Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0458(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0208/2012

Texte depuse :

A7-0208/2012

Dezbateri :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0466

Texte adoptate
PDF 311kWORD 30k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0925),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0521/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0208/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan
P7_TC1-COD(2011)0458

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Cooperarea cu UE se bazează pe un acord de parteneriat și cooperare (APC), care a intrat în vigoare în 1999. UE aplică Republicii Kârgâzstan sistemul generalizat de preferințe (SGP).

(2)  Economia Kârgâzstanului a fost afectată de criza financiară internațională din 2009 și de violențele etnice din iunie 2010, care au perturbat activitățile economice, creând un necesar semnificativ de cheltuieli publice pentru reconstrucție și asistență socială, și au condus la importante deficite de finanţare externă și bugetare.

(3)  În cadrul întâlnirii la nivel înalt a donatorilor care a avut loc în iulie 2010, comunitatea internațională și-a luat angajamentul de a oferi 1,1 miliarde USD sub formă de sprijin de urgență pentru a ajuta la redresarea Republicii Kârgâzstan. În cadrul respectivei întâlniri la nivel înalt a donatorilor, UE a anunțat că va oferi asistență financiară de până la 117,9 milioane EUR.

(4)  Consiliul Afacerilor Externe al UE a salutat în concluziile sale din 26 iulie 2010 privind Republica Kârgâzstan eforturile depuse de noul guvern al acestei ţări în vederea stabilirii unui cadru instituțional democratic și a invitat Comisia „să continue să ofere autorităților kârgâze sprijin, inclusiv sub forma unor noi programe de asistenţă, în punerea în aplicare a programului lor de reformă și să contribuie la dezvoltarea economică și socială durabilă a țării”.

(5)  Sprijinul politic și economic oferit de UE democrației parlamentare incipiente din Republica Kârgâzstan va oferi un semnal politic cu privire la sprijinul ferm al UE în favoarea reformelor democratice din Asia Centrală, conform politicii UE în ceea ce priveşte această regiune, aşa cum se precizează în Strategia pentru Asia Centrală pentru perioada 2007-2013 și conform declarațiilor liderilor UE.

(6)  Procesul de ajustare economică și de reformă din Republica Kârgâzstan este susținut prin asistența financiară din partea Fondului Monetar Internațional (FMI). În iunie 2011, autoritățile kârgâze au aprobat facilitatea extinsă de credit în valoare de 66,6 milioane DST oferită de FMI pe o perioadă de trei ani pentru a ajuta această ţară.

(7)  UE intenționează să acorde sprijin bugetar sectorial în Republica Kârgâzstan în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare în valoare de 33 de milioane EUR pentru perioada 2011 – 2013 pentru a susține reformele în domeniile protecției sociale, educației și gestionării finanțelor publice.

(8)  În 2010, având în vedere înrăutățirea situației și a perspectivelor economice, Republica Kârgâzstan a solicitat asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene.

(9)  Având în vedere faptul că, după ce se ia în considerare sprijinul macroeconomic de la FMI și Banca Mondială, mai există încă un deficit rezidual de finanțare al balanței de plăți, și dată fiind vulnerabilitatea poziției externe la șocuri exogene care necesită menținerea unui nivel adecvat al rezervelor valutare, asistența macrofinanciară este considerată un răspuns adecvat la cererea înaintată de Republica Kârgâzstan în contextul actualelor circumstanțe excepționale. Programul de asistență macrofinanciară a UE pentru Republica Kârgâzstan (denumit în continuare „asistența macrofinanciară a Uniunii”) ar sprijini stabilizarea economică a țării și agenda de reforme structurale, completând resursele puse la dispoziţie în cadrul acordului financiar cu FMI.

(10)  Asistența macrofinanciară a Uniunii nu trebuie doar să completeze programele și resursele din partea FMI și a Băncii Mondiale, ci și să asigure valoarea adăugată a implicării Uniunii.

(11)  Comisia trebuie să asigure faptul că asistența macrofinanciară a Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu măsurile adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

(12)  Obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare a Uniunii trebuie să sporească eficiența, transparența și responsabilitatea gestionării finanțelor publice în Republica Kârgâzstan. Aceste obiective trebuie monitorizate periodic de către Comisie.

(13)  Condițiile care stau la baza acordării asistenței macrofinanciare din partea Uniunii trebuie să reflecte principiile și obiectivele-cheie ale politicii Uniunii față de Republica Kârgâzstan.

(14)  Pentru a asigura o protecție eficientă a intereselor financiare ale Uniunii în legătură cu această asistență macrofinanciară, este necesar ca Republica Kârgâzstan să adopte măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor nereguli în legătură cu această asistență. Este de asemenea necesar ca serviciile Comisiei și Curtea de Conturi să asigure efectuarea de controale, respectiv audituri, corespunzătoare.

(15)  Punerea la dispoziție a asistenței financiare a Uniunii nu aduce atingere atribuțiilor autorității bugetare.

(16)  Asistența trebuie gestionată de către Comisie. Pentru a garanta că Parlamentul European și Comitetul economic și financiar pot să urmărească implementarea prezentei decizii, Comisia trebuie să le informeze periodic pe acestea cu privire la evoluția asistenței și să le furnizeze documentele relevante.

(17)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei decizii, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2).

(18)  Asistența macrofinanciară a Uniunii va fi însoțită de condiții de politică economică ce urmează a fi consemnate în memorandumul de înțelegere, vor fi ataşate asistenței macrofinanciare a Uniunii. Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare și din motive de eficiență, Comisia trebuie să fie abilitată să negocieze astfel de condiții cu autoritățile kârgâze sub supravegherea Comitetul statelor membre prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 182/2011. Faptul că asistenţa are o valoare maximă limitată constituie justificarea adecvată prevăzută la cea de-a doua teză de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 pentru a supune adoptarea Memorandumului de înțelegere unei proceduri de consultare.[AM 1]

(19)  Conform Fondului Monetar Internațional, Republica Kârgâzstan intră în categoria „economii emergente și în curs de dezvoltare”; Potrivit Băncii Mondiale, Republica Kârgâzstan face parte din grupul „economii cu venituri mici” și „țări IDA”; Conform UN-OHRLLS(3), Republica Kârgâzstan este inclusă în categoria „țară în curs de dezvoltare, fără ieşire la mare”; În conformitate cu OCDE/Comitetul de asistență pentru dezvoltare, Republica Kârgâzstan face parte din categoria „alte țări cu venituri reduse”. Prin urmare, Republica Kârgâzstan trebuie să fie considerată drept țară în curs de dezvoltare în sensul articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ceea ce justifică alegerea articolului 209 din TFUE drept temei juridic pentru prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)  Uniunea pune la dispoziția Republicii Kârgâzstan o asistență macrofinanciară în valoare maximă de 30 de milioane EUR, destinată sprijinirii stabilizării economice a țării și acoperirii nevoilor balanței sale de plăți identificate în programul actual al FMI. Din această sumă, maximum 15 milioane EUR vor fi furnizate sub formă de granturi și maximum 15 milioane EUR sub formă de împrumuturi. Deblocarea asistenței macrofinanciare propuse este condiționată de aprobarea bugetului 2013 de către autoritatea bugetară. Pentru finanțarea componentei de împrumuturi a asistenței macrofinanciare a Uniunii, Comisia este abilitată să împrumute resursele necesare în numele Uniunii. Împrumutul va avea o scadenţă maximă de 15 ani.

(2)  Deblocarea asistenței financiare a Uniunii este gestionată de Comisie în conformitate cu acordurile sau înțelegerile încheiate între FMI și Republica Kârgâzstan și cu principiile și obiectivele esențiale ale reformelor economice prevăzute în Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE şi Republica Kârgâzstan și în cadrul strategiei pentru Asia Centrală pentru perioada 2007-2013. Comisia informează periodic Parlamentul European și Comitetul economic și financiar cu privire la evoluția gestiunii asistenței și le transmite documentele relevante.

(3)  Asistența financiară a Uniunii Europene se acordă pe parcursul a doi ani începând cu prima zi de la intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere menționat la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 2

(1)  Comisia, hotărând în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 6 alineatul (2), este abilitată să convină cu autoritățile Republicii Kârgâzstan condițiile de politică economică și condițiile financiare aferente asistenței macrofinanciare a Uniunii, care urmează să fie expuse într-un memorandum de înțelegere care cuprinde și un calendar pentru îndeplinirea lor (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”). Condițiile de politică economică și condițiile financiare prevăzute în memorandumul de înțelegere trebuie să fie coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (2). Aceste condiții vizează îmbunătățirea eficienței și a transparenței asistenței, precum și a responsabilității implementării acesteia, inclusiv îmbunătățirea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Republica Kârgâzstan. Progresele înregistrate pentru realizarea acestor obiective sunt monitorizate periodic de Comisie. Condițiile financiare detaliate ale asistenței vor fi stabilite în acordul de grant și în acordul de împrumut care vor fi încheiate de Comisie și autoritățile kârgâze.

(2)  Pe parcursul implementării asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene, Comisia monitorizează fiabilitatea circuitelor financiare ale Kârgâzstanului, a procedurilor administrative și a mecanismelor de control intern și extern care sunt relevante pentru această asistență și respectarea calendarului convenit.

(3)  Comisia verifică periodic conformitatea politicilor economice ale Kârgâzstanului cu obiectivele asistenței macrofinanciare a Uniunii și îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor de politică economică asupra cărora s-a convenit. În cadrul acestor verificări, Comisia acționează în strânsă coordonare cu FMI și cu Banca Mondială și, atunci când este cazul, cu Comitetul economic și financiar.

Articolul 3

(1)  Sub rezerva condițiilor menționate la alineatul 2, asistența financiară a Uniunii Europene va fi pusă la dispoziția Republicii Kârgâzstan de către Comisie în două tranșe, fiecare conținând o componentă de grant și una de împrumut. Mărimea fiecărei tranșe va fi stabilită în memorandumul de înțelegere.

(2)  Comisia decide punerea la dispoziție a tranșelor sub rezerva aplicării satisfăcătoare a condițiilor de politică economică asupra cărora s-a convenit în memorandumul de înțelegere. Plata celei de-a doua tranșe nu are loc mai devreme de trei luni de la punerea la dispoziție a primei tranșe.

(3)  Fondurile Uniunii Europene se plătesc Băncii Naționale a Republicii Kârgâzstan. Sub rezerva dispozițiilor stabilite în memorandumul de înțelegere, inclusiv a confirmării nevoilor reziduale de finanțare bugetară, fondurile Uniunii pot fi transferate Trezoreriei Republicii Kârgâzstan în calitate de beneficiar final.

Articolul 4

(1)  Operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului legate de componenta de împrumut a asistenței Uniunii se efectuează în euro, utilizând aceeași dată a valutei și nu implică, pentru Uniunea Europeană, transformarea scadenței și nici asumarea vreunui risc legat de cursul de schimb sau de rata dobânzii sau a vreunui alt risc comercial.

(2)  Comisia ia măsurile necesare, dacă Republica Kârgâzstan solicită acest lucru, pentru a asigura includerea în termenii și condițiile de acordare a împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, precum și a unei clauze corespunzătoare în termenii și condițiile operațiunilor de contractare a împrumutului.

(3)  La solicitarea Republicii Kârgâzstan și dacă circumstanțele permit îmbunătățirea ratei dobânzii împrumutului, Comisia poate refinanța integral sau parțial împrumuturile inițiale pe care le-a contractat sau poate restructura condițiile financiare aferente. Operațiunile de refinanțare sau restructurare se efectuează în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) și nu au ca efect prelungirea termenului mediu de scadență al împrumuturilor în cauză sau majorarea sumei datorate la data refinanțării sau restructurării.

(4)  Toate costurile contractate de Uniunea Europeană în legătură cu operațiunile de contractare și de acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie vor fi suportate de Republica Kârgâzstan.

(5)  Parlamentul European și Comitetul economic și financiar sunt informate cu privire la evoluția operațiunilor menționate la alineatele (2) și (3).

Articolul 5

Asistența financiară a Uniunii Europene trebuie implementată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4) și cu normele de punere în aplicare a acestuia. În mod concret, memorandumul de înțelegere, acordul de împrumut și acordul de grant care urmează a fi încheiate cu autoritățile kârgâze trebuie să prevadă adoptarea unor măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a altor nereguli care afectează asistența. Pentru a asigura o mai mare transparență a gestionării și a plăţii fondurilor, memorandumul de înțelegere, acordul de împrumut și acordul de grant trebuie să prevadă totodată efectuarea unor controale, inclusiv a unor verificări și inspecții la fața locului, de către Comisie, şi de către Oficiul European de Luptă Antifraudă. În plus, aceste documente trebuie să prevadă efectuarea de audituri, inclusiv audituri la fața locului, dacă este necesar, de către Curtea de Conturi.

Articolul 6

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 7

(1)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind implementarea prezentei decizii în anul anterior, inclusiv o evaluare a acesteia. Raportul trebuie să indice legătura dintre condițiile de politică prevăzute în memorandumul de înțelegere, performanțele economice și bugetare ale Republicii Kârgâzstan la acea dată și deciziile Comisiei de a pune la dispoziție tranșele asistenței.

(2)  Cel târziu la doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menționate la articolul 1 alineatul (3), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare ex-post.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2012.
(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) Biroul Înaltului Reprezentant al ONU pentru țările cel mai puțin dezvoltate, ţările fără ieșire la mare și ţările insulare mici în curs de dezvoltare.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate