Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2153(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0355/2012

Indgivne tekster :

A7-0355/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0459

Vedtagne tekster
PDF 256kWORD 39k
Torsdag den 22. november 2012 - Strasbourg
Forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 22. november 2012 om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan (2012/2153(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der etablerer et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side, som trådte i kraft den 1. juli 1999(1),

–  der henviser til de forhandlinger, som Rådet gav bemyndigelse til den 24. maj 2011, og som indledtes i Bruxelles i juni 2011, om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan,

–  der henviser til sine beslutninger om Kasakhstan, navnlig beslutningerne af 15. marts 2012(2) og af 17. september 2009 om sagen om Jevgenij Sjovtis(3) og af 7. oktober 2010 om verdensdagen mod dødsstraf(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien(5),

–  der henviser til EU's strategi for et nyt partnerskab med Centralasien »Den Europæiske Union og Centralasien: strategi for et nyt partnerskab«, som Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 21. og 22. juni 2007, og til situationsrapporterne af 24. juni 2008 og 28. juni 2010,

–  der henviser til EU's erklæringer om Kasakhstan i OSCE’s Permanente Råd af 3. november og 22. december 2011 samt 19. januar, 26. januar og 9. februar 2012 og næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashtons, erklæring om begivenhederne i Sjanaosen-området af 17. december 2011 og om parlamentsvalget i Kasakhstan den 15. januar 2012 af 17. januar 2012,

–  der henviser til erklæringen med de foreløbige resultater og konklusioner fra den OSCE/ODIHR-ledede mission, der observerede parlamentsvalget den 15. januar 2012,

–  der henviser til den erklæring, som OSCE’s repræsentant for frie medier fremsatte om mediesituationen i Kasakhstan den 25. januar 2012,

–  der henviser til de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil, der er fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, og proceduren for indgåelse af internationale aftaler, der er fastsat i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de tilsagn, som den højtstående repræsentant har givet i sine skrivelser af 24. november 2011 og 11. maj 2012 om en mekanisme til overvågning af gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Turkmenistan, særlig artikel 2,

–  der henviser til punkt 23 i sin beslutning af 16. februar 2012 om Parlamentets holdning til den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd(6),

–  der henviser til EU's nye strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der blev vedtaget af EU's udenrigsministre, og til konklusionerne, der blev vedtaget på det 3179. møde i Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012,

–  der henviser til erklæringen af 14. marts 2012 om Kasakhstan (A 122/12) af Danmarks udenrigsminister, Villy Søvndal, på vegne af den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0355/2012),

A.  der henviser til, at Kasakhstan og EU stræber efter at uddybe og udvide deres forbindelser; der henviser til, at befolkningerne i EU og Kasakhstan bør drage gensidig fordel af et tættere samarbejde; der henviser til, at afslutningen af forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale bør give en omfattende ramme for samarbejde baseret på menneskerettigheder og demokratiske rettigheder samt muligheder for socioøkonomisk udvikling og for de nødvendige politiske og økonomiske reformer; der henviser til, at der er tæt sammenhæng mellem social og økonomisk udvikling;

B.  der henviser til, at selv om suspension af anvendelsen af ​​en partnerskabs- og samarbejdsaftale kun sjældent og delvist er blevet brugt af Rådet, er det stadig en realistisk mulighed i tilfælde af alvorlige og dokumenterede krænkelser af menneskerettighederne;

C.  der henviser til, at Kasakhstan har spillet en positiv rolle i Centralasien ved at gøre en indsats for at udvikle godt naboskab med nabolandene, genoptage det regionale samarbejde og løse alle bilaterale spørgsmål med fredelige midler;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet for at kunne opfylde sin politiske kontrolfunktion skal råde over fuldstændige oplysninger, således at det nøje kan følge udviklingen i Kasakhstan og gennemførelsen af ​​partnerskabs- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med sine henstillinger og beslutninger;

E.  der henviser til, at Kasakhstan har fået adgang til Europarådets Venedigkommission; der henviser til, at det er nødvendigt, at EU og Kasakhstan under forhandlingerne om en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale finder et fælles grundlag for drøftelser om menneskerettigheder og demokrati;

F.  der henviser til, at Kasakhstan havde formandskabet for OSCE i 2010; der henviser til, at forpligtelserne til at bringe medielovgivningen i overensstemmelse med internationale standarder, liberalisere registreringskravene for politiske partier ved udgangen af ​​2008 og indarbejde anbefalingerne fra OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) i valglovgivningen stadig ikke er opfyldt;

G.  der henviser til, at OSCE på trods af den kasakhiske regerings ambitioner om at styrke Kasakhstans demokratiske proces og gennemføre valg i overensstemmelse med internationale standarder ikke anså de parlamentsvalg, der blev afholdt den 15. januar 2012, for fuldt ud at være i overensstemmelse med organisationens standarder i betragtning af de udbredte uregelmæssigheder og de manglende rammer for gennemførelse af ægte pluralistiske valg;

H.  der henviser til, at oppositionspartier, uafhængige medier og fagforeninger, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere efter de tragiske begivenheder i december 2011 i Sjanaosen er blevet mål for undertrykkelse, herunder tilbageholdelser, der foretages uden bevis for lovovertrædelse, og som kan betragtes som politisk motiverede;

I.  der henviser til, at der er en løbende åben og konstruktiv dialog mellem Europa-Parlamentets medlemmer, officielle repræsentanter for Kasakhstan, repræsentanter for civilsamfundet og ngo’er om spørgsmål af fælles interesse;

J.  der henviser til, at de kasakhiske myndigheder for så vidt angår samarbejdet med ngo’er i det vestlige Kasakhstan har gjort en stor indsats på det seneste for at forbedre situationen for beboerne i regionen, navnlig for strejkende arbejdstagere;

K.  der henviser til, at 37 personer er blevet stillet for en domstol for organisering af eller deltagelse i masseuroligheder, at 34 af disse er blevet dømt, hvoraf 13 skal afsone fængselsstraf, blandt disse fremtrædende ledere og aktivister fra oliearbejdernes strejke, bl.a. Talat Saktaganov, Rosa Tuletajeva og Maksat Dosmagambetov; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, efter sit todages besøg i Kasakhstan i juli 2012 opfordrede myndighederne til at tillade en uafhængig international efterforskning af begivenhederne i Sjanaosen samt årsagerne til og følgerne af disse;

L.  der henviser til, at Civic Solidaritys internationale overvågningsmission i sin foreløbige rapport konkluderer, at retssagerne i Sjanaosen ikke kan anses for at være i overensstemmelse med standarderne for en retfærdig rettergang, og at efterforskningen af begivenhederne i december 2011 hverken var fyldestgørende eller uafhængig; der henviser til, at de tiltalte og visse vidner var ofre for krænkelser af deres rettigheder under perioden inden retssagen, bl.a. påstået anvendelse af tortur, nægtelse af adgang til advokatbistand, trusler og forfalskning af beviser; der henviser til, at de tiltaltes vidnesbyrd under retssagen om mishandling og tortur under varetægtsfængslingen ikke blev fuldt ud efterforsket på en upartisk og grundig måde, således at gerningsmændene kunne drages til ansvar; der henviser til, at Aleksandr Bosjenko, et vidne til de tragiske begivenheder i Sjanaosen, blev slået ihjel den 7. oktober 2012;

M.  der henviser til, at Vladimir Kozlov, lederen af oppositionspartiet ALGA, er fundet skyldig i tilskyndelse til social disharmoni, opfordring til omstyrtelse af den forfatningsmæssige orden og oprettelse og ledelse af en gruppe med den hensigt at begå forbrydelser og er idømt syv et halvt års fængsel; der henviser til, at Akzhanat Aminov, en oliearbejdet fra Sjanaosen, og Serik Sapargali, en civilsamfundsaktivist, er blevet dømt på baggrund af lignende anklager og idømt fængselsstraffe på henholdsvis fire et halvt og fem år;

N.  der henviser til, at Kasakhstans præsident den 17. februar 2012 undertegnede en række love, som havde til formål at forbedre retsgrundlaget for forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, arbejdstagernes rettigheder og den sociale dialog samt styrke retsvæsenets uafhængighed; der henviser til, at retten for enkeltpersoner til at indgå i, danne og registrere uafhængige fagforeninger, retten til kollektive forhandlinger og retten til at strejke ikke overholdes fuldt ud på trods denne indsats, og at der ikke er etableret et uafhængigt retsvæsen; der henviser til, at ændringerne af arbejdsmarkedslovgivningen, især de ændrede artikler 55, 74, 266, 287, 289, 303 og 305, markerer en forringelse af arbejdsmarkedsforhold, arbejdstagerrettigheder og social dialog og et brud på de betingelser, der er fastsat i ILO's konvention og andre internationale konventioner;

O.  der henviser til, at EU er en vigtig handelspartner for Kasakhstan og den største investor i landet; der henviser til, at Kasakhstan tydeligt har udtrykt ønske om at nærme sig EU’s standarder og dets sociale og økonomiske modeller, hvilket forudsætter en omfattende reform af den kasakhiske stat og offentlige forvaltning;

P.  der henviser til, at Kasakhstan spiller en vigtig rolle i at sikre stabilitet i regionen og kan blive en bro mellem EU og hele den centralasiatiske region;

Q.  der henviser til, at Kasakhstan har opnået betydelige resultater inden for fattigdomsbekæmpelse, offentlig sundhed og uddannelse;

R.  der henviser til, at EU er stærkt afhængig af import af råphosphat for at opretholde sin landbrugsproduktion og tekniske produktion; der henviser til, at Kasakhstan leverer hvidt fosfor til mange lande, og at Kommissionen i december 2011 indledte en anti-dumpingprocedure vedrørende import af hvidt fosfor fra Kasakhstan;

1.  bifalder Kasakhstans politiske vilje og konkrete engagement for at styrke partnerskabet med EU og indledningen af forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan;

2.  henstiller til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen:

o
o   o

  

Om forhandlingsførelsen

   a) at sikre, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale udgør en omfattende ramme for den videre udvikling af forbindelser og behandler alle prioriterede områder, herunder menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og demokratisering, unge og uddannelse, økonomisk udvikling, handel og investering, energi og transport, miljømæssig bæredygtighed og vand, og bekæmper fælles trusler og udfordringer
  

Politisk dialog og samarbejde

   b) at sikre, at EU's engagement er i overensstemmelse med andre EU-politikker, og at princippet »mere for mere« anvendes, med særlig vægt på at støtte politiske, retlige, økonomiske og sociale reformer
   c) at arbejde tæt sammen med Kasakhstan om at fremme regionalt samarbejde og forbedringen af naboforbindelserne i Centralasien og sikre, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser om regionalt samarbejde inden for den centralasiatiske region, bl.a. støtte til tillidsskabende foranstaltninger, hvor det er relevant, især på områder som vand- og ressourceforvaltning, grænseforvaltning samt bekæmpelse af ekstremisme og terrorisme; at anbefale, at dette samarbejde bør fremme udveksling af erfaring og medtage civilsamfundsorganisationernes henstillinger
   d) at søge Kasakhstans støtte med henblik på at sikre hurtige fremskridt mod etableringen af en konstant sikkerhedsdialog på højt plan mellem EU og Centralasien i regionalt format for at tackle fælles udfordringer og trusler
   e) at samarbejde med Kasakhstan og andre centralasiatiske stater samt med lokale, regionale og internationale aktører med henblik på at fremme sikkerhed og udvikling i Afghanistan
   f) at støtte EU's indsats på områderne for uddannelse, retsstatsprincip, miljø og vand, bl.a. gennem nyetablerede støtteplatforme og målrettet bistand, samt at inddrage de lokale ngo'er og civilsamfundsorganisationer i EU's dialog med den kasakhiske regering på de områder, hvor dette er relevant og muligt og, i betragtning af de nuværende vanskeligheder ved registrering af ngo'er og civilsamfundsorganisationer, og at denne dialog ikke begrænses til de, der er officielt registrerede
   g) at stimulere Kasakhstan til at samarbejde med sine naboer for at nå frem til en fælles løsning om Det Kaspiske Havs status
   h) at støtte politiske reformer og institutionel kapacitetsopbygning gennem målrettet teknisk bistand (dvs. udveksling af eksperter)
  

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

   i) at sikre, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholder klausuler og referencer vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, som fastsat i den kasakhiske forfatning, og i videst muligt omfang fastholder de standarder, der er fastsat af Europarådet (Venedigkommissionen), OSCE og FN, som Kasakhstan har forpligtet sig til at respektere
   j) indtrængende at opfordre de kasakhiske myndigheder til at gøre deres yderste for at forbedre menneskerettighedssituationen i landet
   k) at understrege, at fremskridt i forhandlingen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale bør hænge sammen med fremskridt i politiske reformer; opfordrer indtrængende Kasakhstan til at fortsætte sin erklærede reformpolitik med henblik på at skabe et åbent og demokratisk samfund med et uafhængigt civilsamfund og en uafhængig opposition, og respektere de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet; at yde passende bistand fra EU's side til gennemførelse af disse reformer
   l) at udtrykke dyb bekymring over de tilbageholdelser, der foretages uden bevis for lovovertrædelser, som kan betragtes som politisk motiverede, og som er et udtryk for tilsidesættelse af Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om løsladelse af alle personer, der tilbageholdes på baggrund af politisk motiverede anklager
   m) at opfordre de kasakhiske myndigheder til i den forbindelse omgående og upartisk at undersøge alle påstande om tortur og mishandling i forbindelse med volden i Sjanaosen og stille gerningsmændene til ansvar, at frafalde den vage anklage om tilskyndelse til social disharmoni, at løslade de politiske aktivister fra oppositionen, der er varetægtsfængslet på dette grundlag, og revidere lovgivningen om forsamlingsfrihed med henblik på at bringe den i overensstemmelse med Kasakhstans internationale forpligtelser vedrørende forsamlingsfrihed
   n) at udtrykke stor bekymring over den retssag som anklagemyndigheden i Kasakhstan har anlagt den 20. november 2012 med påstand om at forbyde det uregistrerede oppositionsparti Alga, Khalyk Maidany sammenslutningen og et antal mediekilder for oppositionen som ekstremister; understreger på det kraftigste, at den berettigede kamp mod terrorisme og ekstremisme ikke bør bruges som en undskyldning for at forbyde oppositionsaktiviteter og hæmme ytringsfriheden
   o) at udtrykke dyb bekymring over dommen over Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov og Serik Sapargali efter en retssag med adskillige proceduremæssige mangler, der har resulteret i en yderligere begrænsning af oppositionens frihed i Kasakhstan; at opfordre de kasakhiske myndigheder til at give Kozlov, Aminov og Sapargaly mulighed for en retfærdig og gennemsigtig appelproces
   p) at insistere på, at Kasakhstan i højere grad overfører sin handlingsplan for menneskerettigheder på lovgivningen og fortsætter med at gennemføre den i sin helhed med støtte i henstillingerne fra Venedigkommissionen, og at det gør brug af EU's tekniske bistand under retsstatsinitiativet
   q) at opfordre Kasakhstan til som medlem af Venedigkommissionen at vise sit engagement i Europarådets standarder ved at samarbejde med Venedigkommissionen, bl.a. ved at forelægge specifikke lovforslag og nyligt vedtagne love for Venedigkommissionen for kommentarer og gennemføre Venedigkommissionens henstillinger;
   r) at insistere på, at de kasakhiske myndigheder indgår bindende forpligtelser til fuldt ud at bringe retssystemet på linje med internationale standarder og at sikre, at gennemførelsen fremmer den reelle medie-, ytrings- og foreningsfrihed, religions- og trosfrihed og et uafhængigt retsvæsen i Kasakhstan
   s) at insistere på forbedret adgang til domstolene, et uafhængigt retsvæsen og at justitsministeriet overdrages kontrollen med og ansvaret for forvaltningen af fængslerne
   t) at opfordre Kasakhstan til øjeblikkeligt at løslade politiske fanger, som er dømt af politiske årsager, og sætte en stopper for politisk motiverede arrestationer og domsfældelser, der foretages på baggrund af den vage anklage om »tilskyndelse til social disharmoni«
   u) indtrængende at opfordre de kasakhiske myndigheder til at ændre artikel 164 i Kasakhstans straffelovgivning om »tilskyndelse til social disharmoni« med henblik på at bringe den i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning
   v) at insistere på, at Kasakhstan bør genoverveje de restriktive ændringsforslag til forvaltningsloven og den seneste religionslov og bringe vilkårlige razziaer, forhør, trusler og bøder rettet mod religiøse mindretalsgrupper til ophør
   w) at indlede forhandlinger om lempelse af visumreglerne mellem EU og Kasakhstan, eftersom dette vil medføre konkrete fordele for økonomisk, kulturel og videnskabelig udveksling og fremme de mellemfolkelige kontakter
   x) at insistere på, at Kasakhstan overholder henstillingerne fra FN's Komité mod Tortur og henstillingerne fra FN's særlige rapportør om tortur fra 2009; at opfordre Kasakhstan til at sikre uafhængige ngo'ers deltagelse i høringer om den kommende reform af straffeloven og strafferetsplejeloven
   y) at opfordre Kasakhstan til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol
   z) at insistere på etableringen af uafhængige civilsamfundsplatforme, der skal bidrage til inklusive udvekslinger inden for en række sektorer med henblik på at sikre, at civilsamfundets ambitioner og stemmer høres, og søge at finde finansielle midler til støtte herfor
   aa) at skærpe og styrke de årlige menneskerettighedsdialoger med henblik på at opnå synlige forbedringer, bl.a. ved at fastsætte konkrete referencer for at måle fremskridt og rapportere tilbage til Europa-Parlamentet
   ab) at intensivere og udvide anvendelsesområdet for udvekslingsprogrammer inden for uddannelse og kultur; at fremme og støtte juridisk uddannelse af lokale og regionale embedsmænd og medlemmer af retshåndhævende myndigheder med henblik på at bringe dem på linje med EU’s standarder; at give Kasakhstan opmuntring og støtte til at spille en ledende rolle i udformningen af et særligt uddannelsesprogram, der både er af akademisk og faglig karakter, mellem EU og centralasiatiske lande
  

Det økonomiske samarbejde

   ac) at understrege, at indgåelsen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale vil indvirke positivt på en uddybning af det økonomiske samarbejde mellem EU's og Kasakhstans virksomheder, herunder SMV'er
   ad) at støtte lovgivning i overensstemmelse med WTO-reglerne, herunder kravene om lokalt indhold i henhold til aftalen om handelsrelaterede investeringsforanstaltninger (TRIMs), og bane vejen for strukturreformer og oprettelsen af en fungerende markedsøkonomi; at yde Kasakhstan teknisk kvalificeret bistand med henblik på at bane vejen for efterfølgende strukturreformer, øget konkurrenceevne og oprettelse af en social markedsøkonomi
   ae) at opfordre til fjernelse af told- og ikke-toldmæssige hindringer med henblik en udvidelse af samhandelen, navnlig inden for handel med tjenesteydelser og udenlandske investeringer at støtte ambitionerne om en harmonisering af standarderne inden for varehandel ud over de betingelser, WTO har opstillet, hvilket også vil medføre en udvidelse af handelsmulighederne
   af) at fremhæve betydningen af energisamarbejdet mellem EU og Kasakhstan, navnlig bestræbelserne for at udvikle den transkaspiske energikorridor; at sikre EU's fortsatte vægt på støtten til styrkelse af energisikkerhed og bæredygtig energiudvikling og tiltrækning af investeringer i energiprojekter af fælles og regional interesse
   ag) at sikre, at Kasakhstans deltagelse i den russisk ledede toldunion og den eurasiske økonomiske union ikke er en hindring for handel eller for økonomisk og finansielt samarbejde med EU eller for, at landet opfylder sine forpligtelser som følge af WTO-medlemskabet, og ikke er en hindring for et tættere samarbejde mellem EU og Kasakhstan; at påpege, at det vil resultere i konkurrence, hvis indgåelsen af en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale forsinkes; at være klar til at bistå Kasakhstan i dets bestræbelser for at fremme moderne økonomiske institutioner, såfremt sådanne bestræbelser iværksættes
   ah) at tilskynde Kasakhstans regering til at føre bevis for sin fornyede støtte til gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) ved at fjerne alle lovgivningsmæssige og administrative hindringer for en vellykket gennemførelse og give uafhængige civilsamfundsorganisationer fuld adgang til at deltage i initiativet
   ai) at indføje et kapitel om konvergens mellem Kasakhstans og EU's standarder og reguleringsordninger, navnlig inden for de sektorer og nøgleområder, hvor der er et stort potentiale for samhandel mellem EU og Kasakhstan
   aj) at understrege, at vandrelaterede spørgsmål er blandt de vigtigste kilder til spændinger og potentielle konflikter i regionen, og understrege betydningen af en regional tilgang for at beskytte fælles vandressourcer og forvalte dem korrekt; i den forbindelse at understrege betydningen af, at alle lande i regionen uden yderligere forsinkelse undertegner og ratificerer Espoo-konventionen og Århus-konventionen og fremmer inddragelsen af lokale aktører i beslutningstagningen
   ak) at intensivere deres tekniske bistand til Kasakhstan inden for bevaring og forvaltning af vandressourcer generelt som led i EU's vandinitiativ for Centralasien og med henblik på forbedring af forholdet mellem opstrøms og nedstrøms lande i regionen og indgåelse af bæredygtige vanddelingsaftaler
   al) at støtte og bistå Kasakhstan i dets bestræbelser på at redde Aralsøen inden for rammerne af det handlingsprogram, der er iværksat af Den Internationale Fond for Redning af Aralsøen (IFAS)
   am) at bistå Kasakhstan med indførelsen af effektive afbødningsforanstaltninger og oprensningsprogrammer for radioaktivt affald og radioaktiv forurening i Semej/Semipalatinsk-regionen
   an) at udtrykke sin påskønnelse af Kasakhstans indsats for en atomvåbenfri verden og ledende rolle i den globale nedrustningsproces og til fordel for et omfattende forbud på atomprøvesprængninger
   ao) at henlede opmærksomheden på den kritiske situation med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet (herunder bekæmpelse af korruption) og menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig arbejdstagernes rettigheder, der også skaber urimelige konkurrencefordele; i lyset af denne situation at understrege, at der i handelsafsnittet i den nye aftale bør indgå et bindende kapitel om handel og bæredygtig udvikling;
   ap) at insistere på indførelsen af en effektiv tvistbilæggelsesordning for at sikre, at den indgåede aftale vil blive overholdt;
   aq) at understrege, at et stærkt kapitel om tjenesteydelser og etablering og Kasakhstans tilpasning til EU's standarder og regelværk (herunder SPS, TBT og IPR) vil føre til øget samhandel og investering, hvilket vil kunne fremme modernisering og diversificering af Kasakhstans økonomi; at understrege betydningen af at forbedre godkendelsesprocedurerne i Kasakhstan for at lette tjenesteydelser og investeringer;
   ar) at støtte Kasakhstans bestræbelser på at fjerne alle ikke-toldmæssige hindringer, der hidtil har været til hinder for udviklingen af handel og investeringer i landet;
   as) at fokusere den økonomiske og handelsrelaterede bistand til Kasakhstan på udvikling af SMV'er og hjælp til virksomhedsformidlingsorganisationer;
   at) at medtage stærkere og bindende bestemmelser om virksomhedernes sociale ansvar set i lyset af de seneste beskyldninger om korruption rettet mod europæisk baserede selskaber, der opererer i Kasakhstan;
   au) at tillægge det den allerstørste betydning, at europæisk baserede foretagender, der arbejder i Kasakhstan og navnlig i udvindingsindustrien, respekterer ILO's standarder vedrørende fagforeningsrettigheder samt miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder;
   av) med forhandlingerne at sikre, at dumpingmetoder i forbindelse med fosforproduktion og eksport effektivt udelukkes, eftersom europæiske producenters interesser angiveligt lider skade som følge af den påståede dumpingimport, og da det er umuligt at udvinde og genbruge fosfor fra sekundære fosforstrømme;
   aw) at sikre en passende tilstedeværelse af økonomi- og handelsspecialister i EU-delegationen i Kasakhstan.
  

Andre bestemmelser

   ax) at høre Europa-Parlamentet vedrørende bestemmelser om parlamentarisk samarbejde; at styrke Parlamentets, de parlamentariske samarbejdsudvalgs og de interparlamentariske møders rolle som middel til at overvåge forhandling og gennemførelse af partnerskabsaftaler; at støtte Parlamentets indsats for at fremme dialog og et regelmæssigt bilateralt og multilateralt parlamentarisk samarbejde
   ay) at sikre, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale henviser til respekten for de demokratiske principper, de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne og retsstatsprincippet som væsentlige elementer i aftalen, således at en af parternes manglende overholdelse af disse medfører, at der træffes foranstaltninger, der senere kan føre til suspension af aftalen
   az) sammen med de kasakhiske myndigheder at medtage klare benchmarks og bindende tidsfrister for gennemførelsen af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale og indføre en omfattende tilsynsmekanisme, herunder regelmæssige rapporter til Parlamentet, som også vil blive anvendt forud for møderne i Samarbejdsrådet
  ba) at etablere en omfattende overvågningsmekanisme mellem Parlamentet og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, så snart aftalen er indgået, med henblik på at sikre, at der tilvejebringes omfattende og regelmæssig information om implementeringen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og navnlig af dens målsætninger; denne mekanisme bør omfatte følgende elementer:
   i) levering af information til EP om de mål, der forfølges med EU-aktioner og -holdninger i alle spørgsmål, der vedrører Kasakhstan
  ii) levering af information til EP, der kan gøre det muligt at foretage en benchmarking af resultaterne af EU's og Kasakhstans aktioner og kaste lys over udviklingen på menneskerettigheds-, demokrati- og retsstatsområdet i landet, navnlig ved at
   give adgang til relevante interne dokumenter fra Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil under iagttagelse af de fornødne fortrolighedskrav
   give Parlamentet observatørstatus under de briefingmøder, der finder sted forud for møderne i Samarbejdsrådet, og indsigt i de dokumenter, Rådet og Kommissionen får adgang til
   inddrage civilsamfundet i udarbejdelsen af denne information og i vurderingen af situationen
   bb) at tilskynde EU’s forhandlere til at fortsætte det tætte samarbejde med Europa-Parlamentet og løbende give informationer, ledsaget af dokumentation, om fremskridt i forhandlingerne i henhold til artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der bestemmer, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren
   bc) at sikre tilstrækkelig EU-støtte til et omfattende og bæredygtigt samarbejde med de centralasiatiske lande, herunder med henblik på en vellykket implementering af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og Republikken Kasakhstans regering og parlament.

(1) EFT L 196 af 28.7.1999, s. 1. EFT L 248 af 21.9.1999, s. 35.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0089.
(3) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 30.
(4) EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 5.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0588.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0058.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik