμυντικός τομέας επηρεάζεται αρνητικά από την έντονα εθνική διάσταση και ανακοινώνεται η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητάς του·

93.  υπενθυμίζει τη σημασία του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων που εκπόνησε ο ΕΟΑ· καλεί τα κράτη μέλη να το ενσωματώσουν καλύτερα στον εθνικό σχεδιασμό τους και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προθυμία αγοράς προγραμμάτων του ΕΟΑ·

94.  εκτιμά ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν περαιτέρω τις δυνατότητες της Ένωσης που θα επιτρέψουν την από κοινού εξοικονόμηση δαπανών, κυρίως του ΕΟΑ, του Δορυφορικού Κέντρου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας·

95.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παράσχουν στο ΕΟΑ επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Διαστημική πολιτική για την υποστήριξη της ΚΠΠΑ

96.  υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, για την επιχειρησιακή αυτονομία και αυτονομία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να διατίθενται επαρκή δορυφορικά μέσα στους τομείς της διαστημικής απεικόνισης, τη συλλογής πληροφοριών, των επικοινωνιών και της διαστημικής επιτήρησης· εκτιμά ότι οι τομείς αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο πιο ενισχυμένου επιμερισμού και αμοιβαιότητας σε σχέση με τις υφιστάμενες συμφωνίες, είτε διμερείς ή σε σύνδεση με το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ, για τα προγράμματα Helios, Cosmo-SkyΜed και SAR-Lupe· ελπίζει ότι το πρόγραμμα MUSIS, το οποίο θα αντικαταστήσει την τρέχουσα γενιά δορυφόρων παρατήρησης, θα αποτελέσει παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και με την ΕΥΕΔ και τα πολιτικοστρατιωτικά όργανα της ΕΕ·

97.  στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μελετήσουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ στα μελλοντικά δορυφορικά προγράμματα διαστημικής απεικόνισης, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στα πολιτικοστρατιωτικά όργανα της ΕΕ και στην ΕΥΕΔ να «στείλουν» δορυφόρους και να λάβουν, κατόπιν αίτησής τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους, δορυφορικές εικόνες των περιοχών που βρίσκονται σε κρίση ή στις οποίες θα έχουν αναπτυχθεί αποστολές της ΚΠΑΑ·

98.  επισημαίνει την ανάγκη για κοινοτική χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος γεωσκόπησης (GMES) που αποτελεί, όπως και το πρόγραμμα GALILEO, μια υποδομή ζωτικής σημασίας για την ΕΕ·

Ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης

99.  επισημαίνει ότι, παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο μηχανισμό ATHENA, σε προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και στην πολιτική αξιοποίησης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ, όπως ζητήθηκε για παράδειγμα με την επιστολή της Βαϊμάρης, έως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί καμία, αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη πρώτης εισόδου, εν αναμονή της ανάληψης δράσης από άλλες δυνάμεις εξοπλισμένες για μεγαλύτερη διάρκεια·

100.  εκτιμά ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει την αξιοπιστία των μάχιμων μονάδων και της ΚΠΑΑ γενικότερα, επειδή ακριβώς θα μπορούσαν να είχαν ήδη αναπτυχθεί· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παραμείνουν ενεργά και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το εν λόγω μέσο, έχοντας κατά νου ότι δεδομένης της οικονομικής επένδυσης και της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό στις μάχιμες μονάδες, η μη χρήση τους ενόψει διάφορων «ευκαιριών» συνιστά παθητικό·

101.  επαναλαμβάνει ότι ο μηχανισμός ATHENA πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό κοινών δαπανών διασφαλίζοντας, επομένως, τον δικαιότερο επιμερισμό της επιβάρυνσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ξεπερνώντας τα αντικίνητρα για τα κράτη μέλη ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις αποστολές της ΚΠΑΑ·

102.  υποστηρίζει τη διαδικασία επανεξέτασης των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους και να διευκολύνει την ταχύτερη ανάπτυξη στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· εκτιμά ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων θα πρέπει να περιοριστούν στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν άλλα μέσα που μπορεί να επιβαρύνουν τις διαδικασίες· υποστηρίζει επίσης την επανεξέταση των διαδικασιών χρηματοδότησης για μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην κινητοποίηση των κονδυλίων·

Δομές και σχεδιασμός

103.  εκτιμά ότι ο ρόλος συντονισμού των αποστολών στο Κέρας της Αφρικής που ανατέθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων, στελεχωμένης από επαρκές προσωπικό και εφοδιασμένης με επαρκή μέσα επικοινωνίας και ελέγχου· εντούτοις, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το κέντρο δεν είναι ούτε μόνιμο ούτε αποτελεί κεντρικό σημείο σχεδιασμού και διεξαγωγής στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων·

104.  επαναλαμβάνει την έκκληση για δημιουργία ενός επιχειρησιακού στρατηγείου (OHQ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μη στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, με συνεργασία μόνιμης δομής, εάν κριθεί απαραίτητο·

105. σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου, όπως εκφράστηκε στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2011, να ενισχύσει τις ικανότητες έγκαιρου σχεδιασμού· υποστηρίζει την επέκταση των αρμοδιοτήτων του στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ στο θέμα αυτό· εκτιμά, επίσης, ότι το κέντρο επιχειρήσεων θα μπορούσε να συνδράμει στο έργο του ΣΕΕΕ·

106.  σημειώνει με ενδιαφέρον τον διαχωρισμό του κέντρου διαχείρισης κρίσεων σε δύο νέα τμήματα, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων (Situation Room) και το κέντρο πληροφοριών (Intelligence Centre ή INTCEN) και χαιρετίζει το γεγονός ότι το τελευταίο θα πρέπει να αναπτυχθεί, εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν ανάλογα την ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ·

107.  ζητεί τη δημιουργία έκτακτων ή μόνιμων θέσεων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας στις σημαντικότερες αντιπροσωπείες της ΕΕ για την ΚΠΑΑ για καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα ασφάλειας, ζητεί να συνεκτιμηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν όσον αφορά την πρόληψη στον τομέα της ασφάλειας και την έγκαιρη προειδοποίηση·

Εταιρικές σχέσεις
EE / NATO

108.  σημειώνει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, λόγω της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους, η οποία επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Σικάγου, έχουν πραγματοποιήσει διάφορες επιχειρήσεις από κοινού, όπως στο Κοσσυφοπέδιο, στο Αφγανιστάν, καθώς και για την καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ·

109.  θεωρεί ότι η ενίσχυση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ θα ωφελήσει και το ΝΑΤΟ και θα συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των δύο οργανισμών·

110.  σημειώνει ότι η εμπλοκή που συνδέεται με τη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου δεν εμποδίζει τους δύο αυτούς οργανισμούς να διεξάγουν, πολιτικό διάλογο μέσω των κατάλληλων διαύλων, να συνεργάζονται μέσω επαφών σε επίπεδο στελεχών και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους· καλεί, ωστόσο, για επίλυση του ζητήματος με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών·

111.  χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη μεταξύ της πρωτοβουλίας επιμερισμού και κοινής χρήσης των δυνατοτήτων της ΕΕ και του προγράμματος Έξυπνη Άμυνα (Smart Defense) του ΝΑΤΟ·

112.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρακτικής συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, με βάση την υφιστάμενη συμπληρωματικότητα στην ανάπτυξη της αμυντικής ικανότητας, και τονίζει την ανάγκη στενότερου συντονισμού στο πεδίο αυτό, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό·

113.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την ανάπτυξη μη στρατιωτικών δομών διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας την περιττή επανάληψη ήδη υφιστάμενων δυνατοτήτων που έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο πλαίσιο της ΕΕ·

ΕΕ / ΑΕ

114.  επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην αφρικανική ήπειρο· σημειώνει ότι η ΕΕ συμβάλλει στην εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας στην Αφρική, και για το σκοπό αυτό υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και των αφρικανικών περιφερειακών οργανώσεων, όπως η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) για την καταπολέμηση της αστάθειας, της ανασφάλειας και της τρομοκρατικής απειλής, από το Κέρας της Αφρικής έως το Σαχέλ·

115.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του προϋπολογισμού της AMISOM και υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικού οράματος για το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων·

ΕΕ / ΟΗΕ

116.  εκφράζει ικανοποίηση για την καλή συνεργασία της ΕΥΕΔ και της Υπηρεσίας ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ· σημειώνει ότι η ΕΕ, με τις μάχιμες μονάδες της, θα μπορούσε να παράσχει μια δύναμη πρώτης εισόδου για επείγουσες επιχειρήσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, έως ότου αναλάβουν δράση δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών·

ΕΕ / ΟΑΣΕ

117.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος και σε ζητήματα όπως η πρόληψη συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων, η αποκατάσταση μετά από κρίσεις, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση του κράτους δικαίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση του φάσματος της συνεργασίας αυτής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά ζητεί στενότερη συνεργασία και συνέργεια στην αντιμετώπιση των κρίσεων και των συγκρούσεων, αποφεύγοντας την επικάλυψη των προσπαθειών και αναπτύσσοντας οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις·

ΕΕ/Τρίτες χώρες

118.  υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σπουδαιότητα ενός ισχυρού διατλαντικού δεσμού και χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ και των ΗΠΑ για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EULEX Kosovo και EUPOL Afghanistan·

119.  επιδοκιμάζει τις συμφωνίες-πλαίσιο που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα η ΕΕ με δώδεκα τρίτες χώρες, καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή τους σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·

o
o   o

120.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 63.
(3) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 7.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0228.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0574.
(6) ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου