Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2829(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0520/2012

Esitatud tekstid :

B7-0520/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0462

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 20k
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg
Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Euroopa Parlamendi 22. novembri 2012. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta (2012/2829(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 17,

–  võttes arvesse nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele lisatud Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitleva muudetud akti(1) artikleid 10 ja 11,

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2012. aasta avaldust Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et kodanikke esindavad liidu tasandil otseselt Euroopa Parlamendi liikmed;

B.  arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele;

C.  arvestades, et komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ettepanekul, kes teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega ning peab kandidaadi nimetamisel võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja pidama enne nimetamist asjakohaseid konsultatsioone;

D.  arvestades, et komisjon on kolleegiumina vastutav Euroopa Parlamendi ees;

E.  arvestades, et uus Euroopa Parlament vajab piisavalt aega, et enne komisjoni presidendi valimist end organiseerida;

F.  arvestades, et selleks, et uus komisjon oleks 1. novembril 2014 valmis ametisse astuma, peaks komisjoni presidendi valimine toimuma Euroopa Parlamendi esimesel osaistungjärgul 2014. aasta juulis;

G.  arvestades, et Euroopa Parlament hääletab nõusoleku andmise üle terve volinike kolleegiumi nimetamiseks pärast seda, kui on ära kuulanud kandidaadid, kelle esitavad ühisel kokkuleppel nõukogu ja ametisse astuv president liikmesriikide ettepanekute põhjal;

1.  soovitab tungivalt, et Euroopa erakonnad nimetaksid kandidaadid komisjoni presidendi kohale, ja ootab kandidaatidelt tugevat esinemist parlamendivalimiste kampaanias, eelkõige esitledes isiklikult oma programmi kõikides liidu liikmesriikides; rõhutab, kui tähtis on tugevdada nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni poliitilist legitiimsust, seostades mõlema valimised otsesemalt valijate otsusega;

2.  nõuab, et võimalikult paljud järgmise komisjoni liikmed valitaks Euroopa Parlamendi liikmete hulgast, et sel viisil peegelduks kahe seadusandliku organi vaheline tasakaal;

3.  palub tulevasel komisjoni presidendil tagada, et Euroopa Komisjonis saavutatakse sooline tasakaal; soovitab, et iga liikmesriik esitaks järgmise volinike kolleegiumi jaoks nii naissoost kui ka meessoost kandidaadi;

4.  on seisukohal, et arvestades Lissaboni lepinguga kehtestatud Euroopa Komisjoni valimiste uut korda ning parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete muutumist, mis on tingitud nii sellest kui ka 2014. aasta valimistest, on parlamendi usaldusväärne enamus liidu seadusandlike menetluste stabiilsuse ja täitevvõimu toimimise seisukohast ülimalt oluline; kutsub seepärast liikmesriike üles kehtestama kooskõlas esindajate otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikliga 3 oma valimisseaduses kohtade jaotamise asjakohased ja proportsionaalsed alammäärad, et kajastada nõuetekohaselt kodanike poolt valimistel väljendatud eelistusi ja tagada samal ajal tulemuslikult ka parlamendi töö toimimine;

5.  palub nõukogul konsulteerida Euroopa Parlamendiga küsimuses, kas korraldada valimised 15.–18. mail või 22.–25. mail 2014. aastal;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) Nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika