Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0049(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0382/2012

Внесени текстове :

A7-0382/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0467

Приети текстове
PDF 278kWORD 20k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Програма за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0109),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0077/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 април 2012 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 26 октомври 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0382/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 142.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване
P7_TC1-COD(2012)0049

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 174/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност