Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0458(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0208/2012

Indgivne tekster :

A7-0208/2012

Forhandlinger :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0466

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 31k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0925),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0521/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0208/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik
P7_TC1-COD(2011)0458

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 209,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Samarbejdet med Unionen er baseret på en partnerskabs- og samarbejdsaftale, der trådte i kraft i 1999. Den Kirgisiske Republik nyder godt af Unionens generelle toldpræferencesystem.

(2)  Den kirgisiske økonomi blev ramt af den internationale finanskrise i 2009 og af voldelige etniske sammenstød i juni 2010, hvilket påvirkede den økonomiske aktivitet, skabte et betydeligt offentligt finansieringsbehov til genopbygning og social bistand og resulterede i store finansielle huller på budgettet og over for udlandet.

(3)  På donormødet på højt niveau, der blev afholdt i juli 2010, gav det internationale samfund tilsagn om 1,1 mia. USD i nødhjælp til støtte til Den Kirgisiske Republiks genopretning. På mødet bebudede Unionen, at den ville yde op til 117,9 mio. EUR som finansiel bistand.

(4)  Rådet (udenrigsanliggender) glædede sig den 26. juli 2010 i sine konklusioner om Den Kirgisiske Republik over den nye kirgisiske regerings bestræbelser på at etablere demokratiske institutionelle rammer og opfordrede Kommissionen til »fortsat at yde de kirgisiske myndigheder assistance, bl.a. i form af nye bistandsprogrammer, i forbindelse med gennemførelsen af deres reformprogram og til at bidrage til en holdbar økonomisk og social udvikling i landet«.

(5)  Unionens politiske og økonomiske støtte til Den Kirgisiske Republiks gryende parlamentariske demokrati giver et politisk signal om Unionens kraftige opbakning til demokratiske reformer i Centralasien, som er i overensstemmelse med Unionens politik over for regionen, som den fremgår af strategien for Centralasien i 2007-2013 og erklæringer fra Unionens ledere.

(6)  Den Kirgisiske Republiks økonomiske tilpasnings- og reformproces støttes medfinansiel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). I juni 2010 indgik de kirgisiske myndigheder en treårig aftale med IMF om en Extended Credit Facility på 66,6 mio. SDR til støtte for landet.

(7)  Det er Unionens plan at yde 33 mio. EUR i sektorbudgetstøtte til Den Kirgisiske Republik under udviklingssamarbejdsinstrumentet i perioden 2011-2013 som støtte til reformer af de sociale beskyttelsessystemer, uddannelsessystemet og den offentlige finansforvaltning.

(8)  Den Kirgisiske Republik anmodede i 2010 om makrofinansiel bistand fra Unionen på grund af landets forværrede økonomiske situation og fremtidsudsigter.

(9)  Eftersom der stadig, efter at der er taget højde for makroøkonomisk støtte fra IMF og Verdensbanken, er et tilbageværende finansieringsunderskud på betalingsbalancen, og eftersom stillingen over for udlandet stadig er sårbar over for udefra kommende chokvirkninger, hvilket kræver, at valutareserverne holdes på et passende niveau, anses makrofinansiel bistand under de nuværende ekstraordinære omstændigheder at være et hensigtsmæssigt svar på Den Kirgisiske Republiks anmodning. Unionens makrofinansielle bistandsprogram for Den Kirgisiske Republik (i det følgende benævnt »Unionens makrofinansielle bistand«) støtter den økonomiske stabilisering af landet og strukturreformerne, idet det udgør et supplement til de midler, der stilles til rådighed under IMF's finansielle ordning.

(10)  Unionens makrofinansielle bistand bør ikke alene supplere programmer og midler fra IMF og Verdensbanken, men bør også sikre, at Unionens engagement skaber merværdi.

(11)  Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

(12)  De særlige målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af de offentlige finansforvaltningssystemer i Den Kirgisiske Republik. Kommissionen bør regelmæssigt føre kontrol med disse målsætninger.

(13)  Betingelserne for ydelse af Unionens makrofinansielle bistand bør afspejle de vigtigste principper og målsætninger i Unionens politik over for Den Kirgisiske Republik.

(14)  For at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med Unionens makrofinansielle bistand er det nødvendigt, at Den Kirgisiske Republik vedtager hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende forebyggelsen og bekæmpelsen af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det er ligeledes nødvendigt, at Kommissionen udfører den fornødne kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(15)  Frigivelsen af Unionens finansielle bistand sker med forbehold af budgetmyndighedens beføjelser.

(16)  Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre, at Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg er i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt informere dem om udviklingen i forbindelse med bistanden og forsyne dem med de relevante dokumenter.

(17)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2).

(18)  Til Unionens makrofinansielle bistand knyttes økonomisk-politiske betingelser, som nedfældes i et aftalememorandum. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen, samt af effektivitetshensyn, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at forhandle disse betingelser med de kirgisiske myndigheder under tilsyn af et udvalg sammensat af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.Den kendsgerning, at støtten er begrænset af et maksimumbeløb, udgør et behørigt begrundet tilfælde, som der kræves i artikel 2, stk. 3, andet punktum, i forordning (EU) nr. 182/2011, for at anvende rådgivningsproceduren i forbindelse med vedtagelsen af aftalememorandummet. [Ændring 1]

(19)  I henhold til Den Internationale Valutafond indgår Den Kirgisiske Republik i kategorien »vækst- og udviklingsøkonomier«, i henhold til Verdensbanken indgår Den Kirgisiske Republik i gruppen af »lavindkomstøkonomier« og »IDA-lande«, i henhold til FN's OHRLLS(3) indgår Den Kirgisiske Republik i kategorien »indlandsstat, som samtidig er et udviklingsland«, i henhold til OECD's Komité for Udviklingsbistand er Den Kirgisiske Republik på listen over »andre lavindkomstlande«. Den Kirgisiske Republik bør derfor betragtes som et udviklingsland efter artikel 208 i TEUF, hvilket begrunder valget af artikel 209 i TEUF som retsgrundlag for denne afgørelse ―

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.  Unionen stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Den Kirgisiske Republik på højst 30 mio. EUR med henblik på at understøtte landets økonomiske stabilisering og dække dets betalingsbalancebehov som angivet i det igangværende IMF-program. Af dette beløb ydes op til 15 mio. EUR i form af lån og op til 15 mio. EUR i form af gavebistand. Frigivelsen af den foreslåede makrofinansielle bistand er betinget af, at budgetmyndigheden godkender Unionens budget for 2013. Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne at låne de nødvendige midler til finansiering af lånekomponenten i Unionens makrofinansielle bistand. Lånet skal have en løbetid på højst 15 år.

2.  Frigivelsen af Unionens finansielle bistand forvaltes af Kommissionen på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Den Kirgisiske Republik, og med de centrale principper og målsætninger i den økonomiske reform, som er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Unionen og Den Kirgisiske Republik og i strategien for Centralasien i 2007-2013. Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om udviklingen i forvaltningen af bistanden og forsyner dem med relevante dokumenter.

3.  Unionens finansielle bistand stilles til rådighed i to år, der begynder fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

1.  Kommissionen, som handler i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 2, tillægges beføjelse til sammen med de kirgisiske myndigheder at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der er knyttet til Unionens makrofinansielle bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum (herefter »aftalememorandummet«), som omfatter en tidsramme for betingelsernes opfyldelse. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 2. Disse betingelser har især til formål at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med bistanden, herunder de offentlige finansforvaltningssystemer i Den Kirgisiske Republik. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med fremskridt med hensyn til opfyldelse af disse målsætninger. De detaljerede finansielle vilkår for bistanden fastlægges i den gavebistandsaftale og låneaftale, der indgås mellem Kommissionen og Den Kirgisiske Republiks myndigheder.

2.  Under gennemførelsen af Unionens finansielle bistand overvåger Kommissionen, om Den Kirgisiske Republik råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand, og om den fastlagte tidsramme overholdes.

3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, om Den Kirgisiske Republiks økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand, og om de aftalte økonomisk-politiske betingelser opfyldes på tilfredsstillende vis. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Artikel 3

1.  Under iagttagelse af betingelserne i stk. 2 stiller Kommissionen Unionens finansielle bistand til rådighed for Den Kirgisiske Republik i to rater, hver bestående af et låne- og et gavebistandselement. Raternes størrelse fastlægges i aftalememorandummet.

2.  Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af en tilfredsstillende opfyldelse af de økonomisk-politiske betingelser i aftalememorandummet. Anden rate må ikke udbetales tidligere end tre måneder efter frigivelsen af første rate.

3.  EU-midlerne betales til Den Kirgisiske Republiks centralbank. Med forbehold af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de resterende budgetfinansieringsbehov, kan EU-midlerne overføres til Den Kirgisiske Republiks statskasse som den endelige modtager.

Artikel 4

1.  De låntagnings- og långivningstransaktioner, der vedrører lånekomponenten i Unionens bistand, gennemføres i euro med samme valørdato og må for Unionen ikke indebære nogen ændring af forfaldsdato, valutakurs- eller renterisici eller nogen anden kommerciel risiko.

2.  Kommissionen træffer, hvis Den Kirgisiske Republik anmoder om det, de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i lånevilkårerne indføjes en klausul om førtidig tilbagebetaling, og at vilkårene for låntagningstransaktionerne indeholder en tilsvarende klausul.

3.  Efter anmodning fra Den Kirgisiske Republik kan Kommissionen, hvis omstændighederne tillader en forbedring af rentesatsen på lånet, refinansiere hele eller en del af sin oprindelige låntagning eller omlægge de tilsvarende finansielle betingelser. Refinansierings- eller omlægningstransaktioner skal foregå på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, og må ikke resultere i en forlængelse af den gennemsnitlige løbetid for den pågældende låntagning eller i en forhøjelse af restgælden på datoen for refinansieringen eller omlægningen.

4.  Den Kirgisiske Republik bærer alle de omkostninger, som Unionen afholder i forbindelse med de låntagnings- og långivningstransaktioner, der er omfattet af denne afgørelse.

5.  Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg holdes løbende underrettet om udviklingen i de transaktioner, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

Artikel 5

Unionens finansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4) samt gennemførelsesbestemmelserne hertil. Især gælder det, at det aftalememorandum og den låneaftale og gavebistandsaftale, der indgås med Den Kirgisiske Republiks myndigheder, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende forebyggelsen og bekæmpelsen af svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der har indvirkning på bistanden. For at sikre større gennemsigtighed i forvaltningen og udbetalingen af midler skal aftalememorandummet, låneaftalen og gavebistandsaftalen også give mulighed for kontrol, bl.a. kontrol og inspektion på stedet, som skal foretages af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Disse dokumenter skal også give Revisionsretten ret til at foretage revision, herunder om nødvendigt på stedet.

Artikel 6

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 7

1.  Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en vurdering heraf. I rapporten redegøres der for forbindelsen mellem de politiske betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Den Kirgisiske Republiks aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om frigivelse af bistandsraterne.

2.  Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der henvises til i artikel 1, stk. 3, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådet vegne

(1) Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2012.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.
(4) EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik