Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0458(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0208/2012

Predkladané texty :

A7-0208/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0466

Prijaté texty
PDF 244kWORD 33k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0925),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0521/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0208/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2012 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2013/EÚ o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike
P7_TC1-COD(2011)0458

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 209,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spolupráca s EÚ je založená na Dohode o partnerstve a spolupráci (DPS), ktorá nadobudla platnosť v roku 1999. EÚ poskytuje Kirgizskej republike všeobecný systém preferencií (GSP).

(2)  Kirgizské hospodárstvo bolo v roku 2009 postihnuté medzinárodnou finančnou krízou a v júni 2010 etnickými násilnosťami, čo narušilo hospodárske činnosti, spôsobilo významné potreby verejných výdavkov na obnovu a sociálnu pomoc a vyústilo do podstatných medzier vo vonkajšom a rozpočtovom financovaní.

(3)  Na zasadnutí darcov na vysokej úrovni, ktoré sa konalo v júli 2010, medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo Kirgizskej republike núdzovú pomoc vo výške 1,1 miliardy USD na pomoc pri jej obnove. EÚ na tomto zasadnutí darcov na vysokej úrovni oznámila, že by poskytla až 117,9 milióna EUR v podobe finančnej pomoci.

(4)  Rada pre zahraničné veci EÚ vo svojich záveroch o Kirgizskej republike z 26. júla 2010 privítala úsilie novej kirgizskej vlády vytvoriť demokratický inštitucionálny rámec a vyzvala Komisiu „aby pokračovala v poskytovaní pomoci – aj vrátane nových programov pomoci – kirgizským orgánom pri uskutočňovaní ich programu reforiem a prispievala k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu vývoju krajiny“.

(5)  Politická a hospodárska pomoc EÚ pre rodiacu sa parlamentnú demokraciu Kirgizskej republiky bude politickým signálom výraznej podpory EÚ v záujme demokratických reforiem v strednej Ázii, v súlade s politikou EÚ vo vzťahu k tomuto regiónu, ktorá je vyjadrená v Stratégii pre strednú Áziu na obdobie rokov 2007 – 2013, a v súlade s vyhláseniami vedúcich predstaviteľov EÚ.

(6)  Proces prispôsobenia a reforiem hospodárstva Kirgizskej republiky podporuje finančnou pomocou Medzinárodný menový fond (MMF). V júni 2011 kirgizské orgány súhlasili s trojročným nástrojom rozšíreného úveru MMF vo výške 66,6 milióna SDR na podporu krajiny.

(7)  EÚ plánuje poskytnúť sektorovú rozpočtovú pomoc Kirgizskej republike v rámci nástroja na rozvoj a spoluprácu v celkovej výške 33 miliónov EUR v období rokov 2011 – 2013 na podporu reforiem v oblasti sociálnej ochrany, vzdelávania a hospodárenia s verejnými financiami.

(8)  Vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a výhľad Kirgizská republika v roku 2010 požiadala EÚ o makrofinančnú pomoc.

(9)  Keďže po zohľadnení makroekonomickej pomoci od MMF a Svetovej banky ešte existuje zostatková medzera vo financovaní platobnej bilancie a vzhľadom na zraniteľnosť vonkajšej pozície voči vonkajším otrasom, ktorá si vyžaduje udržiavanie vhodnej úrovne devízových rezerv, makrofinančná pomoc sa považuje za primeranú reakciu na žiadosť Kirgizskej republiky za týchto výnimočných okolností. Program makrofinančnej pomoci EÚ pre Kirgizskú republiku (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) by podporil hospodársku stabilizáciu krajiny a program štrukturálnych reforiem a zároveň doplnil zdroje poskytnuté v rámci finančného opatrenia MMF.

(10)  Makrofinančná pomoc Únie by nemala iba dopĺňať programy a zdroje z MMF a Svetovej banky, ale aj zaistiť pridanú hodnotu zapojenia Únie.

(11)  Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zladená s opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej pomoci a ostatnými súvisiacimi politikami Únie.

(12)  Špecifické ciele makrofinančnej pomoci Únie by mali posilniť účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť hospodárenia s verejnými financiami v Kirgizskej republike. Komisia by mala tieto ciele pravidelne monitorovať.

(13)  Do podmienok, ktoré sú základom poskytovania makrofinančnej pomoci Únie, by sa mali premietať kľúčové zásady a ciele politiky Únie voči Kirgizskej republike.

(14)  V snahe zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie súvisiacich s touto makrofinančnou pomocou je nutné, aby Kirgizská republika prijala vhodné opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Zároveň je nevyhnutné, aby Komisia zabezpečila vhodné kontroly a Dvor audítorov primerané audity.

(15)  Uvoľnením tejto finančnej pomoci EÚ nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.

(16)  Túto pomoc by mala riadiť Komisia. S cieľom zaručiť, aby Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, by ich Komisia mala pravidelne informovať o napredovaní poskytovania pomoci a predkladať im príslušné dokumenty.

(17)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2).

(18)  Podmienky hospodárskej politiky, ktoré sa majú stanoviť v memorande o porozumení, budú pripojené k makrofinančnej pomoci Únie. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a v záujme efektívnosti by mala byť Komisia splnomocnená rokovať o týchto podmienkach s kirgizskými orgánmi pod dohľadom Výboru členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Skutočnosť, že pomoc je v obmedzenej maximálnej výške, je predmetom riadneho odôvodnenia, ktoré sa vyžaduje v článku 2 ods. 3 druhej vete nariadenia (EÚ) č. 182/2011, aby spoločné memorandum o porozumení bolo predmetom konzultačného postupu. [PDN 1]

(19)  Podľa Medzinárodného menového fondu Kirgizská republika patrí do kategórie „rýchlo sa rozvíjajúcich a rozvojových hospodárstiev“; podľa Svetovej banky je Kirgizská republika v skupine „nízkopríjmových hospodárstiev“ a „krajín IDA“; podľa OHRLLS OSN(3) Kirgizská republika patrí do kategórie „vnútrozemských rozvojových krajín“; podľa OECD/Výboru pre rozvojovú pomoc je Kirgizská republika na zozname „ostatných nízkopríjmových krajín“. Z toho dôvodu by sa Kirgizská republika mala považovať za rozvojovú krajinu v zmysle článku 208 ZFEÚ, ktorým sa odôvodňuje výber článku 209 ZFEÚ ako právneho základu tohto rozhodnutia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.  Európska únia poskytne Kirgizskej republike makrofinančnú pomoc v maximálnej výške 30 miliónov EUR s cieľom podporiť stabilizáciu hospodárstva krajiny a uspokojiť jej potreby spojené s platobnou bilanciou, ako je určené v súčasnom programe MMF. Z tejto sumy sa do 15 miliónov EUR poskytne vo forme pôžičiek a do 15 miliónov EUR vo forme grantov. Uvoľnenie navrhovanej makrofinančnej pomoci podlieha schváleniu rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým orgánom. Na financovanie časti makrofinančnej pomoci Únie poskytnutej vo forme pôžičky je Komisia splnomocnená požičať si potrebné zdroje v mene Európskej únie. Pôžička má mať maximálnu splatnosť 15 rokov.

2.  Uvoľnenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi uzavretými medzi MMF a Kirgizskou republikou a kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskych reforiem stanovenými v dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Kirgizskou republikou a v Stratégii pre strednú Áziu na obdobie rokov 2007 – 2013. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor o vývoji riadenia pomoci a poskytuje im príslušné dokumenty.

3.  Finančná pomoc Európskej únie je k dispozícii na dva roky počnúc prvým dňom od nadobudnutia platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1.

Článok 2

1.  Komisia je v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 splnomocnená dohodnúť sa s orgánmi Kirgizskej republiky na hospodárskej politike a finančných podmienkach spojených s makrofinančnou pomocou Európskej únie, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení zahŕňajúcom časový rámec ich plnenia (ďalej len „memorandum o porozumení“). Podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2. Tieto podmienky budú zamerané predovšetkým na posilnenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti pomoci vrátane systémov hospodárenia s verejnými financiami v Kirgizskej republike. Komisia bude pravidelne monitorovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov. Podrobné finančné podmienky pomoci sa stanovia v dohode o poskytnutí grantu a dohode o poskytnutí pôžičky, na ktorých sa Komisia dohodne s orgánmi Kirgizskej republiky.

2.  Počas realizácie finančnej pomoci Európskej únie Komisia monitoruje spoľahlivosť finančných opatrení, administratívnych postupov, vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov Kirgizskej republiky, ktoré sa týkajú tejto pomoci, a dodržiavanie dohodnutého časového rámca.

3.  Komisia v pravidelných intervaloch overuje, či je hospodárska politika v Kirgizskej republike v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie a či sa uspokojivým spôsobom plnia dohodnuté podmienky týkajúce sa hospodárskej politiky. Pri týchto kontrolách Komisia úzko spolupracuje s MMF a Svetovou bankou a v prípade potreby s Hospodárskym a finančným výborom.

Článok 3

1.  Podľa podmienok uvedených v odseku 2 Komisia poskytne Kirgizskej republike finančnú pomoc Európskej únie v dvoch splátkach, z ktorých každá pozostáva z pôžičky a grantového prvku. Výška každej splátky sa stanoví v memorande o porozumení.

2.  Komisia rozhoduje o vyplatení splátok pod podmienkou uspokojivého plnenia podmienok týkajúcich sa hospodárskej politiky dohodnutých v memorande o porozumení. Vyplatenie druhej splátky sa uskutoční najskôr tri mesiace po uvoľnení prvej splátky.

3.  Finančné prostriedky Európskej únie sa vyplatia Národnej banke Kirgizskej republiky. V súlade s ustanoveniami, ktoré sa dohodnú v memorande o porozumení vrátane potvrdenia zostatkových potrieb financovania rozpočtu, sa finančné prostriedky Únie môžu previesť do štátnej pokladnice Kirgizskej republiky ako konečnému príjemcovi.

Článok 4

1.  Operácie prijímania a poskytovania pôžičiek súvisiace s časťou pomoci Európskej únie poskytnutou vo forme pôžičky sa vykonávajú v eurách s použitím valuty rovnakého dátumu a nesmú pre Európsku úniu predstavovať zmenu splatnosti, riziko spojené so zmenou výmenného kurzu alebo úrokovej sadzby ani iné komerčné riziko.

2.  Ak o to Kirgizská republika požiada, Komisia prijme potrebné kroky, aby zabezpečila, že do podmienok pôžičky sa zahrnie doložka o predčasnom splatení pôžičky a že sa príslušná doložka začlení aj do podmienok pri operáciách prijímania pôžičiek.

3.  Na požiadanie Kirgizskej republiky a pokiaľ okolnosti umožnia zlepšenie úrokovej sadzby pôžičky, Komisia môže úplne alebo čiastočne refinancovať svoju počiatočnú pôžičku alebo jej časť alebo reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonajú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 1 a nesmú viesť k predĺženiu priemernej splatnosti príslušnej pôžičky ani k zvýšeniu sumy kapitálu nesplateného k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

4.  Všetky náklady, ktoré vzniknú Európskej únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania pôžičiek na základe tohto rozhodnutia, bude znášať Kirgizská republika.

5.  Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor budú priebežne informovaní o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 5

Finančná pomoc Európskej únie sa poskytuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4), a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení, dohode o poskytnutí pôžičky a dohode o poskytnutí grantu, ktoré sa uzatvoria s orgánmi Kirgizskej republiky, sa stanovia najmä príslušné opatrenia v záujme predchádzania podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou a v záujme boja proti nim. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a ich vyplácania sa v memorande o porozumení, dohode o poskytnutí pôžičky a dohode o poskytnutí grantu stanovia aj kontroly vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ktoré bude vykonávať Komisia, ako aj Európsky úrad pre boj proti podvodom. Okrem toho sa v týchto dokumentoch stanovia aj audity a v prípade potreby aj audity na mieste, ktoré bude vykonávať Dvor audítorov.

Článok 6

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 7

1.  Každoročne do 30. júna predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku vrátane jeho hodnotenia. V tejto správe sa uvedú väzby medzi podmienkami týkajúcicmi sa hospodárskej politiky stanovenými v memorande o porozumení, priebežnými hospodárskymi a fiškálnymi výsledkami Kirgizskej republiky a rozhodnutiami Komisie uvoľniť splátky pomoci.

2.  Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného v článku 1 ods. 3 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade následnú hodnotiacu správu.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Úrad vysokého zástupcu OSN pre najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia