Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0458(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0208/2012

Teksty złożone :

A7-0208/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0466

Teksty przyjęte
PDF 309kWORD 36k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0925),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0521/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0208/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2013/UE w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej
P7_TC1-COD(2011)0458

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Współpracy z UE opiera się na umowie o partnerstwie i współpracy (UPiW), która weszła w życie w 1999 r. UE stosuje wobec Republiki Kirgiskiej ogólny system preferencji.

(2)  Gospodarka Kirgiska ucierpiała na skutek międzynarodowego kryzysu finansowego w 2009 r. i w wyniku wybuch przemocy etnicznej w czerwcu 2010 r., co zakłóciło działalność gospodarczą, spowodowało znaczne wydatki publiczne konieczne na odbudowę i pomoc społeczną, a także doprowadziło do istotnych luk w zakresie finansowania zewnętrznego i luk budżetowych.

(3)  Podczas spotkania darczyńców wysokiego szczebla, które odbyło się w lipcu 2010 r., społeczność międzynarodowa zobowiązała się do przekazania 1,1 mld USD w ramach wsparcia nadzwyczajnego celem udzielenia pomocy na rzecz ożywienia gospodarczego w Republice Kirgiskiej. Podczas tego spotkania darczyńców wysokiego szczebla UE zapowiedziała, że przeznaczy do 117,9 mln EUR w ramach pomocy finansowej.

(4)  Rada do Spraw Zagranicznych UE w swoich konkluzjach z dnia 26 lipca 2010 r. dotyczących Republiki Kirgiskiej z zadowoleniem przyjęła wysiłki nowego rządu Republiki Kirgiskiej na rzecz ustanowienia demokratycznych ram instytucjonalnych i wezwała Komisję „by nadal zapewniała władzom kirgiskim pomoc, w tym dzięki nowym programom pomocowym, w realizacji programu reform i by przyczyniała się do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego kraju”.

(5)  Polityczne i gospodarcze wsparcie UE dla powstającej demokracji parlamentarnej w Republice Kirgiskiej stanowić będzie sygnał polityczny silnego wsparcia ze strony UE dla demokratycznych reform w Azji Środkowej, zgodnie z polityką UE wobec tego regionu określoną w strategii dla Azji Środkowej na lata 2007-2013 oraz zgodnie z oświadczeniami przywódców UE.

(6)  Procesom dostosowań gospodarczych i reform w Republice Kirgiskiej służy pomoc finansowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W czerwcu 2011 r. władze kirgiskie uzgodniły z MFW trzyletni rozszerzony program kredytowy w wysokości 66,6 mln SDR w ramach wsparcia dla tego państwa.

(7)  UE zamierza udzielić Republice Kirgiskiej sektorowego wsparcia budżetowego w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju w łącznej kwocie 33 mln EUR w latach 2011-2013 w celu wspierania reform w zakresie ochrony socjalnej, edukacji i zarządzania finansami publicznymi.

(8)  W 2010 r. Republika Kirgiska wystąpiła do Unii z wnioskiem o udzielenie pomocy makrofinansowej ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą i prognozy gospodarcze.

(9)  Biorąc pod uwagę fakt, że nawet po uwzględnieniu pomocy makroekonomicznej z MFW i Banku Światowym, w bilansie płatniczym Republiki Kirgiskiej utrzymuje się pozostająca do pokrycia luka finansowa, a także ze względu na narażenie pozycji zewnętrznej na wstrząsy zewnętrzne powodujące konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu rezerw walutowych, udzielenie Republice Kirgiskiej pomocy makrofinansowej jest w obecnych nadzwyczajnych okolicznościach właściwą odpowiedzią na wniosek tego kraju. Program pomocy makrofinansowej UE dla Republiki Kirgiskiej (zwany dalej „pomocą makrofinansową Unii”) stanowiłby wsparcie dla stabilizacji gospodarczej tego państwa oraz dla programu reform strukturalnych, uzupełniając środki udostępnione w ramach porozumienia finansowego z MFW.

(10)  Unijna pomoc makrofinansowa nie powinna jedynie uzupełniać programów i zasobów MFW i Banku Światowego, lecz powinna zapewnić wartość dodaną wynikającą z zaangażowania Unii.

(11)  Komisja powinna zapewnić pełną zgodność prawną i merytoryczną pomocy makrofinansowej Unii ze środkami podejmowanymi w innych obszarach działań zewnętrznych oraz z innymi odpowiednimi strategiami politycznymi Unii.

(12)  Cele szczególne pomocy makrofinansowej Unii powinny służyć zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności organów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami publicznymi w Republice Kirgiskiej. Komisja powinna regularnie monitorować te cele.

(13)  Warunki stanowiące podstawę udzielenia pomocy makrofinansowej Unii powinny odzwierciedlać kluczowe zasady i cele polityki Unii wobec Republiki Kirgiskiej.

(14)  W celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych UE związanych z niniejszą pomocą makrofinansową konieczne jest, aby Republika Kirgiska wprowadziła odpowiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwalczania. Konieczne jest również zapewnienie stosownych kontroli przez Komisję i stosownych audytów przez Trybunał Obrachunkowy.

(15)  Udostępnienie pomocy finansowej UE nie narusza uprawnień władzy budżetowej.

(16)  Pomocą tą powinna zarządzać Komisja. Aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu możliwość śledzenia wykonania niniejszej decyzji, Komisja powinna je regularnie informować o rozwoju sytuacji w związku z pomocą i udostępniać im odpowiednie dokumenty.

(17)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrożenia niniejszej decyzji należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2).

(18)  Warunki dotyczące polityki gospodarczej, które mają zostać określone w protokole ustaleń, zostaną załączone do pomocy makrofinansowej Unii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania i ze względu na efektywność Komisja powinna być upoważniona do negocjowania tych warunków z władzami kirgiskimi pod nadzorem Komitetu państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 182/2011. Fakt, że na pomoc przeznaczono ograniczoną maksymalną kwotę, stanowi odpowiednie uzasadnienie wymagane zgodnie z art. 2 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 182/2011, by przyjęcie protokołu ustaleń objąć procedurą doradczą. [Popr. 1]

(19)  Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Republika Kirgiska należy go kategorii „krajów wschodzących i rozwijających się”; według Banku Światowego Republika Kirgiska należy do grupy „gospodarek o niskich dochodach” i krajów mających status „IDA-only”; według OHRLLS ONZ(3) Republika Kirgiska należy do kategorii „śródlądowych krajów rozwijających się”; według Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD Republika Kirgiska znajduje się na liście „innych krajów o niskich dochodach”. Dlatego też Republika Kirgiska powinna zostać uznana za kraj rozwijający się, w rozumieniu art. 208 TFUE, co uzasadnia wybór artykułu 209 TFUE jako podstawy prawnej niniejszej decyzji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.  Unia Europejska udostępnia Republice Kirgiskiej pomoc makrofinansową w maksymalnej kwocie 30 mln EUR, z przeznaczeniem na wsparcie stabilizacji gospodarczej tego państwa oraz pokrycie jego potrzeb w zakresie bilansu płatniczego określonych w aktualnym programie MFW. Z kwoty tej maksymalnie 15 mln EUR udostępnia się w formie pożyczek i maksymalnie 15 mln EUR udostępnia się w formie dotacji. Udostępnienie proponowanej pomocy makrofinansowej następuje pod warunkiem zatwierdzenia przez władzę budżetową budżetu na rok 2013. Komisję jest upoważniona do pożyczenia w imieniu Unii Europejskiej niezbędnych środków w celu sfinansowania pożyczki stanowiącej część udzielanej pomocy. Maksymalny termin wymagalności pożyczki wynosi 15 lat.

2.  Udostępnianiem pomocy finansowej Unii zarządza Komisja, w sposób spójny z umowami lub ustaleniami zawartymi między MFW i Republiką Kirgiską oraz z głównymi zasadami i celami reform gospodarczych określonymi w umowie o partnerstwie i współpracy UE-Republika Kirgiska oraz w Strategii EU dla Azji Środkowej na lata 2007-2013. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy o postępach w zarządzaniu pomocą i udostępnia im odpowiednie dokumenty.

3.  Pomoc finansowa Unii Europejskiej udostępniana jest na okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Artykuł 2

1.  Komisja, działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 6 ust. 2, jest uprawniona do uzgodnienia z władzami Republiki Kirgiskiej warunków dotyczących polityki gospodarczej oraz warunków finansowych związanych z pomocą makrofinansową Unii Europejskiej, które określone zostaną w protokole ustaleń zawierającym harmonogram ich realizacji (zwanym dalej „protokołem ustaleń”). Warunki dotyczące polityki gospodarczej i warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 2. Warunki te mają w szczególności służyć zwiększeniu skuteczności i przejrzystości pomocy oraz odpowiedzialności z nią związanej, w tym systemów zarządzania finansami publicznymi w Republice Kirgiskiej. Komisja regularnie monitoruje postępy w osiąganiu tych celów. Szczegółowe warunki finansowe pomocy określają umowa o dotację i umowa pożyczki do uzgodnienia między Komisją a władzami Republiki Kirgiskiej.

2.  W okresie realizacji pomocy finansowej Unii Europejskiej Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Republiki Kirgiskiej, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia takiej pomocy, jak również przestrzeganie uzgodnionego harmonogramu.

3.  W regularnych odstępach czasu Komisja ocenia, czy polityka gospodarcza Republiki Kirgiskiej jest zgodna z celami pomocy makrofinansowej Unii oraz czy uzgodnione warunki dotyczące polityki gospodarczej są przestrzegane w zadowalający sposób. Komisja działa w tym zakresie w ścisłej współpracy z MFW i Bankiem Światowym oraz, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

Artykuł 3

1.  Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest udostępniana Republice Kirgiskiej przez Komisję w dwóch transzach, z których każda obejmuje pożyczkę i dotację, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 2. Wysokość każdej transzy określa się w protokole ustaleń.

2.  O wypłacie każdej transzy decyduje Komisja, przy czym warunkiem wypłaty jest zadowalająca realizacja warunków dotyczących polityki gospodarczej do uzgodnienia w protokole ustaleń. Wypłata drugiej transzy następuje nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od wypłaty pierwszej transzy.

3.  Środki Unii Europejskiej są wypłacane bankowi centralnemu Republiki Kirgiskiej. Środki Unii mogą zostać przekazane na rzecz skarbu państwa Republiki Kirgiskiej jako beneficjenta końcowego, z zastrzeżeniem postanowień uzgodnionych w protokole ustaleń, w tym potwierdzenia pozostających do zaspokojenia budżetowych potrzeb finansowych.

Artykuł 4

1.  Operacje zaciągania i udzielania pożyczek związane z instrumentem pożyczkowym, który stanowi część przedmiotowej pomocy Unii Europejskiej, przeprowadzane są w euro z tą samą datą waluty i nie wiążą się dla Unii Europejskiej ze zmianą terminów wymagalności ani z ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej ani innym ryzykiem handlowym.

2.  Na wniosek Republiki Kirgiskiej Komisja podejmuje niezbędne kroki w celu dopilnowania, aby w warunkach udzielanej pożyczki uwzględniona została klauzula wcześniejszej spłaty i aby odpowiadała jej odpowiednia klauzula w warunkach zaciąganej pożyczki.

3.  Na wniosek Republiki Kirgiskiej oraz jeśli okoliczności pozwalają na poprawę oprocentowania udzielonej pożyczki, Komisja może refinansować całość lub część zaciągniętej przez nią pierwotnie pożyczki lub zmienić odpowiednie warunki finansowe. Operacje refinansowania lub zmiany warunków pożyczki przeprowadzane są zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i nie skutkują przedłużeniem średniego terminu wymagalności pożyczki ani zwiększeniem kwoty głównej pozostającej do spłaty na dzień refinansowania lub zmiany warunków pożyczki.

4.  Republika Kirgiska pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Unię Europejską w związku z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek na podstawie niniejszej decyzji.

5.  Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy są na bieżąco informowane o rozwoju sytuacji w zakresie operacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

Artykuł 5

Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4) oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. Protokół ustaleń, umowa pożyczki oraz umowa o dotację do uzgodnienia z władzami Republiki Kirgiskiej przewidują w szczególności podjęcie przez Republikę Kirgiską stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z udzielaną pomocą i zwalczania ich. W celu zapewnienia większej przejrzystości zarządzania środkami oraz ich wydatkowania, protokół ustaleń, umowa pożyczki oraz umowa o dotację przewidują także kontrole, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, przeprowadzane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dokumenty te przewidują ponadto audyty Trybunału Obrachunkowego, w tym w stosownych przypadkach audyty na miejscu.

Artykuł 6

1.  Komisja jest wspierana przez komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 7

1.  Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wykonania niniejszej decyzji w poprzednim roku, zawierające ocenę wykonania. Sprawozdanie zawiera informacje o związku pomiędzy warunkami dotyczącymi polityki gospodarczej określonymi w protokole ustaleń, bieżącymi wynikami gospodarczymi i budżetowymi Republiki Kirgiskiej a decyzjami Komisji dotyczącymi wypłaty poszczególnych transz pomocy.

2.  Nie później niż dwa lata po upływie okresu na jaki udostępniona została pomoc, o którym mowa w art. 1 ust. 3, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny ex post.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) Biuro Wysokiego Przedstawiciela ONZ ds. Krajów Słabo Rozwiniętych, Krajów Rozwijających się Pozbawionych Dostępu do Morza i Krajów Rozwijających się Położonych na Małych Wyspach.
(4) Dz.U. L 248 z 16. 9.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności