Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2292(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0291/2012

Внесени текстове :

A7-0291/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0460

Приети текстове
PDF 407kWORD 46k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Резолюция на Европейския парламент от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството (2011/2292(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общата политика в областта на рибарството,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално член 43, параграф 2 и член 349 от него,

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно вземането предвид на специфичните характерни особености и ограничения на най-отдалечените региони,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Реформа на общата политика в областта на рибарството“ (COM(2009)0163),

–  като има предвид, че бъдещият ЕФМДР следва да гарантира правото на местното население на риболов за консумация в семейството съгласно специфичните обичаи и правото да запазят традиционните си икономически дейности,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–  като взе предвид приложимия спрямо Европейския фонд за рибарството, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1198/2006(2), който установява подробни правила и договорености относно структурната помощ в областта на рибарството,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2005 г. относно мрежите от жени: риболов, земеделие и диверсификация,(3)

–  като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2006 г. относно крайбрежния риболов и проблемите, пред които са изправени рибарските общности на крайбрежния риболов,(4)

–  като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2008 г. относно рибарството и аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа,(5)

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага,(6)

–  като взе предвид своята резолюция относно от 25 февруари 2010 г. относно Зелената книга относно реформа на общата политика в областта на рибарството,(7)

–  като взе предвид предложението за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0425),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика (COM(2011)0804),

–  като взе предвид новото предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (COM(2011)0416),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Реформа на общата политика в областта на рибарството“ (COM(2011)0417),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0424),

–  като взе предвид доклада от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно задължения за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0418),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по регионално развитие и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0291/2012),

A.  като има предвид, че дребномащабният риболов (включително непромишленият риболов и някои видове крайбрежен риболов, уловът на миди и ракообразни и останалите дейности на екстензивната традиционна аквакултура, както и естественото развъждане на черупкови мекотели в крайбрежните води) оказват много различно териториално, социално и културно въздействие в континенталните и островните райони, и в най-отдалечените райони, и имат специфични проблеми, които го отличават от „широкомащабния риболов“ и от интензивната или промишлена аквакултура;

Б.  като има предвид, че за целите на новия регламент относно общата политика в областта на рибарството е необходимо да се даде определение на непромишления риболов, като се отчетат също така отраженията, които този вид риболов ще има върху финансирането от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство;

В.  като има предвид, че непромишленият или крайбрежен флот е от съществено значение за поддържането и създаването на заетост в крайбрежните региони и че участва в гарантирането на продоволствената независимост на ЕС, както и в благоустройството на крайбрежните зони и снабдяването на европейския пазар с рибни продукти;

Г.  като има предвид, че около 80% от риболова в Общността се осъществява чрез плавателни съдове под 15 метра, превръщайки този сегмент от флота във водещ фактор на ОПОР; като има предвид, че ОПОР трябва да предостави подходящ, достатъчен и необходим отговор на проблемите, с които голяма част от сектора на дребномащабния риболов, продължава да се сблъсква, въпреки успешните мерки, достъпни за държавите членки;

Д.  като има предвид, че секторът на крайбрежния и непромишления риболов разполага с все по-амортизирани кораби, които следва да бъдат обезопасени и модернизирани, или дори да се заменят с нови по-енергийно ефективни кораби, които спазват стандартите за безопасност;

Е.  като има предвид липсата на статистически данни и показатели на европейско равнище по отношение на социалното, икономическото и териториалното сближаване и като има предвид, че е необходимо да се насърчават показатели, които осигуряват социални, икономически, научни и екологични данни, отразяващи географското, екологичното и социално-икономическото многообразие на този вид риболов;

Ж.  като има предвид, че липсата на надеждни научни данни остава сериозен проблем при опит да се постигне устойчиво управление на повечето рибни запаси,

З.  като има предвид, че при определянето на политика в областта на рибарството, освен основните екологични цели, свързани с опазването на рибните ресурси, трябва да се вземат под внимание също социалните и икономическите цели, тъй като те са били пренебрегвани, особено по отношение на дребномащабния риболов;

И.  като има предвид, че сегашното централизирано управление на ОПОР често води до определяне на насоки, които са откъснати от реалността, трудно се разбират от работещите в сектора (които не са включени в тяхното обсъждане и разработване) и са трудни за прилагане, като водят до резултати, които често са противоположни на намеренията;

Й.  като има предвид, че моделите на управление, основани на права за риболов не могат да бъдат разглеждани като мерки за справяне с прекомерния улов и свръхкапацитета;

K.  като има предвид, че задължителното намаляване на флота, осъществено изключително чрез пазарни инструменти, като прехвърляемите риболовни концесии (ПРК), може да доведе до превес на оператори, които са по-конкурентоспособни от чисто икономическа гледна точка за сметка на операторите и секторите на флота, които имат по-слабо въздействие върху околната среда и създават по-голяма заетост (пряко или непряко);

Л.  като има предвид, че икономическата и социалната криза засяга в особена степен риболовния сектор и че в този контекст дребномащабният риболов може да бъде още по-уязвим поради недостатъчната си капитализация; като има предвид, че е важно да се гарантира икономическа и социална стабилност на общностите, занимаващи се с дребномащабен риболов;

M.  като има предвид, че поради своите структурни слабости дребномащабният крайбрежен риболов или непромишленият риболов са изложени на определени видове външни въздействия (като внезапното увеличение на цените на горивата или липса на достъп до кредитиране), както и на внезапни промени в наличието на ресурси;

Н.  като има предвид, че вземането под внимание на особеностите на дребномащабния риболов представлява един от аспектите, който трябва да бъде взет предвид в бъдещата ОПОР, но че същевременно той не трябва сам по себе си да съставлява цялото социално измерение на реформата, предвид тежката криза, която търпи в момента целият сектор;

O.  като има предвид, че цените при първоначалната продажба на риба не се променят успоредно с настоящето значителното нарастване на производствените разходи, особено за гориво, и много често или се запазват същите, или се понижават, като по този начин допълнително задълбочава кризата в сектора;

П.  като има предвид, че пазарът не компенсира напълно положителните, социалните и екологичните външни явления, свързани с дребномащабния риболов; като има предвид, че обществото като цяло не признава и не възнаграждава свързани с риболова дейности, които допринасят за мултифункционалността на сектора и създават обществени блага, наред с другото, чрез развитие на крайбрежната ивица, кулинарията, музейното дело или любителския риболов, в полза на цялото общество;

Р.  като има предвид, че бъдещият Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) следва изцяло да отчита специфичните проблеми и нужди на непромишления и дребномащабния риболов, както в крайбрежните, така и във вътрешните зони, както и последиците за мъжете и за жените, произтичащи от прилагането на включените в бъдещата реформа мерки;

С.  като има предвид, че специфичните заболявания, които засягат жените, заети в непромишления риболовен сектор, не са признати като професионални болести;

Т.  като има предвид, че създаването на резервирана риболовна зона с изключителен достъп допринася за развитието на отговорни практики и за устойчивостта както на крайбрежните морски екосистеми, така и на традиционните риболовни дейности, но и за оцеляването на рибарските общности;

У.  като има предвид, че дребномащабният крайбрежен риболов и непромишленият риболов притежават твърде разнородни характеристики, които се различават в отделните страни и от един бряг до друг;

Ф.  като има предвид, че значението на дребномащабния риболов за защитата на малцинствените езици в изолирани крайбрежни зони не може да бъде пренебрегвано;

Х.  като има предвид, че степента на сдружаване и организираност на работещите в дребномащабния риболов е недостатъчна и неравномерна в различните държави членки;

Ц.  като има предвид, че член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз посочва необходимостта от насърчаване на специфични за най-отдалечените региони политики, особено в областта на рибарството;

1.  Счита, че дребномащабният риболов обхваща непромишления риболов и някои видове крайбрежен риболов, ловът на миди и ракообразни и останалите дейности на екстензивната традиционна аквакултура, както и естественото развъждане на черупкови мекотели в крайбрежните води;

2.  Подчертава, че дребномащабният риболов, поради своите характеристики и влияние в сектора има съществена роля за постигането на това, което би следвало да бъдат основните цели на всяка политика в областта на рибарството: осигуряване на доставки на риба за населението и развитие на крайбрежните общности, както и насърчаване на заетостта и подобряване на жизнения стандарт на рибарите, като при това се гарантира устойчивост и добро съхранение на ресурсите;

3.  Счита, че особеностите, характерни за сектора на дребномащабния риболов, не трябва в никакъв случай да бъдат използвани като претекст за изключване на този сектор от общата рамка на ОПОР, въпреки че тази политика следва да бъде достатъчно гъвкава, така че системите за управление да могат да бъдат адаптирани към специфичните характерни особености и проблеми на непромишления риболов;

4.  Припомня, че особеностите на дребномащабния риболов варират значително в различните държави членки и че изборът на най-малкия общ знаменател рядко се е доказвал като конструктивен подход за вземане на решение на европейско равнище;

5.  Счита, че отправната точка следва да бъде общо определение за непромишлен риболов, което да попречи на установяване на значително вариращи обстоятелства в сектора на рибарството в зависимост от местата за риболов, типа на риболовните запаси и каквато и да било друга особеност за даден район, в резултат на което да не бъдат изпълнени целите за опростяване, нормативна яснота и недискриминация; счита също така, че ОПОР следва да включва мерки, позволяващи известна гъвкавост в научно доказани случаи, в които риболовната дейност би била невъзможна без определено адаптиране на общите нормативни разпоредби;

6.  Обръща внимание на необходимостта да се вземат под внимание съществуващите научни изследвания в областта на дребномащабния риболов; отбелязва, че в някои от тези изследвания се съдържат предложения за определение за „дребномащабен риболов“, както в случая с проекта PRESPO за устойчиво развитие на непромишления риболов в Атлантическия регион, където се предлага подход, основан на числени дескриптори за дефиниране и сегментиране на европейските флотове за непромишлен риболов;

7.  Счита, че определението за дребномащабен риболов следва да отчита редица национални и регионални характеристики и различия, свързани с управлението, включително, наред с другото, зачитане на традицията на непромишления риболов, вкоренена в даден регион, със семейно участие в собствеността и в дейността на риболовните предприятия; подчертава, че е важно да се формулират критерии за определение, които да бъдат гъвкави и/или да могат балансирано да се комбинират и адаптират към разнообразието от различни видове дребномащабен риболов, съществуващо в ЕС;

Местно управление

8.  Счита, че свръхцентрализираният модел на управление на рибарството, който беше характерен за ОПОР през последните 30 години, се оказа неуспешен и че настоящата реформа трябва да постигне съдържателна децентрализация; счита, че реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) трябва да създаде условия, които да позволяват отчитането на местните, регионалните и националните специфики; подчертава, че местното управление, подкрепено с научното познание, както и с консултация и участие на сектора в определянето, прилагането, съвместното управлението и оценката на политиките, представлява вида управление, който отговаря най-пълно на нуждите на рибарството и предоставя най-големи стимули за превантивно поведение сред рибарите;

9.  Счита, че в новия контекст на децентрализирана и регионализирана ОПОР, регионалните консултативни съвети (РКС) следва да играят много по-важна роля в бъдещата обща политика в областта на рибарството;

10.  Счита, че е от първостепенно значение да бъде укрепена ролята на консултативните съвети и да се обмисли сътрудничество при съвместното управление на средствата, като по този начин стане възможно да се запази характера на тези комитети, като се засили стойността им, така че те да се превърнат във форум за управление без правомощия за вземане на решения, но в който ще участват основните субекти от сектора и НПО, и така да се създаде възможност за разглеждане на хоризонтални въпроси, свързани със специфичната проблематика на непромишления риболов;

11.  Счита, че налагането на единен модел на управление за всички държави членки, като например прехвърляемите риболовни концесии (ПРК), не представлява подходящо решение с оглед на голямото разнообразие, с което се характеризира рибарството в ЕС;

12.  Счита, че би било благоприятно да има различни модели на управление на рибарството за различните държави членки и/или региони в съответствие с доброволна система, при която те да бъдат свободни да избират сами в рамките на регионализирана ОПОР;

13.  Категорично отхвърля задължителния характер за прилагане на ПРК за който и да е тип флот; счита, че решението за приемане или отхвърляне на ПРК и за това кои сектори от флота да бъдат включени в този режим следва да бъде оставено на държавите членки при съгласие на компетентните региони, като се вземе под внимание многообразието от ситуации и мненията на заинтересованите страни; счита, че вече е възможно държавите членки да установяват системи за прехвърляеми риболовни концесии в националното си законодателство;

14.  Обръща внимание на факта, че системата на ПРК не може да бъде разглеждана като безотказно средство за решаване на проблемите с прекомерния улов и свръхкапацитета; подчертава, че един регулаторен подход, който може да постигне необходимото регулиране на риболовния капацитет, винаги е възможна алтернатива на пазарния подход;

15.  Счита, че след като са определени общите цели на управление, държавите членки и компетентните региони трябва да имат свободата да вземат решения относно най-подходящите правила на управление за постигане на поставените цели в рамките на регионализацията, най-вече по отношение на правото на достъп до рибните ресурси, като вземат под внимание специфичните особености на флотовете, рибарството и ресурсите си;

16.  Отбелязва колко е важно да се гарантира включването на всички съответни заинтересовани страни в разработването на политики в областта на дребномащабния крайбрежен риболов и на непромишления риболов;

17.  Подчертава, че е важно освен количествения аспект на флотовете да се отчита и тяхното кумулативно въздействие върху ресурсите, както и селективността и устойчивостта на методите им за риболов; счита, че бъдещата ОПОР следва да насърчава увеличаването на устойчивостта на флота в екологичен, икономически и социален план (техническа поддръжка и безопасност, възможност за обитаване, условия на труд, енергийната ефективност, съхранението на рибата и др.), като насърчава поетапното предпочитане на секторите и операторите, използващи риболовни съоръжения с най-малко въздействие върху ресурсите и морската среда, и които носят ползи за общностите, към които се числят като създават заетост и осигуряват качество за тази заетост; застъпва се за устойчив баланс между опазването на съществуващите рибни ресурси в морските зони и защитата на местната социално-икономическа структура, която зависи от риболова и крайбрежния риболов;

Характеристики на флота

18.  Отхвърля общото и безразборно намаляване на капацитета на флота и подчертава, че адаптирането му, ако е необходимо, не може да се обуславя единствено и задължително от пазарните критерии; счита, че подобно приспособяване трябва да се основава на екосистемен подход, при който конкретните решения за управление на непромишления флот да се вземат на регионално равнище, като се спазва принципът на субсидиарност, като се осигури диференциран риболовен режим, който дава приоритет на достъпа до ресурси и защитава местните непромишлени и, и като се гарантира участието на общностите; призовава спешно да бъде направено проучване на състоянието на капацитета на флотовете в ЕС;

19.  Отхвърля всякакво общо намаляване на капацитета на флота, обусловено единствено и задължително от пазарните критерии, наложено от евентуалното и нежелано принудително въвеждане на прехвърляеми риболовни концесии;

20.  Изтъква, че е важно да се извършват по-нататъшни изследвания в областта на социалното, икономическото и териториалното сближаване; посочва необходимостта от статистически данни и показатели на европейско равнище, които да предоставят надеждни и достатъчно уместни социално-икономически, научни и екологични данни, включително широка оценка на рибните запаси и улов, както в професионалния, така и в любителския риболов и призовава да бъдат осигурени достатъчно ресурси за постигането на тази цел; вярва, че такива данни следва също така да отразяват изцяло географските, културните и регионалните различия;

21.  Настоятелно призовава Европейската комисия да изготви анализ и оценка на капацитета на флота на европейско равнище, която да позволи вземането на най-адекватните решения;

22.  Призовава Комисията да следи и коригира горните граници на капацитета на флотовете на държавите членки, така че да бъдат в съответствие с надеждните данни и да бъде взет под внимание техническият напредък;

23.  Посочва, че големият брой кораби и голямото разнообразие от риболовни техники поставят по-големи изисквания и предизвикателства пред управлението на дребномащабния риболов; подчертава, че наличието на информация е от решаващо значение за ефективното управление и че е необходима повече и по-добра информация за дребномащабния риболов;

24.  Настоятелно призовава Комисията да работи заедно с държавите членки, РКС и заинтересованите страни за подобряване на характеризирането на дребномащабния риболов и да изготви карта на неговото разпределение в ЕС за целите на управлението на рибарството; настоятелно призовава по-специално Комисията, заедно с държавите членки да осъществи цялостно и стриктно проучване на размера, характеристиките и разпределението на различните сектори от дребномащабния риболов, като направи колкото е възможно по-подробен анализ къде, кога и как да извършват риболов, с цел да се определи в кои сегменти от флота има свръхкапацитет и причините за това;

25.  Посочва, че в момента Общността съфинансира не повече от 50 % от бюджета за събиране, обработка и разпространение на биологична информация, която се използва в подкрепа на основано на знания управление; следователно призовава Общността да повиши усилията си в тази област, като увеличи максималния допустим процент на съфинансиране;

26.  Предупреждава за необходимостта от по-пълно запознаване с настоящото състояние на любителския риболов и неговото развитие, включително икономическото, социалното и екологичното му въздействие; обръща внимание на случаи, при които любителският риболов излиза извън своя обхват и конкурира незаконно професионалния риболов при улова и търговията с риба, което води до намаляване на пазарните квоти на местно и регионално равнище и до понижаване на цените при първоначалната продажба;

Подкрепящи мерки

27.  Приема, че новият ЕФМДР е разработен така, че да дава възможност за получаване на средства най-вече за сегментите на крайбрежния и непромишления флот; приема, че изхождайки от общата, зададена от ЕФМДР рамка, държавите членки са тези, които трябва да установят приоритетите си за финансиране по такъв начин, че да отговорят на специфичните проблеми на този сегмент и да подкрепят устойчивото управление на местно равнище на съответния вид риболов;

28.  Обявява се за идеята да се поддържа фонд, който да спазва принципа на по-голяма подкрепа за съфинансирани дейности в най-отдалечените региони, както и да се запазят специфичните инструменти за компенсация на допълнителните разходи, свързани с дейността и разпространението на рибни продукти, като се отчетат структурните ограничения за сектора на рибарството в тези региони;

29.  Подчертава, че предвид несигурното положение и упадъка на някои крайбрежни общности, зависещи от риболова, и липсата на алтернативи за икономическа диверсификация, следва да се подсилят съществуващите инструменти, фондове и механизми, за да се гарантира сближаване от гледна точка на заетостта и екологичната устойчивост; счита, че това следва специално да бъде отбелязано в новата рамка на ОПОР и в МФР; също така подчертава необходимостта да се акцентира върху по-голямо съвместно управление и участие на сектора на непромишления риболов при взимането на решения, като се насърчават местни и регионални стратегии и трансгранично сътрудничество в тази област, включващи проекти в сферата на развитието, научните изследвания и обучението, при осигуряването на подходящо финансиране от ЕФМДР, ЕСФ и ЕФРР;

30.  Призовава държавите членки да вземат предвид значението на икономическата, социалната и културната роля на жените в риболовната промишленост, така че жените да имат възможност за достъп до социални придобивки; подчертава, че със своето активно участие в различните дейности, свързани с рибарството, жените допринасят за запазването на културните традиции и специфичните практики, от една страна, а от друга ‐ за оцеляването на съответните общности, като по този начин се гарантира съхраняването на културното многообразие на тези региони;

31.  Счита, че правилата за прилагане на бъдещия ЕФМДР следва да допускат възможност да се финансират действия, наред с останалото и в следните области:

   подобряване на безопасността, условията за живот и труд на борда, подобряване на съхранението на улова и подобряване на икономическата и екологичната устойчивост на корабите (селективност на риболовните съоръжения, енергийна ефективност, и т.н.), като същевременно не се увеличава риболовният им капацитет;
   инвестиране в по-устойчиви риболовни съоръжения;
   насърчаване на по-голямо участие на младите хора в дейностите на сектора и задържане им чрез специална схема за стимулиране в отговор на предизвикателствата на заетостта и устойчивостта, пред които е изправен секторът, както и чрез стартови пакети за осигуряване на влизането на ново поколение рибари в дребномащабния риболов;
   построяване на специализирани рибарски пристанища със специфични съоръжения за разтоварване, съхранение и продажба на продукти от риболова;
   подкрепа за сдружаването, организирането и сътрудничеството на професионалистите в сектора;
   стимулиране на политики по качеството;
   насърчаване на социално-икономическото сближаване на крайбрежните общности, които в най-голяма степен зависят от дребномащабния риболов, като се обръща специално внимание към най-отдалечените региони, за да се стимулира развитието на тези крайбрежни райони;
   подкрепа за устойчивите практики за събиране на морски дарове, наред с останалото чрез оказване на помощ на хората, извършващи тази дейност, най-често жени, които страдат от професионални заболявания;
   подкрепа за рекламирането и търговската реализация на продуктите на непромишления риболов и екстензивната аквакултура чрез създаване на европейски етикет за признаване и обозначаване на продуктите на европейския непромишлен риболов и улов на миди и ракообразни, при положение че се зачитат добри практики за устойчивост и принципите на Общата политика в областта на рибарството;
   подкрепа за образоването и за рекламни кампании за осведомяване на потребителите и младите хора за това колко е важно потреблението на риба от дребномащабен риболов, включително за положителното въздействие на последния върху местната икономика и околна среда;
   разпределяне на финансови средства в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство по начин, който да направи рибарския сектор по-благоприятен за жените чрез преустройството му и осигуряването на подходящи удобства (като помещения за преобличане на плавателните съдове или в пристанищата);
   подкрепяне на сдружаването на жени, заети като плетачки на рибарски мрежи, нескатилас (neskatilas) и опаковачки;
   професионално обучение, включително обучение за жените, които работят в риболовния сектор, за да се подобри достъпът им до управленски и технически работни места в областта на рибарството;
   укрепване на ролята на жените в риболова, по-специално чрез оказване на подкрепа за дейности, извършвани на сушата, за специалисти в областта и за свързаните с риболова дейности, както нагоре, така и надолу по веригата на рибарството;

32.  Подчертава, че достъпът до средства от бъдещия ЕФМДР следва да дава предимство на проекти, предлагащи интегрирани решения, които облагодетелстват крайбрежните общности като цяло, а не само малък брой оператори; счита, че достъпът до средствата от ЕФМДР следва да бъде гарантиран също за рибарите и техните семейства, а не само за корабособствениците;

33.  Подчертава, че общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ООП) следва да допринася за създаване на възможности за по-добри приходи в сектора на дребномащабния риболов, стабилността на пазарите, подобряването на търговската реализация на риболовните продукти и увеличаването на тяхната добавена стойност; изразява загриженост относно възможността за разрушаване на съществуващите обществени инструменти за регулиране на пазарите, публичните регулаторни органи и субсидиите за съхранение на сушата, и изисква амбициозна реформа, която да засили инструментите на ООП за постигане на тези цели;

34.  Предлага създаването на европейски знак, удостояващ продуктите от дребномащабен риболов, добити в съответствие с принципите на ОПОР, за да се насърчат най-добрите практики;

35.  Подкрепя създаването на механизми, гарантиращи признаването на т. нар. „положителни външни явления“, които са породени от дребномащабния риболов, но не получават пазарна компенсация по отношение на околната среда и социално-икономическото сближаване на крайбрежните общности;

36.  Счита, че е важно да се насърчи справедливо и адекватно разпределение на добавената стойност по цялата верига на стойността в сектора;

37.  Призовава за строг контрол и сертифициране на продуктите от риболов, които се внасят от трети страни, за да се гарантира, че произхождат от устойчив риболов и че отговарят на същите изисквания като тези, които трябва да бъдат спазвани от производителите от Общността (например по отношение на етикетирането, проследяването, фитосанитарните норми и минималните размери);

38.  Подкрепя създаването (в рамките на ЕФМДР или на други инструменти) на специфични и временни механизми за подкрепа, които да се прилагат в спешни случаи, като природни или причинени от човека бедствия (разливи на петролни продукти, замърсяване на водата и т.н.), принудително спиране на дейност поради планове за възстановяване на рибните запаси или преструктуриране или внезапно краткосрочно увеличение на цените на горивата;

39.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки, за да гарантират, че жените получават равностойно заплащане и други социални и икономически права, включително застраховане, което покрива рисковете за работещите в сектора на рибарството, и признаване на техните специфични заболявания като професионални болести;

40.  Признава, че временната забрана за риболов, позната още като период на естествено възстановяване, е важно и доказано средство за опазване на рибните ресурси и съществен инструмент за устойчиво управление на определени риболовни дейности; признава, че въвеждането на забрана за риболов по време на конкретни критични фази от жизнения цикъл на отделен вид позволява на запасите да се развият по начин, който е съвместим с риболова извън периода на естествено възстановяване; вярва, че е справедливо и необходимо при тези обстоятелства на рибарите да бъде предоставяна финансова компенсация за периода на прекратяване на дейността, по-конкретно чрез ЕФМДР;

41.  Призовава Комисията и държавите членки да обмислят начини за постигане на положителна дискриминация в полза на дребномащабния риболов за сметка на широкомащабния риболов и флотовете с по-силно изразен индустриален характер, като същевременно се гарантира управлението на рибарството като цяло да бъде ефективно и устойчиво; счита, че пространственото разграничаване на различните риболовни техники и по този начин определянето на зони, запазени изключително за дребномащабен риболов, е една от възможностите за разглеждане;

42.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки за насърчаване и постигане на признаване в по-голяма степен на работата на жените в сектора на рибарството, и да гарантират, че жените, които работят на пълно или непълно работно време в семейни предприятия или помагат на своите съпрузи – и по този начин допринасят за личната и семейната икономическа устойчивост, получават законно признание или социални придобивки, равностойни на тези, от които се ползват лицата със статут на самостоятелно заети лица, по-специално чрез прилагане на Директива 2010/41/ЕС, както и да се гарантират техните социални и икономически права, включително равенство в заплащането, правото на помощи при безработица в случай че загубят работата си (временно или постоянно), право на пенсия, съвместяване на професионалния и личния живот, право на отпуск по майчинство, достъп до социално осигуряване и до безплатно здравеопазване, до здравословни и безопасни условия на труд, както и до други социални и икономически права, включително застраховка, покриваща исковете за работещите в морето;

43.  Подкрепя запазването на специалния режим за достъп на дребномащабния риболов в зоната от 12 морски мили;

44.  Счита за необходимо да се включи дребномащабният риболов най-вече в обмена относно планирането на пространството в зоната от 12 мили, където формите на употреба обикновено са повече, като вятърните електрогенератори, разположени в морето, както и добив на пясък и чакъл и защитените морски зони често трябва да съжителстват с риболовните дейности в същата зона;

45.  Обръща внимание на необходимостта от по-голямо привличане и участие на работещите в дребномащабния риболов в управлението, определянето и прилагането на политиките в областта на рибарството; подчертава значението на това да се предостави по-голяма подкрепа на рибарските сдружения и професионалните организации, които желаят да споделят отговорността за прилагането на ОПОР, с оглед на още по-голяма децентрализация на политиката; настоятелно призовава операторите в дребномащабния риболов или да се присъединят към съществуващи организации на производители, или да учредят нови такива;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, на правителствата на държавите членки, както и на регионалните консултативни съвети.

(1) OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 519.
(4) ОВ C 300 E, 9.12.2006, стр. 504.
(5) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0052.
(7) ОВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност