Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2829(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0520/2012

Predkladané texty :

B7-0520/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0462

Prijaté texty
PDF 200kWORD 22k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (2012/2829(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 10 a 17 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojeného k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976 v znení zmien a doplnení(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení poslancami Európskeho parlamentu;

B.  keďže politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

C.  keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady rozhodujúcej kvalifikovanou väčšinou, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb do Parlamentu a pred jeho vymenovaním musí uskutočniť náležité konzultácie;

D.  keďže Komisia sa ako orgán zodpovedá Európskemu parlamentu;

E.  keďže nový Parlament potrebuje dostatočný čas na vlastnú organizáciu pred voľbou predsedu Komisie;

F.  keďže na to, aby sa mohla nová Komisia ujať svojej funkcie 1. novembra 2014, je potrebné, aby sa voľba predsedu Komisie konala počas ustanovujúcej schôdze Parlamentu v júli 2014;

G.  keďže Parlament bude hlasovať o schválení vymenovania celého kolégia komisárov po vypočutí kandidátov navrhnutých Radou po vzájomnej dohode s novozvoleným predsedom a na základe návrhov predložených členskými štátmi;

1.  naliehavo vyzýva európske politické strany, aby vymenovali kandidátov na predsedníctvo Komisie, a očakáva, že títo kandidáti budú hrať hlavnú úlohu v parlamentnej volebnej kampani, najmä prostredníctvom osobnej prezentácie svojho programu vo všetkých členských štátoch Únie; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť politickú legitimitu Parlamentu i Komisie tým, že sa ich voľba bezprostrednejšie spojí s prianím voličov;

2.  žiada, aby čo možno najviac členov budúcej Komisie bolo vybraných z poslancov Európskeho parlamentu v záujme odzrkadľovania rovnováhy medzi oboma komorami zákonodarnej moci;

3.  vyzýva budúceho predsedu Komisie, aby zabezpečil dosiahnutie rodovej vyváženosti v Komisii; odporúča, aby každý členský štát navrhol ženského aj mužského kandidáta pre ďalšie kolégium členov Komisie;

4.  v súvislosti s novými ustanoveniami o voľbách Komisie zavedenými Lisabonskou zmluvou a meniacim sa vzťahom medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorý z týchto ustanovení vyplynie počnúc voľbami v roku 2014, sa domnieva, že spoľahlivé väčšiny v Európskom parlamente budú mať mimoriadny význam pre stabilitu legislatívnych postupov Únie a náležité fungovanie jej výkonnej moci, a preto vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu zaviedli vo svojich volebných zákonoch primerané a proporčné minimálne prahové hodnoty na pridelenie kresiel v záujme náležitého zohľadnenia voľby občanov vyjadrenej vo voľbách, a zároveň efektívneho zabezpečenia funkčnosti Európskeho parlamentu;

5.  žiada Radu, aby konzultovala s Európskym parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 25. mája 2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia