Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2829(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0520/2012

Teksty złożone :

B7-0520/2012

Debaty :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0462

Teksty przyjęte
PDF 190kWORD 21k
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (2012/2829(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 10 i 17 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 10 i 11 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączonego do decyzji Rady z dnia 20 września 1976 r. wraz ze zmianami(1),

–  uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii przez posłów do Parlamentu Europejskiego;

B.  mając na uwadze, że partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i do wyrażania woli przez obywateli Unii;

C.  mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Europejskiej jest wybierany przez Parlament na wniosek Rady Europejskiej stanowiącej większością kwalifikowaną, przy czym Rada musi uwzględnić wyniki wyborów do Parlamentu i przeprowadzić odpowiednie konsultacje zanim zaproponuje kandydata;

D.  mając na uwadze, że Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim;

E.  mając na uwadze, że nowo wybrany Parlament potrzebuje wystarczająco dużo czasu, aby się zorganizować przed wyborem przewodniczącego Komisji;

F.  mając na uwadze, że aby Komisja w nowym składzie była gotowa do objęcia urzędu w dniu 1 listopada 2014 r., przewodniczący Komisji powinien zostać wybrany na posiedzeniu inauguracyjnym Parlamentu w lipcu 2014 r.;

G.  mając na uwadze, że Parlament, po przesłuchaniu kandydatów na komisarzy, zatwierdza w głosowaniu cały skład Komisji zaproponowany przez Radę w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym i na podstawie sugestii zgłaszanych przez państwa członkowskie;

1.  wzywa europejskie partie polityczne do mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji i oczekuje od tych kandydatów, że odegrają oni wiodącą rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu, w szczególności przez osobiste przedstawianie swoich programów we wszystkich państwach członkowskich Unii; podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie politycznej legitymacji zarówno Parlamentu, jak i Komisji dzięki bardziej bezpośredniemu powiązaniu wyborów do Parlamentu i wyboru nowego składu Komisji z głosem oddanym przez wyborców;

2.  domaga się, aby w miarę możliwości jak najwięcej członków przyszłej Komisji zostało wyłonionych spośród posłów do Parlamentu Europejskiego, aby odzwierciedlić równowagę między tymi dwoma organami władzy ustawodawczej;

3.  wzywa przyszłego przewodniczącego Komisji do zadbania o to, aby przyszły skład Komisji był zrównoważony pod względem płci; zaleca, aby każde państwo członkowskie zaproponowało do nowego kolegium komisarzy kandydata płci żeńskiej i płci męskiej;

4.  z uwagi na nowe przepisy dotyczące wyboru Komisji Europejskiej wprowadzone Traktatem z Lizbony oraz wynikające z nich zmienione stosunki między Parlamentem a Komisją, które zaczną obowiązywać od wyborów w 2014 r., uważa, że wiarygodne większości w Parlamencie będą miały zasadnicze znaczenie dla stabilności procedur ustawodawczych Unii i prawidłowego funkcjonowania jej organu wykonawczego, w związku z tym wzywa państwa członkowskie, aby w krajowych ordynacjach wyborczych ustanowiły, zgodnie z art. 3 aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich, odpowiednie i proporcjonalne progi minimalne przydziału mandatów, tak aby należycie odzwierciedlić decyzje obywateli wyrażone w wyborach, a także skutecznie zagwarantować wypełnianie funkcji Parlamentu;

5.  zwraca się do Rady, aby skonsultowała się z Parlamentem w sprawie zorganizowania wyborów w dniach 15-18 maja lub w dniach 22-25 maja 2014 r.;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.) zmieniona decyzją Rady 93/81/Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności