Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0458(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0208/2012

Внесени текстове :

A7-0208/2012

Разисквания :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0466

Приети текстове
PDF 316kWORD 28k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0925),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 209 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0521/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0208/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Решение №…/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република
P7_TC1-COD(2011)0458

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  Сътрудничеството с ЕС се основава на споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), което влезе в сила през 1999 г. ЕС прилага спрямо Киргизката република обща система за преференции (ОСП).

(2)  Киргизката икономика бе засегната от международната финансова криза през 2009 г. и от етническото насилие през юни 2010 г., които нарушиха икономическите дейности, пораждайки значителни нужди от публични разходи за възстановяване и социална помощ, и доведоха до значителен външен финансов дефицит и бюджетен недостиг.

(3)  На международната среща на донорите на високо равнище през юли 2010 г. международната общност се ангажира да предостави 1,1 милиарда щатски долара спешна помощ за възстановяване на Киргизката република. На тази среща ЕС обяви, че ще предостави до 117,9 милиона евро под формата на финансова помощ.

(4)  В своите заключения за Киргизката република от 26 юли 2010 г. Съветът по външни работи на ЕС приветства усилията на новото киргизкото правителство да създаде демократична институционална рамка и прикани Комисията да „продължи да предоставя помощ, включително чрез нови програми за подпомагане, на киргизките власти при изпълнението на тяхната програма за реформи и да допринася за устойчивото икономическо и социално развитие на страната“.

(5)  Политическата и икономическата подкрепа на ЕС за прохождащата парламентарна демокрация в Киргизката република ще изпрати политически сигнал за силната подкрепа на ЕС за демократичните реформи в Централна Азия, в съответствие с политиката на ЕС по отношение на региона, формулирана в стратегията за Централна Азия за 2007‐2013 г., и с декларациите на лидерите на ЕС.

(6)  Процесът на икономическо приспособяване и реформи на Киргизката република се подкрепя чрез финансова помощ от Международния валутен фонд (МВФ). През юни 2011 г. киргизките власти се споразумяха с МВФ за тригодишен разширен кредитен инструмент в размер на 66,6 милиона СПТ в подкрепа на страната.

(7)  ЕС възнамерява да предостави секторна бюджетна подкрепа за Киргизката република по инструмента за сътрудничество за развитие в общ размер от 33 милиона евро за периода 2011‐2013 г. в подкрепа на реформите в областта на социалната закрила, образованието и управлението на публичните финанси.

(8)  През 2010 г. Киргизката република поиска макрофинансова помощ от ЕС с оглед на влошаващата се икономическа ситуация и перспективи.

(9)  Като се има предвид, че след отчитане на макроикономическата помощ от МВФ и Световната банка, все още е налице остатъчен недостиг на финансиране в платежния баланс, и предвид уязвимостта на външния платежен баланс към външни сътресения, което изисква поддържане на валутните резерви на подходящо равнище, макрофинансовата помощ се счита за подходящ отговор на искането на Киргизката република във връзка с настоящите извънредни обстоятелства. Програмата за макрофинансова помощ на ЕС за Киргизката република (наричана по-долу „макрофинансова помощ от Съюза“) ще подкрепи икономическото стабилизиране и програмата за структурни реформи на страната, като допълни средствата, предоставени в рамките на финансовото споразумение с МВФ.

(10)  Макрофинансовата помощ от Съюза следва не само да допълва програмите и средствата, предоставени от МВФ и Световната банка, но и да гарантира добавената стойност на участието на Съюза.

(11)  Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства в правно отношение и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и в рамките на други съответни политики на Съюза.

(12)  Конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да са насочени към подобряване на ефикасността, прозрачността и отчетността на управлението на публичните финанси в Киргизката република. Комисията следва редовно да наблюдава изпълнението на тези цели.

(13)  Условията, от които зависи предоставянето на макрофинансова помощ от Съюза, следва да отразяват основните принципи и цели на политиката на Съюза по отношение на Киргизката република.

(14)  С оглед осигуряване ефикасната защита на финансовите интереси на ЕС, свързани с тази макрофинансова помощ, е необходимо да се приемат подходящи мерки от страна на Киргизката република относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с тази финансова помощ. Необходимо е също така Комисията да предвиди подходящи проверки, а Сметната палата ‐ подходящи одити.

(15)  Отпускането на финансовата помощ от ЕС не засяга правомощията на бюджетния орган.

(16)  Помощта следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет могат да следят изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за промените по отношение на помощта и да има предоставя съответните документи.

(17)  С цел гарантиране на еднакви условия за прилагането на настоящото решение, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2).

(18)  Макрофинансовата помощ от Съюза ще бъде обвързана с условия на икономическата политика, които ще бъдат определени в Меморандум за разбирателство. За да се осигурят еднакви условия на изпълнение, както и за по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори такива условия с киргизките власти под надзора на комитета на държавите членки, предвиден в Регламент (ЕС) № 182/2011. Фактът, че помощта има ограничен максимален размер, осигурява надлежната обосновка, изисквана в член 2, параграф 3, второто изречение от Регламент (ЕС) № 182/2011, за да се приложи процедурата по консултиране към приемането на Меморандума за разбирателство. [Изм. 1]

(19)  Според Международния валутен фонд Киргизката република попада в категорията на „бързоразвиващите се и развиващите се икономики“; според Световната банка Киргизката република е част от групата на „икономиките с ниски доходи“ и „държавите от Международната асоциация за развитие“; според Службата на върховния представител на ООН за най-слабо развитите държави(3), Киргизката република попада в категорията на „развиваща се страна без излаз на море“; според Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР, Киргизката република е в списъка на „други страни с нисък доход“. Поради това Киргизката република следва да се разглежда като развиваща се страна по смисъла на член 208 от ДФЕС, което обосновава избора на член 209 от ДФЕС като правно основание на настоящото решение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  Европейският съюз предоставя на Киргизката република макрофинансова помощ с максимален размер 30 милиона евро с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на страната и покриване на нуждите на платежния ѝ баланс, определени в настоящата програма на МВФ. До 15 милиона евро от тази сума се предоставят под формата на заеми, а до 15 милиона евро ‐ под формата на безвъзмездни средства. Отпускането на предложената макрофинансова помощ зависи от одобрението на бюджета за 2013 г. от бюджетния орган. На Комисията се предоставя правомощието да заеме необходимите средства от името на Европейския съюз, за да финансира частта от макрофинансовата помощ от Съюза, която ще се предостави под формата на заем. Максималният срок до падежа на заема не трябва да надхвърля 15 години.

2.  Отпускането на финансовата помощ от Съюза ще се управлява от Комисията по начин, съответстващ на споразуменията или договореностите, постигнати между МВФ и Киргизката република и на основните принципи и цели на икономическите реформи, предвидени в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизката република и в Стратегията за Централна Азия за периода 2007‐2013 г. Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет за това как протича управлението на помощта и им предоставя съответните документи.

3.  Финансовата помощ от Европейския съюз се предоставя за срок от две години, считано от първия ден след влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 2, параграф 1.

Член 2

1.  Като действа в съответствие с посочената в член 6, параграф 2 процедура по консултиране, Комисията е оправомощена да постигне споразумение с властите на Киргизката република относно условията за икономическата политика и финансовите условия, от които зависи предоставянето на макрофинансовата помощ от Европейския съюз и които ще бъдат установени в Меморандум за разбирателство, съдържащ график за тяхното изпълнение (наричан по-долу „Меморандумът за разбирателство“). Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 2. С условията се цели подобряване на ефикасността, прозрачността и отчетността на помощта, включително на системите за управление на публичните финанси в Киргизката република. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък. Подробните финансови параметри на помощта се описват в споразумението за безвъзмездна помощ и в споразумението за заем, които предстои да бъдат сключени между Комисията и властите в Киргизката република.

2.  По време на усвояването на макрофинансовата помощ от Европейския съюз Комисията следи за надеждността на финансовите правила, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Киргизката република, които са от значение за подобна помощ, както и за спазването на договорения график.

3.  Комисията редовно проверява дали икономическите политики на Киргизката република са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от Съюза и дали договорените условия на икономическата политика се изпълняват в задоволителна степен. В този процес Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а когато е необходимо, и с Икономическия и финансов комитет.

Член 3

1.  В съответствие с условията по параграф 2 Комисията предоставя на Киргизката република финансовата помощ от Европейския съюз на два транша, всеки от които е съставен от заем и безвъзмездни средства. Размерът на всеки транш се определя в Меморандума за разбирателство.

2.  Комисията решава относно изплащането на траншовете при задоволително изпълнение на условията на икономическата политика, договорени в Меморандума за разбирателство. Изплащането на втория транш се извършва не по-рано от три месеца след изплащането на първия транш.

3.  Средствата от Европейския съюз се изплащат на Националната банка на Киргизката република. В зависимост от разпоредбите, които предстои да бъдат договорени в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от бюджетно финансиране, средствата от Съюза могат да бъдат преведени на Държавната хазна на Киргизката република като краен получател.

Член 4

1.  Операциите по получаване и отпускане на заем, свързани с частта от помощта, която е под формата на заем, се извършват в евро, с един и същ вальор и не могат да водят до промяна на падежите от страна на Европейския съюз, нито до поемането от негова страна на валутни или лихвени рискове или други търговски рискове.

2.  При искане от Киргизката република Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в условията на заема е включена клауза за преждевременното му погасяване, съпроводена от съответната клауза в условията на операциите по получаване на заем.

3.  По искане на Киргизката република и ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвената ставка по заема, Комисията може да рефинансира изцяло или отчасти първоначалния заем или да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с условията, посочени в параграф 1, и не водят до удължаване на средния срок до падежа на съответния заем или увеличаване на неизплатената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.  Всички разходи на Европейския съюз във връзка с операциите по получаване и предоставяне на заем по настоящото решение са за сметка на Киргизката република.

5.  На Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет се предоставя редовно информация за развитието на операциите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 5

Финансовата помощ от Европейския съюз се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и правилата за прилагането му. По-специално, Меморандумът за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ, които ще бъдат договорени с властите на Киргизката република, предвиждат подходящи мерки от страна на Киргизката република, свързани с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. С цел да се гарантира по-голяма прозрачност при управлението и изплащането на финансовите средства, Меморандумът за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ предвиждат проверки, включително проверки на място и инспекции, осъществявани от Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите. Освен това тези документи предвиждат и одити от страна на Сметната палата, които по целесъобразност ще се извършват на място.

Член 6

1.  Комисията се подпомага от комитет. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 7

1.  До 30 юни всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящото решение през предходната година, включващ оценка на изпълнението. В доклада се посочва връзката между политическите условия, определени в Меморандума за разбирателство, текущите икономически и бюджетни показатели на Киргизката република и решенията на Комисията за изплащане на траншовете на помощта.

2.  Не по-късно от две години след изтичане на срока за предоставяне на помощта, посочен в член 1, параграф 3, Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ...

За Европейския парламент:

Председател

Председател

За Съвета:

(1) Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г.
(2) OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Служба на върховния представител на ООН за най-слабо развитите държави, развиващите се държави без излаз на море и малките островни развиващи се държави.
(4) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност