Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0458(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0208/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0208/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0466

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 309kWORD 32k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0925),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0521/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0208/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας
P7_TC1-COD(2011)0458

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 209,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η συνεργασία με την ΕΕ βασίζεται σε συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που άρχισε να ισχύει το 1999. Η ΕΕ χορηγεί καθεστώς του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Κιργισίας.

(2)  Η οικονομία της Κιργισίας επλήγη από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2009 και από τη βία μεταξύ εθνοτήτων τον Ιούνιο του 2010, πράγμα που διατάραξε τις οικονομικές δραστηριότητες, δημιουργώντας σημαντικές ανάγκες δημόσιων δαπανών για ανασυγκρότηση και κοινωνική αρωγή, και είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά εξωτερικά και δημοσιονομικά κενά χρηματοδότησης.

(3)  Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2010, η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να διαθέσει έκτακτη στήριξη ύψους 1,1 δισ. USD για να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Δημοκρατίας της Κιργισίας. Σ’ αυτήν την διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως 117,9 εκατομμύρια EUR ως χρηματοδοτική συνδρομή.

(4)  Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στα συμπεράσματά του για την Δημοκρατία της Κιργισίας της 26ης Ιουλίου 2010, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης της Κιργισίας για τη θέσπιση ενός δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου και κάλεσε την Επιτροπή «να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων νέων προγραμμάτων βοήθειας, στις αρχές της Κιργιζίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού τους προγράμματος και να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας».

(5)  Η πολιτική και οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την αναδυόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία της Δημοκρατίας της Κιργισίας θα αποτελέσει ένα πολιτικό σήμα ισχυρής στήριξης της ΕΕ για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Κεντρική Ασία, σε συμφωνία με την πολιτική της ΕΕ προς την περιοχή αυτή όπως ορίζεται στη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για το 2007-2013 και με τις σχετικές δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ.

(6)  Η διαδικασία οικονομικής προσαρμογής και ανάκαμψης της Δημοκρατίας της Κιργισίας υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τον Ιούνιο του 2011, οι αρχές της Κιργισίας συμφώνησαν με την τριετούς διάρκειας διευρυμένη πιστωτική διευκόλυνση του ΔΝΤ ύψους 66,6 εκατ. ΕΤΔ για τη στήριξη της χώρας.

(7)  Η ΕΕ προτίθεται να χορηγήσει τομεακή δημοσιονομική στήριξη στην Δημοκρατία της Κιργισίας στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2011–2013 για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων στην κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

(8)  Η Δημοκρατία της Κιργισίας ζήτησε, το 2010, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα ενόψει της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών.

(9)  Δεδομένου ότι, έχοντας λάβει υπόψη τη μακροοικονομική στήριξη από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, εξακολουθεί να υπάρχει υπολειπόμενο κενό χρηματοδότησης στο ισοζύγιο πληρωμών, και με δεδομένη την ευπάθεια της εξωτερικής θέσης σε εξωγενείς κλονισμούς που απαιτεί τη διατήρηση ενός κατάλληλου επιπέδου συναλλαγματικών αποθεμάτων, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θεωρείται κατάλληλη απάντηση στο αίτημα της Δημοκρατίας της Κιργισίας με τις σημερινές εξαιρετικές περιστάσεις. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Δημοκρατία της Κιργισίας (εφεξής «η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης») θα στηρίξει την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων του ΔΝΤ.

(10)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν θα πρέπει να συμπληρώνει απλώς τα προγράμματα και τους πόρους από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης.

(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(12)  Οι ειδικοί στόχοι των μεμονωμένων πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στη Δημοκρατία της Κιργισίας. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(13)  Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Δημοκρατίας της Κιργισίας.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, είναι απαραίτητο να λάβει η Δημοκρατία της Κιργισίας τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με αυτή την οικονομική συνδρομή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους αρμόζοντες λογιστικούς ελέγχους.

(15)  Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

(16)  Η διαχείριση της συνδρομής θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(17)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2).

(18)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής που θα καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής και για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις αρχές της Κιργισίας υπό την εποπτεία της επιτροπής των κρατών μελών που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Το γεγονός ότι η συνδρομή έχει περιορισμένο ανώτατο ύψος παρέχει τη δέουσα αιτιολόγηση που απαιτείται από τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε η έγκριση του μνημονίου συνεννόησης να υπόκειται στη συμβουλευτική διαδικασία. [Τροπολογία 1]

(19)  Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Δημοκρατία της Κιργισίας εμπίπτει στην κατηγορία των «αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών»· σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Δημοκρατία της Κιργισίας αποτελεί μέρος της ομάδας των «οικονομιών χαμηλού εισοδήματος» και των «χωρών IDA» (χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης)· σύμφωνα με το UN-OHRLLS(3), η Δημοκρατία της Κιργισίας εμπίπτει στην κατηγορία των «περίκλειστων αναπτυσσόμενων χωρών»· σύμφωνα με την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, η Δημοκρατία της Κιργισίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «άλλων χωρών χαμηλού εισοδήματος». Συνεπώς, η Δημοκρατία της Κιργισίας θα πρέπει να θεωρείται αναπτυσσόμενη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 208 ΣΛΕΕ, πράγμα που δικαιολογεί την επιλογή του άρθρου 209 ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για την παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Η Ένωση διαθέτει στη Δημοκρατία της Κιργισίας μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ανώτατου ποσού 30 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της χώρας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της, όπως προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από το ποσό αυτό, έως 15 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν με τη μορφή δανείων και έως 15 εκατομμύρια EUR με τη μορφή επιχορηγήσεων. Η αποδέσμευση της προτεινόμενης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας του δανείου της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Το δάνειο θα έχει μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

2.  Η εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης γίνεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τους διακανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ΔΝΤ και της Δημοκρατίας της Κιργισίας και τις βασικές αρχές και στόχους οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Κιργισίας και τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα.

3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

1.  Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας σχετικά με τους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που διέπουν τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συνεννόησης που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την τήρησή τους (εφεξής «μνημόνιο συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Οι εν λόγω όροι θα αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που σχετίζονται με τη συνδρομή, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Δημοκρατία της Κιργισίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της συνδρομής καθορίζονται στις συμφωνίες δανειοδότησης και επιχορήγησης που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Δημοκρατίας της Κιργισίας.

2.  Κατά την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Δημοκρατίας της Κιργισίας που σχετίζονται με την υλοποίηση της εν λόγω συνδρομής και την τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.  Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήματα εάν οι οικονομικές πολιτικές της Δημοκρατίας της Κιργισίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής συνδρομής της Ένωσης και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατεθεί από την Επιτροπή στη Δημοκρατία της Κιργισίας σε δύο δόσεις, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει μία συνιστώσα δανείου και μία συνιστώσα επιχορήγησης. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης.

2.  Η Επιτροπή αποφασίζει για την εκταμίευση των δόσεων που εξαρτώνται από την ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονομικής πολιτικής που περιέχονται στο μνημόνιο συνεννόησης. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

3.  Τα ποσά της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Κιργισίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συνεννόησης, περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορεί να μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κιργισίας ως τον τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με την δανειακή συνιστώσα της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν συνεπάγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβολή της διάρκειας, ούτε ανάληψη κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε ανάληψη άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον ζητηθεί από τη Δημοκρατία της Κιργισίας, προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Δημοκρατίας της Κιργισίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος του αρχικού δανείου ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Όλα τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν άμεσα από τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνουν τη Δημοκρατία της Κιργισίας.

5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ενημερώνονται για εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4) και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεννόησης, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών σε σχέση με τη συνδρομή. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων, το μνημόνιο συνεννόησης, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποιεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα ανωτέρω κείμενα προβλέπουν, επιπλέον, την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων.

Άρθρο 6

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων της πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Δημοκρατίας της Κιργισίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.

2.  Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Γραφείο Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου