Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0520/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0520/2012

Συζήτηση :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0462

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 338kWORD 22k
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Nοεμβρίου 2012 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 (2012/2829(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 17 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου και να έχει προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις πριν προβεί στον ορισμό του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως Σώμα, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Κοινοβούλιο χρειάζεται επαρκή χρόνο για να οργανωθεί πριν από την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι η νέα Επιτροπή έτοιμη να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου 2014, η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιείται τον Ιούλιο 2014 κατά την πρώτη περίοδο συνόδου του Κοινοβουλίου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συγκατατίθεται με την ψήφο του στον διορισμό ολόκληρου του σώματος των Επιτρόπων κατόπιν ακρόασης των υποψηφίων που προτείνονται από το Συμβούλιο, σε κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο, βάσει συστάσεων των κρατών μελών,

1.  προτρέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προτείνουν υποψηφίους για την Προεδρία της Επιτροπής και αναμένει ότι οι υποψήφιοι αυτοί θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως παρουσιάζοντας προσωπικά το πρόγραμμά τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η πολιτική νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής με τη σύνδεση των αντίστοιχων διαδικασιών εκλογής τους με την επιλογή των ψηφοφόρων·

2.  ζητεί όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της προσεχούς Επιτροπής να προέρχονται από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να αντανακλάται η ισορροπία μεταξύ των δύο σωμάτων της νομοθετικής αρχής·

3.  ζητεί από τον μελλοντικό Πρόεδρο της Επιτροπής να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· συνιστά να προτείνει κάθε κράτος μέλος από μία υποψήφια και έναν υποψήφιο για το προσεχές σώμα των Επιτρόπων·

4.  θεωρεί, ενόψει των νέων ρυθμίσεων που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας σε σχέση με την εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της μεταβαλλόμενης σχέσης μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής η οποία θα προκύψει από τις εκλογές του 2014, ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντικό, για τη σταθερότητα των νομοθετικών διαδικασιών της Ένωσης και την καλή λειτουργία της εκτελεστικής της αρχής, να υπάρχουν αξιόπιστες πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο και κατά συνέπεια καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν στον εκλογικό νόμο τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων της Συνέλευσης με άμεση και καθολική ψηφοφορία, κατάλληλα και αναλογικά ελάχιστα όρια για την κατανομή των εδρών, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται δεόντως οι επιλογές των πολιτών, όπως εκφράζονται στις εκλογές, αλλά και παράλληλα να διασφαλίζεται αποτελεσματικά η λειτουργικότητα του Κοινοβουλίου·

5.  καλεί το Συμβούλιο να συμβουλευτεί το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών είτε κατά το διάστημα 15-18 Μαΐου είτε μεταξύ 22-25 Μαΐου 2014·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Απόφαση του Συμβουλίου 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 93/81/Ευρατόμ του Συμβουλίου, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και από την απόφαση 2002/772/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΥΡΑΤΟΜ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου