Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2878(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0503/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0464

Antagna texter
PDF 122kWORD 24k
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
Situationen i Burma, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om situationen i Burma/Myanmar, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine (2012/2878(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma/Myanmar, särskilt resolutionerna av den 20 april 2012(1) och den 13 september 2012(2),

–  med beaktande av FN:s särskilda rapportörs rapport av den 24 augusti 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma/Myanmar,

–  med beaktande av rådets beslut 2012/225/Gusp av den 26 april 2012,

–  med beaktande av president Thein Seins uttalande till det burmesiska parlamentet av den 17 augusti 2012 om situationen i delstaten Rakhine,

–  med beaktande av uttalandet av den 25 oktober 2012 från FN:s generalsekreterare om situationen i delstaten Rakhine i Burma/Myanmar,

–  med beaktande av uttalandet av den höga representanten Catherine Ashtons talesperson av den 26 oktober 2012 om det förnyade våldet i delstaten Rakhine i Burma/Myanmar,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen som undertecknades den 3 november 2012 av kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och ministern med ansvar för presidentens för Burma/Myanmar kansli, U Aung Min, vid Burma/Myanmars fredscentrum i Yangon,

–  med beaktande av vädjan från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, av den 9 november 2012, till regeringen i Burma/Myanmar om att vidta nödvändiga åtgärder för att erkänna rohingyas som medborgare och ge dem rätten till lika behandling,

–  med beaktande av president Thein Seins skrivelse av den 16 november 2012 till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon där presidenten i Burma/Myanmar utfäste sig att man skulle överväga att ge de statslösa rohingyamuslimerna medborgarskap,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av artiklarna 18–21 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 25 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av förklaringarna av de olika företrädarna för den burmesiska regeringen och oppositionen, inklusive Aung San Suu Kyi, som frånkänner den etniska rohingya-minoriteten deras medborgerliga rättigheter och som frånsäger sig så mycket som möjligt de statliga myndigheternas ansvar i den senaste tidens våldsamma sammandrabbningar,

–  med beaktande av förklaringen i augusti 2012 av den nationella människorättskommissionen i Burma/Myanmar, där den konstaterar att förföljelserna av rohingyas och händelserna i delstaten Rakhine inte hör till dess ansvarsområde,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan början av 2011 har regeringen i Burma/Myanmar vidtagit omfattande åtgärder för att återinföra medborgerliga rättigheter. Den senaste tidens övergrepp i delstaten Rakhine lyfter fram de enorma svårigheter som fortfarande måste övervinnas.

B.  Situationen i delstaten Rakhine är fortfarande spänd. Åtminstone 110 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem sedan juni 2012. Sedan våldsamheterna åter flammade upp i oktober har 89 människor dödats och mer än 5 300 hem och religiösa byggnader förstörts.

C.  De flesta internflyktingarna är rohingyas som lever under oacceptabla villkor: lägren är överfulla, undernäringen bland barn är oroväckande, tillgången till vatten och sanitära förhållanden är totalt otillräcklig, nästan ingen undervisning ges och den humanitära hjälpen är inte ändamålsenlig.

D.  Ett undantagstillstånd, som också tillåter att krigsrätt införs, har införts i delstaten Rakhine, efter det att de lokala sammandrabbningarna började i juni 2012. I slutet på oktober 2012 utlyste regeringen utegångsförbud i de berörda områdena och satte in fler säkerhetsstyrkor. Dessa åtgärder har hittills inte kunnat få slut på våldet.

E.  Diskrimineringen av rohingyaminoriteten fortsätter. De lokala myndigheterna sägs ha medverkat i angreppen mot rohingyas och bedriver en aktiv politik för att driva ut rohingyas ur landet. Det internationella samfundet har uppmanat regeringen i Burma/Myanmar att se över medborgarskapslagen från 1982 så att rohingyas inte längre ska vara statslösa och den långvariga diskrimineringen av dem åtgärdas.

F.  Rakhine är den näst fattigaste delstaten i Burma/Myanmar, som självt är ett av de minst utvecklade länderna i världen. Fattigdom och förtryck har bidragit till att underblåsa det lokala våldet och bittra historiska minnen i båda befolkningsgrupperna.

G.  Den 31 oktober 2012 uttryckte tre FN-experter sin djupa oro över det fortsatta våldet mellan befolkningsgrupperna i delstaten Rakhine och uppmanade regeringen att omedelbart åtgärda de underliggande orsakerna till det spända läget och konflikten mellan de buddistiska och muslimska grupperna i regionen.

H.  Regeringen i Burma/Myanmar inrättade i augusti 2012 en undersökningskommission – utan att ta med en enda företrädare för rohingyas – för att utreda orsakerna till det sekteristiska våldet och för att lägga fram förslag till hur man ska få slut på det, men hittills har kommissionens arbete inte burit någon frukt.

I.  Som en följd av det ständiga våldet har uppskattningsvis en miljon rohingyas under årens lopp flytt till grannländerna. Omkring 300 000 personer har flytt till Bangladesh och 92 000 till Thailand. Uppskattningsvis 54 000 oregistrerade asylsökande vistas i nio läger längs med gränsen mellan Thailand och Burma/Myanmar.

J.  Åtminstone 4 000 människor har flytt med båt till delstaten Rakhines huvudstad Sittwe, där regeringen har åtskilt muslimer, inklusive rohingyas, från resten av befolkningen och flyttat dem till läger. Åtminstone 3 000 rohingyas tros ha flytt sjövägen till gränsen mellan Burma och Bangladesh, där de bangladeshiska säkerhetsstyrkorna sedan juni har haft order att tvinga tillbaka alla som försöker närma sig gränsen.

K.  Kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso erbjöd Burma/Myanmar 78 miljoner euro i utvecklingsbistånd från EU under sitt besök i landets huvudstad Naypyidaw, och underströk att EU är redo att uppbåda 4 miljoner euro för omedelbart humanitärt bistånd, förutsatt att tillträde till de drabbade områdena ges.

1.  Europaparlamentet är oroat över att det etniska våldet åter flammat upp i Rakhine, ett våld som lett till att många dödats eller skadats, samt till förstörelse av egendom samt tvångsförflyttningar av ortsinvånarna. Parlamentet uttrycker sin oro över att sammandrabbningarna mellan de olika folkgrupperna kan äventyra landets övergång till demokrati och kan ha vidare återverkningar i hela regionen.

2.  Europaparlamentet noterar att reformerna av de politiska och civila rättigheterna fortsätter i Burma/Myanmar, men uppmanar med kraft myndigheterna att intensifiera sina ansträngningar och bland annat frige återstoden av de politiska fångarna och omedelbart vidta åtgärder mot våldet mellan befolkningsgrupperna och konsekvenserna av det.

3.  Europaparlamentet anser att det nu uppflammade våldet i delstaten Rakhine är en följd av den långvariga diskrimineringen av rohingyas. Parlamentet understryker att det hittills inte gjorts särskilt mycket för att förhindra eller åtgärda de underliggande orsakerna till de lokala spänningarna och den etniska diskrimineringen.

4.  Europaparlamentet noterar utfästelserna från regeringen i Burma/Myanmar om att utföra en fullständig och oberoende utredning av händelserna och vidta åtgärder mot dem som ligger bakom våldet. Parlamentet uppmanar regeringen att omedelbart vidta åtgärder för att få slut på det etniska våldet och diskrimineringen och ställa inför rätta dem som är ansvariga för de våldsamma sammandrabbningarna och de övriga övergreppen i samband med dem i delstaten Rakhine.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att nå fram till en varaktig lösning av tvistefrågorna mellan befolkningsgrupperna och upprepar att alla politiska krafter klart måste ta ställning till förmån för ett pluralistiskt samhälle med en dialog mellan olika lokala befolkningsgrupper där alla får medverka.

6.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att upphöra med diskrimineringen av rohingya och upprepar sina tidigare yrkanden på att medborgarskapslagen från 1982 måste ändras eller upphävas, så att också rohingyas på lika villkor kan bli medborgare i landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Burma/Myanmar att mera kraftfullt agera för medborgerliga rättigheter, framför allt för att rohingyaminoriteten ska få rätt till utbildning, arbetstillstånd och fri rörlighet.

8.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att låta både FN:s organ och icke-statliga humanitära organisationer, liksom också journalister och diplomater, obehindrat resa in i alla delar av landet, också delstaten Rakhine, och låta alla behövande invånare obehindrat få humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar ytterligare myndigheterna i Burma/Myanmar att snabbt skapa bättre förhållanden i lägren för rohingya-internflyktingar.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge humanitärt bistånd och stödja regeringen i Burma/Myanmar i dess insatser för att skapa stabilitet och snabbare genomföra reformprogrammen med samtida aktning för rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och politisk frihet.

10.  Europaparlamentet välkomnar förslagen från rättsstatsutskottet i Burma/Myanmars parlament och uppmanar med kraft landets regering att snabbt reformera lagstiftningen, institutionerna och politiken så det blir slut på de grava kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i områden med etniska och andra väpnade konflikter, samt åtgärda missförhållandet med att brott mot de mänskliga rättigheterna får fortgå ostraffade, framför allt om de begås av regeringsstyrkorna.

11.  Europaparlamentet välkomnar att 514 fångar, bland dem 90 politiska fångar, frigetts den 17 september 2012 och 66 fångar, bland dem minst 44 politiska fångar, frigetts den 19 november 2012, i en amnesti som sammanföll med Förenta staternas president Obamas besök i Burma/Myanmar. Parlamentet uppmanar landets regering att frige alla återstående samvetsfångar, exakt ange hur många som fortfarande är frihetsberövade och vidta åtgärder för att frigivna fångar ska kunna återinslussas i samhället.

12.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om Burma/Myanmar av den 23 april 2012, där det bland annat ingår att de restriktiva åtgärderna som påförts landets regering ska upphävas, med undantag för vapenembargot. Parlamentet välkomnar också EU:s önskan att fortsätta stödja landet under dess övergång. Parlamentet framhåller att människorättsfrågor spelar en nyckelroll för EU, exempelvis i form av stöd till reformprocessen, bidrag till den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen och inrättandet av rättsstaten och grundläggande friheter, i synnerhet yttrande- och föreningsfriheten. Parlamentet välkomnar på tal om detta att kommissionens ordförande nyligen besökt landet och att kommissionen omedelbart ökat sina anslag till humanitärt bistånd för 2012 för att hjälpa befolkningen i delstaten Rakhine.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Burmas/Myanmars regering och parlament, EU:s höga representant, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Aseans generalsekreterare, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, Brittiska samväldets generalsekreterare, FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i Burma/Myanmar, FN:s flyktingkommissarie och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0142.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0355.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy