Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2878(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0503/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0464

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 24k
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg
Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Euroopa Parlamendi 22. novembri 2012. aasta resolutsioon olukorra kohta Birmas/Myanmaris, eeskätt seoses jätkuva vägivallaga Arakani osariigis (2012/2878(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma/Myanmari kohta, eelkõige 20. aprilli 2012. aasta(1) ja 13. septembri 2012. aasta(2) resolutsioone,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri 24. augusti 2012. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Birmas/Myanmaris,

–  võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2012. aasta otsust 2012/225/ÜVJP,

–  võttes arvesse president Thein Seini 17. augusti 2012. aasta avaldust Birma/Myanmari parlamendile olukorra kohta Arakani osariigis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 25. oktoobri 2012. aasta avaldust olukorra kohta Birma/Myanmari Arakani osariigis,

–  võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 26. oktoobri 2012. aasta avaldust taaspuhkenud vägivalla kohta Birma/Myanmari Arakani osariigis,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso ning Birma/Myanmari presidendi kantselei ministri U Aung Mini poolt 3. novembril 2012. aastal Birmas/Myanmaris Yangoni rahukeskuses allkirjastatud ühisavaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 9. novembri 2012. aasta üleskutset Birma/Myanmari valitsusele võtta vajalikke meetmeid rohingjadele kodanikuõiguste andmiseks ja nende võrdseks kohtlemiseks,

–  võttes arvesse president Thein Seini 16. novembri 2012. aasta kirja ÜRO peasekretärile Ban Ki-moonile, milles Birma/Myanmari president lubas kaaluda kodakondsuse andmist kodakondsuseta rohingja moslemitele,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 18–21,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 25,

–  võttes arvesse Birma/Myanmari valitsuse ja opositsiooni mitmete esindajate, sh Aung San Suu Kyi avaldusi, milles ollakse vastu rohingja etnilisele vähemusele kodanikuõiguste andmisele ja minimeeritakse riigivõimude vastutust hiljutiste vägivaldsete kokkupõrgete eest,

–  võttes arvesse Birma/Myanmari riikliku inimõiguste komisjoni 2012. aasta augustis tehtud avaldust, milles väidetakse, et rohingjade tagakiusamine ja Arakani osariigis toimuvad sündmused ei kuulu nimetatud komisjoni vastutusalasse,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Birma/Myanmari valitsus on võtnud 2011. aasta algusest saadik kodanikuvabaduste taastamiseks märkimisväärseid meetmeid, ent Arakani osariigis hiljuti aset leidnud hirmuteod rõhutavad seni lahendamata probleemide ülimat keerukust;

B.  arvestades, et olukord Arakani osariigis on jätkuvalt pingeline – 2012. aasta juunist saadik on vähemalt 110 000 inimest olnud sunnitud oma kodud maha jätma ning sellest ajast saadik, kui vägivald oktoobris taaspuhkes, on tapetud 89 inimest ja lõhutud enam kui 5300 eluhoonet ja pühakoda;

C.  arvestades, et enamik riigisisestest põgenikest on rohingjad, kes elavad vastuvõetamatutes tingimustes laagrites, kus valitseb tõsine ülerahvastatus ja murettekitav laste alatoitumus, kus veevarustus ja sanitaartingimused on täiesti ebapiisavad, juurdepääs kooliharidusele on peaaegu olematu ning ka juurdepääs humanitaarabile ei ole piisav;

D.  arvestades, et pärast seda, kui kogukondadevahelised kokkupõrked 2012. aasta juunis algasid, on Arakani osariigis kehtinud eriolukord, mis võimaldab ka sõjaseisukorra väljakuulutamist, ning arvestades, et 2012. aasta oktoobri lõpus kehtestas valitsus asjaomastes piirkondades komandanditunni ja viis sinna täiendavad julgeolekujõud, kuid need meetmed ei ole vägivalla peatamiseks siiani piisavateks osutunud;

E.  arvestades, et rohingja vähemust diskrimineeritakse endiselt; arvestades, et väidetavalt on kohalikud ametivõimud rohingjade vastu suunatud rünnakute kaasosalised ning teevad poliitilisi jõupingutusi nende riigist väljasaatmiseks; arvestades, et rahvusvaheline üldsus on tungivalt nõudnud, et Birma/Myanmari valitsus vaataks läbi oma 1982. aastal vastu võetud kodakondsusseaduse, et tagada, et rohingjad ei oleks enam kodakondsuseta ning et nende kaua kestnud diskrimineerimise põhjused lahendatakse;

F.  arvestades, et Arakan on Birmas/Myanmaris vaesuselt teine osariik ja et Birma/Myanmar on omakorda üks maailma vähim arenenud riike; arvestades, et vaesus ja repressioonid, aga ka mõlema poole valusad ajalookogemused on kogukondadevahelist vägivalda veelgi õhutanud;

G.  arvestades, et 31. oktoobril 2012. aastal väljendasid kolm ÜRO asjatundjat Arakani osariigis toimuva pideva kogukondadevahelise vägivalla pärast sügavat muret ning kutsusid valitsust üles tegelema viivitamatult budistide ja moslemite vaheliste pingete ja konfliktide algpõhjustega kõnealuses piirkonnas;

H.  arvestades, et 2012. aasta augustis lõi Birma/Myanmari valitsus sektantliku vägivalla puhkemise põhjuste uurimiseks ja selle lõpetamise kohta ettepanekute tegemiseks uurimiskomisjoni, millesse ei kaasatud mitte ühtegi rohingja kogukonna esindajat, kusjuures siiani ei ole selle töö vilja kandnud;

I.  arvestades, et aastate jooksul on kestva vägivalla tõttu naaberriikidesse põgenenud hinnanguliselt miljon rohingjat, neist ligikaudu 300 000 on varjupaika otsinud Bangladeshist ja 92 000 Taist, lisaks viibib Tai ja Birma/Myanmari piiri ääres asuvas üheksas laagris hinnanguliselt 54 000 registreerimata varjupaigataotlejat;

J.  arvestades, et vähemalt 4000 inimest on pagenud paadiga Arakani osariigi pealinna Sittwesse, kus valitsus on moslemid, sh rohingjad ülejäänud elanikkonnast eraldanud ja nad laagritesse ümber asustanud; arvestades, et hinnanguliselt vähemalt 3000 rohingjat on põgenenud meritsi Birma/Myanmari ja Bangladeshi piirile, kus Bangladeshi julgeolekujõududel on alates juunist käsk kõik piirile lähenevad isikud tagasi saata;

K.  arvestades, et kui Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso külastas Birma/Myanmari pealinna Naypyidaw'd, pakkus ta Birmale/Myanmarile 78 miljoni euro suurust ELi arenguabi ning rõhutas, et EL on valmis andma ka 4 miljoni euro väärtuses kohest humanitaarabi, kui tagatakse juurdepääs asjaomastesse piirkondadesse;

1.  väljendab muret Arakanis taaspuhkenud etnilise vägivalla pärast, mis on põhjustanud palju surmajuhtumeid ja vigastusi, vara hävitamist ja kohalike elanike ümberasustamist, ning väljendab muret ka selle pärast, et kogukondadevahelised konfliktid võivad ohustada demokraatiale üleminekut riigis ja tuua kogu piirkonna jaoks kaasa ulatuslikumad tagajärjed;

2.  võtab teadmiseks Birmas/Myanmaris toimuvad jätkuvad poliitilised ja kodanikuõiguste reformid, kuid nõuab tungivalt, et Birma/Myanmari ametivõimud suurendaksid oma jõupingutusi, vabastades muu hulgas ülejäänud poliitvangid, ning tegeleksid viivitamatult kogukondadevahelise vägivalla ja selle tagajärgedega;

3.  on veendunud, et praegune kogukondadevahelise vägivalla puhang Arakani osariigis on rohingjade vastu suunatud pikaajalise diskrimineeriva poliitika tagajärg; rõhutab, et kogukondadevaheliste pingete ja etnilise kuuluvuse alusel toimuva diskrimineerimise ennetamiseks ja nende algpõhjustega tegelemiseks on siiani tehtud väga vähe;

4.  võtab teadmiseks valitsuse lubaduse viia läbi sündmuste täielik ja sõltumatu uurimine ning võtta vägivalla algatajate vastu meetmeid; kutsub Birma/Myanmari valitsust üles võtma viivitamatult meetmeid etnilise vägivalla ja diskrimineerimise lõpetamiseks ning võtma vägivaldsete kokkupõrgete ja muude Arakani osariigis toimunud rikkumiste toimepanijaid vastutusele;

5.  kutsub kõiki osapooli üles leidma kogukondadevaheliste probleemide lahendamiseks jätkusuutlikke viise ning kordab oma üleskutset, et poliitilised jõud näitaksid kohalikke kogukondi kaasava dialoogi abil selgelt oma toetust pluralistlikule ühiskonnale;

6.  kutsub Birma/Myanmari valitsust üles lõpetama rohingjade diskrimineeriva kohtlemise; nõuab uuesti 1982. aasta kodakondsusseaduse muutmist või tühistamist, et tagada rohingjadele Birma/Myanmari kodakondsuse saamiseks võrdsed võimalused;

7.  nõuab tungivalt, et Birma/Myanmari ametivõimud võtaksid kodanikuõiguste küsimuses – eelkõige seoses hariduse kättesaadavusega rohingjade vähemuse jaoks, aga ka nende töölubade ja liikumisvabadusega – jõulisemaid meetmeid;

8.  kutsub Birma/Myanmari valitsust üles võimaldama ÜRO asutustele ja humanitaarabi osutavatele valitsusvälistele organisatsioonidele, aga ka ajakirjanikele ja diplomaatidele takistamatu juurdepääsu riigi kõikidele osadele, sh Arakani osariigis, ning võimaldama kõikidele olukorrast mõjutatud elanikele piiramatu juurdepääsu humanitaarabile; kutsub lisaks Birma/Myanmari ametiasutusi üles parandama viivitamatult tingimusi laagrites, kuhu rohingjad on ümber asustatud;

9.  kutsub ELi ja liikmesriike üles pakkuma humanitaarabi ja toetama Birma/Myanmari valitsuse jõupingutusi olukorra stabiliseerimiseks ning reformikava kiiremaks rakendamiseks õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste austamist ja poliitilist vabadust juurutaval viisil;

10.  väljendab heameelt Birma/Myanmari parlamendi õigusriigi komisjoni esitatud ettepanekute üle ning nõuab tungivalt, et valitsus rakendaks kiiresti seadusandlikke, institutsioonilisi ja poliitilisi reforme, et lõpetada inimõiguste tõsine rikkumine piirkondades, mida mõjutavad etnilised ja muud relvakonfliktid, ning tegeleks praegu karistamatute inimõiguste rikkumistega (eriti juhul, kui rikkumiste eest vastutavad riigitöötajad);

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 17. septembril 2012. aastal vabastati seoses USA presidendi Obama Birma/Myanmari visiidi ajal välja kuulutatud amnestiaga 514 vangi, sh 90 poliitvangi, ning 19. novembril 2012 vabastati veel 66 vangi, sh vähemalt 44 poliitvangi; kutsub Birma/Myanmari valitsust üles vabastama kõiki ülejäänud meelsusvange, selgitama täpselt välja, kui palju neid veel kinni peetakse, ning võtma meetmeid vabastatud vangide ühiskonda tagasi integreerimise tagamiseks;

12.  väljendab heameelt nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järelduste üle Birma/Myanmari kohta, milles käsitletakse ka Birma/Myanmari valitsusele kehtestatud piirangute tühistamist (välja arvatud relvaembargo) ning ELi soovi toetada jätkuvalt riigi üleminekut; arvestades, et ELi jaoks on keskse tähtsusega inimõiguste küsimused: reformiprotsessi ning majandusliku, poliitilise ja sotsiaalsele arengu toetamine, õigusriigi põhimõtete ja põhivabaduste, eriti sõna- ja kogunemisvabaduse kehtestamine; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa Komisjoni presidendi hiljutise visiidi üle ning komisjoni humanitaarabi vahenditest 2012. aastaks eraldatavate vahendite kohese suurendamise üle Arakani osariigi elanike abistamiseks;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Birma/Myanmari valitsusele ja parlamendile, ELi kõrgele esindajale, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, rahvaste ühenduse peasekretärile, ÜRO inimõiguste eriesindajale Birmas/Myanmaris, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0142.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0355.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika