Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0458(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0208/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0208/2012

Viták :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0466

Elfogadott szövegek
PDF 318kWORD 44k
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0925),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 209. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0521/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0208/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. december 11-én került elfogadásra a Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0458

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  Az EU-val való együttműködés alapját az 1999-ben hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodás képezi. Az EU biztosítja az általános preferenciarendszernek megfelelő bánásmódot (GSP) a Kirgiz Köztársaság számára.

(2)  A kirgiz gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság 2009-ben érte el, ezt követték a 2010. júniusi etnikai zavargások, amelyek akadályozták a gazdaság működését, jelentős közkiadások váltak szükségessé az újjáépítéshez és a szociális ellátások biztosításához, ami óriási külső és költségvetési finanszírozási rést teremtett.

(3)  A 2010 júliusában tartott magas szintű adományozói konferencián a nemzetközi közösség 1,1 milliárd USD összegű sürgősségi támogatást ígért a Kirgiz Köztársaság helyreállításának elősegítése érdekében. Ezen a magas szintű adományozói konferencián az EU legfeljebb 117,9 millió EUR pénzügyi támogatás biztosítását jelentette be.

(4)  Az EU Külügyi Tanácsa a Kirgiz Köztársaságról szóló, 2010. július 26-i következtetéseiben üdvözölte az új kirgiz kormánynak a demokratikus intézményi keret létrehozására irányuló erőfeszítéseit, és felkérte a Bizottságot, hogy „továbbra is nyújtson támogatást, többek között hozzon létre új támogatási programokat a kirgiz hatóságok számára reformprogramjaik végrehajtásához, továbbá adja hozzájárulását az ország fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.”

(5)  A Kirgiz Köztársaság újonnan létrejött parlamentáris demokráciájának nyújtott uniós politikai és gazdasági támogatás politikai üzenetet hordoz, miszerint az EU határozottan támogatja a közép-ázsiai demokratikus reformokat, ami összhangban van a Közép-Ázsiára vonatkozó 2007–2013-es stratégiában a régióval kapcsolatban kifejtett uniós szakpolitikával és az EU vezetőinek nyilatkozataival.

(6)  A Nemzetközi Valutalap (IMF) pénzügyi támogatást nyújt a Kirgiz Köztársaság gazdaságának kiigazításához és a reformok végrehajtásához. 2011 júniusában a kirgiz hatóságok három évre szóló, az ország támogatását célzó megállapodást kötöttek az IMF kibővített hiteleszközéről 66,6 millió SDR értékben.

(7)  Az EU a 2011–2013-as időszakra a Fejlesztési Együttműködési Eszköz keretében összesen 33 millió EUR ágazati költségvetési támogatást is szándékozik nyújtani a Kirgiz Köztársaságnak, hogy előmozdítsa a szociális védelem, az oktatás és az államháztartás irányítása terén végrehajtandó reformokat.

(8)  A Kirgiz Köztársaság 2010-ben a romló gazdasági helyzet és kilátások fényében makroszintű pénzügyi támogatást kért az Európai Uniótól.

(9)  Tekintve, hogy az IMF-től és a Világbanktól származó makrogazdasági támogatás figyelembevételét követően a fizetési mérlegben még mindig marad finanszírozási rés és tekintve, hogy a külső pozíció továbbra is sérülékeny a külső sokkhatásokkal szemben, ezért fenn kell tartani a devizatartalékok megfelelő szintjét, a jelenlegi rendkívüli körülmények között a Kirgiz Köztársaság kérelmére megfelelő válasznak tekinthető a makroszintű pénzügyi támogatás. A Kirgiz Köztársaságra vonatkozó uniós makroszintű pénzügyi támogatási program (a továbbiakban: az uniós makroszintű pénzügyi támogatás) elősegítené az ország gazdasági stabilizációját és a strukturálisreform-tervet, kiegészítve az IMF pénzügyi megállapodása szerint rendelkezésre bocsátott forrásokat.

(10)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak nem csupán kiegészítenie kell az IMF és a Világbank programjait és forrásait, hanem biztosítania kell az uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is.

(11)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és tartalmilag összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különféle területein hozott intézkedésekkel.

(12)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell az államháztartás irányításának hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát a Kirgiz Köztársaságban. A Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell ezen célok teljesítését.

(13)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó feltételeknek tükrözniük kell a Kirgiz Köztársasággal szembeni uniós politika kulcsfontosságú elveit és céljait.

(14)  Az Unió ezen makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében szükséges, hogy a Kirgiz Köztársaság megfelelő intézkedéseket hozzon az e támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és bármely egyéb szabálytalanságok megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. A Bizottságnak rendelkeznie kell továbbá a megfelelő ellenőrzésekről és a Számvevőszéknek biztosítania kell a megfelelő vizsgálatokat.

(15)  Az uniós pénzügyi támogatás felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.

(16)  E támogatást a Bizottságnak kell kezelnie. Annak biztosítására, hogy az Európai Parlament és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nyomon követhesse e határozat végrehajtását, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat.

(17)  E határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(2) megfelelően kell gyakorolni.

(18)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz egyetértési megállapodásban megállapított gazdaságpolitikai feltételeknek kell kapcsolódnia. A végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása és a hatékonyság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU rendeletben említett tagállamok bizottságának felügyelete alatt tárgyalja meg a kirgiz hatóságokkal. Lévén, hogy korlátozott maximális összegű támogatásról van szó, ez eleget tesz a 182/2011/EU rendelet 2. cikke (3) bekezdésének második mondata szerinti kellő indoklásnak, miszerint az egyetértési megállapodás elfogadását a tanácsadó bizottsági eljárástól kell függővé tenni.[Mód. 1]

(19)  A Nemzetközi Valutaalap szerint a Kirgiz Köztársaság a „fellendülőben lévő és fejlődő gazdaságok” kategóriájába tartozik; a Világbank szerint a Kirgiz Köztársaság az „alacsony jövedelmű gazdaságok” és az „IDA-országok” csoportjának részét képezi; az UN-OHRLLS(3) szerint a Kirgiz Köztársaság „kontinentális elszigeteltségben lévő (tengeri kikötőkkel nem rendelkező) fejlődő országok” kategóriájába tartozik; az OECD/Fejlesztési Támogatási Bizottság szerint a Kirgiz Köztársaság „egyéb alacsony jövedelmű országok” jegyzékén szerepel. Ennélfogva a Kirgiz Köztársaság az EUMSZ 208. cikke értelmében fejlődő országnak tekintendő, ami indokolja az EUMSZ 209. cikkének az e határozat jogalapjaként történő választását,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)  Az Európai Unió legfeljebb 30 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást nyújt a Kirgiz Köztársaságnak az ország gazdasági stabilizációjának támogatása és az IMF hatályos programjában meghatározott, a fizetési mérleghez kapcsolódó szükségletének fedezése céljából. Ebből az összegből legfeljebb 15 millió EUR hitel formájában, és legfeljebb 15 millió EUR vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtandó. A javasolt makroszintű pénzügyi támogatás felszabadítása a 2013. évi költségvetés költségvetési hatóság általi jóváhagyásától függ. A támogatás hitelelemének finanszírozása céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében hitelt vegyen fel a szükséges források megszerzéséhez. A hitel maximális futamideje 15 év.

(2)  Az uniós pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen az IMF és a Kirgiz Köztársaság között létrejött megállapodásokkal és megegyezésekkel, valamint az Európai Unió és a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban, továbbá a 2007–2013-ra, Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiában meghatározott gazdasági reformok alapvető elveivel és céljaival. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a támogatás kezelésével kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

(3)  Az Európai Unió pénzügyi támogatása a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyetértési megállapodás hatálybalépését követő első naptól számított két évig áll rendelkezésre.

2. cikk

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően – megállapodjon a Kirgiz Köztársaság hatóságaival a teljesítésre vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba foglalandó, az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). Az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokkal és megegyezésekkel. Ezen feltételek különösen a támogatás hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozására irányulnak, többek között a Kirgiz Köztársaság államháztartásának irányítási rendszerei tekintetében. A Bizottság rendszeresen nyomon követi az említett célkitűzések teljesítése tekintetében elért előrelépést. A támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság és a Kirgiz Köztársaság hatóságai között kötendő vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodásban és hitelmegállapodásban kell meghatározni.

(2)  Az európai uniós pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság felügyeli a támogatás tekintetében alkalmazandó kirgiz pénzügyi megállapodások, igazgatási eljárások, külső és belső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát, valamint a jóváhagyott időkeret tiszteletben tartását.

(3)  A Bizottság rendszeres időközönként meggyőződik arról, hogy a Kirgiz Köztársaság gazdaságpolitikája összhangban van-e az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel, és hogy kellőképpen teljesülnek-e a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai feltételek. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, és szükség esetén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

3. cikk

(1)  A (2) bekezdésben meghatározott feltételekre is figyelemmel az európai uniós pénzügyi támogatást a Bizottság hitelt és vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó két részletben bocsátja a Kirgiz Köztársaság rendelkezésére. Az egyes részletek nagyságát az egyetértési megállapodás határozza meg.

(2)  A Bizottság az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai feltételek megfelelő végrehajtásától függően dönt a részletek felszabadításáról. A második részlet folyósítására legkorábban három hónappal az első részlet felszabadítása után kerülhet sor.

(3)  Az európai uniós pénzeszközöket a Kirgiz Köztársaság Nemzeti Bankja részére kell kifizetni. Az egyetértési megállapodásban meghatározandó előírásoktól – többek között fennmaradó költségvetési finanszírozási igény megerősítésétől – függően az uniós pénzeszközöket a Kirgiz Köztársaság Államkincstára mint végső kedvezményezett számára lehet átutalni.

4. cikk

(1)  Az európai uniós támogatás hiteleleméhez kapcsolódó hitelfelvételi és -nyújtási műveleteket euróban, egyazon értéknap alkalmazásával kell végrehajtani, és az Európai Unió ezek során nem lehet érintett lejárati határidők módosításában, árfolyam- vagy kamatkockázatokban vagy más kereskedelmi kockázatban.

(2)  A Kirgiz Köztársaság kérelmére, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a hitelfeltételek tartalmazzanak előtörlesztési rendelkezést, és ez összekapcsolódjon a hitelfelvételi műveletek feltételei közé felvett megfelelő rendelkezéssel.

(3)  A Kirgiz Köztársaság kérelmére, és amennyiben a körülmények lehetővé teszik a hitel kamatlábának csökkentését, a Bizottság részben vagy egészben refinanszírozhatja eredeti hitelét, vagy átalakíthatja a megfelelő pénzügyi feltételeket. A refinanszírozási vagy átalakítási műveleteket az (1) bekezdésben megállapított feltételekkel összhangban kell elvégezni, és azok nem eredményezhetik az adott hitel átlagos futamidejének kiterjesztését vagy a refinanszírozás vagy átalakítás napján fennálló tőkeösszeg növekedését.

(4)  Az e határozat szerinti hitelfelvételi és -nyújtási műveletekhez kapcsolódó, az Európai Unió részéről felmerülő valamennyi költséget a Kirgiz Köztársaság viseli.

(5)  Az Európai Parlamentet és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell a (2) és (3) bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

5. cikk

Az európai uniós pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel(4) és végrehajtási szabályaival összhangban történik. A Kirgiz Köztársaság hatóságaival kötendő egyetértési megállapodás, hitelmegállapodás és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás mindenekelőtt rendelkezik az e támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően meghozandó megfelelő intézkedésekről. A pénzösszegek kezelése és felszabadítása átláthatóságának növelése érdekében az egyetértési megállapodás, a hitelmegállapodás és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás rendelkezik továbbá a Bizottság – beleértve az Európai Csalás Elleni Hivatalt – általi ellenőrzésről is, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is. Ezen dokumentumok emellett rendelkeznek a Számvevőszék által végzett vizsgálatokról is, beleértve adott esetben a helyszíni ellenőrzéseket is.

6. cikk

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

7. cikk

(1)  A Bizottság minden év június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e határozat előző évi végrehajtásáról, amely tartalmazza többek között a végrehajtás értékelését. A jelentés megvilágítja az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai feltételek, a Kirgiz Köztársaság aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a támogatás részleteinek felszabadításáról szóló bizottsági határozatok közötti összefüggést.

(2)  A Bizottság az 1. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésre állási időszak végétől számított két éven belül utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2012. december 11-i álláspontja.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(3) A legkevésbé fejlett országok, a tengeri kikötőkkel nem rendelkező fejlődő országok és a kis fejlődő szigetállamok Főképviselőjének ENSZ Hivatala.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat