Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0458(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0208/2012

Predložena besedila :

A7-0208/2012

Razprave :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Glasovanja :

PV 11/12/2012 - 8.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0466

Sprejeta besedila
PDF 225kWORD 42k
Torek, 11. december 2012 - Strasbourg
Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki***I
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0925),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 209 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0521/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0208/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2012 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki
P7_TC1-COD(2011)0458

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 209 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Sodelovanje EU in Kirgiške republike temelji na Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju (PCA, Partnership and Cooperation Agreement), ki je začel veljati leta 1999. EU je Kirgiško republiko vključila v splošni sistem preferencialov (SSP).

(2)  Kirgiško gospodarstvo sta prizadela mednarodna finančna kriza v letu 2009 in etnično nasilje junija 2010, ki sta prekinila gospodarske dejavnosti, bistveno povečala javno porabo za obnovo in socialno pomoč in privedla do večje vrzeli v zunanjem in proračunskem financiranju.

(3)  Na srečanju donatorjev na visokem nivoju julija 2010 je mednarodna skupnost obljubila 1,1 milijarde USD nujne pomoči za okrevanje Kirgiške republike. EU je na srečanju donatorjev na visokem nivoju najavila, da bo zagotovila finančno pomoč do višine 117,9 milijona EUR.

(4)  Svet EU za zunanje zadeve je v svojih sklepih o Kirgiški republiki z dne 26. julija 2010 pozdravil prizadevanja nove kirgiške vlade za oblikovanje demokratičnega institucionalnega okvira in pozval Komisijo, da „ naj kirgiškim oblastem pri izvajanju njihovega programa reform še naprej zagotavlja pomoč, vključno z novimi programi pomoči, ter pripomore k trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju države“.

(5)  EU s politično in gospodarsko pomočjo, namenjeno nastajajoči parlamentarni demokraciji v Kirgiški republiki, pošilja politično sporočilo, da skladno s svojo politiko do regije iz Strategije za centralno Azijo 2007-2013 in skladno z izjavami voditeljev EU močno podpira demokratične reforme v centralni Aziji.

(6)  Gospodarsko prilagajanje in proces reformiranja Kirgiške republike sta podprta s finančno pomočjo Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Kirgiški organi so junija 2011 sprejeli triletni instrument za razširjeno kreditiranje MDS v višini 66,6 milijona SDR za pomoč državi.

(7)  EU namerava Kirgiški republiki zagotoviti sektorsko proračunsko pomoč v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje v celotni vrednosti 33 milijonov EUR za obdobje 2011–2013 za podporo reformam v socialnem varstvu in izobraževanju ter reformi upravljanja javnih financ.

(8)  Kirgiška republika je leta 2010 zaradi slabšanja gospodarskih razmer in napovedi zaprosila za makrofinančno pomoč Unije.

(9)  Glede na to, da je kljub makroekonomski pomoči MDS in Svetovne banke v plačilni bilanci še vedno prisotna preostala vrzel financiranja, in glede na ranljivost zunanjega položaja na zunanje šoke, ki zahteva ohranjanje zadostne stopnje deviznih rezerv, se ocenjuje, da je makrofinančna pomoč primeren odziv na prošnjo Kirgiške republike v trenutnih izjemnih razmerah. Program makrofinančne pomoči EU za Kirgiško republiko (v nadaljnjem besedilu: makrofinančna pomoč Unije) z dopolnjevanjem virov iz finančnega aranžmaja MDS podpira gospodarsko stabilizacijo države in program strukturnih reform.

(10)  Makrofinančna pomoč Unije ne bi smela le dopolnjevati programov in virov MDS in Svetovne banke, temveč bi morala zagotoviti tudi dodano vrednost vključenosti Unije.

(11)  Komisija bi morala zagotoviti, da je makrofinančna pomoč Unije pravno in vsebinsko skladna z ukrepi, sprejetimi na različnih področjih zunanjih dejavnosti, in drugimi ustreznimi politikami Unije.

(12)  Posebni cilji makrofinančne pomoči Unije morajo izboljšati učinkovitost, preglednost in odgovornost pri upravljanju javnih financ v Kirgiški republiki. Komisija bi morala te cilje redno spremljati.

(13)  Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makrofinančna pomoč Unije, bi morali odražati glavna načela in cilje politike Unije do Kirgiške republike.

(14)  Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov EU, povezanih s to makrofinančno pomočjo, mora Kirgiška republika sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Prav tako bi morala Komisija opravljati ustrezne nadzore in Računsko sodišče ustrezne revizije.

(15)  Sprostitev finančne pomoči EU ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.

(16)  S to pomočjo bo upravljala Komisija. Z namenom zagotoviti Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-finančnemu odboru možnost spremljanja izvajanja tega sklepa, bi ju Komisija morala redno obveščati o dogodkih v zvezi s pomočjo in jima posredovati ustrezne dokumente.

(17)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja tega sklepa bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2).

(18)  Pogoji gospodarske politike iz memoranduma o soglasju bodo priloženi makrofinančni pomoči Unije. Za zagotavljanje učinkovitosti in enotnih pogojev izvajanja se za pogajanja o teh pogojih s kirgiškimi organi pooblasti Komisija, pod nadzorom odbora držav članic iz Uredbe (EU) št. 182/2011. Ob dejstvu, da je pomoč omejena z najvišjim zneskom, je treba upoštevati drugi stavek člena 2(3) Uredbe (EU) št. 182/2011, po katerem je sprejetje memoranduma o soglasju predmet svetovalnega postopka.[Sprememba 1]

(19)  Kirgiška republika v skladu s klasifikacijo Mednarodnega denarnega sklada spada med „nastajajoča gospodarstva in gospodarstva v razvoju“; po klasifikaciji Svetovne banke Kirgiška republika spada v skupino „gospodarstev z nizkim prihodkom“ in v skupino „držav IDA“; po klasifikaciji UN-OHRLLS(3) je Kirgiška republika uvrščena v kategorijo „neobalnih držav v razvoju“; po klasifikaciji Odbora za razvojno pomoč organizacije OECD je Kirgiška republika uvrščena na seznam „drugih držav z nizkim dohodkom“. Tako se Kirgiška republika obravnava kot država v razvoju v skladu s členom 208 PDEU, kar upravičuje uporabo člena 209 PDEU, kot pravno podlago za ta sklep–

STA SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.  Evropska unija zagotovi Kirgiški republiki makrofinančno pomoč v višini največ 30 milijonov EUR za pomoč gospodarski stabilizaciji države in za kritje njenih plačilnobilančnih potreb, kot so opredeljene v tekočem programu MDS. Od tega zneska bo največ 15 milijonov EUR zagotovljenih v obliki posojil in največ 15 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev. Sprostitev predlagane makrofinančni pomoči je odvisna od odobritve proračuna za leto 2013 s strani proračunskega organa. Komisija se pooblasti, da si v imenu Evropske unije izposodi potrebna sredstva za financiranje posojilne komponente makrofinančne pomoči Unije. Rok zapadlosti posojila ne sme presegati 15 let.

2.  Sprostitev finančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Kirgiško republiko, in v skladu z glavnimi načeli in cilji gospodarskih reform, določenih v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgiško republiko ter Strategiji za centralno Azijo 2007–2013. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor o dejavnostih, povezanih z upravljanjem pomoči, in jima posreduje ustrezne dokumente.

3.  Finančna pomoč Evropske unije se da na voljo za obdobje dveh let z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju iz člena 2(1).

Člen 2

1.  Komisija je pooblaščena, da se v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 6(2) dogovori s kirgiškimi organi o pogojih gospodarske politike in finančnih pogojih v zvezi z makrofinančno pomočjo Evropske unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: memorandum o soglasju). Pogoji gospodarske politike in finančni pogoji, določeni v memorandumu o soglasju, so skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 1(2). Namen teh pogojev je zlasti krepitev učinkovitosti, preglednosti in upravičljivosti pomoči, vključno s sistemi za upravljanje javnih financ v Kirgiški republiki. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o nepovratnih sredstvih pomoči in sporazumu o posojilu, ki jih sklenejo Komisija in kirgiški organi.

2.  Med izvajanjem finančne pomoči Evropske unije Komisija spremlja zanesljivost kirgiških finančnih ureditev, upravnih postopkov, mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo to pomoč, in upoštevanje dogovorjenega časovnega okvira.

3.  Komisija redno preverja, ali so gospodarske politike Kirgiške republike v skladu s cilji makrofinančne pomoči Unije in ali se zadovoljivo izpolnjujejo dogovorjeni pogoji gospodarske politike. Komisija pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter po potrebi z Ekonomsko-finančnim odborom.

Člen 3

1.  V skladu s pogoji iz odstavka 2 da Komisija finančno pomoč Evropske unije na voljo Kirgiški republiki v dveh obrokih, vsak od njiju pa je sestavljen iz nepovratnih sredstev in iz posojila. Višina vsakega obroka se določi v memorandumu o soglasju.

2.  Komisija se odloči o začetku izplačevanja obrokov na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja pogojev gospodarske politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Drugi obrok se ne izplača prej kot v od sprostitve prvega obroka.

3.  Sredstva Evropske unije se izplačajo nacionalni banki Kirgiške republike. V skladu z določbami, ki se določijo v memorandumu o soglasju, vključno s potrditvijo preostalih potreb po proračunskem financiranju, se lahko sredstva Unije nakažejo državni blagajni Kirgiške republike kot končnemu upravičencu.

Člen 4

1.  Najemanje in dajanje posojil, povezanih s posojilnim delom pomoči Evropske unije, se izvede v eurih z istim datumom valute, za Evropsko unijo pa ne pomeni spremembe rokov zapadlosti, tečajnega ali obrestnega tveganja ali drugega komercialnega tveganja.

2.  Komisija na zahtevo Kirgiške republike sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi vključitev klavzule o predčasnem poplačilu v posojilne pogoje in skladnost te klavzule z ustrezno klavzulo v pogojih za najemanje posojil.

3.  Na zahtevo Kirgiške republike in kadar okoliščine dovoljujejo izboljšanje obrestne mere posojil, lahko Komisija refinancira vsa ali del prvotnih posojil ali prestrukturira ustrezne finančne pogoje. Refinanciranje ali prestrukturiranje se opravi v skladu s pogoji iz odstavka 1 in ne povzroči podaljšanja povprečnega roka zapadlosti zadevnega posojila ali povečanja zneska še dolgovanega kapitala na dan refinanciranja ali prestrukturiranja.

4.  Vse stroške, ki jih ima Evropska unija v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil v skladu s tem sklepom, krije Kirgiška republika.

5.  Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor se redno obveščata o dogajanjih v zvezi z dejavnostmi iz odstavkov 2 in 3.

Člen 5

Finančna pomoč Evropske unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4), in njenimi izvedbenimi pravili. Memorandum o soglasju, sporazum o posojilu in sporazum o nepovratnih sredstvih, ki se sklenejo s kirgiškimi oblastmi, bodo določili ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s to pomočjo, ter za boj proti tem pojavom. Da se zagotovi večja preglednost pri upravljanju in izplačevanju sredstev, se v memorandumu o soglasju, sporazumu o posojilu in sporazumu o nepovratnih sredstvih pomoči predvidi tudi nadzor, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, ki ga opravlja Komisija, ob vključitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam. Poleg tega se v navedenih dokumentih predvidijo tudi revizije, ki jih opravlja Računsko sodišče, po potrebi tudi na kraju samem.

Člen 6

1.  Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 7

1.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto do 30. junija poročilo o izvajanju tega sklepa v predhodnem letu, skupaj z oceno njegovega izvajanja. V poročilu se opiše povezava med pogoji gospodarske politike, določenimi v memorandumu o soglasju, tekočo gospodarsko in fiskalno uspešnostjo Kirgiške republike ter odločitvijo Komisije o izplačilu obrokov pomoči.

2.  Najpozneje dve leti po koncu obdobja razpoložljivosti iz člena 1(3) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o naknadnem ocenjevanju.

Člen 8

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) Mnenje Evropskega parlamenta 11. decembra 2012.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3) Urad visokega predstavnika ZN za najmanj razvite države, neobalne države v razvoju in male otoške države v razvoju.
(4) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov