Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0458(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0208/2012

Předložené texty :

A7-0208/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Hlasování :

PV 11/12/2012 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0466

Přijaté texty
PDF 310kWORD 41k
Úterý, 11. prosince 2012 - Štrasburk
Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0925),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 209 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0521/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0208/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2012 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2013/EU o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice
P7_TC1-COD(2011)0458

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 209 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spolupráce s EU je založena na dohodě o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1999. EU poskytuje Kyrgyzské republice zacházení v rámci všeobecného systému preferencí.

(2)  V roce 2009 zasáhla kyrgyzskou ekonomiku mezinárodní finanční krize a v červnu 2010 etnické násilí, což narušilo hospodářské činnosti, vedlo k podstatných veřejným výdajům v oblasti potřeb na obnovu a sociální pomoc a vyústilo ve významné chybějící prostředky vnějšího a rozpočtového financování.

(3)  Na schůzce dárců na vysoké úrovni, která se konala v červenci 2010, přislíbilo mezinárodní společenství mimořádnou pomoc ve výši 1,1 miliardy USD na pomoc při obnově Kyrgyzské republiky. EU na této schůzce dárců na vysoké úrovni oznámila, že poskytne až 117,9 milionů EUR jako finanční pomoc.

(4)  Rada EU pro zahraniční věci ve svých závěrech o Kyrgyzské republice ze dne 26. července 2010 ocenila úsilí nové kyrgyzské vlády ustavit demokratický institucionální rámec a vyzvala Komisi, aby „pokračovala v poskytování pomoci kyrgyzským orgánům při provádění jejich reformního programu, a to včetně nových programů pomoci, a aby přispívala k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji země“.

(5)  Politická a ekonomická podpora EU počínající parlamentní demokracii Kyrgyzské republiky bude politickým signálem silné podpory EU demokratickým reformám ve Střední Asii v souladu s politikou EU vůči této oblasti, která je uvedena ve strategii pro Střední Asii na léta 2007–2013, a prohlášeními vedoucích představitelů EU.

(6)  Proces ekonomických změn a reforem Kyrgyzské republiky je podporován finanční pomocí Mezinárodního měnového fondu (MMF). V červnu 2011 se kyrgyzské orgány dohodly s MMF na tříletém navýšení úvěru na podporu země v hodnotě 66,6 milionu ZPČ.

(7)  EU má v úmyslu Kyrgyzské republice poskytnout rozpočtovou podporu odvětví v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci v celkové výši 33 milionů EUR na období 2011–2013 na podporu reforem v oblasti sociální ochrany, vzdělávání a správy veřejných financí.

(8)  Kyrgyzská republika v roce 2010 požádala o makrofinanční pomoc EU vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci a ekonomickému výhledu.

(9)  Vzhledem k tomu, že i po zohlednění makroekonomické podpory ze strany MMF a Světové banky stále přetrvává deficit financování platební bilance, a s ohledem na zranitelnost platební bilance zahraničního obchodu v souvislosti s vnějšími šoky, která vyžaduje zachování odpovídající úrovně devizových rezerv, je makrofinanční pomoc za stávajících výjimečných okolností považována za vhodnou odpověď na žádost Kyrgyzské republiky. Program makrofinanční pomoci EU Kyrgyzské republice (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) by podpořil hospodářskou stabilizaci země a provádění strukturálních reforem a doplnil by zdroje, které jsou k dispozici v rámci finančního ujednání s MMF.

(10)  Makrofinanční pomoc Unie by neměla pouze doplňovat programy a zdroje MMF a Světové banky, ale měla by rovněž zajistit přidanou hodnotu vyplývající ze zapojení Unie.

(11)  Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i obsahové stránce v souladu s opatřeními, která byla přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější činnosti, a dalšími příslušnými politikami Unie.

(12)  Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost v oblasti správy veřejných financí v Kyrgyzské republice. Komise by měla plnění těchto cílů pravidelně sledovat.

(13)  Podmínky spojené s poskytnutím makrofinanční pomoci Unie by měly odrážet hlavní zásady a cíle politiky Unie vůči Kyrgyzské republice.

(14)  S cílem zajistit účinnou ochranu finančních zájmů EU souvisejících s touto makrofinanční pomocí je nezbytné, aby Kyrgyzská republika přijala vhodná opatření v oblasti předcházení podvodům, korupci a jakýmkoli jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání. Je rovněž nezbytné, aby Komise zajistila odpovídající kontroly a Účetní dvůr odpovídající audity.

(15)  Uvolněním finanční pomoci EU nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(16)  Tuto pomoc by měla řídit Komise. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty, aby tak mohly sledovat provádění tohoto rozhodnutí.

(17)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto rozhodnutí by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2).

(18)  Podmínky hospodářské politiky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, budou připojeny k makrofinanční pomoci Unie. V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění a z důvodů účinnosti by Komise měla být zmocněna k vyjednávání těchto podmínek s kyrgyzskými orgány pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 182/2011. Skutečnost, že výše pomoci je omezena maximální částkou, představuje řádné odůvodnění podle druhé věty čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) č. 182/2011, aby se na přijetí memoranda o porozumění vztahoval poradní postup.[pozm. návrh 1]

(19)  Podle Mezinárodního měnového fondu spadá Kyrgyzská republika do kategorie „rozvíjejících se a rozvojových ekonomik“, podle Světové banky je Kyrgyzská republika součástí skupiny „nízkopříjmových ekonomik“ a „zemí klasifikovaných Mezinárodním sdružením pro rozvoj“, podle UN-OHRLLS(3) spadá Kyrgyzská republika do kategorie „vnitrozemských rozvojových zemí“, podle výboru pro rozvojovou pomoc při OECD patří Kyrgyzská republika na seznam „dalších zemí s nízkými příjmy“. Proto by Kyrgyzská republika měla být považována za rozvojovou zemi ve smyslu článku 208 Smlouvy o fungování EU, což odůvodňuje volbu článku 209 Smlouvy o fungování Evropské unie jako právního základu tohoto rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.  Evropská unie poskytne Kyrgyzské republice makrofinanční pomoc v maximální výši 30 milionů EUR s cílem podpořit stabilizaci hospodářství země a pokrýt potřeby v oblasti platební bilance stanovené ve stávajícím programu MMF. Z této částky bude maximálně 15 milionů EUR poskytnuto ve formě úvěrů a maximálně 15 milionů EUR ve formě půjček. Uvolnění navrhované makrofinanční pomoci je vázáno na schválení rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým orgánem. Komise je zmocněna vypůjčit si potřebné prostředky jménem Evropské unie, aby mohla financovat úvěrovou část makrofinanční pomoci Unie. Úvěr bude mít maximální dobu splatnosti 15 let.

2.  Uvolnění finanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Kyrgyzskou republikou a s hlavními zásadami a cíli ekonomických reforem stanovených v dohodě o partnerství a spolupráci mezi Kyrgyzskou republikou a EU a strategii pro Střední Asii na období 2007–2013. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor o vývoji v oblasti řízení finanční pomoci a poskytuje jim příslušné dokumenty.

3.  Finanční pomoc Evropské unie je k dispozici po dobu dvou let od prvního dne po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 2 odst. 1 v platnost.

Článek 2

1.  Komise se zmocňuje vyjednat v souladu s poradním postupem podle čl. 6 odst. 2 s orgány Kyrgyzské republiky podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky spojené s makrofinanční pomocí Evropské unie, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, které bude obsahovat časový rámec pro jejich splnění (dále jen „memorandum o porozumění“). Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2. Tyto podmínky mají zejména posílit účinnost a transparentnost pomoci a odpovědnost za ni, včetně systémů správy veřejných financí v Kyrgyzské republice. Komise pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto cílů. Podrobné finanční podmínky pomoci se stanoví v grantových dohodách a smlouvách o úvěru uzavřených mezi Komisí a Kyrgyzskou republikou.

2.  Během provádění makrofinanční pomoci Evropské unie sleduje Komise spolehlivost finančních ujednání, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly Kyrgyzské republiky, které se na tuto pomoc vztahují, a dodržování dohodnutého časového rámce.

3.  Komise pravidelně ověřuje, zda je hospodářská politika Kyrgyzské republiky v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Hospodářským a finančním výborem.

Článek 3

1.  Za předpokladu splnění podmínek stanovených v odstavci 2 poskytne Komise finanční pomoc Evropské unie Kyrgyzské republice ve dvou splátkách, přičemž každá splátka bude sestávat z úvěrové a grantové části. Výše obou splátek bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.  Komise rozhodne o uvolnění splátek na základě uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky dohodnutých v memorandu o porozumění. K čerpání druhé splátky nedojde dříve než po třech měsících od uvolnění první splátky.

3.  Finanční prostředky Evropské unie budou připsány na účet Národní bance Kyrgyzské republiky. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení o zbývajících rozpočtových finančních potřebách, mohou být finanční prostředky Unie převedeny Ministerstvu financí Kyrgyzské republiky jako konečnému příjemci.

Článek 4

1.  Výpůjční a úvěrové operace týkající se úvěrové části pomoci Evropské unie se provedou v eurech se stejným dnem připsání a Evropské unie se nesmí týkat změna splatnosti, žádné riziko směnných kurzů nebo riziko úrokových sazeb ani žádné jiné obchodní riziko.

2.  Komise přijme na žádost Kyrgyzské republiky potřebná opatření s cílem zajistit, aby do podmínek úvěru byla zahrnuta doložka o předčasném splacení a aby byla spojena s odpovídající doložkou v podmínkách výpůjčních operací.

3.  Na žádost Kyrgyzské republiky, a pokud okolnosti umožní snížení úrokové sazby úvěru, může Komise zcela nebo částečně refinancovat svůj původní úvěr nebo restrukturalizovat odpovídající finanční podmínky. Refinanční nebo restrukturalizační operace se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1 a nesmí vést k prodloužení průměrné splatnosti dotyčného úvěru nebo zvýšení částky nesplacené jistiny ke dni refinancování nebo restrukturalizace.

4.  Veškeré náklady vzniklé Evropské unii v souvislosti s výpůjčními a úvěrovými operacemi podle tohoto rozhodnutí hradí Kyrgyzská republika.

5.  O vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3 je informován Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor.

Článek 5

Finanční pomoc Evropské unie se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4), a jeho prováděcími pravidly. V memorandu o porozumění, smlouvě o úvěru a grantové dohodě, které budou dojednány s orgány Kyrgyzské republiky musí být stanovena zejména příslušná opatření v zájmu předcházení podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání. V zájmu zajištění větší transparentnosti správy a čerpání finančních prostředků stanoví memorandum o porozumění, smlouva o úvěru a grantová dohoda rovněž možnost kontrol, včetně kontrol a inspekcí na místě, ze strany Komise, a to i Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Kromě toho tyto dokumenty stanoví i možnost provádění auditů, včetně případných auditů na místě, ze strany Účetního dvora.

Článek 6

1.  Komisi je nápomocen výbor. Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 7

1.  Komise každý rok do 30. června předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce, včetně vyhodnocení. Zpráva uvádí souvislost mezi podmínkami hospodářské politiky stanovenými v memorandu o porozumění, průběžnými výsledky Kyrgyzské republiky v hospodářské a rozpočtové oblasti a rozhodnutími Komise o uvolnění splátek pomoci.

2.  Do dvou let po uplynutí doby pro poskytnutí půjčky uvedené v čl. 1 odst. 3 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V... dne ….

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Úřad vysokého zástupce OSN pro nejméně rozvinuté země, vnitrozemské rozvojové země a malé ostrovní rozvojové státy.
(4) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí