Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2153(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0355/2012

Esitatud tekstid :

A7-0355/2012

Arutelud :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0459

Vastuvõetud tekstid
PDF 155kWORD 33k
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg
Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Euroopa Parlamendi 22. novembri 2012. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta (2012/2153(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1999(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kasahstani laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavaid läbirääkimisi, milleks nõukogu andis volitused 24. mail 2011 ja mis algasid Brüsselis 2011. aasta juunis,

–  võttes arvesse oma resolutsioone Kasahstani kohta, eelkõige 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni,(2) 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni Jevgeni Žovtise juhtumi kohta(3) ning 7. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ülemaailmse surmanuhtluse vastase päeva kohta(4),

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamise kohta(5),

–  võttes arvesse 21.–22. juunil 2007 kokku tulnud Euroopa Ülemkogul vastu võetud ELi strateegiat Kesk-Aasiaga loodava uue partnerluse kohta „EL ja Kesk-Aasia: uue partnerluse strateegia” ning 24. juuni 2008. aasta ja 28. juuni 2010. aasta eduaruandeid,

–  võttes arvesse ELi poolt OSCE alalises nõukogus 3. novembril ja 22. detsembril 2011 ning 19. jaanuaril, 26. jaanuaril ja 9. veebruaril 2012 tehtud avaldusi Kasahstani kohta ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni 17. detsembri 2011. aasta avaldust Žangaözenis toimunud sündmuste kohta ja 17. jaanuaril 2012 tehtud avaldust 15. jaanuaril 2012 toimunud Kasahstani parlamendivalimiste kohta,

–  võttes arvesse 15. jaanuari 2012. aasta parlamendivalimisi jälginud OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) juhitud vaatlusmissiooni esialgsete märkuste aruannet ja järeldusi,

–  võttes arvesse meedia olukorda Kasahstanis käsitlevat avaldust, mille tegi 25. jaanuaril 2012 OSCE esindaja meediavabaduse küsimustes,

–  võttes arvesse ELi lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse üldsätteid ja ELi toimimise lepingu artiklis 218 sätestatud rahvusvaheliste lepingute sõlmimise menetlust,

–  võttes arvesse kohustusi, mille võttis kõrge esindaja oma 24. novembri 2011. aasta ja 11. mai 2012. aasta kirjades, kus käsitletakse mehhanismi ELi ja Türkmenistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu, ja eriti selle artikli 2 rakendamise jälgimiseks,

–  võttes arvesse oma 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni (ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärgu kohta) lõiget 23(6),

–  võttes arvesse ELi välisministrite poolt vastu võetud uut ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku ja tegevuskava ning välisasjade nõukogu 25. juunil 2012 peetud 3179. istungil vastu võetud järeldusi,

–  võttes arvesse avaldust Kasahstani kohta, mille edastas Euroopa Parlamendile 14. märtsil 2012 kõrge esindaja Catherine Ashtoni nimel Taani välisminister Villy Søvndal (A 122/12),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0355/2012),

A.  arvestades, et EL ja Kasahstan soovivad oma suhteid süvendada ja laiendada; arvestades, et tihedam koostöö peaks olema vastastikku kasulik nii ELi kui ka Kasahstani rahvastele; arvestades, et uue partnerlus- ja koostöölepingu üle peetud läbirääkimiste tulemused peaksid pakkuma ulatusliku raamistiku inim- ja demokraatlikel õigustel põhinevaks koostööks ning võimalusi sotsiaal-majanduslikuks arenguks ja vajalikeks poliitilisteks ja majanduslikeks reformideks; arvestades, et sotsiaalne ja majanduslik areng on omavahel tihedalt seotud;

B.  arvestades, et kuigi nõukogu on kasutanud mis tahes partnerlus- ja koostöölepingu kohaldamise peatamist ainult harva ja osaliselt, jääb see tõsiste ja dokumenteeritud inimõiguste rikkumiste korral arvessevõetavaks alternatiiviks;

C.  arvestades, et Kasahstanil on olnud Kesk-Aasias positiivne roll ning ta on teinud jõupingutusi, et arendada heanaaberlikke suhteid naaberriikidega, jätkata piirkondlikku koostööd ja lahendada kõik kahepoolsed küsimused rahumeelsel viisil;

D.  arvestades, et Euroopa Parlamendile peab tema poliitilise kontrolli funktsiooni täitmiseks olema kättesaadav täielik teave, mis võimaldab tal tähelepanelikult jälgida olukorda Kasahstanis ning partnerlus- ja koostöölepingu rakendamist kooskõlas tema soovituste ja resolutsioonidega;

E.  arvestades, et Kasahstan on võetud vastu Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni; arvestades, et tõhustatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetud läbirääkimiste käigus on ELil ja Kasahstanil vaja jõuda inimõiguste ja demokraatia küsimustes ühisele arusaamisele;

F.  arvestades, et Kasahstan oli 2010. aastal OSCE eesistujariik; arvestades, et kohustusi, mis võeti selleks, et viia meediaseadus kooskõlla rahvusvaheliste standarditega, liberaliseerida 2008. aasta lõpuks poliitiliste parteide registreerimisnõudeid ja lisada OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo (ODIHR) soovitused valimisseadusesse, on vaja ikka veel täita;

G.  arvestades, et vaatamata Kasahstani valitsuse väljendatud eesmärgile tugevdada Kasahstani demokraatlikku protsessi ja viia valimised läbi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, ei pidanud OSCE 15. jaanuaril 2012 toimunud üldvalimisi oma standarditele vastavaks, kuna hääletamise käigus esines laialdaselt rikkumisi ning tõeliste pluralistlike valimiste korraldamiseks ei loodud vajalikke tingimusi;

H.  arvestades, et pärast 2011. aasta detsembris Žangaözenis toimunud traagilisi sündmusi on opositsiooniparteid, sõltumatu meedia, ametiühingud, aktivistid ja inimõiguste kaitsjad sattunud surve alla ning nende esindajaid on seejuures seaduserikkumist tõestamata kinni peetud, mistõttu võib põhjusi pidada poliitilisteks;

I.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete, Kasahstani ametlike esindajate, kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonide esindajate vahel jätkub avatud ja konstruktiivne dialoog vastastikust huvi pakkuvates küsimustes;

J.  arvestades, et Kasahstani ametivõimud on viimasel ajal teinud olulisi jõupingutusi Lääne-Kasahstani valitsusväliste organisatsioonidega tehtava koostöö küsimuses, et parandada selle piirkonna elanike ja eelkõige streikivate töötajate olukorda;

K.  arvestades, et 37 inimest on viidud kohtu ette süüdistatuna massirahutuste korraldamises või nendes osalemises ning süüdi on neist mõistetud 34, kellest 13 said vanglakaristuse, nende seas naftatöötajate streigi tuntud juhid ja aktivistid, sealhulgas Talgat Saktaganov, Roza Tuletajeva ja Maksat Dosmagambetov; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay kutsus pärast oma kahepäevast visiiti Kasahstani 2012. aasta juulis ametivõime üles lubama Žangaözeni sündmuste, nende põhjuste ja tagajärgede küsimuses sõltumatut rahvusvahelist uurimist;

L.  arvestades, et kodanikuühiskonna solidaarsuse rahvusvahelise järelevalvemissiooni esialgse aruande kohaselt ei saa Žangaözeni kohtumenetlusi pidada õiglase kohtumõistmise standarditega vastavuses olevaks ning 2011. aasta detsembrikuu sündmusi ei uuritud põhjalikult ega sõltumatult; arvestades, et kohtueelses etapis rikuti süüdistatavate ja mõnede tunnistajate õigusi, seejuures kasutati väidetavalt piinamist, keelati advokaadi kasutamine, hirmutati ja fabritseeriti tõendeid; arvestades, et süüdistatavate poolt kohtus antud tunnistusi kohtueelse kinnipidamise ajal toimunud väärkohtlemise ja piinamise kohta ei uuritud täielikult, erapooletult ja põhjalikult viisil, mis võimaldaks süüteo toimepanijad vastutusele võtta; arvestades, et 7. oktoobril 2012. aastal tapeti Žangaözeni traagiliste sündmuste tunnistaja Aleksandr Boženko;

M.  arvestades, et opositsioonipartei ALGA juht Vladimir Kozlov on mõistetud süüdi „sotsiaalsete ebakõlade õhutamises”, „üleskutsetes põhiseadusliku korra vägivaldsele kukutamisele” ja „kuritegude sooritamise eesmärgil organiseeritud rühmituse loomises ja juhtimises” ning talle on määratud seitsme ja poole aasta pikkune vanglakaristus; arvestades, et Žangaözeni naftatöötaja Akžanat Aminov ja kodanikuühiskonna aktivist Serik Sapargali on samalaadsete süüdistuste alusel süüdi mõistetud ning neile on määratud vastavalt viie ja nelja aasta pikkune tingimisi karistus;

N.  arvestades, et Kasahstani president allkirjastas 17. veebruaril 2012 mitu õigusakti, mille eesmärgiks on töösuhete, töötajate õiguste ja sotsiaaldialoogi õigusliku aluse parandamine ja kohtusüsteemi sõltumatuse suurendamine; arvestades, et hoolimata nendest katsetest ei peeta täielikult kinni üksikisikute õigusest luua ühendusi, organisatsioone ja registreerida sõltumatuid ametiühinguid, kollektiivläbirääkimiste õigusest ja streigiõigusest ning puudub täiesti sõltumatu kohtusüsteem; arvestades, et tööseaduses tehtud muudatused, eelkõige muudetud artiklid 55, 74, 266, 287, 289, 303 ja 305, kujutavad endast tagasiminekut töösuhete, töötajate õiguste ja sotsiaalse dialoogi valdkonnas ning on vastuolus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja muudes rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud tingimustega;

O.  arvestades, et EL on Kasahstani peamine kaubanduspartner ja sealne suurim investor; arvestades, et Kasahstan on selgelt väljendanud soovi läheneda ELi standarditele ning ELi sotsiaalsele ja majanduslikule mudelile, mis toob kaasa Kasahstani riigi ja avaliku halduse põhjaliku reformi;

P.  arvestades, et Kasahstanil on oluline roll piirkonna stabiilsuse tagamisel ja temast võib saada sild ELi ja kogu Kesk-Aasia piirkonna vahel;

Q.  arvestades, et Kasahstan on saavutanud märkimisväärseid tulemusi vaesuse vähendamise, rahvatervise ja hariduse vallas;

R.  arvestades, et EL on oma põllumajanduse ja tehnilise tootmise toetamisel suuresti sõltuv kaevandatud loodusliku fosfaadi impordist; arvestades, et Kasahstan varustab paljusid riike valge fosforiga ning et komisjon algatas 2011. aasta detsembris dumpinguvastase menetluse, mis käsitleb Kasahstanist pärit valge fosfori importi;

1.  peab kiiduväärseks Kasahstani poliitilist tahet ja praktilist tegevust selleks, et süvendada veelgi partnerlust ELiga, ning läbirääkimiste alustamist ELi ja Kasahstani partnerlus- ja koostöölepingu üle;

2.  edastab nõukogule, komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile järgmised soovitused, millega ta palub neil:

Läbirääkimiste pidamine

Poliitiline dialoog ja koostöö

Inimõigused ja põhivabadused

Majanduskoostöö

Muud sätted

o
o   o

   a) tagada, et see uus partnerlus- ja koostööleping oleks laiaulatuslik raamistik suhete edasiseks arendamiseks kõigis esmatähtsates valdkondades, sealhulgas inimõigused, õigusriik, hea valitsemistava ja demokratiseerimine; noored ja haridus; majandusareng, kaubandus ja investeeringud; energeetika ja transport; keskkonnasäästlikkus ja vesi; ning ühiste ohtude ja raskustega võitlemine;
   b) tagada ELi tegevuse vastavus muude liidu poliitikatega ning järgida põhimõtet toetada rohkem neid, kes saavutavad rohkem, pöörates erilist tähelepanu poliitiliste, õiguslike, majanduslike ja sotsiaalsete reformide toetamisele;
   c) teha Kasahstaniga tihedat koostööd Kesk-Aasia piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete edendamiseks ning tagada, et partnerlus- ja koostööleping sisaldaks sätteid piirkondliku koostöö kohta Kesk-Aasia piirkonnas, toetades muu hulgas vajaduse korral usaldust suurendavaid meetmeid, eriti sellistes valdkondades nagu veemajandus ja ressursside juhtimine, piirihaldus, võitlus ekstremismi vastu ja terrorismivastane võitlus; soovitab, et see koostöö peaks edendama kogemuste vahetust ja arvestama kodanikuühiskonna organisatsioonide soovitusi;
   d) taotleda Kasahstani toetust korrapärase kõrgetasemelise ELi ja Kesk-Aasia julgeolekualase dialoogi kiireks loomiseks piirkondlikus vormis, et tegeleda ühiste probleemide ja ohtudega;
   e) teha Kasahstani ja muude Kesk-Aasia riikide ning samuti kohalike, piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd Afganistani julgeoleku ja arengu edendamiseks;
   f) tugevdada ELi meetmeid hariduse, õigusriigi, keskkonna ja vee valdkonnas, muu hulgas hiljuti loodud tugiplatvormide ja sihipärase abi kaudu, ning kaasata valdkondades, kus see on vajalik ja võimalik, ELi ja Kasahstani valitsuse dialoogi ka kohalikud valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid; nõuab, et arvestades praeguste raskustega valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikeühenduste registreerimisel, ei tohiks see dialoog piirduda ametlikult registreeritud valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikeühendustega;
   g) ärgitada Kasahstani tegema koostööd naabritega ühise lahenduse leidmiseks Kaspia mere staatuse küsimuses;
   h) toetada poliitilisi reforme ja institutsionaalse suutlikkuse suurendamist sihipärase tehnilise abi (nt ekspertide vahetuse) abil;
   i) tagada, et partnerlus- ja koostöölepingusse lisatakse klauslid ja kriteeriumid Kasahstani põhiseaduses sätestatud inimõiguste kaitse ja edendamise kohta, lähtudes suurimal võimalikul määral Euroopa Nõukogu (Veneetsia komisjon), OSCE ja ÜRO standarditest, mida Kasahstan on kohustunud järgima;
   j) nõuda tungivalt, et Kasahstani ametivõimud teeksid kõik võimaliku inimõiguste olukorra parandamiseks riigis;
   k) rõhutada, et uue partnerlus- ja koostöölepingu alaste läbirääkimiste edenemine tuleb siduda poliitilise reformi edusammudega; ergutada Kasahstani täitma endale võetud kohustust jätkata reformidega, et ehitada üles avatud ja demokraatlik ühiskond, mis hõlmaks sõltumatut kodanikuühiskonda ja opositsiooni ning kus austataks põhiõigusi ja õigusriiki; pakkuda reformide läbiviimiseks asjakohast ELi poolset abi;
   l) väljendada tõsist muret seaduserikkumist tõestamata toimunud kinnipidamiste pärast, mida võib pidada poliitiliselt motiveerituks ning millega eiratakse Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni, milles nõutakse kõigi poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel kinni peetavate isikute vabastamist;
   m) kutsuda seejuures Kasahstani ametivõime üles uurima seoses Žangaözenis aset leidnud vägivallaga viivitamata ja erapooletult kõiki väidetavaid piinamise ja väärkohtlemise juhtumeid ning võtma süütegude kordasaatjad vastutusele, tühistama häguse kriminaalsüüdistuse „sotsiaalsete ebakõlade õhutamises”, vabastama eelvangistusest eelnimetatud süüdistuse alusel kinni peetavad poliitilise opositsiooni aktivistid ning vaatama läbi õigusaktid, mis reguleerivad kogunemisvabadust, et viia need vastavusse Kasahstani rahvusvaheliste kohustustega kogunemisvabaduse valdkonnas;
   n) väljendab sügavat muret Kasahstani peaprokuröri poolt 20. novembril 2012 algatatud süüasja osas, milles nõutakse registreerimata opositsioonipartei Alga, Khalyk Maidany ühenduse ning mitme opositsioonilise meediakanali kui ekstremistlike keelustamist; toonitab, et terrorismi- ja ekstremismivastast õiguspärast võitlust ei tohiks kasutada opositsioonitegevuse keelustamiseks ning väljendusvabaduse takistamiseks;
   o) väljendada tõsist muret seoses Vladimir Kozlovi, Akžanat Aminovi ja Serik Sapargali süüdimõistmisega mitmeid menetluslikke puudusi sisaldava kohtumõistmise teel, mille tulemusena piiratakse Kasahstanis veelgi enam opositsiooni poliitilist vabadust; kutsuda Kasahstani ametivõime üles võimaldama Kozlovile, Aminovile ja Sapargalile õiglase ja läbipaistva apellatsioonimenetluse;
   p) nõuda, et Kasahstan võtaks jätkuvalt oma inimõiguste tegevuskava üle õigusaktidesse ning jätkaks selle täielikku rakendamist, lähtudes Veneetsia komisjoni soovitustest ja kasutades õigusriigialgatuse raames pakutavat ELi tehnilist abi;
   q) kutsuda Kasahstani kui Veneetsia komisjoni liiget üles näitama, et riigis peetakse kinni Euroopa Nõukogu standarditest, tehes koostööd Veneetsia komisjoniga, esitades selleks Veneetsia komisjonile arvamuse avaldamiseks konkreetsed seaduseelnõud ja hiljuti vastu võetud seadused, ning rakendades komisjoni soovitusi;
   r) nõuda Kasahstani ametivõimudelt siduvate kohustuste võtmist, et viia õigussüsteem täielikku kooskõlla rahvusvaheliste standarditega, ning tagada, et rakendamisega toetatakse tõelist meediavabadust, sõna- ja ühinemisvabadust, usu- ja veendumusvabadust ning kohtusüsteemi sõltumatust Kasahstanis;
   s) nõuda õiguskaitse paremat kättesaadavust, kohtusüsteemi sõltumatust ning kinnipidamisasutuste järelevalve ja haldamise ennistamist justiitsministeeriumi pädevusse;
   t) kutsuda Kasahstani tungivalt üles vabastama viivitamata poliitilistel põhjustel süüdi mõistetud vangid ja lõpetama poliitiliselt motiveeritud vahistamised ja süüdimõistvad kohtuotsused, mille aluseks on hägune kriminaalsüüdistus „sotsiaalsete ebakõlade õhutamine”;
   u) kutsuda Kasahstani ametivõime tungivalt üles muutma sotsiaalsete ebakõlade õhutamist käsitlevat kriminaalkoodeksi artiklit 164 nii, et see oleks kooskõlas rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õigusega;
   v) nõuda, et Kasahstan peaks vaatama läbi haldusmenetluse seadustikus ja hiljuti vastu võetud religiooniseaduses tehtud piiravad muudatused ja lõpetama omavolilised haarangud vähemuses olevate usurühmituste juures ning nende ülekuulamised, ähvardamise ja trahvimise;
   w) alustada läbirääkimisi ELi ja Kasahstani vahelise viisalihtsustuse üle, kuna see tooks majandus-, kultuuri- ja teadusvahetusele reaalset kasu ning edendaks inimestevahelisi kontakte;
   x) nõuda, et Kasahstan peaks kinni ÜRO piinamisvastase komitee soovitustest ja piinamisküsimustega tegeleva ÜRO eriraportööri 2009. aasta soovitustest; kutsuda Kasahstani üles tagama sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide osaluse kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse seaduse eelseisva reformi alastes konsultatsioonides;
   y) kutsuda Kasahstani üles allkirjastama ja ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi;
   z) nõuda sõltumatute kodanikuühiskonna platvormide loomist, mis aitavad viia paljudes sektorites läbi kaasavat vahetust, et teha kodanikuühiskonna püüdlused ja hääled kuuldavaks, ning leida vahendid sellele eesmärgile finantsabi andmiseks;
   aa) tõhustada ja tugevdada igal aastal peetavaid inimõigusi käsitlevaid dialooge konkreetsete edusammudeni jõudmise nimel, seada sel eesmärgil muu hulgas sisse konkreetsed sihttasemed tulemuste mõõtmiseks ning esitada Euroopa Parlamendile selle kohta aruandeid;
   ab) tõhustada ja laiendada haridus- ja kultuurivaldkonna vahetusprogrammide ulatust; innustada ja toetada kohalike ja piirkondlike ametnike ning õiguskaitseorganite liikmete õigusalast koolitamist, et nad kohaneksid ELi standarditega; ergutada ja toetada Kasahstani, et ta võtaks endale juhtrolli ELi ja Kesk-Aasia riikide vahelise spetsiaalse haridusprogrammi loomises, mis hõlmaks nii kõrg- kui kutseharidust;
   ac) rõhutada asjaolu, et uue partnerlus- ja koostöölepingu teemaliste läbirääkimiste lõpuleviimine mõjutab positiivselt majandusliku koostöö süvenemist ELi ja Kasahstani ettevõtete, sealhulgas VKEde vahel;
   ad) innustada WTO eeskirjadega kooskõlas olevate õigusaktide koostamist, sealhulgas kaubandusalaseid investeerimismeetmeid käsitleva lepingu kohaste omamaise osaluse nõuete küsimuses, mis teeks ettevalmistusi struktuurireformideks ning toimiva turumajanduse loomiseks; ning anda Kasahstanile kvalifitseeritud tehnilist abi, et teha ettevalmistusi edasisteks struktuurireformideks, konkurentsivõime suurendamiseks ning sotsiaalse turumajanduse loomiseks;
   ae) nõuda tariifsete ja mittetariifsete tõkete kaotamist, et laiendada kaubandust, eelkõige teenuste kaubandust ja välisinvesteeringuid; toetada kavatsust ühtlustada kaubavahetuse norme rohkem, kui on ette nähtud WTO nõuetega, kuna see suurendaks samuti kauplemisvõimalusi;
   af) rõhutada ELi ja Kasahstani vahelise energiaalase koostöö tähtsust, eelkõige seoses jõupingutustega Kaspia mere energiakoridori väljatöötamisel; tagada, et EL paneb jätkuvalt rõhku sellele, et toetada energiajulgeoleku suurendamist, säästva energia edendamist ning ühist ja piirkondlikku huvi pakkuvatesse energiaprojektidesse investeerimise soodustamist;
   ag) tagada, et Kasahstani osalus Venemaa juhitud tolliliidus ja Euraasia Majandusliidus ei seaks takistusi kaubandusele ega riigi majanduslikule ja finantskoostööle ELiga või WTO liikmesusest tulenevate kohustuste täitmisele ning et see ei takistaks tihedamat koostööd ELi ja Kasahstani vahel; juhib tähelepanu sellele, et kui laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimisega viivitatakse, tekib selle tulemusena konkurents; olla valmis toetama Kasahstani jõupingutusi moodsate majandusinstitutsioonide edendamiseks, kui selliseid jõupingutusi tegema hakatakse;
   ah) julgustada Kasahstani valitsust näitama üles uuendatud pühendumust kaevandustööstuse läbipaistvuse algatusele (EITI), kõrvaldades kõik selle eduka rakendamise ees seisvad seaduslikud või regulatiivsed takistused ja võimaldades sõltumatutel kodanikuühiskonna organisatsioonidel täielikult algatuses osaleda;
   ai) lisada peatükk Kasahstani standardite ja õigusalaste süsteemide lähendamise kohta ELi vastavatele standarditele ja õigusalastele süsteemidele, eelkõige sektorites ja põhivaldkondades, kus ELi ja Kasahstani vaheline kaubandus pakub rohkeid võimalusi;
   aj) rõhutada, et piirkonna veeprobleemid on peamiseks pingete ja võimalike konfliktide allikaks, ning toonitab, et jagatud veevarude kaitsmiseks ja nõuetekohaseks majandamiseks on tähtis kasutada piirkondlikku lähenemisviisi; korrata sellega seoses veel kord, kui tähtis on, et piirkonna riigid allkirjastaksid ja ratifitseeriksid viivitamata Espoo ja Århusi konventsioonid ning toetaksid kohalike osalejate kaasamist otsustusprotsessi;
   ak) suurendada ELi Kesk-Aasia veealgatuse raames Kasahstanile antavat tehnilist abi vee kaitse ja veevarude üldise haldamise valdkonnas, eesmärgiga parandada samas ka suhteid piirkonna nii üles- kui allavoolu paiknevate riikide vahel ja saavutada jätkusuutlikud vee jagamise kokkulepped;
   al) toetada ja abistada Kasahstani tema jõupingutustes Araali meri päästmiseks Araali mere päästmise rahvusvahelise fondi tegevusprogrammi raames;
   am) aidata Kasahstanil võtta Semej/Semipalatinski piirkonna radioaktiivsete jäätmete ja radioaktiivse reostusega seoses vastu tõhusad leevendusmeetmed ja puhastusprogrammid;
   an) avaldada poolehoidu Kasahstani tegevusele tuumarelvavaba maailma heaks ning tema juhtrollile ülemaailmses tuumadesarmeerimisprotsessis ja tuumakatsetuste üldise keelustamise pooldamisel;
   ao) juhtida tähelepanu kriitilisele olukorrale demokraatia, õigusriigi (sealhulgas korruptsioonivastase võitluse), inimõiguste ja põhivabaduste, eriti töötajate õiguste valdkonnas, mis tekitab ka ebaõiglasi konkurentsieeliseid; rõhutada seda olukorda silmas pidades, et uue lepingu kaubanduse jaotisesse tuleb lisada siduv kaubanduse ja säästva arengu alane peatükk;
   ap) nõuda tõhusa vaidluste lahendamise korra sisseviimist, et tagada sõlmitud kokkuleppest kinnipidamine;
   aq) rõhutada, et tugev teenuste ja asutamise alane peatükk ning Kasahstani lähenemine ELi standarditele ja õigusalastele süsteemidele (k.a sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, tehnilised kaubandustõkked ja intellektuaalomandiõigus) tooks kaasa suuremad kaubavood ja investeeringud, mis aitaks Kasahstani majandust ajakohastada ja mitmekesistada; rõhutada, kui oluline on parandada Kasahstanis litsentsimismenetlusi, et lihtsustada teenuseid ja investeeringuid;
   ar) ergutada Kasahstani tegema jõupingutusi selleks, et eemaldada kõik mittetariifsed tõkked, mis on siiani takistanud riigis kaubanduse ja investeerimise arengut;
   as) keskenduda Kasahstanile majandusliku ja kaubandusega seotud abi andmisel VKEde arendamisele ja ettevõtete vahendusorganisatsioonide toetamisele;
   at) lisada Kasahstanis tegutsevate ELi korporatsioonide vastu hiljuti esitatud korruptsioonisüüdistusi arvesse võttes tugevamaid ja siduvamaid sätteid ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta ;
   au) pidada äärmiselt tähtsaks, et Kasahstanis eelkõige maavarade kaevandamise valdkonnas tegutsevad ELi ettevõtted järgiksid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ametiühingute alaseid norme ning keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid;
   av) tagada läbirääkimistel, et fosfori tootmisel ja ekspordil on dumpingumeetodid täielikult välistatud, kuna dumpinguhinnaga import kahjustab väidetavalt Euroopa tootjate huve ning fosfori saamine ja ringlussevõtt fosfori teisestest allikatest ei ole võimalik;
   aw) tagada Kasahstanis viibivas ELi delegatsioonis majandus- ja kaubandusspetsialistide piisav esindatus;
   ax) konsulteerida Euroopa Parlamendiga parlamentaarset koostööd käsitlevate sätete küsimustes; suurendada Euroopa Parlamendi, parlamentaarsete koostöökomisjonide ja parlamentidevaheliste kohtumiste rolli järelevalve teostamisel partnerluslepinguid käsitlevate läbirääkimiste ja partnerluslepingute rakendamise üle; toetada parlamendi jõupingutusi dialoogi ning korrapärase kahe- ja mitmepoolse parlamentaarse koostöö edendamiseks;
   ay) tagada, et uues partnerlus- ja koostöölepingus nimetataks demokraatia põhimõtete, põhiõiguste ja inimõiguste ning õigusriigi põhimõtte järgimist lepingu „oluliste koostisosadena”, mille rikkumine ükskõik kumma lepinguosalise poolt võib tuua kaasa meetmeid, mille tulemusena võidakse leping peatada;
   az) lisada koos Kasahstani ametivõimudega uue partnerlus- ja koostöölepingu rakendamiseks selged sihttasemed ja siduvad tähtajad ning näha ette laiaulatuslik järelevalvemehhanism, sealhulgas korrapäraste aruannete esitamine Euroopa Parlamendile, mida kohaldataks ka enne koostöönõukogu istungeid;
  ba) luua pärast lepingu sõlmimist laiaulatuslik järelevalvemehhanism Euroopa Parlamendi ja Euroopa välisteenistuse vahel, et anda põhjalikku ja korrapärast teavet partnerlus- ja koostöölepingu ja eelkõige selle eesmärkide rakendamise kohta; kõnealune mehhanism peaks sisaldama järgmisi punkte:
   i) Euroopa Parlamendi teavitamine ELi võetavate meetmetega taotletavatest eesmärkidest ja seisukohtadest ning kõikidest Kasahstani puudutavatest küsimustest;
  ii) Euroopa Parlamendi teavitamine ELi ja Kasahstani võetud meetmete tulemustest võrreldes sihttasemetega, tuues välja, kuidas areneb riigis inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord, kasutades selleks eelkõige järgmisi vahendeid:
   lubades vastavate konfidentsiaalsusmenetluste raames juurdepääsu asjakohastele Euroopa välisteenistuse sisedokumentidele;
   andes Euroopa Parlamendile vaatlejastaatuse enne koostöönõukogu istungeid toimuvatel teavitamiskoosolekutel ning juurdepääsu nõukogule ja komisjonile edastatavatele dokumentidele;
   kaasates kodanikuühiskonna sellise teabe ettevalmistamisesse ja olukorra hindamisse;
   bb) innustada ELi läbirääkimisrühma jätkama tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ning andma läbirääkimistel tehtavatest edusammudest pidevat dokumentidega kinnitatud teavet vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10, mille kohaselt teavitatakse Euroopa Parlamenti „viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel”;
   bc) tagada Kesk-Aasia riikidega toimuvaks laiaulatuslikuks ja jätkusuutlikuks koostööks, sealhulgas Kasahstaniga sõlmitava uue partnerlus- ja koostöölepingu edukaks rakendamiseks piisav ELi poolne rahastamine;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ning Kasahstani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) EÜT L 196, 28.7.1999, lk 1; EÜT L 248, 21.9.1999, lk 35.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0089.
(3) ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 30.
(4) ELT C 371 E, 20.12.2011, lk 5.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0588.
(6) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0058.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika